Esasy zat adamlaryn gownune degmezlik dal, gownune almazlyk.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Danalar kamil muminin waspyny edende adamyn gownune degmezlik hasiyetini mysal getiryarler. Elbetde adamyn gownune degmezlik gaty gowy hasiyet, yone 18 asyrda yashap gechen bir alym asyl kamil muminin waspy gownune almazlykdyr diyyar. Alymyn ady yadima dushenok, yone gaty dogry bellapdir. Sebabi gownune almayan adam gowunsiz diymek bolyar. Mumin bolsa gowunsiz gerek! Gownune almayan adam bashgalarynynam gownune degmezmika diyyarin.
Kabir adamlar men gaty gorup yorendirin oytmesin diyip yazdym. Kan yazmaga wagtym bolanok. Kan yazmamson gaty gorup yorendirin oydayman diydim. Men sizin pikirlerinize achyk adam. Godek gurleship, sylag hormaty yitirmeseniz bolyar.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ol kamil muminin waspy. Men

Ol kamil muminin waspy. Men yalylar bolsa, diymek, kamil dalda, gownume alyan adam :)
Yone son 1-2 gun gechenson eyyam beyle dal
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Shu wagtt yazan badyma

Shu wagtt yazan badyma kellame pikir geldi. Hm... men ozume "kamil dal" diyyan welin, ilki bilen men muminmi name?
Alla bilyar, ozuma bir hili mumin daldirin diyip chekinyanem...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

filosofiýa

Baýram, filosofiýa bilen gyzyklanýandygyň derrow belli bolýa. Hemme zady soraglap, özüňde jogap gözleýän, ýanyň bilen daş töweregiňdäkileri hem oýlandyrýaň, netijesinde uzakdan seredip ýylgyrýaň we men ýalaklar bir hepdeläp jogap gözleýä.
jogap...
o name ?

paid tha cost to be da Bo$$

"Mu'min" sozunin

"Mu'min" sozunin kesgitlemesine jykla, ozune uyup-uymayanini barla, sheytsen biderek soraglar bilen kellani meshgul etmersin...
Menin pikirimche hich kim ozune "kamil mumin" diyip bilmez, belki beyle bolubam bolmaz, yone adam shony ozune limit alynyp, shona ymtylsa, dogry yolda gidermika diyyan !!

Humanism

Confucious biziň alymlarymyzdan öň aýdyp giden hem bolsa ýewropa medeniýeti bizden öwrenen, olar oňa "gumanizm" diýýa. Aslynda olar bizden kän zat öwrendi...

paid tha cost to be da Bo$$

Mena angsat angsat gownume

Mena angsat angsat gownume alamok.3 yylyng ichinde ing songky gezek 2005 de birinden gaty gorupdum.Olam soz uchin dallay.Shony hazirem unutjak bolyan welin, bolanok.
Garaz,aydylan sozleri gownume almajak bolup bay gayrat edyan.
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

göwnine almak...

ay köp yerde-ha göwnine alyp yörmegin peydasam degenok. Gury garşy tarap bilen tersleşenin galya. Son sonlar seredip otursan "gaty görüşmanem çözüp boljak zat ekenle" diymanini duyman galyarsyn. (bu hemme meseleler üçin daldir!!!)

Hmm

Hemme zady gownune almazlyk mumkin dalmika diyyan, sebabi hemme kishin ejiz yeri bar (hassas nokta).

Where is Hereket, There is Bereket!

Aý menä göwnüme alman

Aý menä göwnüme alman zor durýan. Ine goňşy temada hem atylýan töhmetlere gaharym geldi. Nätjek, her kim giňiş bolup bilenokda... :(
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk