Kebelek täsiri. ( Butterfly effect )

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Köpimiz bu kinony görendiris we belkem görüp düşünip hem bilen däldirs .Menem görüp düşünip bilmedikleriň içindedim.ÿatsam tursam kelläme gelmezdi bir kelebegiň dünÿamize edip biljek täsiri barada .Bir ÿerde “ Merkezi aziyadaki bir kebelegiň ganat ÿaÿyp uçmasy netijesinde Amerikada ÿada Kanadada (her bir ÿerde) apy tupan turup biler ” yazgysyna gabat gelenimde bolsa pikirleriň içine çümüp gidenimi bilmän galypdyryn we şu pikirler kellämde aÿlanmana başlady :Her bir täze dogan çaganyň häsiÿetiniň (karakter) we terbiyesiniň emele gelmeginde onun ene –atasynyň ,doglanlarynyň ,mugallymlarynyň , dostdyr –joralarynyň we okan kitaplarynyň täsiri ölçäp bolmajak derejede gaty uludyr .Onda bir adamyn erbet (hasiÿetli) ÿa-da yagşy (gowy hasiÿetli) bolup ÿetişmeginde onuň özü dälde başgalar günäkär bolup durÿar diysek ÿalňyş bolmasa gerek .Mysal üçin gowy maşgalada we erbet maşgalada ÿetişen bir çaga ÿada 1900-nji yiliň ortalaryna dogry Germanÿadaky ÿewreÿleriň nemislere we Adolf Gitlere eden täsiri - ÿewreÿleriň ÿer ÿüzünden ÿok bolmasyna sebäb boldy diÿsekde Gitleriň ÿewreÿlere eden täsiri olaryň agzybir we güçli bir döwlet gurup şol ÿere toplanmaklaryna öz täsirini ÿetirdi diÿip bileris . Käbir agzalardan yazsam gaty görmezsiniz gerek !? Mysal üçin Mergenin adynyn :onun ejesiniň okan kitapalryndaky “ Mergen ” atly gahrymanlaryn onda gldyran täsiri netijesinde - menin oglumam şol gahrymanlar ÿaly bolsun diyip dakandygyny aÿtsa bolar .ÿa-da Göwherin zagara girjek bir azyrak renkimi üÿtgetjek diÿip düşünmesi onda daş-töweregindäki ilatyň täsiri örän uly bolmaly we onun bu ÿerde bu zatlary ÿazmagy bizin bu ÿerdäki gyzlara täsirini bolsa goÿ özleri yazsynlar .Türkiyede okaÿan oglanlaryň Baÿramda galdyran täsiri hiç öwerlikli däl eken we Baÿramyň ÿazanlaryny okan Türkiÿede okaÿan oglanlar belkem Baÿramyň ÿazanlarynyň täsirinde galyp özlerine çeki-düzen bererler . Naçe yazsan ÿazyp oturmaly ÿöne şeÿle netije çykarsa bolar : bolup geçen we bolup geçÿan her bir hadysanyň biziň durmuşymyza gönüden göni bolmasada täsiri bar …
Saglygynyz.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Kino bn bashlap, yzyny agzalar bn onat baglanyn we bash sahypa ucin! Minnetdar, Sanjar!"
  • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "edil daşda çalaja başym çaşdy welin yene beryan sana noş bolsun:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gati govi.

Bah başini düşündim velin songuni 3 gezek okamaly boldumda :). Yöne gati govi düşünpsing. Yöne şu yerni yenede düşündirseng " Türkiyede okaÿan oglanlaryň Baÿramda galdyran täsiri hiç öwerlikli däl eken we Baÿramyň ÿazanlaryny okan Türkiÿede okaÿan oglanlar belkem Baÿramyň ÿazanlarynyň täsirinde galyp özlerine çeki-düzen bererler ."? Pliz!

Ol yerik düşinmek üçin

Ol yerik düşinmek üçin şu linke seredip bilersin http://www.tmolympiad.org/?q=node/1111

Oooooooo...

Ey gati kaney. Sanjar sagbol.

Ol yerine düşünmek üçin

Ol yerine düşünmek üçin Bayramyn bir blogy bardy edil şu wagt ady yadma düşenok yöne hazir gözleşdirip linkini goyayaryn ...

Turkmenchede "keleb(v)ek"

Turkmenchede "keleb(v)ek" dalde "kev(?)elek"-mika diyyan...

dogrusy

edebi dilde kelebek bolmaly, ol kinony hem gormedim, Sanjaryn yazgysyny okap gore yaly bolaymasam :)

Edil menin düşünşim yali

Edil menin düşünşim yali ha dal ol kino . yone wagt tapyp bilseniz görmeginizi maslahat beryan .Yone onyn 2-njisi hem çykypdy.ilkinji 1 son 2 bolsa has düşniklirak bolar ...

