Hosh Habar (Injil)

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Koprak maglumat biljek bolsanyz we bu hakynda radio gepleşikler diňlejek bolsaňyz mana PM yazayin !

Birnäçe ýyl mundan ozal şeýle bir adaty däl, geň we tolgundyryjy waka bolup geçdi welin, bu barada jikme-jik gürrüň bermäge men özümi borçly hasap edýän. Gündogar şäherleriniň birinde iki dogan bile ýaşaýardylar. Doganlaryň kiçisi eňilkelle durmuşy alyp barýardy: daň säherden tä garaňky gijä çenli günä hezilliklere özüni berip, keýpi-sapalykda ýaşaýardy, göräýmäge olardan el üzesi-de gelenokdy. Doganlaryň ulusy bolsa, tersine, Hudaýdan gorkýan, ýuwaşwe dogry adamdy. Kiçi dogany öz ýaşaýşy bilen ony kän alada goýýanlygy üçin, ol telim gezek kiçii doganyna günäli durmuşdan el çekmegini sorap, gözýaş bilen ýalbarypdy. Şeýle hem bolsa, kiçi dogany agasynyň ýalbarşyna we gözýaşlaryna üns bermeýärdi. Ol öňküsi ýaly öz janynyň we teniniň zeleline ýaşamagyny dowam etdirýärdi. Onuň ýary gije çenli manysyz gezmegi günden-güne gaýtalanýardy. Agasy bolsa, şeýle halatlarda ýatman, ol barada Hudaýdan dileg edip, öýünde garaşýardy. Bir gün gijäniň bir wagty, doganlaryň ulusy gapynyň güýçli kakylandygyny eşidýär. Oll derrew gapyny açan badyna ondan ganly geýimde ýüzi agaryp, saňňyldap duran jigisi içerik kürsäp girýär. “Meni halas et! Meni gizle! -diýip, ol gygyrdy. -Meni polisia yzarlaýar, men adam öldürdim! Ah, seret, ynha, bu onuň gany. Nähili elhenç!”. Emma ony tapmazlyklary we jeza bermezlikleri üçin nirä gizlemeli? Köp wagt ýitirmän, agasy jigisiniň üstünden gana bulaşan geýimlerini çykaryp aldy-da, derrew öz üstüne geýdi. Onsoň züniň arassa geýimlerini jigisine geýdirip, beýlekii otaga itekledi. Gapyny onsoň üstünden gulplap, name bolaryna garaşyp oturdy. Oňa kän garaşmak gerek bolmady. Tiz wagtda aýak sesler eşdilip, polisia etip geldi. “Biz şeýle hem çak edipdik: adam öldüren şu erde!-olaryň biri gygyrdy..-Biziň çaklamalarymyz başga sebäplere görä hem şu öýi görkezýär”. Olar güman edilýän jenaýatkäre golaýlaşdylar. “Adam öldüren senmi?” diýip, olaryň biri hyrsyz seredip sorady.. Emma ol bir sözem diýmedi. “Sorag edip, wagt ýitirmegiň geregi ýok, - olaryň birinjisi böldi,-onuň geýmine serediň, onuň günäkärdigine bular doly güwä geçýär”. Olar bu pahyryň ellerini daňyp, öz yzlary bilen garaňky köçelerden alyp gitdiler. Getirip, ertire çenli türmä dykdylar. Ol pahyr bütin gije ekeje söz hem diýmedi. Ireden olar ony sorag etmäge geldiler, emma onuň eke jogaby şeýle boldy: “Şu jenaýat üçin men özümiň ölmelidigimi bilýärin we bu näçe tiz erine etse, şonça-da gowy bolar”. Birnäçe günden soň ony suda getirdiler. Sudýa onuň ganly eşiklerini gördi-de: “Bu ýagdaýda başga görkezmeleriň geregiiýok, ähli zat aýdyň” diýdi. “Sende aklaýjyň (adwokatyň) barmy?” diýip sudýa sorady. Ol hem, “Mende beýle adam ýok” diýip jogap berdi. Sudýa, “öz goragyňa çykyş etmek isleýärmiň?” diýdi. Ol hem, “Islemeýän” diýip kesgitli jogap berdi-de, özüniň günäsizdigini gözünden duýulmazlygy üçin aşak seretdi. Sud derrew höküm çykaryp, oňa ölüm jezasyny berdi. Suduň hökümi erine etirilmezden bir gün öň höküm edilen gepläp ugrady. Ol türmäniň naçalnigineň gelmegini haýyş etdi. Haçanda, türmäniň naçalnigi gelende, öz islegini aýtdy: “Men sizden tiz wagtda öldürilip ýok boljak adamyň iň soňky islegine razy bolmagyňyzy soraýaryn. Maňa hat ýazar ýaly kiçijik kagyz, sürgüç, syýa hem-de ruçka beriň. Men ölenden soň bukçany açman, ony görkezilen adres boýunça ibermegi Hudaýyň öňünde wada ediň. Bu erde hiç bir erbetlik ýok, maňa ynanaýyň. Mer ertir Hudaýyň alnynda durmaly bolaryn we men ömrümiň iň soňky sagatlarynda-da ýalan gepläp bilmerin”. Naçalnik tussag edileniň ýüzüne üns bilen seretdi. Ol onuň sözlerine nähili ynanjagyny bilmese-de, onuň iň soňky islegine ýok diýip-de bilmedi. Tussag edilen bütin kalby bilen şu haýyşan siňen ýaly göründi. Ol rahat we mähirli seredýärdi we onuz gözlerinden nähilidir bir adaty däl yşyk gelýärdi. Tussa edileniň soran haýyşyny doly eriine etirjekdigine wada berdi. Giçlik türmäni barlag edeninden soň, onuň agzy sürgüç bilen möhürlenen bukjasyny aldy. Gije soňlap gelýärdi. Bu gije, ebediligiň bosagasyna golaýlaşýan we beýleki dünýäni görýän adam ýaly Hudaýa dogada dyz çöken tussag üçin rahat geçse-de, ol ukusyz gijedi. Daň agardy. Ony ölüme äkitjek adamlar hem, beýleki adamlar ýaly, öz işine başladylar. Bir sagatda…bary gutardy. Şondan soň, tiz wagtda eli bukjaly biri ýola düşdi. Ol iki dogan ýaşaýan jaýyň gapysyny kakdy. Gapyny ýüzi howsalaly, gorkudan ak tam bolan bir ýaş ýigit açyp, bukjany kabul etdi. Ol, haman diersiň oňa däl ýaly, bukja geňlik bilen seretdi. Ahyr soňy ony açyp, haty okady. Okap boldy-da zaryn seslendi. Aklynda däl ýaly, ilki gapa tarap, onsoň yza özüni oklady. Ol durşy bilen saňňyldaýardy. Bukjadaky hatda näme ýazylgydy? Diňe birnäçe söz: “Ertir, seniň geýimiňde, seniň deregiňe men ölerin. Sen bolsa meniň geýmimde täze, dogruçyl durmuşda ýaşap bilersiň. Seniň eriňe men ölerin!” -Ol eňildi. Bu sözler günäden we gorkudan daşa öwrülen, duz ýaly ýüregini eretdi we ony doldurdy. Indi, ýaňy ukudan açylan ýaly, batly gygyrdy: “Seniň deregiňe men ölerin!… Belki, on heniz ölen däldir!”. Ol agasyny halas etmek üçin daşaryk ylgap çykdy. Ol türmä gelende ony sakladylar. Ol özüniň naçalngiň ýanyna goýberilmegini talap etdi. Onuň şeýle bir janygyp soraýanlygy üçin türmäniň sakçysynyň rehmi gelip, ony naçalnigiň ýanyna goýberdi. “Seniň deregiň men ölerin!”-Bu sözleri okanda olar naçalnigiň hem kalbyny gozgady. Ölüme höküm edileniň haýyşy, özüniň oňa garşy çykyp bilmedik mylaýym we rahat seredişi naçalnigiň ýadyndady. Güýçli tolgunma bilen ol haty sudýa getirdi. Sudýa haty okap, bar zady boýun alan we öz gürrüňini: “Maňa jeza beriň, men günälidim” diiýip soňlan, hakyky günäkäri sorag etdi. Şeýle hem bolsa, ölen agasynyň sözleri öz güýjüni ýitirmändi. Ol sözler sudýa üçin mukaddesdi. Ol ret edip bolmajak we manysy peselmejek gurbanlyk getiripdi. Sudýa şeýle beýik söýgä eýe bolan ýaş ýigide onuň ýürek agyrysyny paýlaşýan ýaly seretdi. Ol ölüm jezasy barada aýdybam oturman, hatda ony günäkär etmäge-de hakynyň ýokdugyna düşünýärdi. Şeýlelikde, doganlaryň kiçisine ýaşaýyş we azatlyk üpjün edilipdi. Günäsi üçin jeza berilmedik jenaýatkär eli hatly öýüne dolanyp geldi. Ol perişan halda, günä ýüküniň astynda perýat edip, Hudaýa ýüzlendi. Öz derdini toba etmek bilen Oňa açdy. Ol gözýaş döküp doga etdi: “Taňrym- Hudaý, meni günälerimde heläk bolmaga taşlama! Olar üçin başga biri öldi. Maňa ýamanlyga garşy durmaga kömek et. Meniň erime öleniň geýimlerini geýmäge meni mynasyp et. Men geýmimi arassa saklaar ýaly maňa rehim et we meni her bir günäden gora!” Şol pursatdan başlap adamlar ony tanamaýardylar. Ol özgerdi. Ol adamlaryň arasynda ýat ýurtly adama meňzeýärdi. Şeýle hem bolsa ol olara söýgüden we duýgudaşlykdan doludy. Ilkibaşda dostlary ony ozalky ýaşaýşyna çekjek bolup dyrjaşdylar, emma ol hemmelere mylaýym, ýöne aýgytly jogap bererdi: “Bu geýimde men gelip biljek däl. Meniň doganym onuň ýally erlere barmazdy”. Ýuwaş-ýuwaşdan olar zat diýmediler, beýleki adamlar bolsa oňa we onuň geýmine hormat bilen seredýärdiler. Köp adamlar onuň Hudaýa bagş edilen durmuşyny görüp, özleri-de günäden ýüz öwürdiler. köp ýyllar geçdi, onuň durmuşy oňat miweleri getirdi. Soňra Hudaý onuň: “Maňa ölmäge rugsat ber” diýip, has ir eden haýyşyna jogap berdi. Haçanda bu dünýädäki ýaşaýyş tamamlananda, baky ýa-da ebedi ýaşaýyş başlanýar. Wagt geldi we bu iki doganlar ebedilikde (bakyýetde) duşuşdylar. Indi olara hiç wagt biri-birinden aýrylmak gerek bolmaz!

Telpek goyTelpek goy

Mergen edit etdi ve onki text'i yerine goydy!Telpek goyTelpek goyTelpek goy

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Adam! Bizem barde musulman

Adam! Bizem barde musulman hemmamiz! Dushun.Sen name uchin Hristiyanlyga gechdin? Namesi bar? MEna yazanlaryny okamadym,yone chaklayan.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Aýlygy gowy-da how! :D

Aýlygy gowy-da how! :D

sd

Farabi wrote:

Aýlygy gowy-da how! :D

:D:D:D Ay hawa menem ayda 100 dollar berseler Krishna da bolardym tmde.:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

:D Dawaý saňa 100$

:D Dawaý saňa 100$ bereýin. Parahatna bol.

Toba toba.

diplomat iş barmaý? Aýlyk

diplomat iş barmaý? Aýlyk näçe?

Farabi,haysy dine uyyan

Farabi,haysy dine uyyan bolsada shona hormat duymaly.sen musulman bolup bilersin yone shu wagt tohmet atanokmy?!

P.S.diplomat,senem barde shu zatlary yazmagyn manysyz.

jogap

Gadyrly ildeshler,

Gelin akyl bashly bolup gurrun edelin, biri birimize nahak tohmet atmalyn. Eger makalany okamadyk bolsan onda gurrun etmegin peydasy hem yok. Biri birimizin yazanlarymyzy okap we hormatlap gurrun edelin!

Pul gerek bolsa, oz elin bilen zahmet chek we bashgalardan pul sorap yormande,ozuniz gazanyn!
Gurruni birek birege bolan hormat bilen gurrun edelin.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • talyp 1 telpek goyyar we yazyar: "Hormat sapagy ucin!"

Garadag dost, Her kime

Garadag dost,
Her kime hormat goymaly diyip aydanyn gaty gowy dushunje we adamchylyga, ynsaba dogry gelyan zat. Men oz pikirim we yolum paylashmak isledim we bu hakynda ildeshler bilen gurrun etmek isledim. Bu gunki munlerche Turkmenler Isa Mesihe iman edip yashayarlar.

Iman

Imanyn bir sherti pygamberlere iman. Biz Isa Pygamberede iman edyas, ony pygamber kabul edyas.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Oglanlar, okamasaňyz, zat

Oglanlar, okamasaňyz, zat etmeseňiz töhmet atmaň!
Siz başga ýurtlarda musulmandygyňyzy aýtsaňyz, size "näçe töleýäler? Iş barmy?" diýseler halarsyňyzmy?
Hemmäňiz ýokary okuwly, beýtmäň.
Aslynda, meniň pikirimçe, şu temanyň açylmagynyň uly manysy ýok. Ýöne Mergen "tema aç" diýensoň açan bolsaň, ýalňyşýaň Diplomat! Sebäbi oglanlar jedelleşjek bolup, bir topar biderek gürrüň gider.

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Men ýazanlaryňy okajak

Men ýazanlaryňy okajak boldum. Ýaltalygym sebäpli belki, ýöne okamadym. Indiki ýazýan propagandalaryňy okara aňsat edip, gysgarak ýazsaň okajak bolar. Bolmasa ol giden ýazgyny okamak kyn düşýä.
Seniň üçin youtube'den birnäçe klip tapjak we goýjak. Jedelleşmekde many ýok, ýöne haýyşym, şolary görüp, maňa şu ýerde öz pikiriňi ýazsaň.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Biza töhmet atamzok prikol

Biza töhmet atamzok prikol tutyas:D
Ay akly bashynda adam beydip yörmeyar da how.
Men köp eşitdim how pully dine uyyanlar. Maryda Raboçi diyen yerde 100 dollar bn krişna bolup bolyamyş.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Gep ol barada däl. Gep

Gep ol barada däl. Gep hormat barada. Diplomadyň pul alýanynam bilemizok, başga zat edýäninem. Şoň üçin aýdýanyna hormat goýmaly.
Ýöne Diplomat dost bar propogandasyny BIR TEMADA EDER diýen umydym bar. SPAMlap, propaganda barada köp tema açsaň bolmaz.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ýene bir gezek, jedel

Ýene bir gezek, jedel dälde birje sorag: şu aşakdaky klipler barada näme pikir edýäňiz, Diplomat dost?
1.Katolik Hristiýan ruhanysynyň musulman bolmagy -
http://www.youtube.com/watch?v=j-Grr36BtHY

2. Başga hristiýanlaryň müňlerçesi Yslama geçýäler (Amerikada, Tehasda, eşidişime görä, ýylda 100 000 hristiýan musulman bolýa)
http://www.youtube.com/watch?v=FOh98e6PUaM

3. Şeýh Ýusuf Estes barada näme pikirlenýäňiz?
http://www.youtube.com/watch?v=E6K0627FiCk
http://www.youtube.com/watch?v=3OuB9HhSTVY
http://www.youtube.com/watch?v=MRxFken_3cg
Şu wagt tapmadym, ýöne Ýusuf Estesiň özi bir wagt swýatoý otec bolan, kakasam MINISTR BOLAN! Ikisem musulman bolýa, ýaman gyzykly waka. Başga birem musulman bolýa, şony özi gürrüň berýä. Youtube'de bar! Tapyp görüp öz pikiriňizi aýtsaňyz
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • annashka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Türkmençilik

Ýazylanlary başdan soňa okadym, üýtgeşik täsir galdyrdymy ÝOK. Sebäbi bular ýalak ýazgylary kän okadym, artyk kekirdekden boldy. Bize biziň türkmençiligimiz ýetýä. Biziňki ýalak edep, terbiýe, sylanşyk, hormat hiç bir ilde görmedim. Türkmençilige eýe bolsak bolýa, şol adamy iň ýokary merteba çykarar. Türkmençilik, asyrlar dogamynda dörän medeniýet (sentez), diniň we adamçylygyň iň gowy nokatlarynyň birikmesidir.

paid tha cost to be da Bo$$

1.Diplomat,menem seng

1.Diplomat,menem seng yazanlangy doly okadym.Barde yazmagynga-da garshy dal.Seni turkmen hokmunde,hristiyan we adam hokmunde sylayan.Sening din uytgetmek kararyngy-da na dereje dogrylygyny dawa etman hormat goyyan.Indi,men asyl aytjak zadyma geleyin.Barde kop agzalarymyzyng turkmenlering kabirining Hristiyan bolmaklary hakynda kabir soraglary bardyr oytyan.Mysal uchin:Name uchin?,Nirede?Kiming goshandy bar? we bashgalar yaly.
2.Farabi we Merwezi, sizing hich kiming dini sebapli ya-da dinini uytgedenligi sebapli ustunden gulmage hakyngyz yokmykan diyyan.Eger adam yaly "debate"etjek bolsangyz ol bashga gurrung.
3.Yokardaky hekaya hakynda meng oz pikirimi aytmaga hukugymyng bardygyna ynanyan.Yokardaky hekayada duybunden manysyz(illogical) zady manyly(logical) etjek bolupdyrlar.Ustunlik nul.(Success zero)
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

nirede nahili hristiyanlygy

nirede nahili hristiyanlygy dushunduryandiklerini bir aytsanyz:))) bizem shona gora berjek soraglarymyza jogap berseler. yada shol saytda(yokardaki hekayan' yazilan saytinda) yazan soragymy hemme kisha bir gorkezseler, ozem shol soraglary men shu hekayan' ashagynda goyupdym. olaryn ..tu dogry bolsa sholary chykarardy!!! Bulam bir girdeji merkezi diysek hem bolyar:D "Poyushiye v Ternovnike"ny okan, shol yerde hem girdejin' merkezi baradadygy barada aydilyar:D:D:D:D:D

Öňräk Çynar atly bir

Öňräk Çynar atly bir Türkmen Hristiýan gyzdan habarym bolupdy. Şol gowy aýlyk alýarmyş. Şondan soradymlaý men.

1-nji bilen: Men bu temany

1-nji bilen: Men bu temany diplomadyn ustunden gulunsin ya-da tohmet atylsyn diyip achmasyny hayisht etmedim, yone her tema-da 1 yazyp yormesinden, 1 tema achyp, shol yerde aytmak/"propogate etmek" isleyan zatlarynyn hemmesini yazmasyny isledim, biz hem oz dushunjelerimizi yazarys diyen pikir bardy kellamde, sheydip garshymyzdaky adamy has govy dushunip bileris...

Youtube ya-da bashga yerlerde Yusuf Estes'in gaty govy vagyz edyan video'lary bar, chyndanam gaty gyzykly gurrunleri edyar, molodes ve sincer gurleyan adam !!
Geleli hekaya:
Men yaltanmanjyk okadym senin yazan hekayany, yone barde in uly uytgeshiklik sudyalar...Senin hekayandaky sudya adam, ol bilip bilmeyar hakykadyn namedigini eger elinde delil bolmasa, dine samsyk ganly koynek diyip oldurdya dogany, yone yokardaky Huday hem sheyle edyami ??? Yok, bizi yaradan Huday kellamizdaki dushunjelere chenli bilyar...Onda sheyle sorag doreyar: Eger shol uly dogany oldurden sudya hakykaty bilen bolsady, yagny ol adamy aslynda kichi jiginin oldurenini, yene-de uly doganyn olmegine razy bolardymy ??? Bu nahili adalat dushunjesi ?? Name uchin menin doganym, menin eden etmishim uchin oldurilmeli ?? Haysi sudya shuna rugsat berer ??

Men on hem aydipdim ve yene-de aydayin oz pikirimi shu gunki Hristianlik hakda:
Shu gunki hristianlik Paul'yn yzyndan gidilip doran din, Hz.Isa'nyn aydan zatlaryndan dal!! Hz.Isa'nyn agzyndan chykan her soz islam'a 1 gram hem garshy chykanok -->> Hz.Isa'nyn dini hem musulmanchylykdy yagny Yslam, Christianity' diylen ady sonradan goydular !!! T.e. senin "Ysa'nyn yzyndan gidin, ony dinlan, ona uyun" diyip yazyan zatlaryn hemmesi bilen 100% razylashyan, yone senin ol Hosh Habar'yn nache %'i Hz.Isa'nyn sozleri, galyberse-de hakykat ??? "Red letter bible"-a seret, shonda gorersin Injil'de Hz.Isa'nin sozlerinin azajykdygyny...

Menin bu yazanlarymy Bayramyn goyan "http://www.youtube.com/watch?v=3OuB9HhSTVY" videosunyn sonunda-da dushundiripdirler, senin pikirlerine garashyan !!

P.s. Khaled Yasin' diyip Youtube'de gozlap gor, shol adam hem on hristian bolup, son musulman ymam bolan !!

Dinimizde hemme adamlara-da

Dinimizde hemme adamlara-da yer bardyr..

Onrak bir yasuli seyle diyipdi:

KALBYNYZDA HER ADAM UCIN BIR OTURGYC BOLSUN!

Bu bizin pygamberimizin ahlagy.. Her dusunjedaki adamlarin hemmesi bizin yuregimizde yer tapip bilmeli.. Sebabi biz adamlari dine adam bolandyklari ucin soymeli..

Yaradilanlarin hemmesini dine Yaradan sebapli soymeli..

Quote: "Ertir, seniň

Quote:

"Ertir, seniň geýimiňde, seniň deregiňe men ölerin. Sen bolsa meniň geýmimde täze, dogruçyl durmuşda ýaşap bilersiň. Seniň eriňe men ölerin!"

Sizin günalerinizi men aldym, size güna yokmaz diyen yaly zat bolyar bula..
Cerkove(church) gidip bir adama günani dökdürip bilyan bolsan, din Tanrynyn dal-de adamynky diymek bolyar(?).

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • aA 1 telpek goyyar we yazyar: "isa pygamber adamzadyn ahli gunaleri üçin olen bolsa onda synag dünyasi name gerek? tagana telpek."

entak diplomatyn bashky

entak diplomatyn bashky yazgysyny, birem Mergenin jogabyny okamadym, okap onsonam bir zatlar yazaymagym mumkin, hazir bolsa, diplomata 1-2 sorag soramakcy:

1-Diplomat, sen Muhammet Pygambere(SAW) ynanyarmyn?
2-Shu wagta denic hic Gurhan okap gordunmi?(bizden Injil okanlar bar, ozumem azyrak okapdym)
3-Hristiyan bolmakan Yslam dinini tanayarmydyn?
4-Name ucin Towrat barka-da Alla tarapyndan Hz.Isa we ynsanlara shol wagt Injil geldi?

hazirlikce bular, eger shulara jogap bersen, men sholar boyunca yene sorag soramakcy?
Birem, senin yazgyny okayin!

jogap

Salam dost,
beren soraglaryn uchin kop minnetdar!

