Gynancly habar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gynansakda şu saýtyň "diplomat" atly agzasy "ölüpdir" diýen habar geldi. Ölmeziniň iň soňunda "Alla birdir, Muhammet onuň resulydyr" diýip pyşyrdapmyşyn. Gowyja pikirlenseňiz özüňiz düşünersiňiz. Bu bolýan zatlara näme ýazýaňyz?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • garagum 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

SSSR döwründe "Azatlyk"

SSSR döwründe "Azatlyk" radiostansiýasyndaky işgärlere nähili aýlyk töläpdirler?

Aýlyk tölenilişi. Radioda-da bir oçerk bilen žurnalist çykyş edýär. Egerde şol oçerka garşy "Prawda" ýa-da "Iswestiýa" gazetlerinde materiýal ýazylsa, şol žurnalistiň gonararyny birnäçe esse köpeldipdirler. Bu ýerde şol oçerki ýamanlap ýazsalar şol dogry bolsun, nädogry bolsun milleti özüne çekipdir.
"Diplomadyň" geçenki beren temasy şoňa meňzeýär. Hemme kişä aýan türkmenleriň 99.9%-i şoňa garşydygy. Ýöne şol tema bilen ol özüni gowy tanatdy. Bu ýerde ony näçe ýamanlasaňyz onuň howandarlary şonçada köp tölärler. Öwüp hemmämiz seniň diniňe geşçek diýip ýazsaňyz "Diplomat" başga ýollar bilen "jedele" sizi çekjek bolar. Bu öňden gelýän taktika şonuň ýaly adamlara şular ýaly instruksiýa berilýär. Gör näçe kişiniň näçe wagtyny aldy. Oglanlar bolýan zatlara biraz real garamagyňyzy haýyşt edýärin.

Hojadurdy dost,men shu

Hojadurdy dost,men shu aytyanlarynga goshulamok.Sebabi men birining diplomada pul toleyandigine ynanamok.
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

Hudaya shukur men diri!

Hojadurdy ildesh, Hudaya shukur men diri! Birinin oljegini dilap yoranden, yagshy niet etmezlermi eysem. Senin pikirinden, yolundan yada dininden name bolsun garaz bashgacha oylanyan adamlaryn yok bolmagyny arzuw etmek yada ona chydamlylyk gorkezip bilmezlik diktatorchylygyn, terorizmin esasy dalmi eysem! Yashlara hoshnietliligi, chydamlylygy, birek birege hormat goymagy owretmeli dalmidiris.

Quote: Senin pikirinden,

Quote:

Senin pikirinden, yolundan yada dininden name bolsun

Name diyjek bolyang?

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

NAme bolupdyr kesellapdirmi

NAme bolupdyr kesellapdirmi ol adam?gynanyan ol adamyng yagdayyna.Yatan yeri yagty bolsun.cyndanam nireden bilyangiz?

Ruhuna el-Fatiha.

Ruhuna el-Fatiha.

yalnysh maglumat. diplomati

yalnysh maglumat. diplomati tanayan adam yoga bu yerde.
hojadurdy sen ol habary nireden aldyn?

men ynanamok, ozunden tapyar.

1.Aydyanynga

1.Aydyanynga ynanamok.Nireden bilyang?
2.Bir blog uchin shuncha mowzuk saylamak gerek dal.Ya sayap bilmeyan bolsang ozum komek edeyin. Basga-Habar
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

Mena ynanamok. "eshiden den

Mena ynanamok. "eshiden den bolmaz, goren goz bilen")))

Hajy-el Mubarek

Oglanlar men hem ynanamok.

Oglanlar men hem ynanamok.

Oglanlar men hem bir erden

Oglanlar men hem bir erden esitdim.Ay, bu gun olmese sol bolsy bilen ertir oljegi belli.Diplomatyn, size tasir edisini barlap gordim,size yaramayan zat yazan bolsada eyyam tasir edip bilipdir.Balkanjan shahsy maglumatlar bilesin gelse 2006 y, noyabr ayyndaky temalary okap gor.

