Näme üçin öýlenesiňiz gelýä?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
1. Nahar bişirdesim gelýär
6% (4 votes)
2. Öý işlerini etdiresim gelýär
0% (0 votes)
3. Aý ýaş ýetdidä, özüň düşünýäň ;)
11% (7 votes)
4. Çaga isleýän
2% (1 vote)
5. Sanalanlaryň hemmesi
33% (21 votes)
6. Öýlenmekden bizar, degmesene maňa
20% (13 votes)
7. Bile kino görmäge, gülüşmäge adam gözleýän
5% (3 votes)
8. Dost gerek, içim gysýa
23% (15 votes)
Jemi 64 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Şeýleräk tema adam

Şeýleräk tema adam çekmezmikä? :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram agam gowy teman ucin

Bayram agam gowy teman ucin sag bol !
Gyzlarada birini duzsana hayyst !

Wii bu tema dine oglanlara

Wii bu tema dine oglanlara degishli.
A gyzlar name etmeli?

Life is just so wonderful!!!

Ay gyzlaryn name isleyani

Ay gyzlaryn name isleyani bellile :))
Oyun edyan Zohregul, isleseniz bu poll'dan son gyzlar uchin hem achayarys, problema dal !!

"Her kim oz gijan yerini

"Her kim oz gijan yerini gasar"
Hany gyzlar Zohre dogry aytyan! mena makullayan

Ay yokla menem golosovat'

Ay yokla menem golosovat' edajakdym, yone horosho owunchak hot' blogyn adyny okadym ;-)

Life is just so wonderful!!!

Yone sholaryn hemmesi

Yone sholaryn hemmesi gyzlara-da degishli ahyry, meselem senem nahar bishirtmek, kino gitmek, yash yeteni uchin durmusha chykyp bilersin :)

P.S. Bayram aga, movzugyn adyny "Näme üçin öýlenesiňiz/durmusha chykasynyz gelýär?" diyip uytgeday bolmasa ?? Gyzlarynam ses beresleri gelyar :)

Haha...Mena chaga-da isleyan

Haha...Mena chaga-da isleyan velin, yone bileje oturjak, gurleshjek, kino gitjek ve bile bashga-da gyzykly zatlar edip boljak adam gerek, naharyn zadyn 1 charesi tapylarla...

Aý gyzlar we oglanlar

Aý gyzlar we oglanlar barada bile etjekdim welin, onsoň gyzlar üçin nämäniň keýplidigini bilmän bulaşdyma :D
Wariantlar şeýledi
1. Nahar bişir(d)esim gelýär
2. Çaga isleýän
3. Öý işlerini edesim/etdiresim gelýär
we ş.m. haha :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

name ucin durmush gurmak

name ucin durmush gurmak isleyarsiniz has amatly bolar.
men-a hazir hic birini ysharatlamadym, gownumden turyany hem yok dal welin, has gownume yakyany yog-a :)

Aý gaty uzyn bolmasyn

Aý gaty uzyn bolmasyn diýdimdä...
Bolýa, sen agam "sebäbi sünnet" şony seçesiňiz gelendir :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hawa

yuregim bol-a, jigim :)
birem, meni adam etjek biri, meni goldajak biri, mana her iki tarapda bagta sebap boljak biri we sh.m.

Ata aga

Ata aga siz bizin TUMARYMYZ how...,Biz sizsiz name edili aydyn hany??

Ahmet jan, nireden tapyanay

Ahmet jan, nireden tapyanay beyle zatlary!?
Men size name diydim-how, beydip mana labyr atar yaly :)
Bah, meni goldasana, beydip utandyrjak halyna :)

Agajan bu yere hic-hili yazgy yazmandyr-a, ya gownumemi, ol pahyra barde bir yrsaraman-a :)

Mena oylenesim gelenok:D

Mena oylenesim gelenok:D Babnik'lik elmydama(4ever:D):D!!!