1. Men Muhammedin taryhy shahsyetdigine we Gurhanda hem kop hakykatlary yazandygynya ynanyan.

2. Men Gurhany bolekleyin okap gordum, shu wagt yzygiderli okap bashladym.
3. Hristian dien dushunje bu gaty gin we kop yagdaylarda nadogry dushunilyan dushunje. Shonun uchin mana Isa Mesihin yzyna eyeriji diyip aytsan hem boljak. Hawa men Yslam dinini tanayardym, her bir turkmenin ozuni doga bitdi musulman hasaplayshy yaly men hem ozumi Yslam dinine degishli diyip hasap edyardim.
4. Towrat bu ilkinji yazylan Hudayun sozudir we sonra bashgada kop pygamberler gelip Hudayun sozuni aytdylar we olaryn hemmesi hem Isa Mesihe yagny Injile tarap yol gorkezdiler. Shonun uchin olary aradan ayrylmadylar, chunki biz Kone Ahti, yagny Towrat, Zebur we bashga kitaplar okap Isanyn dunya gelmeginin hakyky manysyny aydyar.

Sen Huday'in adalatyna

Sen Huday'in adalatyna ynanyanmy ?? Onyn pikir uytgedip biljegine ynanyanmy ?? Yagny Ol bashda 1 zat diyip, sonra "ay yok, beyle edip gorduma bolmady, indi beyle edip goreyin" diyyarmi ??
Ve sen yokarda "Injil hachan uytgedilenini hich kim aydip bilenok" diyip yazipsin, onyn dogry sebabi bashda yalnish yazilan zady sonradan uytget-uytgetme tapavudy yok, ol yene-de yalnish bolyar...Name uchinmi Injil bashda yalnish yazildi ?? Sebabi onyn in gadymy yazgylary hem Hz.Isa'dan sonky 2-nji asyrda alynan ve hemmesi "According to Luke/Mark/Matthew/John", sen hiy gordunmi "Mark'yn yazan Injil'i" diyen zady ?? Hemmesi "Mark'a gora" diyenokmy ?? Diyilya, sebabi olaryn hemmesi gulakdan eshitme ve pygammere, galyberse-de Huday'a gelishdirip bolmajak zatlar bar, meselem Hz.Isa'nyn haja geriljek vagtyndaky "Elai elai, la ma samah tane?"="Hudayym, hudayym, sen name uchin meni terk etdin ?"="My God, my God, why hast Thou forsaken me?" diymesi...Hiy Huday adamlary terk edyami ?? Galyberse-de trinity dushunjesine gora Kaka ve ogul bolan Isa 1 Huday, yone uyteshik gornushde ve shekilde, onda Huday nadip oz-ozuni terk edyar ?? Ve 4-nji asyra chenli hristian alemi davalashanokdumy "Hz.Isa haja gerildimi ya-da yok" diyip ??

Men Hudayun adalatyna

Men Hudayun adalatyna ynanyan. Huday hemishede ilkinji aydanlaryna garshy gelman taze zady doredip bilyar. Huday oz ozun garshy gelmeyar. Mukaddes Yazgylara layuklykda, Huday uytgewsizdir. Sen aydyan Injil uytgedilipdir ozal bashda diyip, emma Injil ol senin yada musulmanlaryn pikir edishi yaly dunya gelmedi. Huday asmandan bir kitap zynmady. Huday tarapyndan idelip, ruhlandyrylan we ylhamlandyrylan pygamberler , yagny Hudayun saylanlary durli dowurlerde asyrlar boýy Hudaýyň Sözüni adamlara aýdyp geldiler we şol aýdylan zatlar hem ýazga geçirilip asyrlardan asyrlara çenli saklanyp geldi. Injil bilen hem şeýledir. Injil bir sany kitap bolup Isa gelende ere inmedi. Injil, diýmek Hosh habar diýmegi aňladyp, Isa Mesihiň dünýä inmeginden öň, dünýä inişi, ýaşaýşy, taglymaty, haçda ölüşi we direlişi we ene-de geljekligi hakyndaky wadalaryny özünde jemleýär. Olar hakynda hem Isa bilen bile bolan şägirtleri ýazýarlar. Esasy hem dört sany adam jikme jik Isanyň durmuşy hakynda ýazýarlar. Olar hem biri birine gapma garşy gelmän biri biriniňkiniň üstüni doldurýar. Şonuň üçin seniň Injil üýtgedilipdir diýen düşünjeň gaty ýalňyş bolýar. Iň esasy zat saňa Isany tanamak, muny sen şol we köne ýazgylara esaslanyp tanap bilersiň. Sen bir zada düşün Isa ere gelendigi üçin iki hasiýetde bolmalydy. Erde ýaşan döwrüniň içinde ol özündaki hudaýlyk we ynsan hasietlerini görkezdi. Dawalaşanda näme bu gün hem olar dawalaşýarlar. Hemme zada absalut goz etirmek kyn. Ýöne hakykat hakykatlygyna galýar. Ondan başgada Gurhandaky gapma garşylyklar ýaly gapma garşylyk Töwratda-da, Zeburda, Injilde-de ýok.
Şonuň üçin dost özüň gowyja oýlanyp gör. Soragyň bolsa ene-de ýazay!

Hmm...In sonky eden

Hmm...In sonky eden statement'in arkasynda durup biljekmi ?? Yagny Gurhan'daky gapma garshylyk diyyan zadyny gorkezip biljekmi ??? Shuny etmesen sen bosh gurrunli bolyan sebabi sen oz kitabyny aklajak bolup bashga kitaby biderek yere peseltjek bolyan !!

Geleli "Injil" sozunin manysyna...Bizin yagny Turkmenchedaki ulanyshymyza gora "Injil" sozi butin kitabyn ady yagny Bible, yone aslynda ol arap soz ve "Hosh habar"="Gospol" manysynda, yagny Turkmenlere Injil diyip beren zadynyz, aslynda Gospol diymek ve siz hich yerde-de ol kitabynyzy Gospol diyip tanadanyzok, hemme yerde Biblia ya-da Bibel oda grekchadaky "Biblos" yagny "Kitaplar" sozunden gelyar, catolic bibliasynda 73, protestanlarynkyda 66 kitap=gospol bar yalnishmayan bolsam...Shu yere chenli problema barmy ??(1)

Gurhan'daky Injil diyilyan zat senin elindaki Biblia dal, sebabi senin elindaki kitap ya 66 sany Injil'den duryar, ya-da 73 sanysyndan, dushunyanmi ??? Eger kitabyn arapchasyna seretsen anyrda "Injili Markas", "Injili Lukas" gorersin yagny Injil sozi kitap dalde kitabyn ichindaki Gospol(chapter according to *****) diymek...

Senin Gurhan'daky "Injil" diylen kitabyn haysi kitapdygyny bilesin gelyarmi ??
Oran ansat, Mark aydipdir bize:

Mark 1:14 --- "....Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God"
Indi sen mana ayt, hz.Isa diri vagty, senin shu vagtky bize "Injil" diyip aydyan kitabyn bardymy ???(2) Yagny Hz.Isa Galilee'ye baranynda goltugynyn ashagynda kitap goterip Paul'yn zadyn Corinthians, Filippians yali gospol'laryny ovredyardimi ???Dushun adam, bizin Injil diyyanimiz "Gospol of Jesus", Mark'yn "Jesus preached the gospol" diyyan yerindaki gospol'y, ve eger sen mana shol gospoly yagny "Injili Isa"-ny tapyp bilsen, men shony mukaddes kitap hokmunde kabul ederin !!!

Bashga-da, sen nadip oz

Bashga-da, sen nadip oz Alymlaryna "Olar entagem urushya, asyl dogry zat ayri" diyip bilya ??? Olar name samsykmy biderek yere gyrylar yali ?? Sen sholardan kop bilyandir oydyanmi ozunche "dogry" ya-da "nadogry" zatlary dushunip/gorkezip biler yali ?? Senin shu vagtky hristianlyk diyip bilyan zadyn fundamenti 4-nji asyrda atyldy ymykly edilip ve oz pikirlerine garshy chykyan birgiden gospol'y yakdylar, a ondan onuni oz yalanlaryny ortmek uchin yashirdilar...Paul bokuna bulady barsyny yoldaky goren shohlesi sebapli hz.Isa oldi diyip, yogsa Hristianlik shu gunki halyna gelmeli hem dal...

Ve sen 4 sany bash yazyjylar biri birine garshy zatlar yazmady diyyanmi ?? 100 yerde garshy gelyar jan dogan, hiy bolmanda Genealogy'de-de bigiden yalnish bar, in barkisi Joseph the carpenter'in kakasynyn ve atasynyn kimdigine seredeli:

Luke 3:23-24 -- Jesus -> Joseph -> Heli -> Mathat -> Levi

Matthew 1:12-16 -- Jesus -> Joseph -> Jacob -> Mathan -> Eleazar

Joseph "was supposed" to be the father of Jesus Christ, barsine goz yumaly, yone Joseph'in 2 sany kakasy boldymyka ?? 1'si Heli, beylekisi hem Jacob ?? 2 sany garry atasy boldymyka ?? ....
Ay bizi azara goyma Sylap, inet'de 100'lerche yalnish goze basylyp gorkezilyar Biblia'daky !!

dogry dogry

1-Sen Hz.Muhammedin taryhy shahsiyetdigini yazypsyn, Pygamberligini hem kabul etmansin, yone ony senin Isa Mesih diyyanin (biz onun pygamberligine ynanyarsy, musulmanlar ucin hic bir pygamber ayry tutulmayar, hemmesi kabul edilyar-Bakara, 285), Hz.Muhammedi sizin Injilinizde bushdulayar, "Men gideyin, ta alemin serkerdesi Faraklit gelsin...!" diyip, ozem Hristiyan din adamlary we ynsanlar shonu uytgeden yagdayinda-da 114 yerinde tapyldy, delilem getirip bilerin, hazir dal yone, okapdym 1 yerden, getirip goyamda, sen hem Injilin shol bolumlere sereday, ynanmasan!

2-Sen Gurhany okasan, hic akyl yetirmedinmi, shonun Hz.Muhammedin kelamy daldigine, Hz. Muhammed (SAW) hem Hz.Isa yaly copandy yashka, son sowdagar bolan, yone okap we yazyp bilmeyardi, onda nadip ol Gurhan yaly sheyle onat, manyly, hic kimin yazyp bilmejegi, taryhdan we geljekden habar beryan we sh.m. zatlary yazyp bildi!?
Sana maslahat, Gurhany okanda gazet okan yaly okama, birem, okayan Gurhanyny kimden we nireden aldyn, cyn gornushimi ya US-lilerin yasama (fake) "True Furkan"-ymy!?
Birem, Gurhanda Yslamdan onki hemme din ynsanlaryna cakylyk bar, onatja oka, ynanyan Allan sana-da shol cakylygy edyar! Biz Gurhanyn ynsan dal, eysem-de bolsa Yeketak Biribaryn kelamydygyna ynanyarys!

3-Name ucin hemmamiz yaly musulmanlygyny kabul edibem, Yslam barada hic zat gozleman goni Hristiyanlygy kabul etdin, ynsan bashda azajygam bolsa pikir etmezmi!? Hakykaty gozlemezmi, yanynda milyonlap musulman barka, hic birine soramak yadyna dushmedimi!?

4-Injil, Towratdan sonra Alla tarapyndan ynsanlara indirildi, terjimejisi hem Hz.Isa boldy, ygamber hokmunde, Huday hokmunde dal, ol bir ynsandy, doguldy, iydi-icdi, Alla bolsa beyle zatlardan muberradyr, uzakdyr, hic bir kemciligi yokdur. Ayetel Kursi we Yhlas suresi hem (eger Gurhan okayan bolsan shol yerlere bir seret, Bakara, 255 = Ayetel Kursi, Yhlas suresi bolsa 112-nji sure) bu barada aydyar.
Towratyn wagty dolupdy, sebabi, ynsanlar onun icindaki ayatlary oz bahbitlerine uytgedipdi, meselem, Yewreylerin din alymlary 6-njy gun sowda etmeli dalem bolsa (shol gun olar ucin mubarek, Hristiyanlar ucin bazar guni, musulmanlar ucin bolsa Juma guni) olar shol ayaty uytgedip sowda eder yaly etdiler, hatda, ozleri hem yene uytgetmek bn ynsanlardan akja alyp bashladylar. Shol sebapli Injil geldi, azyrak uytgeshiklik girizilip. Son Towrat yaly Injilem ynsanlar tarapyndan bozuldy, bu babatda Gurhanda ayatlar kan, "Ve la teshteru bi ayati semenan kalilan", yagny, "menin ayatlarymy azajyk pula satman=uytgetman!" diyyar, Zebur, Towrat we Injil ucin. In sonunda-da hak din okmunde Yslam dinini, Kitap hokmunde Gurhany we Pygamber hokmunde Hz.Muhammedi iberdi. Gurhany kiyamata cenli Biribar Ozunin gorajagyny aytdy.
Onsonam, ilkinji Hak kitap Injil diyipsin, Towrat(Hz.Musa(a.s.) gelipdi) we ondan onki Zebur (Hz.Dawud(a.s) gelipdi) name, hatda, ilkinji ynsan Hz.Ademe-de sahypalar gelipdi, sonky pygamberlere-de, name bu zatlar Injilinixde yokmudy!?

Garaz, diplomat, sen shujagash 4 soraga-da oran yuzley we yalnysh jogap beripsin, eger sen Injili okayan bolsan, onda sen ona-da yalnysh dushunipsin!
Garaz, senin hem hakyky hakykaty gozlap tapmagyn wagty gelipdir.
Men bu yazgyny entagem gysgaldyp yazdym, entak Mergeninkileri hem yazmaly welin, goy, ozi onat dushundirsin, sen onun soraglaryna-da yalysh jogap beripsin. Her kim dunya oz aynegi bn sererer, sen hem sheyle edipsin! Aynegini cykarybam dunya seredip gor, diplomat!

Dogry dogryny tapmagyny dilemek bn!

Muhammet hakynda Injilde

Muhammet hakynda Injilde hich erde hem aydylmayar. Faraklit dien sozun manysyny mana ayt. Isa aytdy men size "Gowunlik beriji Ruhyny" iberjegini aydyar. Olda gelip size menden alanyny aydar diyyar. Muny diymek bilen Isa Mukaddes Ruh hakynda aydar. Mukaddes Ruh bu Hudayyn Ruhydyr. Ol sonra Isanyn okuwchylarynyn ustune indi. Bu gunki gun hem her bir Isa Mesihin kabul eden Huday Mukaddes Ruhyny beryar.
Dost menin aydyan zatlarymyn hemmesi Hudayun Kelamy bolan Towrat, Zebur we Injile esaslanandyr we men olardan sana aydyp oturyn. Munun deregine senin pikirlerin ol erden bu erden alynan we adamlaryn pikirlerine esaslanan.
Gurhany okanym bilen men onda gutulush yoluny tapmadym, munun deregine hatda Gurhanda hem Isa Mesihin halasgardigini aydyan kabir zatlry tapdym. Hatda eger Kurhandan hem Isa Mesihi gozlesen tapyp biljeksin we onun halasgardiginie we ahyrzamanda geljekdigini bilip bilersin. Eger Isa Mesih ahyrzamanda gelse onda ol ayratyndyr, chunki Ol halasgardir we Rebbdir shonun uchin hem ol ahyrzamanda sudya hokmunde gelyar!
Men Isa Mesihe korluk bilen iman etmedim, Islamda men gutulushy yoluny tapmadym, Islam menin durmushymy uytgedip bilmedi we geljege bolan umyt berip bilmedi. Isa Mesih yaly bolsa hich kim bolmandy, geplemandi we yashamandy we Isa Mesih menin uchin bir zatdy. Isa Mesih adamlary zorluk bilen oz yzyna eyertmedi, Muhammet bolsa adamlary gylych bilen, gan dokme bilen, gorky bilen islama saldy. Isanyn ilkinji shagirtleri adamlary din uchin oldurmediler, munun erine ozleri janlaryny gurban etdiler. Isa Mesihde men soyguni, rehimi, hormaty adalatlygy tapdym. Ondan bashgada Isa Mesihin dunya geljegi we etjek ishleri ondan onki gelen pygamberler tarapyndan aydyldy we tassyklandy. Muhammet barada hich bir erde hem aydylmayar. Isa Mesih Injile layuklykda gelen bolsa onda Muhammedin ene bir bashga bir yol gorkezip gelmegi Hudayun planyna layuk gelmeyar we logiki hem dogry gelmeyar.

Injil diymek Hosh Habar diymekdir dost. Name uchin Hosh habar, adamzadyn dowzah odundan gutulmagyn uchin Hudayun Isa Mesihde beren gutulush yoly shonun uchin hem Hosh Habardyr. Hudayun bichak in uly soygusinin adamzada ayan bolmagy shonun uchin hem Hosh habardyr.
Isadan bashga hic kim aytmady, "Men yol, hakykat we yashayushdyryn" diyip. Chunki hemme pygamberler yol, hakykat we yashayush hakynda gurlediler, yone olaryn ozleri "yol, hakykat we yashayush" daldiler, shonun uchin olar Isa Mesih hakynda gurlediler. Isa gelende bolsa "hakykat, yol we baky yashayush" geldi. Sen kimi kabul etjek?
Sana bir mysal aydyayun, sen suwsuz bolsan name etjek "suw ichjekmi yada suw hakynda aydan bilen onjakmy?

dogry we yalnysh

diplomat, sen hernace Gurhany okayanam bolsan, jinnek yaly dushunmansin, ya-da has beteri, yalnysh dushunipsin, muny hem sen yalnysh dushuneyin diyip okanyn ucin!
Sen eger Alla ynanyan bolsan, onda Allanyn sozune-de ynanmaly bolarsyn!
Biz Hz.Isa pygamber diyyaris, shol sebapli, ony senden has gowy tanayarys, soyyaris we hormat goyyarsy, a sen bolsa ona reb diyyarsin, o-da Allanyn sharigi diymek bolyar!? Haysy aklynyz bn ona Reb diyyaniz, onam Hz.Isa owretdimi size. Name Hz.Isa barada hemme pygamberin seslerini yazydyrp alan barmy, belkem Rebbin gonuden-goni Oz sesini hem yazdyransynyz. Senin beren linkindaki biderek ynsan gurrunlerini hem senin shu yerdaki biderek gurrunlerini okayshym yaly dinlayinmi, shu yazgylarynam seni we pikirini tanamak ucin zordan okayan, beyle-de bir akylsyzlyk bolarmy!? Gurhana Alla kelamy dal diyyan, Hz.Muhammedi Pyagmber hokmunde kabul edenok, Injildaki Faraklit we Ahmet adynda bir pygamberin geljekligini Hz.Isanyn ozi bsuhdulayar, sen Injili hem okamansyn onda doly! Gelip barde hosh habardan akyl satjak bolyan. Ilki ozun shol hosh habara dushun, son akyl sat, beyle-de bir ysnatlyk bolar ogushyar!?
Diplomat, dogryndan gel, sana bu Hristiyanlyk ucin name teklip etdiler, ozun nireden yazyarsyn shu wagt!? Birem Reb name, Pygamber name!?
Alla Oz ruhyny yer yuzune ibermage matacmi onsonam!? Senin diyyan zatlaryn bir-birine gapma garshy, bir yerde Isa pygamber diyyan, bir yerde bolsa Reb diyyan, ikisinin tapawudy barmy ya ikisi bir manydamy!?
Hz.Muhammet name sen Hristiyanlaryn ustune cozdumy, gaytam Rimliler (Hristiyan) musulmanlary yer yuzunden yok etmek ucin 100 000 esgerli goshun iberdi, Allanyn komegi bn 3000 toweregi musulman sizni shol yal-yagsy nalajedeyin hristiyanlarynyzy yer bn yegsan edene donderdi, gacyp gitmage mejbur etdiler. Ha, shonda musulmanlar we Hz.Muhammet olara gylyc cekman boynuny uzatsynmy!? Mana Hz.Isanyn bir dulugyna biri shapbat calypdyr, me, ur diyip beyleki dulugyny hem uzadypdyr tukezzibanyna bashlama, ol hekayany hem bilyan.
Galyberse-de, senin diyyan Hz.Isan hem Hz.Muhammed yaradyldy diyip yer yuzune iberildi. Belki Isa pygameber hakynda kop pygamberler geljegi barada bushdulan bolup biler, yone Hz.Muhammedin geljegini hemmesi bushdulany welin ikucsyz.
Garaz, senin bu diyyan zatlaryn bn Alla seni dogry yola getirsin, yogsam, gitjek yerin sheyle onat gornenok, dost!
Ilki bn sen Injili onat owren, sonam Yslamy, Yslam barada agzyny ontak-muntak urup oturma, ol in sonky Alla kelamydyr, we Gurhanda Alla sheyle diyyar:"Eger yalan-yashryk bir zatlary Gurhandan diyip aytsanyz, onda Jahennemde oz yerinizi tayyarlan!" manysynda ayat bar.
Sizinki hezil-le, guna baryny ishle, onsonam bazar guni gidip priest-e=papaz=Hristiyan din alymyna yalbar menin gunami bagyshla diyip, sonam gidip etjegini et, yene bagyshlan! Heyem bir mundan din bolarmy!? Aklynyz nirede, ha!?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "yaltanyp okaman gecman... HOKMAN OKAN"

In sonky paragrafynda,

In sonky paragrafynda, günah çykartma meselesi barada gowuja bir anekdot bar:
Yaş bir yigit günlerin birinde church-e gidyar, günalerini dökdürmek üçin. Kabinan yanyna baryar:
- Atam, menin günami bagyşla, erbet iş etdim
- Name etdin oglum?
- Bilip name etjek atam, bagyşla gideyin-da.
- Aytmasan namani bagyşlajagymy bilmerna?!
- Zyna etdim.
- Kim bilen?
- Ay jan ata natdinay, beytme-da, günalerimi yuw..
- Plany köçedaki plany heley bilenmi?
- YOK!
- Planyn erbet gylykly heleyi bar, şonun bilenmi?
- YOK!
- Haaa, onda plany serhoş adam bar, gijesini meyhanada geçiryan, şonun ayaly bilenmi?
- YOK, günalerimi öt gitjek. Yikdyna atamjan..
- Bar yok bol şeytanyn guly, jahennemlik..
Oglan daşary çykyar, garaşyp duran dosty:
- Tüweleme dostjan, perişde yaly tamiz boldun.
- Yok.
- Ha name boldy? Günalerini bagyşlamadymy?
- Hawalay, yöne gowy habarym bar. 3 sany gowuja adres-a aldym..

:D:D:D

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "hahaha :)"
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Vahaha....Kelleli oglanlar ekeni :D"

Quote:Isa Mesih adamlary

Quote:

Isa Mesih adamlary zorluk bilen oz yzyna eyertmedi, Muhammet bolsa adamlary gylych bilen, gan dokme bilen, gorky bilen islama saldy. Isanyn ilkinji shagirtleri adamlary din uchin oldurmediler, munun erine ozleri janlaryny gurban etdiler.