Nirden bilyan shu gun olmese

Nirden bilyan shu gun olmese ertir oljegini?

P.S.aytyan zatlaryny bir-hili gordum,beyle zatlary anyk bilip yazsan gowy bolardy.

Balkana

Jigimjan senin yalyjak 10 sany oglanjyk getirip onumde oturtsalarda sizi guymap bilerin.Senden komek gerek bolsa hayys ederin.Kan adym su saytda gorunmesede yazan zatlarynyzy okap goryarin,senin yalyjak 1-2 sany oglum,gyzum hem bar,sizin pikirlerinize dusunmesem solardan sorap bilyarin.Akyllyja bolsan ozun ucin, pikirlerini ayap goy.Ondanam su temanun basynda uns berip,okap gorup,pikir edip yazyn diyip gorkezdima.

Oglanlar goryarsinizmi

Oglanlar goryarsinizmi propoganda diyilyan zady.Ilki ha ol gorgula sogup yazdylar,indi hem gunanc bildirip otyrlar.Aragyzda bir pikirde durup bilyanniz kopdir diyip umyt etyarin.

Quote:Gynansakda şu

Quote:

Gynansakda şu saýtyň "diplomat" atly agzasy "ölüpdir" diýen habar geldi. Ölmeziniň iň soňunda "Alla birdir, Muhammet onuň resulydyr" diýip pyşyrdapmyşyn

.

yazan zatlan dogruduguna ynam yok(mende),yokardaky zatlar uchin...
kim bolsa bolsun adam betbagtchylyga uchrasa gynanyp bolyar,onsanam sen gorkez menin diplomada sogup yazan yerimi,son mana pikirini uytgedyan diyay.

onsanam men sana dine maslahat berdim,sizem shol maslahada name uchin eyermejeginizi sheyle dushundurduniz:

Quote:

jigimjan senin yalyjak 10 sany oglanjyk getirip onumde oturtsalarda sizi guymap bilerin.Senden komek gerek bolsa hayys ederin.Kan adym su saytda gorunmesede yazan zatlarynyzy okap goryarin,senin yalyjak 1-2 sany oglum,gyzum hem bar,sizin pikirlerinize dusunmesem solardan sorap bilyarin.Akyllyja bolsan ozun ucin, pikirlerini ayap goy.

hmmm,kan men pikirlemi saklamalymy ya yok,muny elbetde ozum bilerin,yone oglunuz yaly bolsamam birje maslahat:
beyle zatlary takyk bilip yazyn(gayrat),
ertir diplomat gelse name pikir eder?

Ene-de bir gezek

Ene-de bir gezek yazyaryn,harpma-harp okap gorup,koment yazyn,hayys edyarin.

Dogan!

Salam godan bir zat diyjekdim SORAGA jogap bermedin NIRDEN BILYAN ertir oljegini!! we bular yali zady yazmasan gowy bolarmyka diyyan!

Garadaga

10 sany diyip sana yazamok,gowy okap gor.Senin yaly 5 sansyny.

agamjan hany nireden [b]gowy

agamjan hany nireden [b]gowy okap gormeli?[b/]
men senin yazan zatlaryny copy-paste etdim...
ondada menine yalaklaryn 10 dalde 5 sanysyny gumap bilyanliginizi aydanynyz uchin sag bolun,gaty begendim,ozume ynamymam artdy we etc...

Diri bolsa MEN DIRI diyip

Diri bolsa MEN DIRI diyip cykardy.Boldymy.

yok bolmady. men 1-2

yok bolmady.
men 1-2 hepdeden turkmenistana gaytyan,1-2 ay shu sahypa girmerin.menin arkamdan birinin "GaraDag olupdir,diri bolsa yazardy"-diymegini islamok,ozum uchin islamok,beylekiler uchinem islamok.

5 gun

5 gun yalancy,diymandirlermi,ertir bolmasa sol 5 gunden ayryp gorayin.