Hajy-el Mubarek

Forever bolup bilmeyar

Forever bolup bilmeyar babniklik, 1 yere yetende bizar bolarsyn :))

ay bilmedimda:D taze tapylyp

ay bilmedimda:D taze tapylyp dur oza:D

Hajy-el Mubarek

:)))

illenka şeyle bolayyar:):))))

Men sana "tapylmaz" ya-da

Men sana "tapylmaz" ya-da "tapmarsyn" diymedim, "bizar bolarsyn" diydim, yagny Tapylyanlardan 1000 bizar bolarsyn...Ay shu vagt sana manysyz gorunyandir belki, menem
onler ynanmazdym aytsalar :D

Dinlan meni

Ey adamlar name etjek oylenip how?! Yashajyk wagtynyz oylenmek diyen pikiri kellanizden ayyryn how. Biderek zatlar uchin oylenjek bolman how, nesil uchin bolsa bir shey diyemem ama... Yine de evlenmemeyi tavsiye ederim...

Bende sana turkmenceni

Bende sana turkmenceni gelishtirmeni tavsiye ederim...

goysanay

ben de senin tavsiyeni reddediyorum...

A men sizing ikingizem

A men sizing ikingizem goldamok.:)Sebabi Trabzon turkche yazyar,Mergen bolsa turkche:"Turkmenche yaz" diyyar.Garaz,Trabzon dost,men sanga turkmenche maslahat berayin.Gayrat etde turkmenche yazay.Kyn dushyan bolup biler Turkiyedediging sebapli,emma turkmenche yazmagam gaty kyn dal.A bu maslahata-da "ben de senin tavsiyeni reddediyorum..."diyip yazmawering.:)
-----------------------------------------
Daşyng yagyn chykaran,
Kyrk döwini ele alan,
Baydan aryny alan,
Gorkak Batyrdyryn men.

Hmmmmm

bolyar dost, men indi türkmençe yazaryn. Ay kamahal türkçe yazayyanlay. Mundan son türkmençe yazjak bolup jan ederin...

Ay bagyşlawerihow....

Ey Mergen dost, men köplenç türkçe yazamson öwrenişip gidipdirin. Yone senem mana şu yazan teklibini türkmençe yazan bolsan men sana beyle jogap yazmazdym. Ay gepin gysgasy, menden gaty gören bolsan bagyşlawerihow. (Hakkını helal et) Razy bol!!!.....

Senin turkche yazmagyn menin

Senin turkche yazmagyn menin ichime depenok, name etsen ozune edyan, menki dine maslahat, hatta mana gora senin has govy bilyan dilinde berilen maslahat, a kabul edip-etmezlik senin ishin, menin gaty gormegim uchn sebap yok...

hmmm

trabzonjan sen kijjik bolanson sana barde ok diyayjek yada goysanay bolya diyayjek az bolaymasa:)))hemme zadynam wagty bar tamdyra gyzanda yapmaly ne ir nede giç öylenmeli öytyan...hmmm...yaş babatdan dalde Ata agan aydyşy yaly ruhy taydan tayyar bolanda öylenmeli esasy mesele tayyar bolandan son tayyarlygyn öçmaka nadip GYZ tapmaly...:)

bah

senin aytyanyn bir tarapdan dogrymyka diyyan. yöne menem öz pikirimden danmejek bolaryn....

bah gowshak damardan

bah gowshak damardan tutupsynyzay oglanlar. shumat(ay onem sheyledirlay) oylenmek in uly probleman biri bolsa gerek
ozun saylajakmi, gownune turyani tapmak gaty kynow (men ucin)
yada oydakilerin aydanini aljakmi, olam yurege jay gelenok.
mena dash toweregimdaki ahli dostlarim dien yali oylendi, dine biz galdik :D ol gun bir dostumyn oguljygynyn 1 yashi doldi, eeey yaman kemsindim, dine men oylenmedik :(
sebapler:
nahar bishirtmeli, utuk hokman dal, eshiklerimi bashga adam utuklese geyip bilmeyan mena :), dost-syrdash bolsun islardim, elbetda nesil-chaga, soyup-soyulmek...