Pah,diplomat,bular yaly "fakt"(hakykat)lary 17 yyllyk 19,9 gunluk musulman bolup,oz dinim hakynda okap owrenip shu gune chenli eshitmedim.Ya sen Yslam dini hakynda menden kop okap owrenip bu "hakykatlara"(fakt)yetdingmykan?Ya Yslam dini hakynda has ichgin owrenseng shu wagtky Hristiyanlyga achylyan gapy barmykan?
a.Eger Yslam dinini has gowy owrendigingche Hristiyanlyga achylyan gapy bar bolsa,senem eger shu wagt Hristiyan bolsang,onda biz sening Yslam dini hakynda kop okap owrenendigingi kabul(assume)edip bilyasda?
b.Ya eger sheyle dal bolsa,yagny Yslam dinini kop okadygyngcha shu wagtky Hristiyanlyga gapy-mapy yok bolsa,senem shu wagt Hristyyan bolsang,ongki dining bolan Yslam dini hakynda bir kopek zat bilmeyanliging bolyar.A eger bilmeyan bolsang name etmeli?a.Owrenmeli b.Bilmeyan zatlang hakynda agzynga geleni aydyp otyrmaly dal.
Garaz,meng bar diyjek bolyanym shu:Sen Yslam dini hakynda bir kopek zat bilengok we Hristiyan bolmagynga iteren sebaplering ing ulysy shol bolsa gerek.Eger hich zat bilmeyan bolsang,hich zat aytmaly dal onung hakynda.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

diplomat sen HZ MUHAMMED

diplomat sen HZ MUHAMMED gylyç bilen dini yayypdyr diyyan welin,hristiyanlar name haçly soweshlerinde beyle etmedimi.3-4 sany dowlet bolup musulmanlaryn ustune hristiyançylygy yayjak diyip baylyk uchin çozmadylarmy.ya o wagt yalan aytdylarmyka hristiyançylygy yayjak diyip.diplomat her dowrun talaplary bardyr.meselem gadymda gun guyçluninki(physical appearenca)bolan bolsa,şu wagt esasy ylymda ozuni gorkezmeli.
merw

dr turkmene dost seng

dr turkmene
dost seng yazgyng Myahmmet(s.a.v)ing dini gylygch bilen yayradanyny tassyklayan yaly.Onga ashakda gowy jogap berilipdir.
Umumy
Yone menem kabir zatlary aytmakchy.Muhammet Pygambering 23 yyllyk omrunde bolup gechen urushlar dushmana garshy durmak uchin edilen.Hatda iki goshun urush meydanynda yuz-yuze gelip urush bashlajak bolup durka,Muhammet Pygamber oz goshunynyng ilkinji hujum etmegine rugsat nermandir.Elmydama dushman birinji hujum edipdir we Yslam goshuny jogap beripdir.
Diplomada
Sen Yslam taryhy hakynda koprajik oka.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

diplomat!

Birinji bilen bir zat diyyan bolsan muny subut etmek gerekdir. Sen Hezreti Muhammet sallallahu aleyhi we sellem hakynda dini gylyç zoryr bilen gan dökmek bilen yaydy diyyan - Haşa we kella!
Hz. Muhammet (s.a.s) hiç bir wagt gan dökmek bilen adamlary zorlyk bilen Yslam dinine çagyrmady. Ol adamlary ,musulmanlara göra, dogry yola çagyrmak üçin öz baylygyny sarp etdi. Hatda ona Hz. Hatyja hem öz baylygyny sarp etdi. Aslynda musulman bolan adamlar ol wagtlar ejir çekyardi. Bilal Habeşini yatla.
Hz. Muhammet adamzada umumy parahatçylygy getirdi, dengligi öwretdi. Yogsa ol wagtlar arap yarymadasynda baylar we gullar bardy. Bütin bular bolyarka gan dökülmedi.
Söweşler bolsa dine musulmanlaryn başyna howp abananda yagny başga dinin yada ynançly jemgyyetler yrsarap başlanda turdy. Onda-da Hz. Muhammet (s.a.s) Allatagallanyn bildirmegi bilen söweşin dine özlerine garşy yarag çeken adamlar bilen bolmalydygyny buyurdy. Bedir söweşi.
Başga bir mysal : Hz. Muhammedin (s.a.s) ashabyndan Mus'ab bin Umeyri yatla. Ol hem başga diyara adamlary dogry yola çagyrmaga gidyar. Ony baran dessine öldürmek isleyarler. Yöne ol: "meni dinlan! men aytjaklarymy aydayyn sonra size yaramasa meni öldürip bilersiniz!" diyyar. Eger senin aydyşyn yaly gylyç zory bilen adamlary Yslama çagyran bolsalar onda Hz. Mus'ab ol giden yerine goşun bilen giderdi.

Sonra türkmenlerin musulman bolmagy. Hiç bir taryhy çeşme türkmenlerin gylyç zory bilen Yslama girenini yazmayar. Aslynda türkmenlerin özü Yslam dinini kabul edyar. Eger biz gylyç zory bilen musulman bolan bolsadyk has başgaça bolardy.
Mysallary köpeldip oturmaly.
Yene de bir zat. Hz. Muhammet (s.a.s) adamlary söymegi hem öwretdi.
Bir gün yewrey bir adamyn jynazasyny akidip baryarlar. Muny gören Pygamberimiz yerinden turup gormat goyyar. Ashaby ondan sorayar "ol adam musulman daldi" diyyarler. Ol bolsa "Yöne ynsan" buyuryar.
Eger bir ynanç yada din gylyç zory bilen yayylyan bolsa we bütin dünyade belli bir yer edinyan bolsa onda gaty köp wagt, belki yüzyyllar, gerek bolardy. Emma Yslam dini gysgajyk wagtda, 23 yylda, eyyam uly uly döwletler tarapyndan kabul edildi.

Suw içmek barad bolsa : suw içjek yöne gidip deryadan içjek!!!

diplomata

1. Men Muhammedin taryhy shahsyetdigine we Gurhanda hem kop hakykatlary yazandygynya ynanyan.
---
saňa inim diýeýinmi ýa agam. umuman musulmanlar isa pygambere pygamber diýýärke hristianlar näme üçin muhammet pygambere «taryhy şahsyýet» diýýäler.
Kuran hem köp hakykatlary däl-de ähli hakyklatlary ýazýar. ýokardaky jogabyňa görä Kuranyň hem Allahyň sözüdigine ynanaňyzok. emma musulmanlar injili 4 mukaddes kitablaryň biri hökmünde ynanýarlar.

---

4. Towrat bu ilkinji yazylan Hudayun sozudir we sonra bashgada kop pygamberler gelip Hudayun sozuni aytdylar we olaryn hemmesi hem Isa Mesihe yagny Injile tarap yol gorkezdiler.

---

mekdep okuwçylary ilki harplygy soňra bolsa akylynyň we bedeniniň ösüşine laýyklykda has kyn sapaklara tarap ýuwaş ýuwaş geçýärler we 10-njy klasa gelenlerinde olara harplyk okamagyň geregi galmaýar. bu logika laýykdyr.
töwrat geldi. ondan soňky gelen kitab ondan ozalkylaryň güýjini gaçyrýar. soňra 3-nji kitap injil gelýär we towradyň zeburyň güýjini gaçyrýar. bu logika dogry. emma 4-nji we soňky kitap we pygamber gelende ähli zat bulaşýar. näme üçindir ony beýleki ynsanlar kabul edýärkä «Allahyň ýolunda dogry duranlardan» hasaplanýan hristianlar ony kabul etmeýär? belki şonuň üçindir Kuranda Allah hristianlar barada aýdanda olara dinsiz diýmeýärde «ýolundan azaşanlar» diýip atlandyrýar.

hristianlykda akyla ters gelýän zatlar kän.
nädip ähli günäni isanyň boýnuna ýükläp jennete girileraý?
isany hudaý diýýan bolsalar onda günäni hudaýa ýükleýärismi?
hudaý adalatly boljak bolsa onda adamzadyň günäsini isadan çykarmy?

umuman mergeniň aýdyşy ýaly biderek dawalar.
diplomat, saňa ýüzlenýän.
ýalňyşma. we beýlekileri hem ýalňyşdyrma.

kop minnetdar

Gadyrly ildeshler! Sizin kopunizin menin dushunjami we imanymy sylap dushunmeklik bilen yazan jogaplarynyza we gurrundeshligi akylly bashly birek birege hormat bilen faktlar esasynda alyp barmaga bashlanynyza minnetdarlyk bildiryarin! Indi bolsa "Jana Jan" makalasyny okap berilen kabir soraglara jogap berjek. Birinjiden bu makala bize Hudayun adamzada bolan soygusini gorkezmek uchin yazylan bir makala. Men pikir edyan beyle yagdaylar, koplench adamzat durmushynda hem durli halklarda durli erlerde bolup gechyandigi hakykatdyr. Yagny kimdir biri bashga birisi uchin ozuni gurban bermek, soyyan birinin gunasini oz ustune alyp jezasyny chekmek yaly zatlar. Huday hem adamzady gowy gorendigi uchin, adamzadyn gutulmagy uchin bir chykalga doredipdir. Ynsanlar oz gunasinin jezasyny tolap bilmeyandigi uchin Huday olary shol jezadan gutultmak uchin Huday iň gowy zadyny berip şol jezanyň muzdyny özi göterýär. Sebäbi Hudaý adamlary çuňňur söýýär we olaryň dowzah odunda ýanmagyny islemeýär. Näme üçin Isa Mesih ölmeli boldy we biziň günälerimiziň jezasyny çekmeli boldy. Çunki Isa Mesih hem adamlary soýýärdi. Ilki başda Hudaý aýdypdy, gan dökülmän gunä bagyşlanmaz diýip. Bu sebäpli Hudaý öňki pygamberlere mallardan gurbanlyk getiregi we Hudaýyň öňünde olaryň ganyny döküp gurbanlyk bermegini talap edipdi. Biz Turkmenler hem gurbanlyk baýramyny belleýäris we mal öldürip gurbanlyk berýäris. Gadym döwürlerde her gezek mal öldürilip gurbanlyk berilende wagtlaýynça Hudaýyň gunä üçin gazaby aýrylýardy. Ýöne ol mallaryň gany günäniň jezasyny dolulygyna aýyrmaýardy. Şonuň üçin Hudaý öz adalatlygyny, ýagny her bir günäniň jezasy ölümdir diýmegi amala aşyrmaly boldy, şonuň üçin hem gökden çirksiz päk, adamzat günäli tebigatyna degişli bolmadyk Isany ere iberdi. Injil hem Gurhan hem Isa Mesihiň gökden dogulandygyny, ýagny Hudaýyň Ruhy tarapyndan gudrat bilen ere gelip Bibi Merýemden dogulandygyny aýdýar. Eger ýadyňyzda bolsa Ybraýym pygamber ogluny gurbanlyk getirmeli bolanda, Hudaý oňa gökden bir päk guzy ýollapdy, we şol guzy hem Ybraýymyň oglunyň erine gurbanlyk berilip, onuň ogly ölümden halas bolupdy. Muňa meňzeşlikde Hudaý ähli adamzat üçin Isa Mesihi "gurbanlyk guzy" hökmünde iberdi. Hudaýyň bu beýik söýgüsine, rehimine, merhemetine iman eden her kişini Hudaý bagyşlaýar we jennete girmek mumkinçiligini berýär. Bu Hudaýyň beren ýoly adamyňky däl, eger muny Hudaý şeýle eden bolsa onda biz ynsanlar kim onuň bu ýoluny ret eder ýaly.
Köp musulmanlar Injil uýtgedilipdir diýýärler, ýöne olar Injiliň haçan uýtgedilendigini welin aýdyp bilmeýärler. Eger Gurhana seretseň we Muhammediň aýdanlaryna seretseň, onda ol Injili okaň we oňa iman ediň diýýär. Ondan başgada eger Hudaý Injiliň eýesi bolsa hem Hudaý gudratyguýçli bolsa onda Ol Öz sözüni gorap bilýändir we Injili ahyrzamana çenli gorajak imanly adamlaryny hem saklar. Injil üýtgedilipdir diýmek bilen biz Hudaýyň guýjuni we baky meýilnamasyny şübhe goýmaysmy eýsem!
Ondan başgada siziň köpüňiz youtube goýulan oňki hristian bolan adamlaryň musulmançylyga geçendigini ýazypsyňyz we görmegi salgy beripsiňiz. Onuň ýaly materiallar, ýagny musulmanlaryň näçesiniň Isa Mesihiň yzyna eýerendigi hakyndaky makalalar we wideolar gaty kan, ýöne geliň ünsi onda goýmalyň. Geliň ünsi Injilde ýazylan hakykatlara we gadymy pygamberleriň ýazanlaryna esaslanyp hakykaty tapjak bolalyň. Hemmeler başga bir dine geçdi diýip biz oňa geçmeli däldiris, öz aňymyz we düşünjämiz bilen Hudaýyň Sözüne esaslanan imany kabul etmelidiris. Hawa Tagan dost, sen çerkowa baryp ýada başga bir dini däp dessury erine etirip halas bolup bilmersiň. Bu ýalňyş düşünje we men kimdir birini serkowa barmagy soramok. Men adamzadyň Halasgäri bolan gökden gelen, günäleriň jezasyny çekip öldürilen we üçünji güni direlen we ahryzamanda ene-de geljek Isa Mesihe iman ediň diýip çagyrýaryn. Isa Mesihe ýöne bir pygaamberi pygamber hökmünde kabul etmek bu hiç hili netije bermeýär.
Geliň men şu taýdan saklanaýyn we sizden geljek soraglara garaşaýyn!
Hormat bilen,
diplomat

Hmm...Yene-de hemme soraga

Hmm...Yene-de hemme soraga yuzley ve gonumel dal bolan jogaplar yazipsin !!
Men senin yazanlaryndan quote edip oz dushunjelerimi yazayin ve soraglar bereyin, sen olara jogap ber ve oz soraglaryny mana yaz, OK ??? Yone gayrat edip her soragy jogaplaly sebabi olar gerekli soraglar ve jogaplanmaly eger aydyanyn chyn bolsa. Her soragyma san goyayin, islesen shol san'a gora jogap yazay.

Bashyny Huday'in "Guna bagyshlamak" ve "Guna" sozlerinin kesgitlemesinden bashlasym gelyar...Guna diylen zat name senin dushunjande ??(1) Adam hachan 1 zat uchin gunakar bolyar ??(2)
Menin dushunshimde, Huday'in goyan chyzyklary bar "Shu zat guna" ve "shu zatlar guna dal" diyip, ve eger men shol guna diylen etmishlerin 1'ni etsem, gunakar bolyan, dogrymy ??
Ve shol eden etmishim sebapli pushman bolsam, chyn yurekden Toba edip "Hudayjan meni bagyshla" diyip Ona yuzlensem, ol meni bagyshlarmy ?? Ya "Gury soz bilen gelme menin yanima, 1 goyunyn ganyny akyt" diyermi ???(3) Huday'a gan gerekmi 1'sini bagyshlamasy uchin ?? Ol kada kanunlary goyan Huday ve name uchin Huday meni bagyshlasy gelsede hich hili garshylyksyz bagyshlap bilenok ??(4) Namesine gerek 1 hayvany ya-da 1 adamy yagny senin aydyshyna gora Hz.Isa'ny gurban etmek ??(5)
Meselem Gitler'i alaly: Shol 6 million Yevrey oldurenem bolsa Hz.Isa'nyn Hudaydygyna ynanany uchin Jennete gidermi ?? Bu nahili adalatlyk bolyar ?? 6 million adaty adama garshy 1 sanyja adam bilen edilen adalatlylyk ?? Shol yevreyler Huday'dan razy bolarmy ve onyn adalatlylygyna ynanarmy eger hich kim olardan zat soraman "sizi olduren adamyn gunasini gechdik, sebabi ol Isa'ya ynanyady ve Isa onun gunaleri uchin oldi" diyse ???(6)

Kop yazsam okasyn gelmez, shulara jogap yazay shu vagtlyk!

jogap

1. Guna ilki bilen senin aydyshyn yaly Hudayun etme dien ishlerini etmeklik. Et dien ishlerini hem etmezlik. Ondan bashgada Isa Mesih gunanin hasda chunnur dushunjedigini aydyar. Ol aydar Kanunda size "zyna etme" diyip aydylandyr yone men size aydyaryn hatda birine yureginde hyal etsen hem zynadyr" diyyar. Adam oldurme diendir, yone birini yigrensen hem adam olduren yalydyr diyyar.
2. Shonun uchin her bir adam gunalidir we Hudayun onunde jeza chekmelidir.
3. dunyanin tebigy kanunlary bolshy yaly, Hudayun hem ruhy kanunlary bardyr. Biz olary doretmeyaris, eger pygamberlerin yazgylaryny alyp okap gorsen Huday ozal bashdan bashlap yagny Towratda, Zeburda we beyleki yazgylarda ruhy kanunlaryny doredipdir. Sholar arkaly adamlary ozune yakynlashdyrypdyr. Shol kanunlaryn eyyam Huday tarapyndan doredilendigi uchin Huday shol kanunlaryna esaslanyp hereket edyar, eger shol onki aydanlaryny erine etirmese onda Huday adalatly bolmaz. bizin hich birimiz hali bir gunanin hem jezasyny chekmage mumkinchiligimiz yok shonun uchin 4.Huday rehimi uchin chykalga beryar we jezanyn tolegini kimdir biri tolemelidi, eger biz tolap bilmesek onda Huday ozi uchin agyr bolsa hem gymmat bolan Isa Mesihi gurbanlyk berdi. 5. Biz adamlar oz ozumizi bashga biri bilen desheshdiryar, yone Huday goni senin yuregine seredyar, her kim eden ishi uchin ozi jogap bermeli. Hudayun onunde bir guna hem guna mun guna hem guna. Ondan bashgad Huday bizi Ozunin mukaddesligi bilen deneshdiryar, Gitler yada bashga biri bilen dal. Eger sen yada men Hudayun Mukaddesligi bilen deneshdirse onda bizin hich birimiz hem aklanyp bilmeyaris we gaty agyr gunde bolarys.
6. Hemmeler guna etdi we Hudayun shohratyndan mahrum boldy. Gunanin jezasy olumdir, emma Hudayun sylagy bolsa baky yashayushdyr.

1) Isa mesihin onki bolan

1) Isa mesihin onki bolan zatlary ayirip, uytgeden zady barmy name ??? Ol dine has govy dushundirmek uchin ve onki yerine yetirilmedik yone soz berilen zatlary etmek uchin gelen...Muny nireden aldym ??

[/b]Matthew 5:17-- Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them.[/b]
Hz.Isa hich zat ayirmady onki zatlardan ve taze zat getirmedi, ol dine onki berilen sozleri ve kanunlary yerine yetirmek uchin iberildi yagny "to fulfill" etmek uchin !!

2) Shonun uchin diyyan zadyn name ?? Meselem: Taze doglan 2 gunlik chaganyn name gunasi bar ?? Onyn etmishi name entak hushu yok halyna ??

3) Bizin name uchin jezamyzy chekmagimize mumkinchiligimiz yok ?? Jehennem=Hell nama gerek onda gunalerimiz uchin jeza chekmejek bolsak ?? Huday name (hasha) oynatgymy bashda adama guna ishlar yali mumkinchilik berip, son hem olary bagyshlap bilman "ogluny" gurban eder yali ??

4) Ay turkmen, guna diylen zat name materialniy 1 zatmy onyn yerine bashga biri tolar yali ?? Hazir men Berdi atly oglana "hayvan" diyip sovsem, ol meni bagyshlamasy uchin hokman 1 zat bermelimi ya-da aytmalymy ?? Gunanin chyzgylaryny goyan, ahyrzaman'da Jennete ve jehenneme gitjeklerine karar beren huday, 2 sany gunani bagyshlap bilenokmy ?? Gaty gorme yone senin beyle Huday'yn bokun hallyndan dal bolyar sebabi daje men hem bagyshlap bilyan adamlaryn erbetliklerini prostot tak, yone senin huday diyip yapiship yatanyn ya gan isleyar, ya goyun, ya adam -- Ganhor'da koroche!!

5) 100'lap yalan sozleme, nirede okadyn Huday'in bizi oz pakligi bilen deneshdiryanini ?? Huday adamlara 1 chyzgy goydy ve shony gechman yashamagymyzy aytdy, ol oz pakligini orta goymady sebabi bu manysyz, Huday bilen adamy deneshdirmek in logichniy dal zat !!

6) Hemmeler diyyanin kim ?? Menin taze doglan yegenim yagny 3 aylik chaga hem gunakarmi ?? Ol name arlygyna sychany uchin gunakar boldumyka ya siyeni uchinmi ?? Dushundirsene bize-de 3 aylik chaganyn gunasini...

Diplomat,shu bloglara

Diplomat,shu bloglara seredip goray,belki yazjak diyjeging bardyr.
Musulman bolmadyklar jehennemlikmi?
Yslam bilen Hristiyanlygyng tapawutlary
Isa(a.s)Pygamber
Okap pikirleringizi yazsangyz shat bolardym.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Güýçli teologiýa

Güýçli teologiýa başlandy.
Özüm jedele girjek däl, sebäbi bu temada gepläp ýalňyşmaýyn!
Meň diňe aýtjak zadym, obýektiw seredeliň hemme zatlara!
Meniň aýdanlaryma jogap ýazmansyň Diplomat, näme üçin? Şol ruhanylar, şol swýatoý otesleri musulman bolmaga näme mejbur etdi? Şony maňa ÖZÜŇÇE DÜŞÜNDIRÄÝ!
Ýogsam şolar Injile diňe bir hormat goýman, meselem biz ýaly, tutuşlygyna ÝATDAN BILÝÄLER! Oka diýýäň welin, olar Injili ýat tutanlar!
Şolara-da sen "Injili oka" diýjekmi?!
Hristiýanlygyň bazasyna ýalany salypdyrlarmyka diýýän menä, logika garşy gidýän zat köp...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Dost her bir Huday Huday

Dost her bir Huday Huday diyyanler, Hudaydan daldir we dogrulygy aydyp erine etiryan daldir! Shonun uchin men sana adamlara seretme diyjek boldum, chunki ynsan est ynsan ol yalnyshyp bilyar we guna edip bilyar, bashga yoldan gidip bilyar. Sen ilki bilen Isa Mesihin ozuni tana, onun ilkinji yzyna eyeren adamlara seret. Chunki olar hakykaty ilkinji gorenler, Hudayun Mukaddes Ruhyny ilkinji kabul edenler we bize hem ilkinji shol habar etirmage bashlanlar. Sebabi bu gunki gun hristian diyyanlere yada musulman diyyanlere seredip olaryn imanyny ara alyp maslahatlashsak dogry bolmaz. Shol yoly emele getirenleri alyp gorup gurrun etsek onda has logiki we obyektiw bolar!
Ondan bashgada biz Hudayun Sozi diyip hasaplanan kitaplara esaslanyp chozgut chykarmaly, chunki Huday oz hakykatyny olar arkaly bize ayan edyar.

Isanyn shagirdi Yahya sheyle

Isanyn shagirdi Yahya sheyle diyyar, "Biz adamlaryň güwäligini kabul edýän bolsak, Hudaýyň güwäligi ondan uludyr, çünki buu Hudaýyň Isa mesih hakynda beren güwäligidir" diýýär. Biz Hudaýyň berýän güwäligini kabul etmelidiris!!

diplomat wrote: 1. Guna

diplomat wrote:

1. Guna ilki bilen senin aydyshyn yaly Hudayun etme dien ishlerini etmeklik. Et dien ishlerini hem etmezlik. 2. Shonun uchin her bir adam gunalidir we Hudayun onunde jeza chekmelidir.

diplomat wrote:

4.Huday rehimi uchin chykalga beryar we jezanyn tolegini kimdir biri tolemelidi, eger biz tolap bilmesek onda Huday ozi uchin agyr bolsa hem gymmat bolan Isa Mesihi gurbanlyk berdi.

Pah,biryerde her bir adam oz gunasinden jogapkar diyipsing.A bashga bir yerde Isa Mesih bizing gunalerimiz uchin oz janyny pida etdi diyipsing.Ol sozlemler bir birine garshy dalmi?Ya sen belli bir goterim(prosent,percent)hakynda gurleyangmi?Mysal uchin:Mesih bizing gunalerimizing belli bir prosenti uchin oz janyny berdi,galan prosentini biz chekmeli.Pah,bula matematika bolup gitdi.Bilshing yaly, matematika anyk(clear)bolmagy halayar.Onda Isa Mesih bizing gunalerimizing nache goterimi uchin oz janyny berdi?Nachesini bizing ozumiz chekmeli? Men matematikadaky "probability"ny goz ongunde tutyp,0% a 100% diyyan.Biz 100ini chekmeli.