Balkana diyilip

Balkana diyilip yazylandyr,ene-de okap gor,ondan tohmet at.

hojadyrdy aga,shony men

hojadyrdy aga,shony men yazmadym balkan yazdy diyeli uytgeyan zat barmy?
men kabul edyan ozume chekdim shol zatlary,yone menin tohmet atan yerimi gorkez gayrat etde,sozlemi yzyna alayin.

Gagadagjan sen nesip bolsa 6

Gagadagjan sen nesip bolsa 6 mayda Asgabada gelersin welin,men seni 7 mayda Diplomat dostyn bilen dususdyrjak bolaryn.Yene-de soragyn barmy,ya-da sonda gurleserismi.Yalnys zat yazan bolsam bagysla.Yada 6 syna dususalymy.

agam men name diyyan siz

agam men name diyyan siz name diyyaniz?!
men nirede diplomat b/n yada siz b/n dushushjak yada dushushadym gelyar diydim?
men 6 mayda siz b/n dushusharyn,gabat gelse diplomat b/n-em tanysharyn...
wii eger direlen bolsa...

:)

Nu i delavoy razgavor! Ey oglanlar bolung "agzibirje yaşaling".

Hojadurdy agan aytjak bolyan

Hojadurdy agan aytjak bolyan zatlaryna yokarda komment yazan agzalarymyz düşinmedige çemli .
Yöne nahili hem bolsa her zada tarap tutmadan seretmelimika diyyan mena . Aslynda men " Kebelek tasiri "blogynda diplomadyn yazanlarynyn bize eden we etjek tasirleri baradada yazjakdym .Belkem tazeden goşup bilerin ...
Hojadurdy aga sizem kellanizi agyrtman. Diplomadyn yazanlarynyn arasyndada has musulmançylygy öwrenmane höwes dörep biljek köp tasir yatyrmyka diyyan.

Ay iş boldylay shu

Ay iş boldylay shu diplomat. Mana ha hiç tasir etmedi,sebabi hijem okamadym yazan zatlaryny.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

:)

Merwezi daş durmagy men senden ögreneyinle :)

Turk "ögreniyor", Turkmen

Turk "ögreniyor", Turkmen bolsa "öwrenýär"...

:)

Sagjabol Mergen! Sen yalaki edebiyatçil birini görmandim (aslinda görenem bolup bilerin).

Hojadurdy aga, "ölüpdir"

Hojadurdy aga, "ölüpdir" sozuni name uchin gosha dyrnakda yazdyn ?? T.e. aytjak bolan zadyn name ?

mena on hrisitiyançylyk

mena on hrisitiyançylyk hakda hiç bilyan zadym yokdy.yone kawagt kellame şeytan belki olarda biri dogry dindir diyyardi.yone şu diplomadyn blogundan son men dogry yodadygyma goz yetirdim.
Alla tagalla islese dinini erbet adam bilenem yayradar
merw

Oz dini bilmek govy zat,

Oz dini bilmek govy zat, yone ozlerinka "dogry din" diyyanlerin dinlerinin name uchin "govy dal"-digini hem bilmek gerekmika diyyan, yogsa sen oz dinin i govy dindigini bilip bilmersin !!

Dinlerin hiç biri erbet

Dinlerin hiç biri erbet daldir menin bilşima göra .Yöne dinlerin üstibilen her her erbetligi etya adamzat .
Hemmesinin ynanjy bir Alla (Tanry ) . yone her kim bir yoldan Ona has yakinlaşmana gayrat etya ...

bah

kim name nire ..hmmm...ölüm bn oyun etyanizow...

Menin aytjak bolyan zadym,

Menin aytjak bolyan zadym, diplomat dostumyz olmezinin on yany shol yokarda agzalan sozleri aydyp bilse musulmancylygy kabul etdigi bolyar. Beyleki dinlerde-de shonun yaly ansat dini kabul edip bolyarmyka? Shu wagt ol gygyrybersin "Men hristiyan" diyip, yokardaky yazanym bolyada name etjek. Biderek kelle agyrdyp yor.