hmmm

trabzonjan daneymegin berk bolgun :):)))))
...
menem birzat çyrşayyn,gowy nahara bişiryan welin ütük edip bilemok,kawagt gonşy dayzamyz bar kömek etya eşik ütüklemede,şu eşik yuwmagada tehnologiya kömek etya,öy işlerini 5 yyl bari özüm etyan,daş edip edil hepdeda dal welin 2 hepdede 1 gezek öyün hemme yerini yuwup arassalayas gygyrdyp pop açyp:),çaga meselesine gelsek şu wagta pikir edemok,çagadan gorkyan gije yatamda yekeje yşyk yada sesem bolmasa gowy myçsa dagy aşagyny arassalamak uuww gorkyan zadym,dost gerek syrdaş gerek kino git parka git hemmesem bar bilşe galyan oglanlamdan dine syrdaş yok...hmmm...onda name galdy öylenmek üçin başga bahana gerek menem kawagt şony özüme sorayan...kimem bolsa gabanjan bir bolmasyn...basketbol yada futbol oynasam genirgap seretmesin yüzmage balyga zada gidemizde ay erkeklerda biderek zatlar diymesin yagny bile gideli,garaz çöle gideli bile gidelida,bile champions league göreli,NBA maçlaryny göreli,maşyn sürüp çapyşaly,kawagt urşaly,welosipet bn ejemlere gideli,yadan wagtym o maşyn sürsün men yatayyn,başga yurtlara gezmage gideli............................sanasan sogaby bar ekeni.........

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Psiholog 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Bar ow sen diyyan gyzlandan ..Yone gowja gozlemelida !!!))"

el_mariachi wrote: ay

el_mariachi wrote:

ay erkeklerda biderek zatlar diymesin yagny bile gideli,garaz çöle gideli bile gidelida,bile champions league göreli,NBA maçlaryny göreli,maşyn sürüp çapyşaly,kawagt urşaly,welosipet bn ejemlere gideli,yadan wagtym o maşyn sürsün men yatayyn,başga yurtlara gezmage gideli.

Sheyle gyz tapsan mana-da guk diysene, menem onun jorasyna oyleneyin :))

asyl

asyl görsen sen mana habar ber:)))biza gündizem şeyle gyzlary fanarik bn gözleyas diyesim gelya welin gyz gözlare wagt yok...:)))

agajanh, senki name how ??

agajanh, senki name how ?? 14 yashinda bolubam sholar yali oylenmek isleyanmay ? :D

ay tuweleme oglanlar .... baryna telpek

trabzondan bashgana :))))

bah şey diysene

name men yalnyş zat yazdymmy? menden dine maslahat, galan zady name etseniz şony edin....

salam dostlar bar bolsa

salam dostlar bar bolsa seylerakleri gyzlaryn mana da guk diyseniz how. aslynda men oylenmegi secemok yone bar bolsa gowyja birisi goraymeli bolar. babniklik gowy zada dal. seyle pikir edyan dostlarymyz ucin

MKA

- Mustafa Kemal Atatürk

Şuna ynanmaly, dünyadaki göryan hemme zatlarymyz ayallaryn eseridir

yene biri

Theodore Hesburgh

Bir kakan çagalary üöin edip bilayjegi in uly yagşylyk olaryn ejelerini söymekdir.

yene biri

Lord Byron

Bütün tragediyalar ölüm bn dynar, bütün komediyalar öylenmek bilen

yene biri

Finley Peter Dunne

gowy arler sallah galar, öylener yaly düşünjesiz daldirler.

yene biri

Napoleon Bonaparte

yşkda yenen gaçyp giden erkekdir

Baýba... her Ýewropalydan

Baýba... her Ýewropalydan sitata getirdiň, ýöne Magtymgulydan, Molla Keminden getirmediň :(
Biz Ýewropa mentalitetli dälä, olar bilen ylalaşman bileris
PS Men eýýäm käbirleri bilen ylalaşamok
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay..

ay bular dine pikir etdiryan düşünjelerle ylalaşmak biza galan zat...6 milliard kelle bar bolsa şonçada düşünje bar şonça yürek bar bolsa şonçada söygi bar...

Onda näme üçin öz

Onda näme üçin öz obaňdaky Şamammed diýen buluç oglanyň pikirini goýman, Ýewropeýiňkini goýýaň?! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Al sana ozumizingkilerden!