-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Dost onda men sana bir sorag

Dost onda men sana bir sorag bereyin, sen ozunin gunalidigini boyun alyarmyn? Eger janyn chykyp Hudayun onune barsan ol seni kabul edermi? Mukaddes bolan Hudayun yanyna birje gunan bilen hem baryp bilmejegine goz etiryanmi? Ondan bashgada sana sorag, Ybrayum ogluny gurbanlyk getirmeli bolanda name uchin guzy gerekdi? Guzy bolmanda bolmazmydy? Guzy gurbanlyk berilip onun ogly halas boldy, Huday chykalga berdi, Ybraym muny shatlyk bilen kabul etdi. Biz hem Hudayun bizin uchin beryan sowgadyny shatlyk bilen kabul etmeli dalmi eysem!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!gowy dushundurdin!!!"

Kim aytdy guzy "gerekdi"

Kim aytdy guzy "gerekdi" diyip ?? Ybrayim Pygammer name soradymy "Hudayim, oglumy mana berde yerine 1 goyun alay ??" diyip ?? Yok...Huday'a gan gerek dal, ona hich zat gerek dal 1'sini bagyshlamasy uchin, hemme zat ovalam onynky, senin ya-da menin kesjek gurbanyma zar dal O...Ybrayim pygammere goyun geldi, sebabi ol uje Huday uchin gurban kesmek niyetinde-di, yone huday ogluny bagyshlady ve "kesme" diydi, yone niyet entagem niyetdi ve ol gurban kesmek niyetini yerine yetirmek uchin ol goyuny kesyar !! Kellan bilen pikir edayeninde-de bardaki ishin logichniy zat daldigini dushunersin, yogsa goyun ve adamyn gadry name 1'mi ??? Eger Ybrayim oglunyn yerine goyun dalde bashga 1 oglany kesen bolsady, onda senin diyyaninde belki jan bolardy yone shu vagt vopshe yalnish deneshdirme etdin...

Hudayyng ongune baryp

Hudayyng ongune baryp biljegiming bilmejegiming gepinem etmek peydasyz.Herkim olenden song Huday bilen yuzleshmeli.Huday gunalerimizi bagyshlamasa kim bagyshlasyn?
Isa Mesih ahli adamlaryng gunasi uchin jan beren bolsa,diymek ol shu dunyade yashan we yashajak ahli uly gunaleri edenler uchinem olupdirda?Mysal uchin:adam oldurenler ol sowgady howes bilen kabul ederler.Bu oldurilenlere adalatsyzlyk dalmi? Bashga bir mysal:birini zorlanlar(rape).Ol zorlanlar sowgady howes bilen kabul ederler,emma bu zorlananlara adalatsyzlyk dalmi?Mysallary kopeltseng bolyar.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Quote: eger biz tolap

Quote:

eger biz tolap bilmesek onda Huday ozi uchin agyr bolsa hem gymmat bolan Isa Mesihi gurbanlyk berdi.

Shul sozlemi okamdan song logikam shol "bold"bilen yazylan soze ildi.Shol sozlemden sheyle netije chykardym.Diymek,Isa Mesih "just in case" oz janyny gurban etdida?!Yagny,bizing oz gunalerimiz agyr bolan yagdayynda?Ya sen eyyam bizing gunalerimizing agyrdygyny kabul(assume)etdingmi?
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Ol entak "Original Sin"

Ol entak "Original Sin" hakda gurlap bashlanok, yogsa Biblia'daky 1 verse ony pash edyar sebabi anyrda "Ne ogul kakasynyn etmishi uhin jogapkar bolar, ne-de kakasy ogullary sebapli hasaba chekiler" diyyar, yagny menin oglum adam oldurse, Huday menden soramayar "Name uchin oglyn adam oldurdi" diyip, yone Original Sin'diylen zat Hz.Adam'dan gelyar ve name uchindir hristianlar her doglan chagany hem gunakar sayyarlar guna diylen zadyn dunyaye girenligi uchin yagny Hz.Adam'yn shol bugday bolegini iyeni uchin dunyadaki hemme doglan adam gunakar dogyar, 2 gunlik chaga hem, yone shony baptize etsen yagny ussunden suv dokup Hz.Isa'nyn hudaydygyna ynandyrsan, onda ol jennetlik bolyar...

Omrumde eshiden in lokigasyz zadym, sebabi 1 yerden 1'ileri yok guna=sin chykarya, bashga yerden Huday ogluny gurban beren bolyar ol bolmadyk guna uchin...Dine adamlaryn govnuni hoshal etmek uchin edilen zat, " Goy adamlar "Men jennete giderin" diyen dushunje bilen, aladasyz yashasynlar, bashga dindaki kynchylyklary gorup hristian bolsunlar" diyip chykaran zatlarymyka diyyan hristianlaryn ve Sylap yali mugthorlar hem yuvutyarlar bu bosh antlary, yone Jennet olar yali arzan dal, ony hem bilip goymaly, dine 1 'ne ynananyn bilen bolmaya, yogsa dunyadaki birgiden manyak hem ynanya ol zatlara, oda papa bilen bileje Jennet'de otursa mena birhili bolardym :)))

Adam ata guna edende olaryn

Adam ata guna edende olaryn hemmesinin naletlenendigini bilmeyarmisin name, toprakdan bashlap ahli zat Huday tarapyndan naletlendi we olumli boldy! Gunanin netijesinde hemme olumli boldy, chunki Huday aydypdy mana gulak asman shol miweden iyen gunun olersin. Shonun uchin kichijik chaga bolsun, garry adam bolsun hemmeler olumli boldy. Shol olumli tebigat hemmelerde. Chagalarda hem. Men aydamok kichijik dushunmeyan chagany Huday dowzaha tashlar diyip. Yone her bir dushunyan adam Huday bilen ozunin aragatnashygyny yola goymak uchin hereket etmeli we jogap bermelidir. Sen mana gunasiz adamy gorkezip biljekmi? Senin ozun gunasizmi? Sen Hudayun eden ishi hakynda beyle kupur gurleyan welin, Hudayun akylyndan akylyn sheyle beyikmi eysem! Name Huday bizi sheyle edip bizi halas etjek bolsa biz ona garshy chykmalymy! Ybrayum ogluny gurbanlyk getirmeli bolanda Huday gokden goyun berip halas bolmak yoluny berende Ybrayum minnetdarlyk bilen kabul etdi, Hudayun yoluna garshy chykmady. Ogluny gurbanlyk berilyan daga alyp baryarka, oglu ondan, "odun bar, pychak bar, ot bar yone gurbanlyk goyun yoga diende" Ybrayum " Huday ozi etirer" diyipdi. Hudayun onunde hich kim bolan bizden yonekeyje iman talap edilyar. Yagny Hudayun bir chykalga berjekdigine ynam talap edilyar.
Kichijik chaganyn suwda chumdirilmegi arkaly onun halas boljakdygyny men sana aytmadym we muny Mukaddes Yazgylar hem aytmayar. Kabir hristian dini toparlar muny sheyle edip dap dessur edipdirler. Shonun uchin men seni Isa Mesihin shahsyetine seretmegini we ondan owrenmaga chagyryan. Chunki sen Ony tanamak bilen hakykaty bilersin, we hakykat seni azat eder. Men nadip gunami jogap bererin dien dushunje bilen men Injili okadym we Hudayun merhemetine we rehimine, soygusine, adalatlygyna etdim. Sen name Hudayun gutulushyn satyn almak isleyarmin? Hudayun gutulyshy satylmayar? Satylayanda hem senin ona guyjun etmez, munun uchin kupur gurlap, Hudayun onunde tekepbirlik etmede, Onun sowgadyny ona omurlik shukur edip kabul et!

Ybrayym Pygamber ogluny

Ybrayym Pygamber ogluny gurban etmelidi ozuning Hudaya boyundygyny gorkezmek uchin.A Huday Ybrayym pygambering synagy gecheni sebapli onga goch iyberdi gurban etmek uchin.
A sen bolsa shuny iki yerde mysal edip gorkezipsing.Meng dushunmeyan zadym Hudayyng Ybrayym pygemberi synag etmegi bilen Isa Mesihing bizing gunalerimiz uchin jan bermegining arasyndaky baglanshyk?! Huday Ybrayym pygamberden gunasi kop bolany uchin ogly Ysmayyly gurban etmegini islemedi!Yokarda belleyshim yaly, Ybrayym Pygambering Hudaya na dereje baglydygyny,yagny boyunmy daldigini synamak uchin etdi.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Men Ybrayum hakynda

Men Ybrayum hakynda aydanymda, Hudayun in sonunda ozunin gurbanlygy upjun edenligine unsi chekyarin. Hawa Ybaryumyn ynamyny barlap gordi, Ybrayum hem ogluny gurbanlyk bermek kyn bolsa hem muny erine etirmage bardy, we Hudayun ozunin bir chykalga berjekdigine ynandy. Shonun uchin olgy "gurbanlyk guzysy hany" diyip sorandy, Ol "Huday etirer" diydi. Hudayun bir chykalga berjekdigine iman etdi.
Shonun uchin aydyaryn, eger Huday adamzady dowzah jezasyndan halas etmek uchin bir chykalga beren bolsa onda biz ona ynanyp, Hudayun bu gutulushy uchin minnetdarlyk bildirmeli.

Ol chykalga orran gowy

Ol chykalga orran gowy welin,onda men islan gunami edibermelida?!Ay,Isa Mesih eyyam meng etjek gunalem uchin "tolanmish".
Sen meng yazanlamy okap goray.Ya men seng yazanlaryngy okap sen meng yazanlaryma uns bermeyana dalsingda?
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Bu rowaýatda güýç görkezilşik bar

Bu rowaýatda güýç görkezilşik bar. Ybraýym oglyny gurban etsede etmesede onuň ýüregine bir gorky giren, bialaç. Ondan soňkylara sapak bolan, sen pygamber bolsaň hem sen ýene gul.

paid tha cost to be da Bo$$

Name uchin imenno Hz.Isa

Name uchin imenno Hz.Isa olmeli, shuny dushundirsene gayrat edip...Eger Ybrayim pygammerin oglunyn yerine 1 goyun kesmesi bilen ogly ona bagyshlanan bolsa, onda name uchin hz.Isa "Eger yerinize 1 goyun kesseniz sizin gunaniz ayrilar" diymedi ?? Ya-da name uchin ozi alyp 1 goyun kesip, "Hudayim, shuny adamlaryn gunalerinin yerine al" diymedi ??? Ozunin olmesi kime gerek ?? Nama gerek ?? Gunasiz diyyan bolsan, 1 chagany hem oldurip bilerdiler...Name uchin edil Hz.Isa ??? Bu ona garshy edilen nahaklyk ve senin aydyan Huday'yn adyl dal, hich bir adalat dushunjesi 1 adamyn etmishi uchin, gunasiz adamyn olmegini kabul etmez edil baryp yatan hayvan bolsa-da shol adam!!

Sen meni Hz.Isa'ny

Sen meni Hz.Isa'ny sylamayan yali edip gorkezjek bolma, men ony senden 100 esse govy goryan ve onyn her diyen/diyjek zady menin uchin gaty kop zat anladar...Menin asyl problemam sizin kitabynyz, ol yerdaki yalnishlar, adam kellesi bilen yazilan zatlar, goshulan yalan sozler !!!

Hava, Hz.Adam shol mivani iydi, olumli boldy ve yere iberildi Jennet'den kovulyp, yone olumli adamyn chagasy olumsiz bolup bilyarmi ?? Ya Huday adalatly bolardymy Hz.Adam'y ha 1 yalnish edeni uchin olumli etse, chagalaryda nache guna etseler hem olumsiz bolsalar ??? Yok...Ve biz hz.Adam ol mivani iyeni uchin olumli bolduk diymek yalnish, sebabi Huday 1'sinin etmishi uchin beyleki adamdan hasap soramayar, ve Huday in bashdan bilyardi Hz.Adam'yn ol mivani iyjegini ve yere kovuljagyny, yone Huday adama "nevis" diyen bir zady bereni uchin Hz.Adam'yn ol mivani iymesinin onuni almady.
Ve sen Ybrayim pygammerin gurban edishini ara goshup durma sebabi anyrda ol gurban goyun oglunyn yerine kesilmedi, sebabi ol goyun chaga bilen yagny Ismail pygammer bilen deneshdireninde hich zat...Gunasiz adam gerekmi ?? Menin 3 aylik yegenim 100% gunasiz, kichilikden daliler gunasiz ve etc...!!!

Onsonam kim aytdy sana gunali adam Huday'in garshysyna chykmaya diyip ?? Hemmamiz chykarys onun garshysyna, hasap bereris 1-1 eden zatlarymyzdan ve dunyadaki yashayishimizdan, imanymyzdan ve ynanay mana, shol gun Hz.Isa senin 1'je gram gunani hem almaz, onyn ozi hem aladaly bolar durmushyn hakyny berip yashadymmy, etmeli hemme zady etdimmi diyip...

Bashga-da, ish Iman bilen bolsady, huday gurban kesmek, ona dileg etmek yali shertler goymazdy bize, namesine gerek ?? Iman etsen bolyada...Ve senin "gurban kesmek" bilen baglanyshykly probleman bar...Huday gurban'y onyn gany ya-da jany uchin islanok, islese senden soraman alyp bilenokmy name agylda yatirka ?? Ol gurban kesdirmek bilen adamyn oz malyny huday yolunda harjap bilip-bilmeyanligini barlayar, shukurini uytgeshik shekilde gorkezmesini isleyar ve bilshin yali hayvanlaryn hushy yok, olardan ahyret guni hich kim hasap hem soramaz, ve goyun kesmek haram dal, yone adamlar tersine: Hushlary bar, ahyret'de hasap bererler, oldurmesi haram ve etc.. !!

Hudayin gutulyshy satilmayarmy ?? Satylyar, onda-da bal yali satylyar, yone ol gutulysh pul bilen ya-da goyunyn gany bilen gazanylmayar, ony sen durmushyn, Huday bilen baglanyshygyn, imanyn bilen satyn alyp bilersin...

Sorag

Diplomat,meng sanga soragym bar.Eger Isa Mesih ondan ongincha we songraky yashan ahli adamlaryng gunasi uchin "cross"da jan beren bolsa,onda biz name uchin guna ishlerden el chekmeli?Ol adamlaryng guna ishemegini howeslendirenokmy?(motivate)
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Eger biri senin olumden

Eger biri senin olumden halas etmek uchin janyny berse, sen ona yamanlyk edermin?
Yada munun tersine butin omur minnetdarlyk aydyp gezermin. Eger sen ozunin gunan netijesinde olum chukurynyn ichindedigini, geljekde hem munun netijesinde hemishelik dowzah odunda yanjakdygyna dushunsedin we seni sholardan Huday halas etsedi, onda sen ene guna edip gezmegi soymezdin. Mysal uchin enen-atan butin omur zahmet chekip, senin uchin bir gowy jay edip berseler, sen ony her hili hapa bilen hapalarmyn? Yok, men pikir edyan eger sen akylyn ozunde bolsa onda sen shol jayu hemishe arassa saklap, enen atana omurbaky minnetdar bolup yasharsyn!
Isa Mesihin "hachda" olmegi hem sheyledir!

Isa Mesih ongden meng eden

Isa Mesih ongden meng eden we etjek gunalerim uchin eyyam "tolan" bolsa,onda men name uchin islanimi etmayin.Isa Mesih bizing ahlimizing gunamiz uchin oldi diymek bu dunyaning manysynyng ichine sychyar.Bu dunyade guna ishleman,Hudayyng aydanlaryna boyun bolmak diyen zadyng manysy galmayar.Sebabi Isa Mesih eyyam gunalerimiz uchin tolanmish oz janyny hachda berip!
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Sen name ozune yagshylyk

Sen name ozune yagshylyk edenin eden ishlerine hapalarmyn eysem! Men sana enen atan eden yagshylygyny mysal edip aytdym, shonda-da dushunmansin onda. Eger edilen yagshylyga dushunmeyan bolsan onda, sen Hudayun bashga eden talabyny erine etirermin.

Gorshun yali dunya'de her

Gorshun yali dunya'de her gun nache adam oldurilyar, hristian manyaklar hem bar, Isa pygammere ynansa-da kunta gidyanler bar, priest'lerin arasynda-da bar kunta gidenler, diymek kakan oyi gurup bermesi, senin ony arassa saklamagyn uchin yeterli dal, sheyle dalmi ??
Onsonam, Hz.Isa menin uchin olen bolsa men ona minnetdar bolardym, dogry, yone ol menden "Shu shu shu zatlary etmesen men senin uchin olerin" diyip soradymy ?? Ona kim ol diydi menin uchin ??
Men sizin yali zuvvetdin dal dost, eger olmeli bolsam ozum olerin, dovzah'da yanmaly bolsam hem ozum yanaryn, Hz.Ysa'ny 1 yana goy, in biderek adamyn hem menin yerime olmesini islemerin !!!

Bashga'da, eger Ezekial'in gospol'yny okasan, anyrda "toba"="repentance" bilen gunalerden gutulyp boljagyny okap bilersin -->> Hz.Isa biderejik haja gerildi sebabi herkim pushman bolsa gunaleri ayrilar, onyn bashga birinin yerine oleni ozune galyar !!!

Hormatly agza we myhmanlar,

Hormatly agza we myhmanlar, men-a shu diplomatyn gara bashyna gay bolup yazan hosh habarlaryny ish ednip we bidrek wagt giderip okamagynyzy maslahat beremok, wagt isribi bolar, ozuce bir zat bilyandir oydyar we Yslamiyeti, Hz.Muhammedi(SAW), musulman bolan bizleri we Gurhany peseldip, garalap oz dinleri bolan Hristiyanlygy we yalnysh Injillerini beygeltjek bolyar, bashga hic zat dal!

Yene bir zat, Gurhanda Yslamyn in sonky we hak dinligi barada, burin dinlere ustun edilip iberilenine delil hokmunde 2-3 sany ayatyn mealyny(manysyny) yazmakcy shu yere:

1-"...Bugun kapyrlar dininizden(ony yok etmekden) umytlaryny kesdiler. Indi olardan gorkman, Menden gorkun! Bugun sizin ucin dininizi kamil dereja yetirdim. Size nygmatymy tamamladym we sizin ucin din hokmunde Yslamy secdim...." (Maide, 5/3 - bu in sonky inen ayat diyip bilyarin?!);

2-"Ol (Alla), Pygamberini(Hz.Muhammed(SAW) hidayet we hak din bilen iberendir. (Alla) Ol hak dini (Yslamy) butun dinlere ustun etmek ucin (sheyle etdi). Shayat hokmunde Alla yeter!" (Fetih, 48/28)

Ynha, shu ayatlar, aslynda, diplomata-da yeterlik bolmaly, yone kabir diplomat yalylar ucinem Gurhandan 1-2 ayat yazayin, olam gorsun:

1-"Olaryn(kapyr) boyunlaryna demir halkalar gecirdik, shol halkalar eneklerine dirap durandyr. Shu sebapden olaryn kelleleri yokaryk galyp(seredip) durandyr(onlerindakini gorup bilmezler)"(Yasin, 36/8);

2-"Biz olaryn onlerine bir sed(serhet) we arkalaryna-da bir sed cekip gozlerini perdeledik. Artyk gormezler!" (Yasin, 36/9).

Diplomat jan, okap dushunersin we dogry yoly tapyp kabul edersin umyt we dilegi bn!
Bellik: Diplomat ozune soralan hemme soraglary taassuplyk(kori-korune) jogaplarmyka diyyan, Mergen bn Balkan hem kop sorag sorana menzeyar, yene-de dowam edip otyrlar oydyan, siz soraglara seredin, yone Diplomat tarapyndan beriljek jogaplara seretmesenizem bolarmyka diyyan, ya-da nahili nalajedeyin yagdaydaky jogapdyklaryna seretmek isleseniz, bash ustune!

Men adamlara ogrulyk etmegi,

Men adamlara ogrulyk etmegi, adam oldurmegi we yigrenmegi wagyz edemok!
Senin ozunin aydyshyn yaly men Hosh Habary paylashyan. Munun uchin menin yazanlarymy okamakdan gorkmak we saklanmak gerek dalmika diyyarin.
Biz bu erde biri birimize bolan adamchylyk hormaty bilen bilyan yolumyzy paylashyp oturys. Diskusiyalar arkaly hakykat ayan bolyar, kimdir biri pikiriini uytgedip bilyar. Islamda bashga bir dine gechmek oldurilmek bilen howp abandyryar, yone Isa Mesihde her kimde erkinlilik bar, her kim dine Hudayun onunde jogap beryar, hich kim hich kimi bu dunyada bu yada ol dine iman edeni uchin hokum etmage haksyzdyr. Biz dine meninki dogry diyip paylashyp bilyaris, ynanmak ynanmazlyk her kimin oz ishi.

Eger sen Gurhany bir gowy bilsedin, onda Muhammet "Isa Mesihe iman edenler in yakyn adamlardyr" diyip aydyar. Ondan bashgada Muhammet hem adamlara "Towrady, Zebury, Injili okan we olara iman edin" diyipdir.
Muhammet goniden goni Isa Mesihe garshy chykmady. Hich erde hem Isany ere urmady. Munun erine yuze golay ayatlarda Isa Mesihin kimdigini we ona iman edenlere nahili gowy zatlar boljakdygyny aydyp gechdi.

Sen name Isa pygammere

Sen name Isa pygammere yman etdinmi ?? Ysa pygammer nirede aytdy "Men huday", "Mana chokunyn" diyip ?? Sen Paul'a iman etdin, onyn Hz.Isa'nin hachda gerilme hakda aydan zatlaryna ynandyn, onda sen Hristian yagny Isa pygammerin yzyndan gidyan diyip bilmersin ozune, sen Pauk'yn yzyndan gidyan ve islesen ozune "Paulian" diy, "Lukian" "Markian" diy, yone Hristian diyme...Ynha men hakyky Hristian, butin musulmanlar hakyky Hristian, sebabi biz Hz.Isa'nyn yagny butin pygammerlerin yagny Allanyn yoly bilen yoreyas !!!
Injil diyip yikip yatdyn, yone menin birnache post yokarda beren soragyma jogap bermedin...Luk'yn "Hz.Isa injili okatmana gitdi" diyen yerinde aydyan Injili bizin kabul edyan Injilimiz, Paul'yn zadyn birgiden yil sonra yazan zatlary dal...

Ata aga, senin yokardaky

Ata aga, senin yokardaky "Faraklit" diyyanin hristianlaryn "Paraclete" diyyanleri bolsa, ynha Biblia'daky right verse:

John 16:12-13

12 I have yet many things to say to you: but you cannot bear them now.
13 But when he, the Spirit of truth comes, he will teach you all truth. For he shall not speak of himself; but what things so ever he shall hear, he shall speak; and the things that are to come, he shall show you.

13-nji verse bizin Gurhan'ymyzyn yazylyshyna harpma harp uyyar, yagny "For he shall not speak of himself; but what things so ever he shall hear, he shall speak;" diymek bilen, Muhammet pygammerin message'ni aydyar !!!

2 Diplomat: holy spirit' hemishede Hz.Isa'nyn yaninda-dy, yone ol "Men gitmesem ol(spirit of truth) gelmez, men giderin ve ony ibererin" diyyar, onson yene-de
"Holy spirit"="Spirit of truth" diyyanmi ?? Holy Spirit' hemishe'de dunyadedi Hz.Isa yashayarka, ona Father'den message'ler getiryadi, yone verse'de name uchin Hz.Isa "Men gitmesem ol gelmez" diyyar eyyam yaninda bolan zat uchin ?? Yene-de logika yok, Holy spirit bolup bilmeyar ol zat !!