Hazir men alyp muna "dal"

Hazir men alyp muna "dal" diysem yene-de birgiden offtopic gurrun dorar, shonun uchinem gysgacha "Men turkmen kitaplarynda "kelebek" diylenini gormedim" diyip gutarayayin...

kebelek

kelebek tukce oydyan Ata aga, turkmen dilinde kebelek diyilyar.

Where is Hereket, There is Bereket!

Sag bol dogrysyny bilip

Sag bol dogrysyny bilip yazanyn üçinin

haha Sanjar profildaki

haha Sanjar profildaki suratyn gowy ekenle :)

kiçi wagtym gonşymyzyn

kiçi wagtym gonşymyzyn düyeleri bardy we meninem olaryn üstine münesim gelyardi .İndi bolsa has çakganragy bolsa diyip düşinip yörşüm ...

:)

kinony gormandim welin, gormeli etdin-da, Sanjar :)
Onat yazypsyn, minnetdar!
"ceki-duzen" duzedish yerine ulanylypdyr, agzalardan onat mysallar getiripsin, aslynda, dine shu menzetme we mysallar ucin ayratyn bir blog acyp yazsanam onat bolar!

Duye barada, duyanin has caltyny diydinmi ya duyeden bashga calt gidyanleri baradamy :)
eger ikinji bolsa, duye, aslynda, atdanam calt(= uly tizlik bn) ylgayar :)

!

Düye atdan dinge çölle çalt...

Iki sany bellik: 1. Türkmen

Iki sany bellik:
1. Türkmen dilinde kebelek, kelebek diýen söz ÝOK! Kebelek okalanda "kewelek" diýlip okalýa, b ýumşaldylyp.
Kelep diýen söz bar türkmençe, möýüň "öýüne" aýdylýa. Kelebek bolsa şol möýüň öýüne aýdylýan bir görnüş. Kelek diýiň käwagt kel geçilere aýdylýa.
2. Zagar alyp tenini garaltjak bolan Zöhre däl-de, Göwherka!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • OldBoy 1 telpek goyyar we yazyar: "menin yalnyshlarymy tapanyn uchin "
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Hawa, men nadip kelebek diyipdirin-a, Turkce ahyryn, ol :)"

moyun oyune kerep diyilya

moyun oyune kerep diyilya dalmay.
merw

KeRep diýip aýdýan kän,

KeRep diýip aýdýan kän, ýöne grammatikamyzda ÝAZYLYŞY keLep bolmaly! :)

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

A men barde prichom???? Life

A men barde prichom????

Life is just so wonderful!!!

Sen bärde nepriçem, menem

Sen bärde nepriçem, menem şony aýtdym
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ok, ondada dushinshman

ok, ondada dushinshman galdym, ay bolyada

Life is just so wonderful!!!

Aý garaz, bärde oglanlar

Aý garaz, bärde oglanlar Göwheriň ýazanyny okap sen ýazdyňmykaň diýipdirler. Men olara aýtdym, "ony Göwher ýazdy" diýip
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

oh dushnukli Life is just so

oh dushnukli

Life is just so wonderful!!!

Zöhre senden ötünç

Zöhre senden ötünç sorayan.
Yalnyşypdyryn senin yazgynmykan diyip .

Yoklay, otunch soramana tut

Yoklay, otunch soramana tut ne prichom, biz hemmamiz yalnyshyarys.

Life is just so wonderful!!!

Men derrew düzedeyin

Men derrew düzedeyin bolmasa başym dertde !!!

Hava!

Hava meng pikirimçede şeyle!Birzat yalngiş yazaypsing velin burningdan getirerler.:)

wiyy, men yalnyshypdyryn, Tc

wiyy, men yalnyshypdyryn, Tc gornushi yazan ekenim, Bayramyn yazgysyny okamankam yalnyshyma goz yetirdim, yone telpekli posta seretsem, Bayram dogrusyny yazan ekeni :)
Mergen has dogry aydan ekeni :)

Garaz, kebelek-da, men kitaplarda-da kop okadym sheyle gornushini, kewelek hem b=w gornushinde dogry, ka yerlerde sheyle ulanylyan bolmaly!?