Garadag ucin

Dinden cykman, ilden cykman gezip yorsen, mena hic kim, hic zat yazyp yormezmika oydyan. Diplomat dostun yaly, dostun diyip hem diyyanim sen ona garshy hic hili zat yazamok, aydamok diyipsin. Bu bolsa senin hem iki gowunli bolup otyranyny gorkezyar. Senem shol tarapa enip baryan yaly. Gownune yarapdyr oydyan.

agam!

Hojadurdy aga, size oglanlar doly dushunmandirler oydyan, birem, uzyn wagtlap bu yere gelmanizson yatlaryndan cykarana menzeyarler, hayran galmaly, dost, we sh.m. diyip, mendenem on bolan agzalar-la yogsam!
Bolyar-da, sizem olara garashyk edin agam, yogsam kop yashlyk edyaris!

Aydan zatlarynyzam hak, belli bolmaz onun hem bizin hem bu 5 gunlik dunyaden hacan otjegimiz, yone shol bir sozlem olen wagty herkese miyesserem edayenok, ozumem shondan oran gorkyaryn!

Diplomadyn yazan gulkunc yagdaylaryny shu yerdaki agzalar okap, onun ynanjynyn nahili yerliksizdigini owrenendirler diyip umyt we dileg edyarin! Ensalla, olam bizin dogry ynanjymyza ynanar!

Hojadurdy aga, siz bu blogy acanyzda ol online gornupdi, men 1 min online bolup cykypdym shonda! Ol yashayana menzeyar, garaz!

Bah,munyn hristyanlan

Bah,munyn hristyanlan "krestit" edyanindenem ansat boldy hojadurdy aga.
onsanam menin nira enip baryanymy menin ozume galdyryn,gownume yarasada yaramasada menin oz ishim.

P.S.men hayran,barde hristiyana dal,hristiyana garshy gitmeyanede "garshy gidenok,ilden chykdyn"-diyyarler.

Yashasa yashawersin

Yashasa yashawersin how...
Yone shu wagt agzyndan gelenini yazyshdyryp sonundan hem "Men shol wagt, shol zatlary bilmandirinay" diyip otyrsa shonda janyn yanar. Ol adam oynajak bolyar. Garaz gykylyk gozlap yor. Shol hristiyanlygyna galsa menem begenjek. "Gynancly habar" diymegimin sebabi hem "Hosh habaryn" beyleki yuzi bolyar. Men "oldi" diyip gosha dyrnagyn icinde yazyp, gowja okap gorup ondan son koment yazyn diysem hem, akyllyja oglanlar kop tuweleme. Biri dagy tema acmagada komekleshjek diyipdir. Garaz gykylyk edip diplomat reklama baryny ha berdi. Onki diyshim yaly 99.9% shol taraba gidilmejegini bilsede ay oziha hezil etdi.

:)

Hojadyrdy agam, siz bir uly adam, gecirimlilik, elbetde, size gelisher, kicilik we sawligem biz yashlara!
Men-a shu diplomat ucin dileg edaymesem, Mergen sheyle onat tutyar ony welin, seredenok-da!

(No subject)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "Odin na odin :D"

bir hili boldy bula su wagt

bir hili boldy bula su wagt men girdim welin diplomat diyen agza barde.

Quote: Gynansakda şu

Quote:

Gynansakda şu saýtyň "diplomat" atly agzasy "ölüpdir" diýen habar geldi. Ölmeziniň iň soňunda "Alla birdir, Muhammet onuň resulydyr" diýip pyşyrdapmyşyn. Gowyja pikirlenseňiz özüňiz düşünersiňiz. Bu bolýan zatlara näme ýazýaňyz?

Men shu bloga oz dushunishimi yazayyn.
Olupdir sozuni gosha dyrnaga alypsyngyz.Onung birnache manysy bolup bilyar.Siz diplomat sozunem gosha dyrnaga alypsyngyz,onga dushunmedim.Siz:"Shu yazan zatlaryma nahili dushunyarsingiz?"diyip soramansyngyz,yazan zatlaryngyz bolan zat yaly sheyle yazypsyngyz:"Bu bolýan zatlara näme ýazýaňyz?".Edil ongundenem:"Gowyja pikirlenseňiz özüňiz düşünersiňiz"diyipsingiz.Sheyle bolansong,mena sizing "yazan"zatlaryngyz hakda dalde "bolan wakalar"hakynda pikir edip bashladym we ynanmayanymy yazdym.