Isa gonuden goni, Hudayun er

Isa gonuden goni, Hudayun er yuzune, yagny her bir iman edene berjek Mukaddes Ruhy hakynda gurrun edyar. Isa men size ony ibererin diyip ozunin shagirtlerine we Isa Mesihe halasgar we Reb hokmunde iman edenlere aydyar. Isa okuwchylaryn Iyerusalimden gitman garashmaklaryny we Mukaddes Ruh olaryn ustlerine inenden sonra bolsa er yuzunin ahli erlerine gidip Hosh Habary wagyz etmegi aydyar.
Ozuna Injile ynanamok, uytgedilipdir diyip, yone Isanyn aydan kabir sozlerini bolsa Muhammet hakynda aydypdyr diyyan. Muhammet aytdymy meni Isa Mesih iberdi diyip, yada Isa Mesihi halasgar diyip wagyz etdimi? Yok! Yone Isanyn aydan Ruhyny alan shagirtleri bolsa, Ruhyn Isa tarapyndan berilendigini aytdylar, we hemme erde Isa Mesihin halasgardigini we Rebdigini wagyz etdiler we bu hakykat uchin janlaryny hem berdiler. Muhammet bolsa, ozunin hakimyetini doretmek uchin, elinde baryny etdi, we taze din emele getirdi, we shol dinin hatyrasyna ozuni pida etman, munlerche ynsanlary oldurip gan dokdurtdi.
Mergen dost Mukaddes Yazgyny okanynda umumy kontekste hem okamalydyr, ol erinden bu erinden goparylyp alynyp okanylmayandyr. Gowyja seretsen Isanyn aydan zatlarynda logika bardyr. Men sana ine shu websitdaki goyulan "Yone bir agach ussasy daldir" dien kitaby okamagy teklip edyarin. TurkmenHH.org
Shol erde senin beryan soraglaryny beren, hatda amerikansyn amerikansy bolan adamyn gozlap tapan zatlary hakynda yazylan. Isanyn hakykymy hakyky daldigini soraglayan adamlar dine bir musulman dininde bolanlar dal, butin dunyanin durli adamlary bu soragy beryar. Olaryn beryan soraglaryna hem jogap berilendir!

Quote: Muhammet bolsa,

Quote:

Muhammet bolsa, ozunin hakimyetini doretmek uchin, elinde baryny etdi, we taze din emele getirdi, we shol dinin hatyrasyna ozuni pida etman, munlerche ynsanlary oldurip gan dokdurtdi.

Bir sozlem bilen "Sizin hemmaniz terrorist!" diydige bize :-)

diplomat, shu yazanlarina shu yerdakilere yekeje gram tasir etjegine ynanyan bolsan ya sen samsyk bolmaly yada bize samsykdyr oydyan.

Dost men sana yada bashga

Dost men sana yada bashga birine samsyk dyiemok we diymerin!
Men Hudy hakynda gurrun edenimde, bir blog achyp shol erde din hakynda gurrun etmek teklip edildi. Shol teklibe layuklykda men bu barada yazyp bashladym. Bu gurrundeshlik bolsa dowam edyar. Senin bu yazanyn prowokasia doredyane menzeyar.
Eger biz akylly bashly bolsak onda biz bar faktlary fakt hokmunde gorkezmeli, we ak zada ak, gara zada hem gara diymelidiris.

Munun uchin bar bolan dialogy dowam etdirelin!
Ondan bashgada mana berilen soraga layuklykda men jogap berdim. Eger Isa "Ruh" diyip Muhamedi goz onunde tutan bolsa onda onun eden ishleri yashayshy Isanyn shagirtlerine menzesh bolmalydy. Yone onun durmushy Isanyn yoluna we onun shagirtlerininka menzesh dal. Shol sebapli Isanyn Muhammet hakynda aytmandygyna dushunip bilyarsin.

Sanga yene birgezek

Sanga yene birgezek aytyan,diplomat,sen Yslam taryhy hakynda bir kopek zat bilman agzynga gelen boky aydyp otyrma!Oka birinji!Seng Hristiyan bolmagyng ing uly sebaplerining biriningem oz diningi bilmeyshingdigini garanti gechyan!
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Islam dini barada eterlik

Islam dini barada eterlik bilyandigimi sana ene bir gezek aydayun!
Daway geplaninde agzyny hapalaman gurlesene. Eger sen kop bilyan bolsan onda bilenjanden yazay. Men hem bilyanimi sana jogap bereyin. Diskussia etmegi halamayan bolsan onda bashga bloglara gatnashay!
Sen meni tanamadyk erine 100% garantia gechip bilemyan, onun uchin garantia gechjek bolup azara galma.

Seng Yslam taryhyndan

Seng Yslam taryhyndan habardar daldiging atan "tohmetleringden" belli.
P.S:"Agzymy hapalanym" uchin otunch sorayan.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Menin Muhammet we onun

Menin Muhammet we onun shagirtlerinin eden ishleri hakynda aydanlarymy fakt dal bolsa, onda sen mana dogrysyny ayday? Name Turkmenler zorluk bilen islam dinine salynmadymy eysem? Fakt aytsan name tohmet bolyarmy dost. Eger men yalan zady aydan bolsam onda sen yalan zat aytdyn diyay!

Shu makalany okap

Shu makalany okap goray.
Islam in Central Asia
Ol yerde turkmenlering Yslama zor bilen salynmady diyenok.Yone edil shong yz yanyndan bolup gechen wakalary okasang,shol turkmenlering zor bilen Yslama girmanini subut edyar.Sebabi zor bilen birzat etdirmek uchin guych ullanmaly we halky "pressure" ulanyp "control"da saklamaly bolyar.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Türkmenlerin

Yslam dinine gylyç zory bilen salynany barada nirede maglumat bar şony görkezsene mana...

Nadip terrosrist diydigi

Nadip terrosrist diydigi bolyar?!men-a terrosrist manyny beryan sozi goremok,dushundir.

Garadag dost,soragyng

Garadag dost,soragyng kime?
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

soragym Atamyrada.

soragym Atamyrada.

bolyar yaltansam hem

bolyar yaltansam hem dusundireyin,

Wiki-de terrorism sozunin definitionini goreli,

Quote:

Terrorism is a term used to describe violence or other harmful acts committed (or threatened) against civilians by groups or persons for political or ideological goals.

Ine diplimating yazani,

Quote:

Muhammet bolsa, ozunin hakimyetini doretmek uchin, elinde baryny etdi, we taze din emele getirdi, we shol dinin hatyrasyna ozuni pida etman, munlerche ynsanlary oldurip gan dokdurtdi.

Bizin pygamberimize terrorist diyeni ACH-ACHAN.

Indi shoni bizin hemmemize (musulmanlara) diyenligini hem subut edeyinmi?
Azajik bilyan zadin bolsa we logical pikir edip bilsen ozun dushunaymeli.

Salam oglanlar! Birinji

Salam oglanlar!
Birinji bilen kop wagt yitip gidenimi bagyshlarsynyzda.
Diplomada bir sorag "Kod Dawinca" diyen filmi gorensinle?
Nahili pikirde? Kinony haladynmy? Hristiyan dinine garshy hic hili garshylygym yok. Sen ozun shu wagt nirede yashayarsyn? Yewropa yurdyndamy
ya Turkmenistandamy? Turkmenistanda yasayan bolsan senin ejen we kakan haysy dinde? Musulman dinindemi? Mendem sana bir nesihat musulman dini boyunca bir adam yogalsa jynaza durulyar, senin hiristiyan dinine gecenini yakyn garyndaslaryndan biri bilyarmi? Menin aytjak bolyan zadym sen hiristiyan dinine gecenini garyndaslaryn birine aydaweri. Kimin birinji oljegi belli ha dal welin mollalaryn biri "Ay shula turkmen oglanla" diyip jynaza okap uly guna galaymasyn. Turkmenistanda yashamayan bolsan yokarky diyenlerim hokman hem dal. Akylly bilimli boljak bolsan 4 dini hem bilmelile. Men shu wagt 4-njisinde yagny musulman dininde. Ay senem yuwas-yuwas owrenersinda.

Aleykum salam

Aleykum salam Hojadurdy!
Hawa men "Kod Davinchi" dien filmi gordum. Ol filim hakykyky taryhy faktlara esaslanyp oynalan filim dal. Yazylan Cheper eserin esasynda oynalan film.
Men shu wagt Amerikada yashayarun, enem atam Turkmenistanda. Menin hemme garyndashlarym hem menin Isa Mesihe Halasgar hokmunde iman edenimi bilyarler, obamyzyn mollalary hem bilyarler. Mein olen gunum barada alada edenin uchin kop sag bol.
Hawa aydyshyn yaly kop bilsen gowy zat, yone dine bilim adama gutulush bermeyar. Olaryn hakykysyny tapjak bolmaly we durmushynda ol bilen yashamalymyka diyip men pikir edyarin.

Salam diplomat. Gayrat etde

Salam diplomat.

Gayrat etde roman yazmada menin gysgajyk soraglaryma gysgajyk jogap bersene?
Bir-iki sozlem bolyar, men yazanlarini woobshe okamok, kabir yerlerine goz aylayan.

1. turkmenhh.org kim howandarlyk edyar? Hosting/domain ucin pul cikdayjylaryny?
Ozum diy yada birinin yada bir guramanin adyny ber.
Berip bilmejek bolsan GURLEME!!!! men bukulyanlari asla dinlejek dal.

2. Kim sen? Name ish edyan? Okayanmy? Nadip yashayan? Bir yerde ishleyanmi? Nirede?

Hany shulara jogap ber berip bilyan bolsan....

Sen name KGB-mi? KGB-

Sen name KGB-mi? KGB- bolanynda hem men sana jogap bermag borchly dal.
Men shahsy zatlarymy jogap bermage bermezligi hakly.
Men senden shahsy zatlaryny soramoga!
Sen okamasan dost ene biri okar. Eger sen bu tayunyn diktatory bolsan onda bizin gurrunlerimize er yok bu tayda!

Birinji soraglaryng hich

Birinji soraglaryng hich haysam shahsy dal.Ol sening organizatsiyang hakynda sorayar,sen hakynda dal.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Yok men KGB dal. Bu yerin

Yok men KGB dal. Bu yerin diktatory hem dal. Arkayin yaziber sen okayan bardyr oytsen...

Seni kim sponsor edyanligini bilmekcidim dine.
Sonra biz hem senin yali yazsak bizede sheyle sponsorlar tapylarmy?
(Bizede ish barmy? soragin akuratni gornushi :P )

Gayrat etde cikdayjilari ozum cikaryan bir diyayme... Aldasan hem yapa degirip alda diyyalermi turkmenler.

p.s.
Onson hem arkayin bol KGB senin kimdigini, sponsorin hem kimdigini bilmek islese arkayin biler, bilyandir hem.

Haa yende, name ucin shu wagt KGB-ni ara sokyan sen? Gacyan/gorkyan bolsan Dowletin howpsyzlygyna ziyan yetirjek zat edyanmi yada? Name ucin gorkyan?

Atash senem manysyz

Atash senem manysyz gurleyan,tohmetden tapawudy yok aytyan zatlaryn.name bir turkmen Isa Mesihe ynansa hokman bir tolemelimi?

P.S.oglanlar eger yazylan bir zady halamasanyz,barmak basyp "subut getir" diymeginizi hayisht edyan,oz gezeginizdede subutlary getirmeinizi.
saglygynyz.

Quote: name bir turkmen Isa

Quote:

name bir turkmen Isa Mesihe ynansa hokman bir tolemelimi?

Sen bu yerde yalnysh dushundun Mekanjan.

Ynanmak bar, ynanyan zadyny propoganda etmek bar.
Ynanyan zadyny in ansat yol bilen propaganda etjek bolsan hem pul gerek.
Meselem shu yerde web sahypa acmak ucin (turkmenhh.org)
Menin soranim, shol propagandany kim sponsor edyar diydim.
Hokman biri pulini cikaraymali.
Mugt hosting bolsa diymek shol hosting firmanin ozi sponsor bolyar.

Senin soragyny men uytgejek, sebabi men ona ynanyani ucin toleyarler diyip hic hacan diymedim.
"name bir turkmen Isa Mesih web sahypa arkaly propaganda etse hokman biri tolemelimi?"
Hawa HOKMAN BIRI TOLEMELI.

indiki sorag?

http://www.turkmenhh.org/2007

http://www.turkmenhh.org/2007/01/29/jana-jan/
Shu sahypanin ashakynda shu yerik link bardyr. Shoni hem pozayma bolyarmy?
Goy iller gelip gorsunler shu yerde nahili gulkunc "logiki" jogaplar yazyanini, ziyanli ish edip KGB-den gacyanini, Muhammet pygambere diyen zatlaryny..."Sizin hemmaniz terrorist" diyenini hem okasynlar.

ayirma shol link dursyn bolarmy?

Yenede bir gezek sorayaryn

Yenede bir gezek sorayaryn jan dogan! Jogap berip bilyanmi shu soraga?

turkmenhh.org sahypanynyn sponsori kim?
we men hem turkmenhoshhabar.org atly shona menzesh sahypa acmak islesem manada sponsor bolyarlarmy?!

gayrat etde jogap bersene shulara.

Onun sponsory, ozun yaly

Onun sponsory, ozun yaly oglanlar, yone olar Isa Mesihe iman eden oglanlar. Bu website gaty bir gymmat hem daldir.
Eger website achmak islesen ozun yaly oglanlary ruhlandyr, belki egindeshler taparsyn.

Senin beryan soraglaryny

Senin beryan soraglaryny godek gorup men senden KGB-min diydim. Eger normalny KGB bolan bolsa beyle soraglary bermezdi. Nahili sayt bolanda name, her kim oz bilyan zadyny aytmaga aytmazlyga hakly. Her bir Turkmen hem islan dinine ynanmaga, ol hakynda gurrun etmage hakly. Ona hich kim pasgel bermeli daldir.
Hawa men bilyan bizin KGB-mizin etmeli ish bilen dalde, adamlaryn hukuklaryny bozmak bilen meshgullanyandygyny. Kim kanuny bozyan bolsa kanun onunde jogap bermelidir. Men bolsa shu wagt chenli hich bir kanuny bozmanlygyma guwa gechyarin.
Ondan bashgada prowokasiya doretmegi goy, men size "hemmaniz terrorist" diyip aytmadym. Ine ene sen shol KGB-an metodlaryny ulanyp bashladyn, we tohmet atyp bashladyn.
Dost tohmet atmagyny goy, gaharlanmagyny hem goy. Eger islesen gurrune goshul gurrun edibereli, islemesen hem normalny gurrun edyanlere pasgel berme.
Hemmelerde negative dushunje doretme.

Shu yerde sen hakynda

Shu yerde sen hakynda "pozitive" pikir edyan barmykan?
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Men positive pikir

Men positive pikir edyan!!!
Shahyslara gechmali dost,bir zat yazsa yazyan zady b/n ugrash.

Men bu soragy barde beyleki

Men bu soragy barde beyleki agzalaryng yazanlaryna gora soradym(Atamyrat,Ata aga,etc.).Meng diplomadyng shahsy bilen ishim yok.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Jogabin ucin sag bol. Senin

Jogabin ucin sag bol.
Senin yazanlarindan men "hosh habar" tapmadym, berilen soraglara bolsa bashga zatlardan jogap beryan, offtopic.
meselem men "Sponsor kim?" soraga bir sozlem bilen jogap ber diydim, yazan 1 paragrafin meni kanaglandyrmayar.

Arkasynda nameler bolyp gecyanligini achykca, (transparent) gorup bilmesem seni dinlejek hem boljak dal. Basgalara hem dinlemezligi teklip etmage dowam ederin.

Bukylyp yayradilyan din mana gerek dal, sag bol. nokat.

Quote: Senin beryan

Quote:

Senin beryan soraglaryny godek gorup men senden KGB-min diydim.

Hahaha KGB hic hacan beyle sorag soramayar arkayin bol.

Quote: Hawa men bilyan

Quote:

Hawa men bilyan bizin KGB-mizin etmeli ish bilen dalde, adamlaryn hukuklaryny bozmak bilen meshgullanyandygyny.

100% bilman yazmasana dost. Sheyle diymek bilen olaryn hemmesini gunakarleyan we arasynda gowysy bar bolsa tohmet atanyn ucin guna giryan. "Yok, hemmesi beyle dal" diymekcidim diyyan bolsan hristiyanlarin arasyndada nahak adam olduryanler hem bar. Hristiyanlar adam olduryarler diyip bilmerin men elbetde...

Quote:

Men bolsa shu wagt chenli hich bir kanuny bozmanlygyma guwa gechyarin.

Ay hawa sizinki ansat, bashda etjegini edibermeli (KGB-lere tohmet atmak yali) sonyndan hem, bilemok bir zat edip guna yuwyaniz ozuniza...

Dost men aydamok, hemmesi

Dost men aydamok, hemmesi erbet diyip! Olaryn ichinde hem gowylary bardyr. Gowylaryna hem gowy ishlemage mumkinchilik beryan belki sistema hem yokdyr. Yone men olaryn gowylaryndan erbetlerine kop uchrap gordum, we olardan kosenyan adamlaryn hem gaty kopdugine shayat boldum.
Bolyar her kim oz eden ishi uchin bir gun geler jogap bermeli bolar, eger bu dunyade jogap bermese onda hokman Biribaryn onunde durmaly wagty bar!
Her kim yureginin nahilidigini ozi gowy bilyar!
Dost men sana ahli yagshylyklary arzuw edyan! Eger namedir diyip gownun agrydan bolsam onda otunch sorayan!

Hormat bilen,
Sylap

diplomat men pikirimçe ol

diplomat men pikirimçe ol sen aytyan dinine geçyanler olumden gorkyany uchin we jahennemden korkyany uçin bu geçip gitjek pany dunyade nebsine gora yashamak isleyanler giryamika diyyan.
merw

Hany Atamyrat,mylayymja edip

Hany Atamyrat,mylayymja edip yazybam goray.Shonda jogap berermykan?!
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Hany synanshyp goreli

Hany synanshyp goreli ;)

Salam diplomat,
Men senin yazan zaltaryn bilen gyzyklandym. Size goshylmakcy bolsam men name etmeli? Kime yuz tutmaly?

Gyzyklanyanyn gaty gowy zat.

Gyzyklanyanyn gaty gowy zat. Bize goshulmak uchin Hudaydan bashga hich kime yuz tutmak gerek dal! Hudayun senin uchin beren Hosh habaryna iman edip Isa Mesihi halasgarin hokmunde kabul etsen eterlik.

Dost men sana hakykaty

Dost men sana hakykaty aytsam, sen hakykat dal diyyan!
Men sana aydyp oturyn, men Hosh Habary hemmelere aytmagy ozumin islegim bilen edip yorun. Bu website hakynda aydyanlarym hem hakykat. Bu menin shahsy islegim, tolenyandigi uchin edyan ishim dal!

Bolyar sag bolyn, men bu

Bolyar sag bolyn, men bu gurrunden cykyan, uzaklashyan.

Biderek zatlar bilen kellani agyrdan bolsam hem bagyshla.

Quote: Onun sponsory, ozun

Quote:

Onun sponsory, ozun yaly oglanlar,

turkmenhh.org domaininde DNS maglumatlaryna seredin,
http://www.whois.net/whois_new.cgi?d=turkmenhh&tld=org

Quote:

Domain ID:D137173322-LROR
Domain Name:TURKMENHH.ORG
Created On:12-Jan-2007 22:49:09 UTC
Last Updated On:14-Mar-2007 03:47:10 UTC
Expiration Date:12-Jan-2008 22:49:09 UTC
Sponsoring Registrar:Schlund+Partner AG (R73-LROR)
Status:OK
Registrant ID:SPAG-35579497
Registrant Name:Oneandone Private Registration
Registrant Organization:1&1 Internet, Inc. - http://1and1.com/contact
Registrant Street1:701 Lee Road, Suite 300
Registrant Street2:ATTN: turkmenhh.org
Registrant Street3:
Registrant City:Chesterbrook
Registrant State/Province:PA
Registrant Postal Code:19087
Registrant Country:US
Registrant Phone:+1.8772064254
Registrant Phone Ext.:
Registrant FAX:
Registrant FAX Ext.:
Registrant Email:proxy572633@1and1-private-registration.com
Admin ID:SPAG-35579497
Admin Name:Oneandone Private Registration
Admin Organization:1&1 Internet, Inc. - http://1and1.com/contact
Admin Street1:701 Lee Road, Suite 300
Admin Street2:ATTN: turkmenhh.org
Admin Street3:
Admin City:Chesterbrook
Admin State/Province:PA
Admin Postal Code:19087
Admin Country:US
Admin Phone:+1.8772064254
Admin Phone Ext.:
Admin FAX:
Admin FAX Ext.:
Admin Email:proxy572633@1and1-private-registration.com
Tech ID:SPAG-35579497
Tech Name:Oneandone Private Registration
Tech Organization:1&1 Internet, Inc. - http://1and1.com/contact
Tech Street1:701 Lee Road, Suite 300
Tech Street2:ATTN: turkmenhh.org
Tech Street3:
Tech City:Chesterbrook
Tech State/Province:PA
Tech Postal Code:19087
Tech Country:US
Tech Phone:+1.8772064254
Tech Phone Ext.:
Tech FAX:
Tech FAX Ext.:
Tech Email:proxy572633@1and1-private-registration.com
Name Server:NS1.HOSTER904.COM
Name Server:NS2.HOSTER904.COM

Her domain register edilende habarlashmak ucin admin-in mail adresi bolmali. Ol saytinki
proxy572633@1and1-private-registration.com
Go figure yourself!

