(G)Özümiz

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Gözüm ýagşysyn görsün!

Ýaman özün görkezer!..

Bir danadan sorapdyrlar:

Dünýä nireden başlaýar?

Iki garagyňdan — diýip, dana jogap beripdir.

Janly-jandara, ynsan-u-haýwana Allatagala göz beripdir. Göz görmeli! Gözüň borjy görmek, emma nämäni görýärsiň, nähili görýärsiň? — Ine, şu taýda dünýäniň, durmuşyň iň uly pelsepesi ýatyr.

Biri süýde siňe seredip gan görýär, ýene biri gana siňe seredip süýt görýär!"
(Ruhnama, I Kitap, s.185)
Adatcha bolyan zat...
Dunya herkim ozuche serdya.
Herkim name/nahili gormek islese shony/sheyle gorya(selective attention),
ya-da "Herkimin ozi name/nahili bolsa dunyanem sheyle goryar"

Yone, dunya garamagyn asyl olcegi namede? Durmusha haysy merkezden, haysy nukday-nazardan seretmeli?
"Ine, şu taýda dünýäniň, durmuşyň iň uly pelsepesi ýatyr."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bah..

öran onat we dana sözler
...
...
...
birzamanlar bir patyşa bamyşyn,patyşanam hiç ogly bolmanmyş...günlerde bir gün patyşa ölüm düşegine yatypdyr,yanyna in söygüli wezirini alypdyr we ona:men indi ölyan menin yerime kimi geçerka,oglumam yok gözüm yzda galjak diyipdir.wezir:gatyrganman patyşam sizin bir oglunyzz bar,ol çölde çopançylyk etyar men ony ideg undag etyan siz mana emir berin sizden son uny tagta çykarayyn diyipdir.patyşa emir çykarypdyr we wezire tabşyrypdyr.birnaçe gündenem ölüdir.patadan son wezir oglany getirdip ony terbiyelapdir we birnaçe aydan son ony halka tanadyp tagta oturdypdyr.oglan adyl we akylly bolupdyr,köne köwşüni tagtyn depesinden asypdyr we her seredende özüne:nireden nira geldin diyer ekeni...
ahyry döwlet işlerinden yadan wezir çöle dynç almaga çykypdyr.muny pursat bilen beyleki wezirler patyşan yanyna üyşüp uly weziri yamanlap başlapdyrlar,şeyle erbetlapdirler,patyşa ölüm permanyny çykardypdyrlar...
weziri öldürmage gelenlerden permanyn okan wezir:bolya size tabyn bolaryn yöne ilki soragym bar;
patyşa yumuşak yüreklidir ol muny etmez yöne gaygy etyan:tagtyn depesindaki köwüş yerindemi diyipdir...
gelenler yok ony ayryp zyndy diyipdir
dana wezir:ha onda gelin arkayyn kellami alyberin diyipdir...

mendenem 1 bah :)

Ayaz han, carygyna bakarak!!!

Cakini bil diymek dal-may

Cakini bil diymek dal-may bu!:)

ay

ay olam bolup biler welin nireden nira gelenini bilmelida,sen bir sada ejizje jandar,sereden zadynda özün yaly ejizleri dalde Has Beyigi görmek üçin dyzamalyda...umuman bu hekayadan name çykarsan çykaryp oturmaly how

her kimin

her kimin bu hekaya dushunishi bashga bolaymasa.
mena bu hekaya sheyle dushunyardim..
ulaldym diyip kichileri unutmazlyk..

asyl

kowush yerinde dal, yagny adam ASLYNY yatdan cykardy..
"onda(eger ol oz aslyny yadyndan cykaran bolsa) gelin arkayyn kellami alyberin" diyya sebabi aslyny unudan azashya, azya