Magtymguly:
"Arkasy yukli bir gok eshek bolayyn diyseng oylengin!"
Magtymguly:
"Yigitlik bir gyzyl guldur, solayyn diyseng oylengin!"
Magtymguly:
"Pygamber sunnetini kylayyn diyseng oylengin!"

Yor Bobik, senem oyermesem gonshylardaky deng-dushlaryng gunune goyangok! :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Al sana telpek sozum bardy, bir-a mana-da beren ekeni, al senki bolsun, sozumi bir yerine yetireyin :) Bobiklere dowam :)"

sagja

sagbol Gurdow dost meni Bayramyn gazabyndan gutardyn:)))

"Nahar bişirdesim gelýär"

"Nahar bişirdesim gelýär" :-D

Herkim derdini achdy...

Herkim derdini achdy... Berekella gowy vote tapypsyng...
el-mariachi her zadyn öz gyzygy bardyr. chaganyngam...gijeleri yatip bilmerin diyip gorkma...
yatip bilmejek bolsan chaga bolmasada yatip bilmersin...
Her chaga öz berekedi bilen gelyar...!!!

PS: Men pikirimche her öz islegine göra yazar ha turkche ha turkmenche.

Ay onaryanow:):)))çagan

Ay onaryanow:):)))çagan bolan yaly gürledinay dost.Çagadan gowam bir zat bormy?Haçan yatyp bilmen diydima?Ukym dagy gelse her yerde herhili yagdayda yatyp bilyanimi sen bilyansinle..

......................buda geçer.......................

Allanyn dunyade bendelerine

Allanyn dunyade bendelerine in uly sowgady caga diyyaler!

Bizede Huday yetirsin

Bizede Huday yetirsin Amin...
Bir atanyn çagalaryna in uly sowgadam ejelerini söymek diyyaler

......................buda geçer.......................

Ay dost...

Ay dost...

el-mariachi wrote:

çaga meselesine gelsek şu wagta pikir edemok,çagadan gorkyan gije yatamda yekeje yşyk yada sesem bolmasa gowy myçsa dagy aşagyny arassalamak uuww gorkyan zadym

PS: yogsa yazmazdym...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "öçürüyorsun ya:)))yaltanman..ay borda bey diyjk bomndym özaa"

Bagyshlan Bir yalngyshlyk Boldy...

Bagyshlan Bir yalngyshlyk Boldy...

Boldy hoooww..

Boldy howw, subut etding ynandyk diydi shol. Doldurdunglay shol bir comment den :)
------------------------------------------
"Zulpung her bir taryna yuz mung tumen bereyin,
Sana yekan-me yekan, getir dukana zulpung!"

yaman

yaman öwrenişdinlay:)))başga telFek yok sana dost:)))

......................buda geçer.......................

mena...

ejem halys yadady oy işlerini edip şonga komekchi bolsun diyip öylenaymesem.
P.S: bolmasa halys her gun ,,TUR! DAWAY POLLARY SUPUR.MEN YADADYM ,,
diyip turuzyardy ejem.

Bagyshlang

Bagyshlang diydima-how... Bir yalngyshlyk boldy...

PS: Dost men seng telpeginge zar dal... :D
Ol seng isleging...

2-3 gezek gaytalanan postlar

2-3 gezek gaytalanan postlar uchin otunch sorap, ya-da "ay kop boldy" yali post'lary yazmasanyz govy bolar, sebabi moderator'lar bular yali bilinman edilen yalnishlari duzeldyaler, yagny quote yay'lary yapilmadyk bolsa yapilyar, ya-da 2-3 post shol bir zat yazilan bolsa ayirilyar olaram, onson sizin sonradan yazan zadynyz manysyz yali goruner gaytalanan post'lary gormedik adamlar uchin, shonun uchinem kosenip oturman yalnyshlar babatda comment yazip !!

bagyshlang

bagyshlang welin shu diyyan zadyngyz birining eden işine hormatsyzlyk diyip pikir etyarin. nache sapar yazsalar hem pozulmasa gowy bolar. sebabi her kişi gadyr goyup yazyarda pikirini.... pozulmagy üçin dal-de