Gowy yazypsyn. Oglanlaram

Gowy yazypsyn. Oglanlaram beyle zat yazjak eken:))
Agzalar hakynda bolsa, olaram dash towregin tasirinde "sheyle" bolandyrlar. Yone caga ilkinji tasir edyanler - mashgala. Eger doly bishishen bolsa, ya-da eyyam durmushda oz prinsipleri bar bolsa olary uytgetdip bolmaz, ya-da uytgetmek gaty kyn dusher. Gowherakan yazyan bloglarryndan gyzlar belki tasir alyandyrlar. Aslynda olam erbet zat yazanok. Owadan bolmak ayipmy? Onda-da gyz mashgala bolsan. Oglanlaram ozune seredyan gyzlary gowy goryandirler-a, sheyle dalmi?:))

haha

yene pitjin atyanmy bize:)))
name yazman senem tüys feministin biri öytyan:)
...
ay yöne bu gün uly gün şeytanyn ayagyny kesdik

Men oglanlar diydim-a,

Men oglanlar diydim-a, wiii............ bagyshla , yene-de gaharyny getirdim oydyan:)))

Menin bu yazanlarym okan her

Menin bu yazanlarym okan her kime bir hili tasir edene menzeyar .Men bu yerde agzamyz erbet yzdy yada gowy yazdy diyjek bolamok .Olaryn bize eden tasiri barada gysgajyk oylanmalarymy yzdym .
Kim nahili bişişenem bolsa yada nahili bir prensibe eye bolsada ona tasir etyan zatlar hökmany bardyr ...
Bizin günümizde dineje bir söz bolup geçyan "tasir" amerikanyn we yewropanyn kabir üniwersitetlerinde sapak şekilinde talyplara öwredilmane başlanyny hem öwrenip galdym ...

bah

gaharyn gelse burnuny dişle diyyalera ana şony etjek hazir 1-2 sagatlap:)))

"özü" dalde "özi"

"özü" dalde "özi"

"söýgü"-mi ya-da "söýgi" ?? Men "soygi" diyip bilyan !!

"diÿsekde" ulanilyarmi ?? ya "diysegem" has dogrymy ? Menin uchin "diysegem" has dogry yali!(Adolf Gitlere eden täsiri - ÿewreÿleriň ÿer ÿüzünden ÿok bolmasyna sebäb boldy diÿsekde ...)

"özlerine çeki-düzen bererler" -- Turkmen dilinde beyle soz duybunden ulanylanok !!
Bu yazilyanlar sizin yalnishinizi gorkezmek uchin dalde, Turkmenche yazanymyzda bashga dillerin gramatikasyna gora yazmazlygymyz uchin(Turkche yazip ovrenishenlere : Turkmenche gurleyishimize ve yazishimiza "çeki-düzen" berelin) !!

Sag bol mergen düzedişler

Sag bol mergen düzedişler üçin .
Mekdep yillarynda mugallumlar edebiyat sapagyndan düzme yazdyrarlardy we dodaklanyan çekimlilerde men köp yalnyş goybererdim bu hazire çenli dowam edip gelipdiray özimem hayranay şuna .
Hemmamizin bilşimiz yali türk dili türkmen diline özünin yakynlygy bilen türkmen talyplara ögrenmek naçe ansat bolsada bir zat yazanynda yada düşindireninde bilan galyyan türkçe gidenini yada garyşdyranyny .
Mergenin yazanlarynyn tasiri esasynda indiki yazgylarymda has ünli bolarmykama diyyan .
Yene bir gezek sag bol Mergen ...

diysek-de bolmaly

diysek-de bolmaly aslynda..
şol "-de" goşulmasy "hem" manysyny beryar..
we "diysegem"daki "-em" goşulmasy hem "hem" manysyny beryar..
yagny 2si hem deng.. =)

Quote: we "diysegem"daki

Quote:

we "diysegem"daki "-em" goşulmasy hem "hem" manysyny beryar..

Menä "em" aýra bir sözmükä diýip ýördüm :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Dodaklanma kadalaryndan

Dodaklanma kadalaryndan menin yadima dushyanleri(ensalla yalnish zat yazmaryn):
1-nji harp dodaklansa, onda 2-nji harp hem dodaklanar, yone 3-nji harp dodaklanmaz, meselem: "urulduk" dalde "uruldyk" dogry bolyar...
"Uchin", "Gozel", "Soygi" yali sozlerde-de bu kada uyulanok, 2 bogunly sozlerin kopusinde 2-nji bogundaky chekimli dodaklananok(goshulma goshulmadyk, sada sozler bolmaly)

Bagyshla welin,bari bir-iki

Bagyshla welin,bari bir-iki sany zat goshmaly boljak.:):)
Eger bir sozung ikinji boguny dodaklanjak bolsa,sozung birinji boguny dodaklanyan chekimla gutarmaly,birinji bogun achyk bogun bolmaly we ikinji bogun yapyk bogun bolmaly.
Achyk bogun-bogunyng yzy chekimla gutarmaly.
Yapyk bogun-bogunyng yzy chekimsize gutarmaly.
P.S:Eger yalngysh maglumat beren bolsam,bagyshlang!Turkmenistana bir barsam,shu grammatika hakynda ullakan bir blog achjak.Belki-de gapdalda goyarys "Turkmen dilining yazuw duzgunleri" diyip.Kim bilyar belki webpage yasaryn.
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

a bular?