Uzak Yurtdan Hat

Uzak ýurtdan hat
Size Abdyl Kadyr hakdaky gürrüňi diňlemegiň gyzykly boljakdygyny men bilýärin. Onuň ata-enesi ýogalypdy. Ol wagt Abdyl heniz iki hem ýaşamandy. Olar öz ogluna uly baýlyk we birnäçe jaýlary miras galdyrdylar.
Çaga we onuň emlägine kakasynyň dogany hossarlyk edip ugrady. Adaty şertlerde şeýle ylalaşyk doly amatly bolardy. Emma Abdylyň daýysy örän zalym adamdy. Ol çagany başga bir daş erdäki garyndaşlarynyňka iberdi, olar-da çaga barada hiç bir alada etmeýärdiler. Soňra daýysy Abdyl Kadyr ölüpdir dien myş-myş ýaýratdy. Ol özüniň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin Abdylyň emlägini satyp, pullary harçlapdy.
Abdyl ulalanda ol özüniň adamlaryň rehmine mätäç, öýsüz-öwzarsyz etimdigine göz etirdi. Şu döwürden başlap, ol bir döüm çörek üçin meýdanda agyr zähmet çekmelidi. Şonuň netijesinde ol zordan okamagy we ýazmagy öwrendi.
Ýyllar geçip, Abdyl ýigrimi iki ýaşady. Bir gün giç agşam, eke özi öýünde otyrka, oňa öz adyna iberilen bir bukja gelip gowuşdy. Ol –hatdy! Siz onuň togunmasyny bir görsediňiz! Ertesi ol meýdana gelensoň, töwerekde hiç kimiň görmeýändigine göz etirip, bukjany açdy we kynlyk bilen okamaga durdy:
Hormatly Mübärek ogly Abdyl Kadyra: saňa parahatlyk bolsun!Haty ýazýan men-Abdyl Eziz, ejeň dogany. Birnäçe ýyl ozal men seniň nähili ýagdaýlara düşendigiňi eşitdim. Seniň diridigiňe men şatlygymdan iki bolup bilmedim, çünki sen meniň tenimden ten we ganymdan hem gansyň. Meniň ýüregim saňa ýüzlenýär.
Gadyrly Abdyl Kadyr. Kakaň saňa goýup giden mal-mülkünden mahrum eden duşmanlaryňyň arasyndadygyňa sen heniz güman hem etmeýärsiň. Men şeýle gynançly hakykat barada eşidenimde, ene-de saňa degişli bolar ýaly, seniň emlägiňi yzyna satyn almagy karar etdim. Indi, köpýyllyk tagallalar bilen men uly töleg tölänimden soň, seniň ägirt uly emlägiň babatda dokumente eýe boldum. Ol document Kazynyň elinde, onuň adyny we adresini hatyň ýanyna goşandyryn. Ol dokumentde seniň eke goluň kemlik edýär we şonda ähli emläk seniňki bolar. Indi bolsa şu haty al-da Kazynyň ýanyna bar we özüňi tassykla. Ertesi biz duşuşanda bile şatlanarys.
Beýle zady Abdyl öz ömründe hiç haçan eşitmändi. Ol namä ynanjagyny bilenokdy. Ýaş, garyp ýigit galan ömrüni bir döwüm çörek ugrunda gul ýaly geçirmelimi? Ýa hakykatdan hem ol ägirt uly baýlygyň eýesimikä? Şeýle howsala düşenligi üçin ol haty näçe gezek okandygyny hem bilmeýärdi. Ahyr soňy hojaýyn görmez ýaly ol haty daşyň astynda gizledi. Emma ertesi irden ol ähli zady hojaýynyna gürrüň berdi. Hojaýyn güýçli gazaplandy. “Sen nähili samsyk ýigit! Sen, name, dünýäde Abdyl Kadyr eke men diýip pikir edýäňmi? Bu hat seniň üçin däl, başga bir Abdyl Kadyr üçin nietlenen”. Muňa ýaş ýigit, şeýle jogap berdi: “Şeýle bolmagy-da mümkin, ýöne her halda hatda meniň hem adym bar. Men ol ere giderin we ähli zat barada bilerin, soňra name boljagyny göreris!”
Hojaýyn Abdyl Kadyry haty görkezmäge yryp ugrady. Hatda onuň haýbat atmagy hem biderek bolup çykdy. Gün ýaşmazynyň öňüsyrasynda Abdyl Kadyr haty gizlän erine gizlinlikde geldi. Ol ony öwran-öwran okap çykdy. Şol agşam nahardan soň, käbirleri Abdyl Kadyra şeýle diýdiler: “Ýigit, bizi diňle-de, parasatly maslahaty Kabul et. Saňa gelen ol hata ynanma. Kimdir biri seniň üstünden güljek bolyp, seni aldaýar. Bu hat ýalan we ondaky gol hem galp. Biz haty getiräý, biz onuň toslamadygyny subut ederis”. Bu gezegem Abdyl Kadyr olaryň aýdanyny etmedi. Ýaşulylar örän gaharly bolsalar-da, hiç zat edip bilmejekdigini duýdular.
Şeýle hem bolsa, ýaşulylar Abdyl Kadyryň ýüreginde şübhe döretdiler. Aýdaly olar dogrumyşyn. Ertesi ol bazaar gidend adamlardan bu barada soramagy ýüregine düwdi. Köp soraglap, ahyr soňy hatyň iberilen eri barada bilýän adamy tapdy. Ol dam bir ýyl mundane öň ol şäherde bolan eken. Gürrüňini dowam etdirip, ol adam şeýle diýdi: “Ol şäherde Abdyl Eziz atly bir adam ýaşaýar. Şäher adamlary onuň aýratyn häsietli we oňat adamdygy barada gürrüň edýärler. Olaryň aýdyşyna görä, ol örän gurply adam, ýöne soňky bir ýylyň dowamynda güýçli işläp, girdejisini nähilidir bir geň maksat üçin süýşürip, özi garyp ýagdaýda ýaşapdyr”.
Abdyl Eziziň agyr zähmetiniň maksady gürrüň berýäne düşnüksiz ýaly bolup görünsede, Abdyl Kadyr muňa düşünýärdi. Onuň ýüregi umyt we şatlyk bilen güpürdäp, şu wagta çenli bilmedik duýgulary başdan geçirýärdi. Ol Abdyl Eziziň agyr zähmetiniň maksadynyň söýgüdigini bilýärdi. Onuň ozone, Abdyl Kadyra bolan söýgüdi.
Abdyl Kadyr ol şähere gitmäge hyýallanýandygyny ene bir ýola hojaýynyna bildirdi. Hojaýyn türmä basaryn diýip, ene-de haýbat atdy. Ol şeýle hem etid. Emma Hudaý Abdyl bilendi. Ol diwaryň aşagyndan çykalga etmek üçin gije güýçli işledi. Çykalga edip, ol gaçdy. Aýyň ýagtysynda gizlän hatyny tapdy-da, Abdyl Eziziň şäherine ugrady. Adamlardan ugur sorap, birnäçe hepdeläp ýol ýörenden soň, şähere etdi we Kazynyň öýüni tapdy. Eden syýahatynda ol ene-de ençeme gezek haty okady! Hat ony ruhlandyrýardy, umyt berýärdi.
Kazy kakylýan gapysyny açanda gözi düşen ýaş ýigidi uly emlägiň eýesine meňzemeýärdi. Abdyl Kadyr ýola azyk almak üçin özüniň bar bolanja ähli zadyny satypdy. Eşigi ýyrtykdy, aýagy ýalaňaçdy, emma şeýle hem bolsa Kazy Abdyl Kadyryň özüniň tanyş edip, haty görkezmeginden hoşal boldy. Ol: “Sen gowy edipsiň” diýdi. “Abdyl Eziz seni gelmäge mejbur edesi gelmedi. Özüniň beren wadasyna ynanyp, seniň şeýle ýoly söküp gejekdigiňi bilmek isledi. Şondan soň sen öz emlägiňe eýe bolup bilerdiň”. Şol gije ýatanynda Abdyl Kadyr özüni nähili duýýandygyny siz göz öňüne getirip bilersiňizmi? Ýok, ol bularyň düýş däldigine doly ynanmalydy. Ol hakykatdan hem uly baýlygyň, birnäçe jaýlaryň eýesidi. Ol özüniň täze emlägini dogry ulanjakdygyna wada berdi.
Şol günden başlap Abdyl Kadyryň şatlygy barada we özünde bar zatlaryň gözelligine guwanyşy barada aýdyp oturmagyň geregi ýok. Emma ähli zatdan artyk ol Abdyl Eziz bilen duşuşjak gününi arzuw edýärdi. Sebäbi ol özüniň ähli emlägini hut Abdyl Eziziň satyn alayp, sowgat edendigini ýatdan çykaryp bilmeýärdi. Hakykatda ol satyn alyjyny satyn alnan zatlaryndan gymmat hasaplaýardy!
Gadyrly dostum, mende seniň adyňa uzak ýurtdan gelen hat bar. Bu hat-gökden gelen Mukaddes Injil. Ol seniň üçin Hudaýyň gökde taýýarlan mirasy hakda gürrüň berýär. Ol çüýremez mirasdyr, erdäki wagtlaýyn baýlyklara meňzeş däldir, arassadyr, kämildir we ebedidir. Şol ebedi mirasyň hazynalarynyň arasynda-günäleriň geçilmegi, täze ýaşaýyş we Hudaý bilen ýaraşyk bardyr. Özüniň gökdäki mirasyny saňa we ähli adamzada Hudaýyň eýýäm wesýet edendigini, sen bilýäňmi?
Bu hatda şeýle hem Hudaýyň ol mirasy seniň üçin nähili edip taýýarlandygy barada aýdylýar. Onda seniň üçin Hudaýyň Isa Meishih agyr jebirlere iberendigi aýdylýar. Seniň bähbidiň üçin Isa Mesih Göklerdäki Patyşalygynyň şöhratyny hem-de baýlygyny taşlap, Özüni gurban berdi. Ol Öz janyny seniň üçin bermäge ynsan kimin bu dünýä geldi. Onuň ölülerden direlmegi bolsa Onuň mirasynyň hakykatdan saňa degişlidigi baradaky Hudaýyň beren subutnamasydyr.
Emma name üçin Mesih seniň üçin bu zatlary etdi-kä? Sebäbi, bu hatda aýdylyşy ýaly, sen duşman-şeýtanyň elindesiň. Ol seniň mirasyň ogurlamak isledi. Ol seniň bu zatlar barada hiç zat bilmezligiň üçin seni garaňkylykda we gapyllykda saklamak isleýär. Hudaýyň seni söýýänligi sebäpli, seniň mirasyňy halas etmek we seni şeýtanyň zynjyrlaryndan azat etmek üçin Mesih kän zähmet çekdi.
Gadyrly dostum, sen Hudaýyň bu wadasyna ynanýarsyňmy? Ozalky günäli ýaşaýşyňy we şeýtanyň elindäki gulçulygy taşlamaga sen erk edip bilermiň? Sen Hudaýyň berjek bolýan beýik sowgadyny almaga taýynmy? Elbetde, bu zatlar ýalan diýip käbir adamlaryň seni yryp ugrajagy şübhesizdir. Olar seniň ozalky ýaşaýşyň dogrudygyny subut edip ugrarlar. Beýlekiler bolsa bu hat, Injil, seniň üçin däl, başga biri üçin ýazylan diýerler. Ene birileri bu hat hakyky däl, onuň mazmuny galplaşdyrylypdyr, ähli wadalary bolsa-ýalan dierler.
Her niçik-de bolsa, gadyrly dost, bu hat ähli günäkärler bilen birlikde saňa ýollanandyr. Ony açyk ýürek bilen üns berip oka. Haçanda onuň hakykylygyny göreniňde we ebedilik mirasyň gymmatyny bileniňde, seniň ýüregiň hem edil Abdyl Kadyryň ýüregi ýaly özüniň eýe bolan täze zatlaryna guwanar. Sen Isa Mesihiň seniň üçin gazanan günäleriň geçilmegine, rahatlyga hemde täze ýaşýaýşa eýe bolarsyň. Sen hem Onuň bilen duşyşyga sabyrsyz garaşarsyň
Hudaý beýik! Onuň ähli eden işleri üçin Oňa şöhrat bolsun!
“Emma Ol Özüni Kabul edenlere, adyna iman edenlere Hudaýyň ogullary bolma hakyny berdi.” (Ýahýa 1:12)
“Şeýlelikde, sen indi gul däl-de, ogulsyň. Ogul bolsaň onda Isa Mesih arkaly Hudaý seni mirasçy hem edendir.” (Galat. 4:7)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • hojadurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "Klaweturanyn saglygy ucin menden 1 "hristiyanlaryn" telpegi. 3-sini berayjek hersine birini welin sona telpek galjak dal"

Ay jigim edil yokarkyja

Ay jigim edil yokarkyja yazylan zatlaryny ha okap gormedim welin, "Uzak yurdynky" dal golayragynkyny hem okap yetishemizok. Ondanam birzat, sen hristiyanmy? yokarda beren jogaplaryna gora "Biribaryn onunde jogap bermeli bolarys" diyipsin welin, hristiyanlar "3-i baryn" onunde jogap bermeli bolyardalmi? Yagny "Syn, otec i swetoy duh" sheyle bolyardalmi?
Bir zat yazanynda bashdaky yazan zatlaryny hem okashdyryp gorup, ondan son yaz. Mundan bashgada 5-6 sany "3-i birin" onunde eyyam guna etdin. Ay yazyp durmayyn oglanlaryn ozi hem okasdyryp bilerler. Sen yokardaky zatlary dogrydan hem cynyn bilen yazyarmyn? KGB diydin, sorag etdiler diyipsin welin shol KGB diyyanlerin hemmesi Atamyrat yaly student oglanlar bolaymasyn. Cyndan sorag berilyan yera'ha dushen bolsan, "Isa Mesihi" barada birzat bilyarmin diyip sorasalar, "Isa pygamberi" haca (kreste) cuylemage baryarkalar shonyn okuwcylarynyn birinin "Omrumde gurleshen adamym dal" diyishi yaly "polnyy otkazda" otyrarsynda.
Sylapjan gaty gorme welin yashajyk student oglanlaryn bashyny aylajak bolyarmyn ya-da her birini oz tarabyna gecireninde nacerak "yashyl kagyz" beryarler? Seni bir sebap bilen pygambermi ya-da Hudaymy bir erbet zatdan alyp galana menzeyar. Indi boldy-da, senem samsyk oglana menzanok, olaryn hem bashyna bir is dushse (Allajan dushmawersin) senin yaly sayt acyp "hokman" propoganda ederler. Isany owmeseler Krishnany owerler. Ay garaz sen arkayyn bol diyenini etmeseler ozum komeklesherin. Shu sayta girip "Guuk" diyay. Gaty gormaweri.

Dost, Isa Mesihe ynanyanlar

Dost, Isa Mesihe ynanyanlar Biribar Hudaya ynanyarlar. Hawa Huday esasy hem uch shahsyetde,yada tebigatda adamzada ozuni ayan eden,yone olar shol Biribar Hudaydyr. Biz hich hachan uch Huday bar diyip aytmadyk. Eger dinden bashga faktlara esaslansan hem Hristian dininin birhudaylyga ynanyanlygy aydylyar. Kabir senin yaly adamlar hrisitianlar uch hudaya ynanyar dieni bilen, bu beyle bolup galmayar.
Meni tanaman durup, namelerden gechendigimi bilman durup sen beyle edersin yada eyle edersin diymegini makul bilmedim. Men imanym uchin KGB-nin onunde we bashgada beyleki menin hak hukugymy kemsidyanerlin onunde durup gordum, uly geplemayi Hudayun komegi bilen imanymda shu wagt hem berk durun, omrum otunche berk duraryn dien umytda!
Bashgalary oz dinine gechirip pul gazanyana menzedip, tohmet atmaga ene-de bashlapsyn dost. Tohmet atmagy goyda gurrundeshligi dowam etdir. Biz Turkmenler bu derejeden osup gechen diyip dushunyan! Den oturyp diskussia etmegi hem basharmak gerek. Men gurrun edenimden son kimdir biri menin tarapyma yada kimdir biri senin tarapyna gechende name, haky yokmy, yada sen adamlary kontrol edip yashajakmy. Munun deregine biz birek biregi yigrenman hormatlamaly we her kimin erkinligine hormat goymaly dalmi eysem!

diplomat dushunup gor,bir

diplomat dushunup gor,bir taypada hem iki sany bashlygyn bolmasy ol taypany nahili yonetjegini bilyansin.dushun bu kainaty nadip uç sany huday(haşa)yonetip bilsin.mena kellame sygdyryp bilemok
merw

yigrenyan mysalym,Hudayi

yigrenyan mysalym,Hudayi adamlar b/n deneshdirme.adam bashlyklar yeterli derejede akylly we adalatly bolmanlygy we hersinin oz isleyan(nebis) zatlary bar bolany uchin onushanoklar,sen Hudayda shu hasiyetler bardyr diyyanmi?

P.S.diplomat bir Hudaya ynanyan diyipdir.

goysanay dandandan bari isa

goysanay dandandan bari isa reb(haşa)diyip otyr.yada biz yalnysh okayamykak.sen gowja goz gezdir hany.bir yerde diyenem bolup biler,onda menem isa reb(haşa)diyen yerini gordum.onda diplomat iki sozli
merw

Shu saytyn

Shu saytyn adminstratorlaryna.
Diplomat dostumyz, sizin gulagynyza munup, ey diyip, bey diyip, garaz bu yerde-de reklama etdida. Indi bir zat yazsa SMS iberilishi yaly 120 harpdan kop bolmasyn. Ay shona ha 60 hem bolar. Yara "Yok", "Howa", "Bilemok","Bagyslan welin" diyen sozler yeterlik dalmi? Boldy-da propoganda baryny etdi. Butin "Injili" gocursen hem mundan az bolar. Kop yazyp, yazyp sahypan gyralary hem "gyysharyp-maysharyp" bashga sayta gishjek bolup dur!

dost men hich kimin gulagyna

dost men hich kimin gulagyna munemok, kabir ildeshlerimizin teklibi bilen bu blok achyldy we gurrun edyaris. Bu erde her kim bilen zady bilen paylashyp otyr. Kimde kim menin yada senin pikirin bilen ylalashyan bolsa, bu her kimin oz erkinligi biz bolsa bu erkinlige hormat goymalydyrys. Birek biregin garshysyna prowokasia doretmek gerek dalde, eger islesen gurrundeshligi dowam etdirmeli. Munun usti bilen birek biregin imany hakynda owrenip bileris, belkide in azyndan birek birege hormat etmegi owreneris.

sen pikirinçe

sen pikirinçe diplomat,ywrayym pygammer musa pygammer yenede beyleki pygammerler hem hz isa huday (haşa)diyip ybadat etdilermi.yada sen hz isa huday(haşa)diyyanin son doguldumy.
merw

1-Pygamer, bende, Reb name

1-Pygamer, bende, Reb name diymek we bularyn tapawudy name!?
2-Hz.Isa yokardakylardan haysy!?
3-Gurhan Allanyn kelamy dal-de, Hz.Muhammedin kelamymy!? (Gurhany okadym we onat bilyan diyipsin!);
4-Turkmenistan nadip zorluk bn Yslama tabyn boldy, ony biz uly guwan c bn kabul etdik we kone Merw bolan Bayramalyda yatan Bureyde el-Eslem we Hakem bin el-Giffari (r.anhum) hezretleri Merwe hakim bolup ishleyarler we bizinkiler olara doly we islap tabyn bolyarlar, nirede yazylanyny gordun Turkmenler bn musulmanlaryn urshan yerini, ceshme ber!?
5-Hz.Ysmayil, oz kakasy Hz.Ybrayim tarapyndan gurban edilmek islendi, olam Biribaryn buyrugy diyip anlany=dushuneni ucin, onam duyshunde 3 gezek oz ogluny gurban edenini gorup sheyle netija gelyar. Yagny, Hz.Ybrayim Alla arapyndan synalyar we synagy oran onat gecyar, gurban etjek bolup durka, Jebrayil perishdani iberip goyun yhsan edyar=beryar oglunyn deregine, shondan barem, hem Hanyf(Yeketak Alla ynanjy) dinine eye bolan Hz.Ybrayim we onun neslinden bolan Hz.Muhammed, shol mynasybetli, hemme musulmanlaryn umumy Gurban Bayramy hokmunde bellenilip gecilyar, Turkmenistanda-da 3 gun. Hristiaynalarda-da, aslynda, beyle bayram bolaymaly, sen yazarsyn-da, yone gysga yazgy bn, uzyn we manysyz hekaya gerek dal!
6-Hz.Muhammet oz dinini gurdy we dinini osdurmek ucin 1000-la adam baryny oldurtdi diyipsin, munam sana hosh habaryn ya Isa Mesihin aytdymy, ya ynanyanlarynyzdan 3-in biri gulagyna pyshyrdadymy, ya keypine adam oldurmeni gowy goryanini yazyan ceshmeler dolup yatyrmy!? Yha, GaraDag, shu yerde ol bize "...hemmaniz terrorist.." diymekci bolyar. Onda Angliya we ABS-nyn Yraga girmeginin sebabinin namedigini bilyarmin, Bush bir jogabynda dininin ozune sheyle diyenligi ucin girenini aydyar, senin hristiyanlaryn 100 000-lap, hatda nace milyonlap musulmanlary olduryaler-de senin gozune hic ilenok, Hz.Muhammed we musulmanlar ozlerini goramak ucin soweshenlerinde oldurilen 100-lap ya-da munlap adamlar gozune uly gorunip bizi terorist yglan edyan, bah, akylyna hayran men-a!?

Garaz, sen shulary bir jogapla-da bashda, sonam soraryn, ensalla!
Adam lmese her-hili zat gorjek ekeni diyleni hem cyn ekeni, gonuden-goni gormek, eshidenin bn den bolmayar, elbetde!

1Pygamber diymek Huday

1Pygamber diymek Huday tarapyndan chagyrylan, yada saylanyp Huday uchin belli bir ishi erine etirmage bellenen adam. Durli dowurlerde durli pygamberleri Huday durli wezipeler uchin ulanypdy. Olar durli wezipeli, durli tejribeli, durli erde onup osen, durli medenietleri goren adamlardyr. Yone Huday olaryn ahlisine yolbashchylyk edip umumy bir planyna layuk olary ideklapdi we ulanypdy. 2.Bende diymek hemme ynsanlara degishlidir. Bizin hemmamiz Hudayun bendeleridiris.
Reb diymek bashgacha aydanda Huday diymekdir, yagny menin Eyam dien dushunja layuk gelyar. Yone hemishede Hudaya yuzlenip aydylyar.
3. Gurhanda Hudayun Onki kitaplarynda aydylan sozler aydylyp gechilen. Yone dolulugyna onki yazgylar bilen gabat gelmeyar. Bu menin shahsy pikirim. Gurhandan hem biz Hudayun onden bellan umumy plany hakynda kabir hakykatlary owrenip bilyaris. Onda Muhammedin sozleri hem bar.
4. Towrat Ybrayumyn Yshagy gurbanlyk getirendigini tassyklayar, yone musulmanlar munun Ysmayildigini tassyklayarlar. Yone many barde bir zatda, yagny Ybrayumyn imanynda we Hudayun gurbanlyk guzuny ozunin upjun edendigindedir. Mal gurbanlyk bermek dushunjesi bashgada kop pygamberlerin durmushynda tassyklanyar. Injil bolsa shol ahli gurbanlyklaryn Isa Mesihi getirjek kamil gurbanlygynyn sayasy bolandygyny aydyar. Shonun uchin bu gunki gun Isa iman edenler, gurbanlykda Isa Mesihin adamzat uchin eden ishini yatlayarlar.
5. Bu hakynda taryhy okap gor, bu menin tapan zadym dal. Musulmanchylygyn oz taryhy hem munun sheyledigini gizlanok. Iman hatyrasyna we bashgalary imana boyun etmek uchin gan dokulmanin ulanylmalydygyny Gurhan aydyar we Hadisda bu hakynda kop taryhy subutnamalar Muhammedin we onun shagirtleri Halyflaryn durmushyndan mysallar getirilyar. Chaga wagtymdan bari Hezreti Ali we beylekilerin nadip urush alyp barandygy hakynda gurrunleri hem oz musulman mamamdan eshiderdim. Men garry musulman mollasy, ishan bolan adamdan musulmanchylygyn turkmenlere gelshini soranymda, ol mana menin okan taryhy wakalarymy aytdy, yagny bizin ata babalarymyzyn kopusinin gorky bilen islama girizilendigini tassyklady. Men aydamok hemme adamlar zorluk bilen kabul etdirildi diyip, yone kop adamlar sheyle edildi. Hawa hristian diyip ozuni atlandyranlaryn hem kop zorluk edendigi, hachly yorishler arkaly kop erbetlikler edilendigi hakdyr, men munu onlamok. Yone eger Isa Mesihin ozuni we onun ilkinji hakyky shagirtlerini alyp gorsen olar hich kimi zorluk bilen dine chagyrmady we hich erde gan dokmedi, munun deregine janlaryny Hosh habaryn hatyrasyna ozleri goydular,yzarlandylar,yone hich kimi ozleri dinin hatyrasyna yzarlamadylar. Shonun uchin biz dinin esaslandyryjy bolanlara ilki seretmeli we ol erden hakykaty gozlemeli. Chunki dine Isa Mesih aydyp bildi" Men hakykat, yol we yashayushdyryn" diyip. Onun okuwchylary hem aytmayar, we bu gunki gun onun yzyna eyeryanler hem aytmayar. Menin sana gorkezjek zadym dine Isa Mesihin ozi! Chunki dine shol arkaly sen gutulysha etip bilersin, hristian dini arkaly dal!