Quote:

Biri dagy tema acmagada komekleshjek diyipdir.

Tema achmaga komek etjek bolan men.Name sebap bilen hemme bolumleri we mowzuklary saylanyngyza hazirem dushnemok.

Quote:

Men "oldi" diyip gosha dyrnagyn icinde yazyp, gowja okap gorup ondan son koment yazyn diysem hem, akyllyja oglanlar kop tuweleme.

Agam,blogyngyzy dushnuksiz yazypsyngyz menche.Gaty gormang.

Quote: Balkanjan shahsy

Quote:

Balkanjan shahsy maglumatlar bilesin gelse 2006 y, noyabr ayyndaky temalary okap gor.

Muny name uchin yazanyngyza dushunmedim.
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

1.Indi,men diplomat hakynda

1.Indi,men diplomat hakynda oz pikirimi aydayyn.Menche diplomada hich kim pul tolanok.Ol oz islegi bilen Hristiyan bolan we barjasy bilen sheyle-de galjak bolyar.Birining oz dininde galmak islemesi tebigy zat.Diplomada adam we turkmen hokmunde sylagym bar.Diplomadyng din uytgetmegi bilen problemam yok.Hatda bari gelip oz dinini "propagandize" etjek bolmagam tebigy zat we onam sylayan.Emma,bari gelip bizing dinimiz hakynda yalngysh maglumat bermegi we Muhammet Pygambere tohmet atmagyna welin duybunden garshy.
2.Yokarda Garadagyng simpatiya gorkezmegi hakynda-da bir-iki agyz soz aydylypdyr.Tasiri Garadagyng ozunden soramasang birzat diymekden el chekmeli manga gora.
3.Manga diplomadyng yazanlary tasir etmedi.Onung yaly zatlar tasir etjek bolsa,bireyyam ederdi.Sebabi men eyyam 9 ay bari Hristiyan semyada we Hristiyan adamlaryng arasynda yashayaryn.Garaz,Huday oz dinimden ayyrmasyn!
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

Hojadurdy ildesh! Biribara

Hojadurdy ildesh! Biribara shukur, hali janymy yanyna almady, men diri!
Hakyky ynsanperwerlik duygularyna esaslanyp menin oldi habaryma gynanch bildiren ildeshlerime kop minnetdarlyk bildiryarin. Ene bir gezek munun usti bilen gowylygyn tarapyndaky adamlaryn kopdugine goz etiryarin.
Allan birdigine men shu wagt hem ynanyan, ony olmezimden on aytmagyn gerekligi hem yok, men Alla kopdur diyip hich erde gurrun edemok. Hristianlaryn hem , Ehudylaryn hem Biribara ynanyandygyny hemmeler bilyandir, hatda ateistler hem olary moneteizm dinlerine eyeryanler diyip hasaplayar. Mana geljekde name boljakdygyny dine Hudayun ozi bilyar we manada imany ol beryar.
Sizin bolsa nahak ere tohmet atmagy togtatmagynyzy hayush edyarin. Ondan bashgada name uchin achykdan achyk gurrun edilmegine we her kim islan pikirini yazmagyna aladalanyarsynyz, achyk we demokratia esaslanyan jemgyetde bu normal zat. Yash bolsalarda akylly bilimli yashlarymyzyn barlygyna men begenyarin. Senin yazan pikirlerine oz reaksialaryny achykdan achyk yazyp bilyan we durli pikirlerin bardygyna men telpek goyyan we shonun yaly ildeshlerimiz uchin guwanyaryn!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "Biribar diyenin üçin. Hz. Isa onun ogly dal diysen yene bir telpek berjek :D"
  • hojadurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "Diplomadyň propaganda bilen başagaý bolup, öz öleni baradaky habary iki gün soňundan eşidişine menä haýranym hekgerdeý."