Balkan wrote:

Eger bir sozung ikinji boguny dodaklanjak bolsa,sozung birinji boguny dodaklanyan chekimla gutarmaly,birinji bogun achyk bogun bolmaly we ikinji bogun yapyk bogun bolmaly.

meselem: bo-rek, co-rek, o-rak, jo-wen, bo-wen, so-zen,
u-cin......

a bular name? :)))

Birzada unudypdyryn.Yokarda

Birzada unudypdyryn.Yokarda dogry bolman biler diyip yazypdym.:)
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

Mergen aga,gaty gorme welin

Mergen aga,gaty gorme welin gulkunch yazypsyng.Sebabi shu ashakdaky "definition" dal.Yadyngyza gowy dushmandir oydyan.:):):)

Quote:

Dodaklanma kadalaryndan menin yadima dushyanleri(ensalla yalnish zat yazmaryn):
1-nji harp dodaklansa, onda 2-nji harp hem dodaklanar, yone 3-nji harp dodaklanmaz

-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

Ay gulkinch ve yetersiz

Ay gulkinch ve yetersiz bolsada, yalnysh yazmadyma :))
Bashga-da, onun ashagynda 'Goshulma goshulmadyk 2 bogunly sozlerin kopusinde' diyip yazdym, yagny meselem: 'Dolu' dalde 'Doly' yazylyandygyny aytdym, onun yzyna goshulma goshsan yagny yp, up, ip zat goshsan onda ol yokardaky(1-nji dodaklansa 2-nji hem dodaklanar) kadasyna uyyar ve 'Dolup' bolyarö yone eger yzyna yene 1 goshulma goshsak, onda yene shol 3-nji bogunyn dodaklanmajagyny aydyan kada gora 'Dolupdur' dalde 'Dolupdyr' bolyar...Ay aslynda uns bersen yetiklay, bu zatlar oz-ozunden hem dushnukla yogsa...

Mergenin köp postlara

Mergenin köp postlara gramatiki düzedişlerinin tasiri esasynda böyleki yoldaşlaram yazanlarynda yalnyşsyz yazmana çemeleşerlermikan diyyan."Bagyşlan" sözüni köp ulanmakdan galdyryşy yaly ...
Mergen senin tasirin gaty uly bu saytda ...

Muna "adamlara tasir etmek"

Muna "adamlara tasir etmek" dalde, "yerlikli zatlary hayisht etmek" diysek has dogry bolarmyka diyyan, shu forum'yn in govy taraplary hem biri-birimizin yalnishliklarini duzeltmek, yogsa kemchilik tapmak dereje dal, gerek hem dal...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! hemme yerlikli duzedishlerin ucin, jigim :)"

Senin düzedişlerinin yada

Senin düzedişlerinin yada yerlikli yerliksiz kabir zatlary yazmagynyn tasiri mana we beyleki agzalarymyza yalnyşman yazmaga yada yazanymy yene bir gezek okamana tasir etyar.

ozum dil edebiyatcy bolsamam

ozum dil edebiyatcy bolsamam yatdan cykarypdyryn, Balkanyn owadanlap yazan dushundirishi hem onat ekeni, Mergenin yazan duzguni hem dogry!
Garaz, ikine-de telpek! Ha, Sanjara-da "tasir" sozuni oran yerlikli we kop ulanany ucin :)

Ata aga tuweleme şemal yaly

Ata aga tuweleme şemal yaly her tarapa öwüsip dursynyzay ...
Gayigyn heysi tarapa gitjegi belli bolmasa shemal kömek edip bilmez !

:)

Sanjar, jigim, ha, name, 3 sany jigime yazan onat yazgylarydyr shona menzesh sebapleri boyunca, size telpek diymek, shemalyn ugry boyunca hallanlap gitmek diymek bolyarmy!? Yok, beyle dal! Mergen dogry yazdy! Sen hem tasir marada onat baglanyshyk guryan, umuman aydylanda, Balkanam sheyle edebi we owadan edip yazypdyr, yone kada-kanun boyunca Mergenin aydyany dogry, men sheony nygtadym ahyryn, hay, senem-a Sanjar jigim :)

Men size düşinip bilyan

Men size düşinip bilyan ata aga .
Siz köp yazilanlara tarap tutmadan "senkem dogry" diyip özünizin tarap tutmayanlygynyzy bildirjek bolup jogap beryaniz bu bolsa sizin yazanlarynyzdaky tasirsizligi görkezyar .In gowy tarap tutmazlyk köp posta jogap yazmazlykmyka diyyan ?

mena suna 30 goterim

mena suna 30 goterim gosulyan. name üçin: adamyn asly(fytraty) diyip bir zat. belli bir yerde ynsanyn seçmesi gerek, ozi. bu yaratylysdaky ekzamen yagny ynsanyn bu dünya iberilmesindaki maksat. mesela bir atmosferada yetisip basga basga düsüncede bolanlar kop(kabir asyl dogrular dasynda) demokrasiya munun üçin bar. men wakanyn bir tarpyndan baksam beyleki taraplaryndanam bakanlar kop. wel-hasyl kelam tasir bardyr yok diyemok yone bu bütünley ynsana tasir edip onu islan sekilde dolandyrdygyna ynanamok.
----------------------------------------------------------
sözlande dogry sözle,yone her dogry her yerde sözlenmez

ha sepabler aleminde

ha sepabler aleminde yasayas. her zada sebap bar gorünsede
bu zynjyr wagonlaryn lokamatifi bolmaly.yagny umumylaşdyrmamalydyr
-------------------------------------------------------sözlande dogry sözle,yone her dogry her yerde sözlenmez

Tüweleme irfanjan

Tüweleme irfanjan synaglaryn gutarana menzeya .
Sana men bulary çay başynda düşindiraymesem yazyp kynyrak düşer mana şu wagt hem wagtym yok ...

hany goreli men yenyanmikam

hany goreli men yenyanmikam yene men

--------------------------------------------------------
sözlande dogry sözle,yone her dogry her yerde sözlenmez

OPs

Butterfly effecti haladynzmay? Men 1njisini doly gordum, 2njisini hem gorup bashladym, biraz gordum welin 1nji bilen menzeshrak gordum, sonam tashladym. Men a birhili yurekgysgynjrak gordum shu kinony, siz nahili pikir edyaniz?

Where is Hereket, There is Bereket!

eh.. )))


eh.. )))

Özün çekdinmay suratlary

Özün çekdinmay suratlary Ga1taman Balkani .eline güller bitsin ...
Men ol kino barada yazamok .Kino kinobolyada .
Durmuşymyzdaky her bolup geçyan hadysanyn bize tasirleri barada gysgajyk oylanmalarymy sizin bilen paylaşayyn diydim ...
Düyn çay başynda irfanam menin tasirimde galaydy oytyan .Şunça tasir etmejek bolsamam bolmady .Hany görelin irfanyn özi name düşindikan .Menin bu yazanlarymy okasaha jogapsyz goymazmykan diyyan ...

men çekmedim.

men çekmedim.

:)

Bah bari gramatika kitaba ögürlaypidira. :)

hawa ogurilayipdir, shondada

hawa ogurilayipdir, shondada yalnish yazyanlari name etsekkak :-)

Yalnyşyna göra tmolympiad

Yalnyşyna göra tmolympiad dan mahrum edelin !!!

ay onda mena

ay onda mena gidibermeli,yalnysh yazany kowyan bolsanyz.
''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

kowamyzok mahrum etsekmikak

kowamyzok mahrum etsekmikak diyyan yalnyşyna göra ( şunça gün ) oyun edip ...

ey sanjargözel sen açan

ey sanjargözel sen açan turkmençani owrendin.adamzada bakay çig süytemenda ayazhan yaly çarygyna bakyp gezmeli howwww. adamzat senem su tasir meselisi yaly bos zatlarla ugrasma artyk . diymek o güenm düsünmedinda ay borlay. yamaskandan indi çay dalde naharyn basynda gurleseli..
------------------------------------------------------------------------sözlande dogry sözle,yone her dogry her yerde sözlenmez

Taryhy şahsyyete

Taryhy şahsyyete gelişmejek sözler ulanyp başlapsyn .
sen türkmençiligide yadyndan çykaryp başlana menzeyan Irfangül .
Gynansakda men hiç wagt türkmençani unutmadym . Diymek sen menin aydanlaryma türkçe düşinipsinda .sen menin aydanlaryma düşinip bilmek üçin türklik maskasyny çykarmaly we hakyky türkmenligine dönmeli .onsan belkem düşinersin ...
indikileri privatdan yazay Irfan aga ...
içindakiler adyna görarek bolar yaly ...