Bokuny iyipdir shol

Bokuny iyipdir shol molla eger "Turkmenler gorkup girdiler musulmanchylyga" diyen bolsa...Taryh'da sen hiy Turkmenin gorkan yerini gordunmi ?? Hachan Turkmen gorkusy sebapli 1 zady kabul etdi ?? Mongol'laryn shoncha goshuny bolsa-da, Turkmenler nache urushdy ?? Orslar'a garshy bolan urushda Gokdepede nache munlap Turkmen shehid boldy ??
Shular yali uly goshunlara garshy urushan Turkmen, gelip indi araplara boyun bolarlarmy gorkularyndan ?? Onda-da dine sozunden gorkarlarmy ?? Diyyan zadynda logika yok, Turkmen vopshe garadan gaytmaz adamlar bolan, ozlerini goramak uchin hemme zady eden adamlar, Turkmen halky erkek halkdyr, jany bilen tolemeli bolsa-da oz borjuny yerine yetiryandir...A musulmanchylygy kabul etmelerinin sebabi bolsa bizin dinimiz akylyn dini, adamyn anyna oturyar, herkimin oz-ozune jogapkardigini aydyar, haram-halal chyzgylaryny berk belli edyar ve "haram" bolup, "peydasyz" bolan zat yokdur...Yone kabir zuvvetdinler yslam'y terk edyaler, sebabi olar Allanyn onunde hasap bermekden gorkyarlar, shu vagtdan Jennet bushlugyny alaslary gelyar ve "Isa'nyn rebdigine ynansanyz 100% jennetliksiniz" diyen samsyk adamlara aldanyp, olaryn eteginden yapishyar!!! Nahili ayip, nahili zuvvetdinlik, nahili vyjdansyzlyk....Turkmen'e gelishmeyan hereket !!! 1 Turkmen'in oz yerine bashga adamyn jan bermesine razylashyanyny gorup yere giryan mena, bizin milletimize gelishmeyan zat !!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • annashka 1 telpek goyyar we yazyar: "Bokyny iyen mollan telpegini sana beryan!!!"

sen birazajyk...

diplomat sen bir zady gowy belle. Kuran Allanyn kelamydyr. Onda Hz. Muhammet (s.a.s)in sözleri yok. Pygamberimizin sözlerine hadys diyilyar we onyda şagirtleri gyly kyrk bölege bölen yaly seresaplylyk bilen jemlapdirler. Başdada belleyişim yaly Kuran'da adam tarapyndan goşulan hiç hili ayat yokdur we buda beyleki mukaddesi kitaplar bilen arasyndaky in esasy tapawutdyr. Ana beyleki kitaplara adam eli garyşanyndan son ol dinlerin esasy haly hem adamlar tarapyndan üytgedilendir.

2 diplomat: Senin diyyan

2 diplomat: Senin diyyan hudayin' donuz etinin' 67 sany kesel doretyandigini bilyan bolsa, spirtli ichgilerin adama zyyanlydygyny bilyan bolsa..... onda name uchin olara HARAM yada etmek gadagan diymandir?

SACMALYKDARAY:D

Unnamed, Name haram, name

Unnamed,

Name haram, name halal oni dine Allanin ozi belli edyar. Bu yer synag yeri, ziyanli zatlar haram edilman, peydali zatlar hem haram edilip bilinshi yali ziyanli zatlarin hem halal edilmesi adaty we bolmaly zat.

Halal/Haram we ziyanli/peydali zatlary bir-birine garyshdyrmaly. Bizin hakymyz yok "name ucin shu haram bu halal?" diyip soramaga.

Yalnyshyan bolyp bilerin.

Dost, hali Gurhan dien kitap

Dost, hali Gurhan dien kitap yokka, Islam dien din doremanke, Huday Towratda, Zeburda we beyleki pygamberlerin kitabynda namenin haram namanin bolsa haram daldigini aydypdy. Isa iman edyanlerin kopusi olaryn kopusini saklap gelyar. Spirtli ichgilerini ichman gelyarler. Yone elbetde hemmesi dal.

1) Injil'de Kuntichilik,

1)
Injil'de Kuntichilik, ogurlyk yali zatlaryn haramdygy yazilgi, ol dogry, yone spirtli ichgi haram diyip nirede bar ?? Hristian dunyasinin gayratlary bilen Vino shu gun in gadyrly ichgilerin arasynda dalmi ?? hz.Isa'nyn shagirtlerine vino ichirip, "Ichin, shul menin ganym" diyenini yazanokmy sizin kitabynyz ??

Eger butin Towrady, Zebury

Eger butin Towrady, Zebury we beyleki pygamblerlerin yazgylaryny alyp gorsen,onda sherap in esasy ichgilerin biri bolandygy aydylyar we hich bir erde haram diyilmeyar. Yone sherap ichip serhosh bolmaklyk bolsa gaty kop erde guna hokmunde aydylyp gelinen. Shonun uchin kop Mesihiler, sherap ichmekden we beyleki spirtli ichgileri ichmekden saklanyp gelyar. Yone kabirleri ichyarler, yone serhosh bolmakdan saklanjak bolyarlar. Isa Mesih hem sheraby okuwchylaryna berip, "ozunin etjek ishinin manysyny simwoliki suratlandyrypdyr"
Isa haram we halal hakynda in wajyp zady owredip gidyar yagny " agyza giryan zat adamy murdar, yada haram etmeyarde, agyzdan chykyan zat adamy haram edyar, yagny yurekden chykyan erbetlikler"

beryan saytinda soraglarym

beryan saytinda soraglarym chykanok!!! Name uchin? men ol yere kupur(hapa soz) yazamok! dine soraglarymy yazyan!!! Gotu dogry bolsa yazilan zatlar chykmalydyra?!

Hajy-el Mubarek

birem hristiyanlaryn ozleri

birem hristiyanlaryn ozleri oz pygamberlerine we onun ejesi Hz>Meryeme shyltak atyp yorler, beyle-de bir bideplik bolar ogushyar, shu yerde (UK, hatda, tutush yewropa) name ucin hristiyanlar oz pygamberdir onun ejesini sheyle peseldyarler, hepde-de 1-je gezegem-a kilisa=church gidayenoklar, hepdan 5 guni bolsa pub-dyr diskolardan, night club-dyr cinema-lardan cykanoklar, galan 2 gunin gadaganlygyna zeyrenyarler, hezil edip gowunlerini keypden cykaryalar, hacanda garrap bashlasalar onda hepde-de bir gun (bazar) gitsegem bolyar diyship, diplomat, ya US-da yagday uytgeshikmi!?
UK-da hristiaynlyk dal-de musulmanlyk we Yslam barada TW-lerde "debate" bolyar, oran kop hristiyan ynsandyr din adamlary Yslamiyeti kabul edyar, sholaram-a senden onat bilyar hosh habary, name ucin sheyle edyaler!? Rahip Bahira barada eshitdinmi, Hristiyan, birem yewrey din alymy Abdullah b. Salam, ya Farsy Selmanul Farisi barad, ynha, shularam oz ynanclarynyn in beyik alymlarydy, shular Hz.Muhammedi yekeje gezek gorende onun sonky pygamberdigini ykrar etdi. A sen bolsa, ozunce bir zatlar samahyllap, birtopar biderek zatlar yazyp oz-ozuni aldap otyrsyn, gozlerini ac dostum, ukydan oyan, ertir boldy!

Hristiyanlarin disko barlara

Hristiyanlarin disko barlara gidyandiklerini mysal getirmeli dal ekeniniz Ata Aga! Siz bey diyseniz olam "musulmanlar name gidenokmy? In pis adamlar musulmanlan arasindan cikyar ahyry.." diyer..

Asil din bilen yerine yetirilyan din birbirinden duypgoter basgadyr ahyryn. Asil din barada dalmi name bu yerde gurrun..

ol-a

Gadyr aga, diyyan zadyn dogry, yone bashda diplomatyn yazgylaryny okap gor, onson yaz barik, yogsam nogsan bolar!

Shol diyyan zady dogry

Shol diyyan zady dogry bellapsiniz! Biz hrisitinlar we musulmanlar hakynda umumy pikrilerden saklanmaly, eger birek biregi yamanlajak bolsak onda her bir tarapda hem eterlik erbetlik tapylar.
Munun deregine Isa Mesihin shahsyetinde yada Muhammedin shahsyetinde we olaryn gorkezen yoly we owreden zatlary hakynda we olaryn maksatlary hakynda gurrun edelin. Bu gurrune olaryn ilkinji shagirtleri we olaryn goshanlary hakynda gurrun gitse dogry bolarmyka diyyarin!

Sen ozuni Ysa pygammerin

Sen ozuni Ysa pygammerin yolunda hasaplayanmy ?? Onyn yolynyn namedigini nireden bilyan ?? Injildenmi ?? Injilin haysisindan ?? Sen injil'in haysisini original kabul edyan ?? Protestanlaryn apocryphy eden 7 kitabyna nahili garayan ?
Yadyndan chykarma, ysa pygammer hich hachan "Men reb'dirin" yagny "I'am God", "I'am The Lord" diyip aydan daldir Biblia'nda, ol hemishe "I'am the way", "Salvation is my way, i'am the salvation" yali zatlar aydyar yagny ol hemishe hakykata giden "yoly gorkeziji" ya-da "Yol" gornushinde goryar ozuni, A ol yol'dan baryp yetilmeli yer bolsa Huday'dyr !!! Salvation onda'my ?? Men munyn bilen ylalashyanmy ?? Hava, sebabi Hz.Isa'nyn pygammerdigine ynanmadyk adamyn, onun yoluny yzarlamadyk adamyn jennete girip bilmejegine ynanyan, yone ony Huday sheklinde dalde, Huday'a gidyan yol sheklinde goryan !! Onyn pygammerdigine ynanmaly biz, dine shonda halas bolup bileris, yone hudaylygyny aytsak biz hakyky Huday'a in erbet zat aytdygymyz bolar ve Jennet diylen yerin dine hiyallaryny ederis Jehennemde !!

Hawa men Isa Mesihin yolunda

Hawa men Isa Mesihin yolunda we bu yoly men Mukaddes Yazgylardan, yagny Towratdan, Zeburdan, beyleki pygamberlerin yazgylaryndan we Injilden yagny Matta, Luka, Markus we Yahyanyn Hosh Habaryndan. Ondan bashgada Isanyn shagirtlerinin yazan hatlaryndan bilyarin.
Hawa ol edi sany apochryplardan menin habarym bar, yone dogrusyny aytsam olar bilen heniz doly tanysh dal. Isa Men we atam birdir, meni goren atamy gorendir, Men Bar bolandyryn. Meni kabul eden Hudayu kabul edendir, Ozal bashda bar bolan, Hudayun Sozi, ondan bashgada gaty kop faktlar Isanyn Huday bilen birdigini aydyar. Isa Mesihe Injil Nur hem diyyar. In esasy zat adam any bilen Hudayun her bir eden ishine dushunmek kyn. Ondan bashgada hem, "Isany Hudayun Ogly" diyilmeginin sebabi, Onun Hudaylyk hasietidir. Eger yakyndan Injili owrensen onda Isa mesihin kimdigini bilersin. Hatda Gurhanda hem yuzden golay ayatlar Isa Mesihin pygamberden yokarydygyny tassyklap gechyar.Men sana "Dine bir agach ussasy dal" dien kitaby www_TurkmenHH_org webisiteden okamagy maslahat beryarin. Mana beren soraglaryna shol erde hemmesine jogap taparsyn. Eger sen Isany shol Hudaya bolan "yol" hokmunde kabul etsen, bu gaty gowy zat. Galan hakykatlary sana Hudayun Ruhy dushundirer. In esasy zat Isany halasgar hokmunde we "yol, yashayush we hakykatdygyna" iman etsen bu in esasy zat.

Men sizin biblia'nyzy pur

Men sizin biblia'nyzy pur dykgat bilen okayan, yone hich yerinde gormedim Hz.Isa'nyn "Men Huday" diyen yerini...Senin getiren mysallaryna gelsek:
"Men ve atam birdir" --Sen munyn context'ini yadina salyp bilyanmi ?? Ol anyrda Yevreylerin duzaga dushuryan soraglaryna jogap berjek bolyar ve "Men ve atam bir" diyen vagty context'e govy seretsen "Menin ve atamyn purpose'i bir, size aytjak bolyan zadymyz bir, sizi Huday'a ynanmaga chagyrmak islegimiz 1, shu context'de 2'miz 1" diymek isleyar, yone yevreyler problema gozlansonlar "Hana, ozune huday diydi" diyip, ony masgaralamak bilen bolyalar...
Bizde-de bar Muhammet pygammerin "Meni soyen Allany soyer" manysyndaky sozleri, yone ol name ozune Alla diyjek boldumy ?? Yok, ol dine Alla'ya akiden adami soyman, Allany 100% soyup bolmajakdygyny aydyar, Hz.Isa hem edil shony aytdy yone siz ol sozleri context'den chykaryp aldynyz...

Senin Zebur diyyanin name ?? Psalms'my Bibliadaky ?? Tovrat diyyanin name ? Old testament'mi ?? Onsonam sen name Mukaddes yazgylary okap gordunmi ?? Shol scripture'leri nireden tapdyn ?? Okayaninda-da, olar hem adam eli bilen yazilip-pozulan dalmi ?? Name uchin Bible society'nin DD'leri 195*'yillarda birnache vers'i ayirdilar Biblia'dan "Bu sonra-dan goshulan zat" diyip ?? Sholar senden az bilyadilermi ?? Sen azajyk gozuni ach ve bu ish uchin omruni gidiren alymlary dinle, senin shu vagt bar aydip oturan zatlaryn 2-nji asyrda aydilip bashlandy ve 4-nji asyrda govy oturdyldy, 1-nji asyrda yagny Hz.Isa'dan galan zat gaty az, her kim Hz.Isa'nyn sozlerini oz dushunshine gora yazdy ve birgiden yalnish zatlary goshdy context'den chykaryp...Hatta Hz.Isa'nyn in yakin shagirtleri hem onyn aydan zatlaryna dogry dushunmandi ve Hz.Isa "Ufff, men size aydyan, siz dushunenizok, men size gorkezyan, siz gorenzok" diyenokmy name ?? Diyya, diymek yanindaky adamlar edil senin yali, onyn aydyan zatlaryna yalnish dushundi ve shol vagt Hz.Isa olara gaharlanyady, yone indi ol bu dunya'de dal bolany uchin islan zadynyzy aydip yatirsiniz...Enshalla, ahyrzaman'dan on geler ve sizin hemmanizden hasap sorar "Men name size ozumin Huday'digimi aytdimmi ?? Name uchin men hakda yalan sozlediniz ?" diyip..

Ve eger sen dykgat bilen Injili okasan, onda Hz.Isa'nyn ozuni Huday bilen deneshdireninde hemishe yerde goyyanini gorersin...Yadina dushyan bolsa 1 garyp adam onyn yanina gelip "Ey pak bolan shahym" diyip yuzlenyar, ol hem gaharlanyp "Sen name mana pak diyyan ?? Pak bolan dine Huday'dyr, dine ona Pak diyip yuzlenmek yarashar" diyyar -->> Hz.Isa ap achyk aydip otyr ozunin Huday daldigini ve onyn bilen deneshdirilmejegini !!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Balkan 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme!Bashga yazanlarynga-da telpek goyaymaly."

Vii...Sen hachan gorkezjek

Vii...Sen hachan gorkezjek bize Gurhandaky birgiden yalnyshlyklary ?? Kop garashmalymy yene-de ?? Islesen men ulanyjylardan hayisht edeyin, hich kim sana jogap yazmaz, sheytsek sende ol yalnishliklari tapyp, bize gorkezerche bosh vagt bolarla, ha ??

sa

Ata wrote:
1-Pygamer, bende, Reb name diymek we bularyn tapawudy name!?
2-Hz.Isa yokardakylardan haysy!?

shu yerde Ata aganyn ikinji soragini jogaplamansina?

Diplomat wrote:
Gurhanda Hudayun Onki kitaplarynda aydylan sozler aydylyp gechilen. Yone dolulugyna onki yazgylar bilen gabat gelmeyar. Bu menin shahsy pikirim. Gurhandan hem biz Hudayun onden bellan umumy plany hakynda kabir hakykatlary owrenip bilyaris. Onda Muhammedin sozleri hem bar.

GURHANDA Pygamberimizin(S.A.W) ozunden aydan yeke sozi hem yok.Hemmesi WAHIY bn gelyar.

Sen gowusi bize bara name sebapden musulmanchilikdan chikip hristiyan dinine gechenin barada gurrun beray? namesini halamadin Yslam dininin? sen mana dunyade in bagtsiz adamlarin biri yali bolup gorunyan? gowja edip oz dinine dushunmeli ekeninda? Amerika gitmakanem butin durmushin boyuncha Yslam dininden nagiledinmi halamayan zatlarin bardimi? Sheytanin waswasa sina ugrap sonam, durmushunda gabat gelen bir problemani chozup bilman sonam Hristiyanligi sechdinmi?

menem seni yene Yslam dinine chagiryan, Muhammet(S.A.W) pygamberimizin durmushini okap gor gowi dushun Kurani hem gowi okada dushun, Kuran barada bir setir yazip bu menin shahsi ppikirim diyipsin. senem yene gowja pikirlen.

Dost men bu dinden ol dine

Dost men bu dinden ol dine gechemok! Men Isa Mesih hakynda hakyky hosh habary eshidenimde Onun butin dunyanin Halasgaridigine dushundim, Onun shahsyeti, taglymaty, olumi we direlmegi we dunyanin sonunde ene-de geljegi meni hayran galdyrdy we ozumin gunalidigimi we hich hachan Hudayun onunde din bilen, yada oz edyan gowy ishlerim bilen aklanyp bilmejegimi we diňe Hudayun rehimi we merhemeti arkaly gutulup biljegime Hudayy gozumi achdy. Hudayun bu rehiminin we merhemetinin hem Isa Mesih arkaly adamzada ayan bolandygyna dushunip men muny kabul etdim. Kabul eden gunumden bari, Huday mana ichgin parahatchylyk, shatlyk we geljege bolan umyt berdi. Menin durmushymy yagshylyga tarap owurdi. Men sana hristian dinine we bashga nahilidir bir dine gech diemok. Men sana Isa Mesihi hakykat yuzunde tanajak bol diyyarin!

diplomat sen gowja

diplomat sen gowja dushun.şu wagt sana birazajyk godegirak hem daran bolup bileris.yone sen ol sozleri arkada goyda gowja pikirlen.bu mesele gaty uly meseledir.jehennemdaki ot bardakin milyonlarça essesidir.we ol sonsuz.sonsuz sozuni gowja pikirlen.sen şu wagt bizden galmajak bolup hem yazyan bolup biersin.yone ALLAHYN O DUNYADE NAME UÇİN MANA MENİN YARADAN ZADYMY ŞARİK GOSHDUNYZ DİYSE:SEN NAME jogap BERERSİN.şony gowja oylan we Gurhany positif niyet bilen okajak bolup gor.senin bulary edenini hiç kim bilmeyarem.yone gowja dushun,birem edyan zadyn yalnysh bolsa sen arkan bilen hristian bolanlar hem senden haklaryny sorar
merw

ay, garaz, diplomat oz

ay, garaz, diplomat oz yoluny saylapdyr, ona name soz ya wada berildi biljek dal.
onun yazan yazgylary hem ozune gora bir zat.
bolyar-da, hazir bir zatlar yazmakcydym, son yazaryn, ensalla!

Sizin bu temanyz "shetdala"

Sizin bu temanyz "shetdala" menzeyar. 1,2 yylykda ruslaryn bir artisti Angliya baryar, konsert bermage. Onyn hem konserdina kop adam yygnananok. Ozuniz yaly "menejer" oglanlaryn biri, yanka gowy usul tapyp beryar. Yagny okalyan gazetlerin birinde shol bagshy "gemosexualist" diyip yamanlap yazyar. Yagny kamillik yashyna yetmedik cagalar bilen hem herhili ishler edyamishin diyip. Millet hem o gen zady gorjek bolup, birtopar bilet satyn alyarlar. Gepin gysgasy "konsert" gul yaly gecip ep esli pul juwa urulyar. Sonundan hem men shol onki yazanymy yalnysh yazypdyryn. Bagyshlarsynyzda diyip otunc sorap yene shol gazetde yazyar. shu temany yapsanyz nahili bolar...yorite oz bashyna sayty bara. Ya adminstratorlara-da diplomat pul geciripdir oydyan.

MeNa KeLLAm AGyRYA!!!!!

Salam doganlar! dola okap gutarmadym 3 sagadym gitti...
bir soz aytjakdym
-Diplomat ALLA hidayet bersin!

diplomat!

menden sana bir pikir! sen gowysy barde arrygyny gynap oturma. Sebabi bardaki oglanlar gyzlar nama ynanyp nama ynanmajagyny senden has gowy bilyan yaly. Şonun üçin indi özüni gynap oturmasan gowy bolarmyka diyyan - bu bir.
ikinjisi bolsa, eyyam sen yazan zatlarynda öz pikirlerine hem garşylyk bar yaly. Onsonam sana soralan soraglara jogap berenok/yada berip bilenok, açyk delil getirip bilenok. Sen bizi, barde sana berilen soraglary jogaplamasan, gysgaça asgermeyan bolsan, seni kim asgersin?

Men onin saytina gidip

Men onin saytina gidip yenede gacyp gitmesene diyip yazip gaytdym.

Namede bolsa akylly oglana menzeyar, utulanyny bilip dymyar, samsyk zatlar yazmagyna dowam edenok.

Beren maslahatlaryň uçin

Beren maslahatlaryň uçin sag bol! Ýöne name bolsada hemmeler üçii jogap berip bilmejegiňi aýtmak isleýän. Kimdir biri ynanar kimdir biri ynanmaz ol her kimiň işi. Bu taýda bolsa her kim oz pikirini bu ýada ol hakynda ýazyp biler diýiliip aýdyldy. Munuň üçin hem bu guruňler başlandy. Men başardygymdan, wagt tapanymdan berilen soraglara jogap berip oturyn! Kop soraglaryňa bolsa, ine şu websiteden jogap taparsyň: turkmenhh.org
Men siziň äsgermezlii edemok, etişdigimden we bilenimden jogap bererin!

Amerika indeylerinin bir

Amerika indeylerinin bir sözi bardyr :
"Olar (hristiyanlar) gelenlerinde ellerinde bir
" hoş habar" (kitap) bardy
bizde bolsa mal-mülk we yer , wagyt geçdi bizde bir kitap boldy olarda(hristiyanlar) bolasa mal-mülk we baylyk ...

---------------------------------------------------------
Sag elmi sol elme , mätaç eÿleme !!!

Hahah...Gynandym indey'lere,

Hahah...Gynandym indey'lere, oncha mal-mulk'lerini ellerinden aldyrdylar...Yerine idili kitap alan bolsalar boljagam velin, oda biblia'da :))

Bizinem mal mülkimizi aljak

Bizinem mal mülkimizi aljak bolyalar kitap bilen ,
Gaty seresap bolmaly ...
-----------------------------------------------------------
Sag elmi sol elme , mätaç eÿleme !!!

Turkmen janyny berer, yone

Turkmen janyny berer, yone mulkuni bermez, arkayin bolay sen !!

Türkmenin telpegini alsan

Türkmenin telpegini alsan kellesi alynan yalydyr

-----------------------------------------------------------
Sag elmi sol elme , mätaç eÿleme !!!

onda mena indi bu saytda

onda mena indi bu saytda telpek berjek dal.haha
merw

18 yashdan kichiler

18 yashdan kichiler okamasyn !!!
Yanyja Ezekiel'in hosh habary barada 1 zatlar okap otyrdym velin Google'de onumden shul chykdy:

Quote:

Indeed, Porn Again just finished a film called Oh, Ho! based on
the exploits of Oholibah in Ezekiel.