shomushykda, voskres

shomushykda, voskres boldy:D

Hajy-el Mubarek

Oglanlar men hiç bir dine

Oglanlar men hiç bir dine garşy gidiň diýemok, nirede ýazanymy görkeziň.
Ýene-de doly okaman ýazýarsyňyz. Mysal üçin, meniň ejem gül ýaly aýal wraç bolup işläp ýör. 3 sany hem gül ýalyjak jigim bar. Kakam hem birýerlerde işläp ýör. Men barada birdennäkketde oba gürrün ýaýrasa, planyň ogly pyssuwan bolaýypdyr diýip, Mena hä halajak däl. Maşgalamada abraý däl. Ýene-de haýyşt hiç kim özüne çekmäwersin. Ýöne ýeke özüň barada pikir etmeli dälmika oýdýän.
-------------------------------------------------------------------------
Şu ýazjak zatlarym şu tema degişli hemme soraglaryňyza jogap bolar diýip pikir edýärin.
Birinji begenýän zadym diplomat terrorizm sözüni agzap geçipdir. Öňiräkki Amerikada bolan terrorizmda musulman dälde başga bir dindäki adamyň bolanlygy. Beý diýsem onuň eden zatlaryna begenemok, gynanýan. Şol oglanyň ýerine musulman oglan bolan bolsa ine musulmanlaryň dat gününe…
------------------------------------------------------------------------
Şu temany açmagymyň sebäbi.
Adam çagasy türkmen bolup, dogulypdyr. Türkmençilikde-de musulman dinine eýerilýändigi hemme kişä aýan. Men hiç bir dine garşy dal, hemme dini hem sylaýaryn. Bu ýerde başga gürrün bar. Adamyň 9-y düzüw hem bolsa 10-njyny isleýändiginden ýa-da gaýgy aladasy ýok şondanmy, sebäbini özi bilýändirda. Dinini çalşmak şu ýerde nämä gerek? Mysal ücin bu ýerde din däl, başga zady alalyň. Men oglan bolup dogulypdyryn. Edere işim ýok, gaýgym ýok ýa biri pul töleýärmi meniň gyz bolasym gelýär. Çuňňur pikirleneninde diplomadyň edýän hereketleri şoňa menzänokmy? Ertir şu saýta gelip, şol barada reklama etse şonda nähili goldaw berersiňiz ýa-da ýene-de ýazsyn her kimiň öz pikiri bar, azatlyk, demokratiýa we ş.m. Bu ýerde dinini çalşmaklyk däl ýöne Hudaýyň bereni bilen oňup, şona şükür edip ýaşanyň gowy dälmi eýsem? Şu ýazanlarymy bir okap pikirlenip görüň, ondan soň ýazyň ýogsam traktor ýaly bolup biri 9 aý ýaşadym diýýär, beýlekisi terrorizm diýýär ýene biri ýene birzat diýýär.
-------------------------------------------------------------------------
Diplomadyň propaganda bilen başagaý bolup, öz öleni baradaky habary iki gün soňundan eşidişine menä haýranym hekgerdeý. Telpek hem goýjak

hojadurdy wrote: Adam

hojadurdy wrote:

Adam çagasy türkmen bolup, dogulypdyr. Türkmençilikde-de musulman dinine eýerilýändigi hemme kişä aýan. Men hiç bir dine garşy dal, hemme dini hem sylaýaryn. Bu ýerde başga gürrün bar. Adamyň 9-y düzüw hem bolsa 10-njyny isleýändiginden ýa-da gaýgy aladasy ýok şondanmy, sebäbini özi bilýändirda. Dinini çalşmak şu ýerde nämä gerek? Mysal ücin bu ýerde din däl, başga zady alalyň. Men oglan bolup dogulypdyryn. Edere işim ýok, gaýgym ýok ýa biri pul töleýärmi meniň gyz bolasym gelýär. Çuňňur pikirleneninde diplomadyň edýän hereketleri şoňa menzänokmy? Ertir şu saýta gelip, şol barada reklama etse şonda nähili goldaw berersiňiz ýa-da ýene-de ýazsyn her kimiň öz pikiri bar, azatlyk, demokratiýa we ş.m. Bu ýerde dinini çalşmaklyk däl ýöne Hudaýyň bereni bilen oňup, şona şükür edip ýaşanyň gowy dälmi eýsem? Şu ýazanlarymy bir okap pikirlenip görüň, ondan soň ýazyň ýogsam traktor ýaly bolup biri 9 aý ýaşadym diýýär, beýlekisi terrorizm diýýär ýene biri ýene birzat diýýär.