Hm...Tazeden dushundirjek

Hm...Tazeden dushundirjek bolayin:
Yokarda "2-3 gezek gaytalanan postlar uchin otunch sorap.." diyip yazdim, 1 post'yn 2-3 gezek gaytalanmagy name diymek ?? Shol bir zadyn, yalnyshlyk bilen 2-3 gezek iberilmegi diymek, meselem :

Mergen wrote:

Shu yerde yazjak zadymy yazyan

Mergen wrote:

Shu yerde yazjak zadymy yazyan

Son yokaryk seretsem 2 gezek gaytalapdyryn, onson ashagyndan yazyalar "Viii, bagyshlan, yalnishlik gitdi" diyip, shonda moderatorlar yokarda 2'nin birini ayiryalar ve 1'jesini goyyalar!!!
Dushundirip bildimmi ?

bagyshlang men ters

bagyshlang men ters dushunipdirin. sag bolung azar goyanym üçin.

Dushunsen bolyala, ziyani

Dushunsen bolyala, ziyani yok...

Ilki 8-nji punkt, son bolsa

Ilki 8-nji punkt, son bolsa 4-nji :)..

Öylenmesen bolanokmay? Mena

Öylenmesen bolanokmay? Mena gorkyanoww.
Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Ha name, gyzlan shahyndan

Ha name, gyzlan shahyndan gorkyanmi ?? Gorkma, susesleri yok :))

Dikgin aydyshy yaly -Salam

Dikgin aydyshy yaly -Salam bersenem birzat sorarmy namemi?Ay ir lay entek.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Dikgi?

Dikgi kimay? :)
------------------------------------------
"Zulpung her bir taryna yuz mung tumen bereyin,
Sana yekan-me yekan, getir dukana zulpung!"

Dikgini tanamasan bolyuar

Dikgini tanamasan bolyuar da. Prikolşik bara. http://youtube.com/watch?v=sEP9INFgomc
http://youtube.com/watch?v=sbenTWOeArk

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

El-mariachi sen aydyshyna

El-mariachi sen aydyshyna gora ol gyz sportsmen, shustry, mashyn surup bilyan we sh.m. sizin dilinizde yewropa tiplyrak gyz bolmalyda. Onun yalak bolsa o gyz ozuni sen bilen den hatarda goyar. A siz oglanlar onun yaly zady islanizok yalnyshmayan bolsam. Sizin uchin gyz mashgala oyde otyranja name diysen goyun yaljak “bor” diyip seni oz chpany hasap etmeli diyip piker edyaniz (yazgylarynyzdan chakladym). Diyyanin yaly gyza dushaysan gorkmanjyk oylenayejekmi?! Eger hawa bolsa onda kop onun yaly gyzlar yone siz olara “yewropa tiply, turkmenchiligi yitiren, …” yalak zatlary diyerdiniz. Yalnyshmy ya?

Amerikada maňa şonuň

Amerikada maňa şonuň ýaly gerek :D
Haha... degişýälnaý. Ýöne bärde maşyn sürüp bilmeýäniň güni kyn
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hawa jora yalnyşyan...mana

hawa jora yalnyşyan...mana şeylerajik pikir etyan öyde oturan yuwaşja gyz,goyun yaly name diysen başyny yaykayan,bor diyyan dalde(geynişi zady o diyen hökmany dal)oglan bn(adamsy kim bolsa,menem bolup bilerin;))dost boljak gyz bolsa gowy bolarmyka diyyanda....hmmm...maşyn sürsün velik sürsün,işi bar bolsa işine gitsin hatda uçar süryan bolsa onam sürübersin...mena ona garşylygym yok,geynişem,şekilem esasy zat dalmika diyyan....wepaly sadyk bolsun..name etyan name bn meşgullanyan bolsa goy bolsun garşy dal.???

......................buda geçer.......................

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

+ tas yatdan

+ tas yatdan çykypdyr:))nahar bişirmegem bilsin 5 yyl bari nahar bişirip dogrymy aytsam BİZAR BOLDUUUUUUM:)))))

göwnün sogan isleyami yaly soraglara jogabym....:HAWA:))))

......................buda geçer.......................

gyzykly gurrunler bolupdir

gyzykly gurrunler bolupdir barde..:)

ha ha

bu blogam sen janlandyrdynmay:)

ay hawa-da..:)

ay hawa-da..:)

önki yazanlarym hasap

önki yazanlarym hasap daldir:)
o wagtlar içyadim:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

gowy blog ekenow,men nadip

gowy blog ekenow,men nadip sypdyrypdyrynay?!

sorag1:
Name uchin oylenjek dal?
jogap:
Irden agshama chenli mashgala barada alada etmezlik,mashgalan yukini arkanda duymazlyk uchin,ishden son bazara gidip 2 kilogram pomidor,3 kilogram kartoshka we 3 sany chorek almazlyk uchin,oye gelende sogan almanlygyn uchin gep eshitmezlik uchin,kochede owadan gyza bilmani yilgyryp galanyn uchin ozuni gunakar duymazlyk uchin oylenjek dal.

sorag2:
name uchin oylenjek?
jogap:
O gyzy chyn yuregimden soyenim uchin,ozumi on bilen bagtly,onsuz bagtsyz duyyanym uchin,ona janymy ynanyp bilyanim uchin,on bilen gynanjymy we begenjimi paylashmak uchin oylenjek.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: ":((((("
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: ":))))))))))"

yuwashrak how:D

yuwashrak how:D name polniy dyzap baryanay, saglykmy?!

saglyk oza,yazam gutaryp

saglyk oza,yazam gutaryp gelyar yuwash yuwash:(

Quote: on bilen gynanjymy

Quote:

on bilen gynanjymy we begenjimi paylashmak uchin oylenjek.

"Bazardan alan 2 kg pomidor we 3 choregem chagalaryma paylap bermek uchin" ? :D

ayalym paylarda:)

ayalym paylarda:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "bashga ishleri kim etsin onad "

polly halamadym.nahar

polly halamadym.nahar bishirdesim gelse povar tutaryn,oy ishlerimi etdirjek bolmasa slujanka tutaryn,oylenmek uchin sebapmi name?wagty geleni uchin oylenmek?hmmm.poll-da dine bir "chaga islemek" manyly,galanlary biderek.

Nahar bishiryan, oy

Nahar bishiryan, oy ishlerini edyan we etc uchin berjek aylygyn 1 yilligini uyshurip galyna beryan, onson omrun otyancha hemmesem bolyar :D

arada birnina ejesi barde 1

arada birnina ejesi barde 1 hepde gowrak bolup gitdi.. Oglan aydya:
-ey , vepaşga!
- Ha name agam!
- Okuwy gutaramson menin durmuşym 180 dereje üytgar.. kesin..
- ha name boldy..
-Ay .. bilyansn..
-namani.
- ey ! Ejem bir hepde öydedi welin bir zatlar kem yaly bolup durdy göwnüme bolmasa..
- Ha onson..
- Ay , syn edip oturdym welin yaman üytgeşşik bolyan ekeney..
-Aydayma çaltrak bomy?
-Dur hazir aytjak.. Neme.. syn edip gördüm welin şu bir gepdan içinde ne nahar bişirdim ne çyrşak yuwdum ne ütük etdim .. gepin gysgasy iy iç yat hezillik..
- Onson..
-Çaltrak okuwy dynmaly.. :D ..

shu temany gorup birhili

shu temany gorup birhili gyzlara name ucin durmuhsa cykasynyz gelenok diyip blok acasym gelyarlay:)

Belli 1 yasha yetibem,

Belli 1 yasha yetibem, durmusha chykmak islemeyan nache gyz tanayan sen?? Tanayanjalarynam durmusha chykasy gelibem, mynasyp erkek tapmayan bolaymasynlar ??

Aý neme... aý bor

Aý neme... aý bor aýtmaýyn, gyzlar ýaman görer.
Ýöne bu ýazgyňa özüň bir ynanýaňmy? Gyzlar äre çykmaberse köplenç depressiýa girýäler...
Aslynda başgarak zat ýazaýasym gelip dur
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hmm

menina ozum licno gorkyan durmusha cykmaklyga:)
gaygy edyan cagalarymy terbiyelap bilerinmi diyip, gaygy edyan adamymy razy edip bilerinmi diyip, gaygy edyan gapdalyndaky adamlar bilen onushyp bilerinmi, minnet cekip bilerinmi, yenede kan meselelerden gorkyan immenno shonun ucin cykasyp gelenok

Bu gaygilar elbetde

Bu gaygilar elbetde gowuligin nyshany.. Durmusha cikmadiklarin arzuw edyan in belent maksatlari sheyle gaygilary edip bilmeklik.. Ol gaygilar olar uchin yetip bilinmedik bir bagt yali birzat..