Men shu yokarda yazanlaryn bilen ylalashyp biljek dal Hojadurdy aga !! Eger biz 1 adamyn dogulandan sonky vagtlarda haysi dinde bolan bolsa, shol dinde-de galmagyny talap etsek, onda dunyade hich bir hinduism'e uyyan adam musulman bolmaz, hich bir hristian'yn hem musulman bolman, hristian bolup galmagyny talap etdigimiz bolar, bu bolsa yalnish !!!
Adam milletini uytgedip bilmez nache dyrjashsa-da sebabi barde gan orta giryar, yone din diylen zat beyle dal, diplomat ansat gazanch uchin, shu dunyade vagty, yalan yashryk bolsa-da jennetin bushlugy uchin hristian bolan bolsada bu onun oz ishi, ol oz-ozune 100 sany sebap tapandyr "ejiz dal" adama gelishjek, yone in sonunda hemmesi gelip o dunyanin bushlugyny bu dunyade almaga direnyar....

Men hosh habar ya-da bashga blog'lary yapmakchy dal, diplomada'da in sonky shans berildi, eger ol yene-de 1'je yalnish zat yazaysa context'den chykarylan ya-da Pygammer'imizin sozuni yalnish dushundiryan, onda ol ban ediler...Movzuklar durubersin, anyrda diplomadyn jogap almadygy sorag yok, okayan adam idili bolsa jogaplaryny hem okap, oz dinine bolan baglylygyny has hem artdyrar...

Üns bermang. Name islese

Üns bermang. Name islese diysin. Jogap bermang. Shoncha zady okap name etjegay? Shoncha zady yazyp name etjek?

Garadag erbet zat etyandir öydemok. Ona galypdyr name etmek, islese hristiyan bolsyn, akylly oglana, gaytam siz üstüne gitseniz gadyry hristiyanlygyng artar. Terorizm bolmadyk bolsa musulmançylygy beyle derejede tanamazdylar. Hatda 11 sentyabr musulman sanyny köpeldipdir diyip bir yerde okadym. Sebabi adamlar pikir etyar -Tussesiz ot bolmaz diyip,onsong gözlege chykyar.

Diplomat hiç kime hem tasir edendir oydemok.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

mana oz dinime hasam

mana oz dinime hasam berkitdi bu hosh habar posty.
merw

Saýtyň adminstratorlaryna

Saýtyň adminstratorlaryna haýyşt.
Şu temany ýene-de diplomadyň ýazan "Hoş habar(Injil)" diýen temasyny
ýapmagyňyzy haýyşt edýärin.
Şu ýerdäki agzalar garşy bolmazlar diýip umyt edýärin.

Oglanlarda umumy pikir

Oglanlarda umumy pikir şeýleräk.
Köpümiz daşary ýurtlarda okaýarys, şol ýurtlarda hristiýanlyk we Diplomat ýaly missionerler gaty ýaýraň. Onsoň bir sany diplomadyň täsirinden gorkup, şondan ejir çeksek, ol ýurtlardaky missionerlerem "ýapalymy"?
Menä ýolda-yzda, Amerikada köp missioner görýän, diplomadam şolaryň biri ekenidä. Kellämem agyrdamok, jedelem edemok...
Ýöne elbetde, eger diplomat Yslamy pese düşüriji, ýa-da Muhammet Pygamberi pese düşüriji zat ýazaýsa, onda kowulmaly hemme wagtlyk.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

nahili aytyadilaray! yadima

nahili aytyadilaray! yadima dushenok, yone sheylerak: Mysh mysh mysh, mysh myshyn sony yalanmysh

Hajy-el Mubarek