Sebabi bu gayginin barligi, mashgalanin barligi diymekdir.. Mashgala bolsa esasan gyz milletinin isleyan zady..

onunden shol zatlary pikir

onunden shol zatlary pikir edyanin gowy. yone mun gaygy bir ish bitirmez, Mylayym. gorkma-da, sen basharman kim basharsyn.

Hawa, çyka bir Hatyja-da

Hawa, çyka bir Hatyja-da toý görsün :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

toy gormeli bolsa toy

toy gormeli bolsa toy etmeliler känle !!

Kim meselem? Bilýän,

Kim meselem?
Bilýän, Atamyrat aga bilen Gadyr agany sanabam oturma. Ýa özüňemmi? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hava

hava

Haçan çykýaň? Bu tomus

Haçan çykýaň?
Bu tomus zatmy ýa?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Bah, gaty gyzyklanyanmay?! chakylyk ibererin."

menem yone durmusha chykmana

menem yone durmusha chykmana gorkyan, edil Milka yaly :)

Psihologiýa gaty gyzykly

Psihologiýa gaty gyzykly zat. Sen nämeden gorkýaň takyk aýdyp biljekmi?
Ýa ýalňyşarsyňmykaň, ters karar berermikäň diýip gorkýaňmy?
PS Men umumy manyda gyzyklanýan, toýuňa barmakçy däl, gaýgy etme :) Ýarym çanak palowy ekonom edersiň
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

oyundan bashga, umuman

oyundan bashga, umuman gyzyklanyan bolsan, men karar beremson okunmekden gorkyan.
toyumyn palawy sen gelenin bilen egsilmez, enshalla. myhman oz rysgy bilen gelyar. senem sheydersinda :)

goy durmuş sana

goy durmuş sana çyksyn:):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hany,akylly bolun-ey

hany,akylly bolun-ey :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay Mylayymjan minnet

Ay Mylayymjan minnet diydin,tenim tikeneklap gitdi.Minnet çekmeli bolsa mena göni monastyrjyga gidayjek.Hemme zada çydaryn welin,lyuboy adamyn göwnüni tapyp bilerin welin, yöne birinin minneti çekip biljek dal.Enşallah ynsaply gayynlar düşerda :D

Arada kabirleri çykmajak

Arada kabirleri çykmajak bolup depressiya girya :(

Oylenmek/durmusa cykmak

Oylenmek/durmusa cykmak "irreversible" process. Durmusunda mohum isler bolyar. Bir uniwersitet saylayan, bir masyn saylayan, ya bir kar-ish saylayan, bir oy saylayan. Yone bulary halamasan uytgedip bolyar. Tazesini alyp bolyar. Hatda dostun bolyar, gaty gowy dostlar(gyzyl yaly), yone ynanyn 1 yyl galsanyz biri bilen, hokman kicijik problemalar cykyar. O bilen hem dusunshmesen, oykelesen birnace gun(belki birnace ay-yyl) gurlesman gezip bolyar. Yone oylensen ony tazeden edip bolanok(99%). O senin tayyn bolyar. Oykeleshmek bolanok(max 1-2 gundir belki). Sen hokman ylasaymaly her tema barada. Ozem belki 40-50 yyl, omrun yarysyndan kopusi...

Ine shu gorkuzyandyr belki adamlary. Gorkuzmagy hem gaty adaty, menin pikrimce...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: ":::: dogry ::::"

Käbirleri üçin ýar

Käbirleri üçin ýar saýlamak öý saýlamakdan uly üýtgeşik däl. Hatda käbirleri kärini saýlamagy aýal saýlamakdan has kritiki görýärem...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: ":::: goşulyan :::::"