"And she lusted after her lovers, whose penises were the size of
donkeys and who came like horses!" Ezekiel 23:20

"Tell me that wasn't difficult to cast and still be true to God's Word," said director Brad Armstrong. "I mean, the Lord can sure write some hot trash, but He don't think about the fact that we can't just make these people out of dirt or ribs like He can. We got to go out in alleyways and Catholic schools and find these freaks!"

Hiy Huday ishi yok yali, oturyp 2 sany kuntinin soldatlar bilen name edenini yazdyrarmy oz kitabynda ?? Huday'a gelishyan zatmy shol ??

Ichinde porno bolan kitap Huday'ynky diyip bolmayar,a Biblia'da bolsa butin Chapter bar pornography bolan, ish tapmasan ve gunaye girmek islesen
Ezekiel, Chapter 23 okaymaly !!!

Hot trash :D

Hot trash :D

Huday ak zada ak gara zada

Huday ak zada ak gara zada gara diyyandir! Gunanin nahilidigini we onun jezasynyn bolsa elhenchdigini gorkezyar. Sen oz sozunde Huday hemme zady oz islegi bilen etjegine ynanyan diyyan, bashga erde bolsa oz sozun bilen Onun garshysyna chykyan. Mukaddes Yazgylarda Huday gunani bolshy yaly suratlandyrmaga pygamberleri ylhamlandyrypdyr, hatda pygamberlerin ozunin hem gunalerini yashyrtman yazmagy buyurypdyr. Munun usti bilen adamzadyn naderejede haramchylykdan dolydygyny we Hudayun jezasyna mynasypdygyny dushundiryar.
Biblia senin yureginin ichindaki gunaleri ayan edyar, we Hudayun gutulush yoluny gorkezyar! Oz akylyna bil baglap Hudayun Sozune shubhe etmekden saklan, Hudayun yoly senin dushunjenden has yokardadyr. Munun deregine shu gun janym chyksa Hudayun onunde name jogap bererin dien soragyn jogabyny tapjak bolup jan et!
Eger hakykatdan Biribara iman edyan bolsan onda Ondan Isa Mesih hakyndaky hakykaty mana ayan et diyip sora. Belki Isanyn ozi sana gornup hakykatyny ayan eder. Beyle gudratlar kop adamlaryn durmushunda bu gunler hem bolup gechyar!

Menin bilyan Huday'im

Menin bilyan Huday'im adamlaryn ayiplarini ortyandir, ol 1 adamyn ayibini beyleki adamlara aydip, ony pash edenok, galyberse-de, Shol yerdaki gyzlaryn emjeklerinin ya-da bashga yerlerinin nahilidigini aytmak namesine gerek ?? Hokmanmy esgerlerin ol kuntileri nahili basyanini aytmak ?? Shol ayallar 1'je adam bilen yatanam bolsa sholar adultery=zyna etdigi bolyar ve kone kanunlara gora olar oldurilmeli, onda shol kuntilerin nadip jynsy gatnashykda bolanlaryny jikme jik aytmakdaky rol name ?? Biblia'nyn okyjysyna name gazandyryar shol ?? Men sana aydayin: Viagra'syz gyz isletdiryar, bar bolany !!
Sen nadip Hudaya gelishdirip bilyan 1'nin penis'ini describe edip oturmagy ?? Aga ak diyersin, gara-da gara, yone 7'den 70'e hemme adamyn okamaly bolan kitabyna beyle pornography yazsan bolyamy name ?? Aslyna seretsen pornochylar hem ayip ish edenoklar, olar hem garshy jynsdan 1'i bilen nadip jynsy gatnashyk edilyanini gorkezyar, sheyle dalmi ?? T.e. bar bolan zady gorkezyaler, yagny "Aga ak" diyyaler...Logikan gursyn Hudaya sheyle zat gelishdiryan bolsan :(((
Onsonam, senin ol biderek yazgylaryn Lut aleyhissalama chenli "incest" etdi diyyar, gyzlaryn ayip yerleri hakda "Chakyr yali tagamly" diyyar, senin shol Huday'in racist huday sebabi Filistinlerden alygysy bar yali, nirede gorsen pahyrjyklaryn depesinde basyp gezyar yevreyler olardan 100 esse beyik yali...

Senin shol "mukaddes" yazgylarynda urush bolan vagty hemme garry erkek adamy oldurmek buyrulya, sebabi olar ish edip bilenok, hemme chagany oldurmeli edyar, sebabi olary osduryanchan vagt gechyar, hemme erkek bilen yatan ayaly oldurmeli edyar, sebabi olary zaya hasap edilyar ve in sonunda, dine virgin bolan gyzlary oz esgerlerine alyp galmagy undelyar...Senin adalat dushunjan shulmy ??? Ve sen 1 ayal jynsdan bolan zenanyn virgin bolup bolmanyny nadip bilyan ?? Zorlap, sheyle dalmi ?? Onda shol "mukaddes" yazgylarynda "Olaryn hemmesin basyp gorun, gyz bolanlaryny ozunize goyun" diyen many chykyar...Taryhda in barbar hokumdarlar sheyle kanun beren, a sizin kitabynyz muny Huday'in ilchisine gelishdiryar !!!

Men oz akylymy Huday'in sozlerinin onune goyamok, yone menin Huday'imin mana aydyan zatlaryny menin kellam alyar ve men dushunip bilmedigim zada boyun bolamok, sana-da birazajyk kellani ishledim, kor bolan gozlerini achmagyny aydyan, Biblia'daki her yazilan zada kor goz bilen ynanmazlygyny aydyan, olary bashda analiz edip, shol sozlerin Huday tarapdan aydilip/aydilmajagyna seret, onson kabul et !! Ve ynanay mana, Huday porno kitap yazanok, oz mukaddes kitabyna'da ayratynlyklary bilen sex'i describe etmez !!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "halal bolsun"

Hudaya adamlaryn ayibini

Hudaya adamlaryn ayibini yapmak gerek dal, munun deregine ol adamlaryn sheyle zandyyaman, haramdygyny pash edyar, munun usti bilen yureklerine seredip Hudayun onunde toba etmage chagyryar!
Yuregine seredip gor, shonda naderejede adamyn absalut erbetlik etmage we kop gowy ishler hem etmage ukuplydygyny bilersin.
Biblia guna guna diyip aydyar, guna bar erinde guna bolmandyr diyip aytmayar. Lutyn eden gunalerini hem achykdan achyk aydyar. Bularyn aydylmagy siz hem sheyle gunaleri edin diyilip aydylmayar, munun deregine habardar bolmagy duydurup aydyar we gunanin naderejede adamzadyn durmushyny eyalandigini aydyar. Hatda pygamberlerin hem eden gunalerini Huday pash edyar. Musulmanlaryn pygamberler guna etmandirler diyip Muhammet pygamberin eden gunalerini gizlejek bolushlary yaly dal. Onda sen mana ayt Muhammedin edi yashyndaky gyza oylenmesi name, ondan bashgada birnache gyzlary ozune heley edip alyshlary name? Hawa hazir sen aydyarsyn mana Muhammet adamlara yardam etmek uchin olaryn edi yashyndaky gyzlaryna oylenipdir diyip. Eger sen Bibliadaky oldurilmeleri aljak bolsan, onda Muahammedin we onun shagirtlerinin Huday adyndan olduren dine bir yada iki halk dal, onlarcha halklary oldurishine name diyip jogap berersin?
Shonun uchin men sana Isa Mesihe seretmegi maslahat berdim, sen onda "yoly, hakykaty, we yashayshy" taparsyn. Onda sen bashga pygamberlerinkiden bashgacha durmush we yashayush taparsyn!
Shonun uchin ene bir gezek Isa Mesihi tanamaga chalysh!

Eh chyndanam sheylemi?!sshol

Eh chyndanam sheylemi?!sshol Muhammed pygamberin gyran onlarcha halklaryny sanasana gayrat etde,bir linkjagaz beray shony subut edyan.
Muhammed pygamber aradan chykanson araplar gyrdy diysenem ylalashmak kyn,yone bu eyyam bashga gurrun.

Dost subudy taryhdan

Dost subudy taryhdan agtaray, nache diysen dolup yatyr! Islamyn nadip dunya yayrandygy taryhy fakt, ony sen ahli musulman yutlaryn taryhyny okap gorup taparsyn.

ayyyooow!

Diplomat ahyry sen nerwa degip ugrajagow! Hany sen diyyan zatlaryny taryhy çeşmeleri sen görkezsene. Sen bir zat diyyan bolsan ony subut etmek sana düşyar. Senin diyen zatlaryn üçin başgalary delil gözlemez.

Birem şundan şeyla Hz. Muhammet sallallahu aleyhi wessellem'e dil yetirenin sony bolsun.
Sen geldin birzatlar diyip ugradyn. Hz. İsa (a.s) hakynda biz hiç zat diymeyaris, sebabi biz onun pygamberligini, hatda öz Pyygamberimizin buyrugy boyunça, kabul etyaris!!!
düşnükli bolnadyrla ha?..

Marriages of

Marriages of Prophet(s.a.v)
Pygambering oylenen wagtynda ayallarynyng yashlary
Ashe(r.anha)gelin bolanda 16 yashynda eken.7-nji asyr uchin geng dal(normal).Biz dasha gidip otyrmaly.Ejeng ya-da mamang bar bolsa,sorada goray.Olaram shol towerekde gelin bolandyrlar.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Diplomat, saňa ULY BIR SARY

Diplomat, saňa ULY BIR SARY KART berýän özümçe.
Ýene bir gezek şeýle zat ýazsaň, ikinji sary kartyňy alyp, olam gyzyla öwrülip ban edilersiň!
Sebäpleri:
1. Sen göz görtele ýalňyş zatlary ýazýaň. Öz saýtyňda et ýalňyş zatlaryň propagandasyny, adam toplap bilmän her ýalany her ýerde ýazma!
2. Sen şu ýerdäkileriň, umuman türkmenleriň köpüsüniň musulmandygyny bilýäň. Şu ýazýan zatlaryň bize sögmek ýaly görünýä, sen bize şahsy erbet zat ýazýanyň ýaly! Sen eger ruhany bolsaňam samsyk ýoldan gidýäň, şeýle zatlar bilen birine zat düşündürip bilýän bolsaň, men haýran!
3. Bärdäkiler musulman, şoňa görä hereket et!
Biz seniň sahypaňa baryp ýalan zatlary, seni gynandyrjak zatlary ýazamyzok.
Ilkinji we iň soňky duýduryş!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

1 zadyn gunadigini

1 zadyn gunadigini aytmak, ony ichini jikme jik aytmak bilen denmi ?? Meselem:
Adam oldurmek guna, yone shol adamy pychak bilen oldurdin, tupen bilen oldurdin, dash bilen urup oldurdin, bogup oldurdin--Tapavudy barmy ?? Yok..Edil sholar yali hem kuntichilik: 10 adam bilen zyna et, 1 goshun bilen zyna et, olar bilen nahili pozalarda zyna edyanin tapavudy yok ve adamlara shol kuntinin zynany "nadip" edeni gyzyksyz, olara dine ol ayalyn zyna edenini ve onun uchin oldurilenini aytmak yeterli, hokmanmy zynadaky shekilleri ya-da hereketleri 1-1 sanamak ??
Onsonam yikip yatma "yuregine seret" diyen bolup, men yuregime her gun seredyan ve bilyan nameler edip bilyanimi, yone senin biblian adama gayta incest hem ovretjek kellande bolmasa-da...Lut aleyhissalam'yn incest edeni bilen ylalashamok men, ol pygammer adam bolan ve ol alkash bolup yatmazdy sebabi alkash adam hushuny gidiryar ve oz hereketlerine jogap berenok, a pygammere bu gelishenok ve Huday etdirmezem...

Musulmanchylykda 1 ayal bilen yan-yana durup bilmek uchin ya-da onyn bilen yashashmak uchin sen ona halal bolmaly, yagny siz oylenilen bolmaly, ve eger Hz.Ayshe pygammerimizin yaninda bolasy gelen bolsa(ozi isleyadi onyn, mejbur etmedi hich kim) olar hokman oylenmelidi...Yash hem 7 dal, yalan sozleme gelip...Ve sen pygammerimizin Hz.Ayshe'den bolan nache chagasyny tanayan ?? Ha ?? Yone Hz.Ayshe bolmadyk bolsady, biz shu vagtky bilyan hadyslarymyzyn belli 1 bolegini bilmezdik, hatda in mohumlerinin kopusini bilmezdim...Shonun uchinem "niyet" diyen zadyn ustunden bokup, biderek ve yalnish zatlary aydip oturmak manysyz...

diplomat

Diplomat arkayyn bol biz gozlan soraglarymyza jogaby Gurhanda tapyas.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Hemmelere! Eger şu

Hemmelere!
Eger şu ýazylanlar bilen yalalaşmaýan bolsaňyz, onda ýazýan zatlaryny okamaňam, jogabam ýazmaň. Öz-özi gepläp goýar, ýaltanman okajagam ýok ýazýan zatlaryny!
Ýöne girip okaýan bolsaňyz, jogap ýazyp öjükdirýän bolsaňyz, özüňizem günäkär!
Diplomat öz propagandasy üçin ters ýoly ulanýar, şeýle ruhda ýazmagy dowam etmäge ýol berilmez!
Mümkin boldugyça dini temany az ýazalyň, 100%lik dini temalar üns çekenok, ol zatlar adamyň içinde we kellesinde bolmaly!
Türkmen halkynyň medeniýetinde hemme zat oňat sintezlenen, türkmençilik Yslamyň sözleri bilen gabat gelýä! Şondan çykman ýöräberiň...

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bir yerden okapdym, birinin

Bir yerden okapdym, birinin Hudayina, ynanyan zadyna sogmeli dal! Sebabi ol hem gaytargy berjek bolup, Alla ya Muhammet Pygambere(sas) sogayse, guna bize bolya.
Diplomat atly ulanyjy yazyanlaryny yazya, ozi jogap berer. Yone Hristiyanlygy garalajak bolup, biderek yere Diplomady ojukdurip, shu Muhammet Pygamber(sav) hakynda yazylanlara sebap bolyanlaram yalnyshya. Sheytmalin!
PS Diplomada
Isa Pygamber(as) Allanyn sozuni halka senin metodyn bilen owretmedi. Sen bir uly ruhany bolup sheydishin, senem, Hristiyanlygam gowy tarapdan gorkezenok.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Gadyrly ildeshler! Bu Hosh

Gadyrly ildeshler! Bu Hosh Habar sohbetdeshligine gatnashanlaryn her birine minnetdarlygymy bildirmek isleyarin. Eger heniz hem Hosh Habar hakynda sohbetdeshligi dowam etdirmek isleyanler bar bolsa onda gurruni dowam etdireris. Bolmasada tizara bizin websitimyzda chatroom giriziljek, shol tayda bu gurrundeshligi isleyan ildeshlerimiz bilen sohbedi dowam etdireris.
Bizin websitimyza wagtal wagtal girip durun we Isa Mesihin Hosh Habary hakynda taze maglumatlar bilen tanyshyp durung!
TurkmenHH.org

Men sizin her birinize ahli bereketleri Biribardan
arzuw edyarin

bah

diplomat dost!tutdym göybermen,gapdym aldyrman diyyanow iki ayagyny dirap tormozit edip durmada,gulagyny dalde dine gözlerini açyp dinle...sen Gurhany okadynmy,namesini halamadyn?in sonky pygamberin Hezreti Muhammetdigini bilenokmy?Hezreti İsanyn men indi gityan sizin bn gürleşmen başga Biri gelyar Ahmet atly biri gelyar şona garaşyn we Ona tabyn bolun,diyenini we hemme isewi alymlaryn gijeleri yşarat bolmazmyka diyip göge,yyldyzlara seredendigini...?
...
bular bir tarapada:sana senin yandaşlaryn kim maslahat beryan bolsa giden yerinizde baran yerinizde her edip hesip edip hakykaty aydyn...sebabi hakykaty? dine biz bilyas diyyalermi(lanet olası gerçekler!bir dostym elmydama şey diyya...)ya sen özün gije yatanda
garry baba zat gelip oglum bas diyyami
bu saytda sen üçin hakykat dine dininmi ...
...
...
...
men pikirimça gürlemek yürege düşmage başlaya we hem seni hem düşünjelerini yigrendiryar...

Men senin beren sorgalaryna

Men senin beren sorgalaryna yokarda hem kop gezek jogap berdim. Ene bir gezek aydyaryn, Isa Mesih hic bir erde Muhammet geler diyip aytmady, munun deregine Ol "Mukaddes Ruhy" iberjekdigini we shol Ruhyn hem Onun shagirtlerinin we Ona iman eden her kishinin ustune injekdigini aydypdyr. Sen Gurhany okayan bolsan onda Isa Mesih hakynda yazylanlary gowyja oylanyp okap gor, belki in bolmanda shonda sen Isa Mesihin kimdigine dushunersin. Isadan onki pygamberler hem yuzlerche gezek Isa Mesih hakynda gurrun edipdiler, Isadan sonky gelen diyip sizin hasaplayanynyz Muhammet hem yuze golay ayatlarda Isanyn ayratynlygyny aydyp gechyar. Bu hem Isanyn Halasgardiginin tassyklamasydyr!
Isa Mesihin Hosh habarynyn ahli milletlere yayramalydygyny Isa Mesihin ozi aydyar! Men hem ona iman eden hokmunde Onun Hosh Habaryny gurrun edyarin. Chunki onun mana beren taze durmushy ruhy erkinlikden, rehimden, merhemetden, yagshylykdan, dynchlykdan, shatlykdan we geljege bolan umytdan doly! Bularyn hemmesinin bashgada kop ynsanlarda bolmagyny isleyarin.

Yalnishyan bolsam duzelt

Yalnishyan bolsam duzelt velin, Hz.Isa'nyn "Men ony ibererin, men gitmesem ol gelmez" diyen zadynyn "Mukaddes ruh"-dygyny nireden bilyan ??? Ol aydanda "Spirit of truth" diyyar, shu "Holy spirit" diymek'mi ?? Ve name uchin Hz.Isa "men gitmesem, ol gelmez" diyyar hemishe yaninda bolan Holy spirit uchin ?? Mukaddes ruh hemishe'de dunyadedi Biblia gora, Hz.Isa'ny hem shol yasady Hz.Meryem'den Biblia gora, hachan gorsen hz.Isa bilen contact'da-dy, yone name uchindir Hz.Isa gokden dushen yali, hamala hich gormedik yali "men gideyin, ol geler" diyyami ?? Logika yok dost....

bah

dost sen Gurhanam İnjilem gowy edip okana menzeyan...
hany gowja pikir edip gör hany belki şol Mukaddes Ruh diyyanleri sen bolayma,gowja pikir et hany...
aytyan zatlaryny hutma hut öz gözün bn gören yaly eddil yanynda duran yaly edip aytyanla...

Men yokardakylary okamadym.

Men yokardakylary okamadym. Yöne bir zada gynanyan. Barymyzam türkmen. Yöne daşardan gelenlerin tasiri bilen birbirine garşy iki tarap boly durs.

Hristiyanlar yeke bu dal, entegem köp. Hatda KGBliler bir naçesini öldür yaly urupdyr, dinden dandirmek üçin, yöne danmandirler.Krişnalara name diyjek? Yene biri komunist. Munyng bar sebabi hem bizin ekonomiki,bilgi,medeni taydan yzagalaklygymyz.

Diyjek zadym adamlarymyza köp maya goymaly, okatmaly. Esasy mayany jay gurmaga dal de adamlary okatmaga goymalymyka diyyan. Dine bilmi taydan dal medeni taydan hem ösmeli.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Din diylen zat medeniyete

Din diylen zat medeniyete ya-da ekonomiki yagdaya bagly dalmika diyyan, itin garyby adamlar hem imanlyja oturyalar kop yerde ve etc...In uly problemamiz dinimizi govy bilmeyshimiz, dini okatmaly adamlara!

Barymyzyn Turkmendigimizi we

Barymyzyn Turkmendigimizi we birek birege garshy bolup duryandygymyzy dogry bellap gechdin!
Aydyshyn yaly Turkmenler durli dushunjeli, durli dine uyyan, durli syyasy pikirli bolup baryar. Men pikir edyan buda demokratiaynyn alamatlary. Her kim dushunen zadyna ynanmaga we ol hakynda bashgalar bilen paylashmaga haklydyr. Name uchin biz hemmeler bir hili pikirde we dushunjede bolmaly diyip dushunyaris. Munun deregine biz birek biregin pikirine dushunjesine, dinine chydamlylyk duygusynda bolmaly dalmi eysem. Eger biz kimdir birinin ol yada bu din hakynda dushunjesine sheyle yigrench we gahar bilen garshy gelyan bolsak, onda Turkmenin shyel arsha goteryan chydamlylyk, duygudashlyk we parahatsoyujilik hasieti nirede!
Mergenin eyyam bellap gechishi yaly, birinin dine uymagy bu sosial yada ekonomiki yagdaya bagly bolman adamyn ichgi ruhy gozlegine, ruhy achlygyna bagly bolyar.
Dunyada in bay adamlaram, in garyp adamlaram imanda gezip yorler!

Sen vopshe agzyna almaly

Sen vopshe agzyna almaly dal Turkmen sozuni, birnache post yokarda bizin atalarymyzy araplardan gorkan edip goydun, zor bilen 1 zada ynanan edip goydun, indi hem "chydamly" diyen bolup, adamlaryn g*tune pagta goyjak bolma...Biz senin bilen gurleshmane yagny diskusiyani dovam etdirmage garshy dal, munda gaharlanara zat hem yok, yone senin yarim yamalak jogaplar bilen, biderek ve yerliksiz mysallar berip, sonra-da bizin dinimize yerliksiz tohmet atyanin gaharlandiryar bizi !! Men name yazsam senin Biblia'ndan yazyan, a sen shu vagda chenli 1'je ayat yazip gordunmi Gurhan'dan ?? Ya Muhammet pygammer ya-da Yslam'yn yayradylysgy hakda, takyk 1 fakt gorkezdinmi ?? Hachan gorsen "taryhy oka" "Mukaddes yazgyny oka" v etc...Ay sen adam bolmarsynlay bu bolshun bilen, it *** yali yapiship yatirsin diskusiyanin kadalaryny hich hili yerine yetirman !!!

Senin bizin hemmamizin

Senin bizin hemmamizin Turkmendigimiz we biri birimize garshy chykyp yorus dien aladan bilen men hem ylalashyan! Hawa bu gunki gunler Turkmenler durli dinlere, durli syyasy pikirlere eyeryarler. Munda men demokratiyanin osup baryandygyny goryarin. Adamlar islan we dushunen syasy dushunja, islan we dushunen dinine ynanmaga we eyermaga haklydyr. Buda hakyky demokratiyanyn shekilleridir. Biz Turkmenler birek birege oz bu yada bashga bir zat hakynda pikirlerimize garshy gelip bileris, bu hakynda gurlap hem bileris, chunki hemmanin hemme zatda bir pikire getirmek bu diktaturany, totalitarismi we munun netijesinde hem adalatsyzlygy, erbetligi emele getiryar. Bizi birleshdiryan zat adamchylyk prinsipleri, demokratiyanyn prinsipleri bolmaly. Yagny biz birek birege hormatdan, chydamlylykdan, yagshylykdan ugur alan yashayshda hereket etmeli. Osen demokratik dowletlerindeki yaly den oturyp bu yada ol hakynda diskussia alyp barmagy basharmaly. Ol diskussiadaky gapma garshylyklara esaslanyp birek biregi yigrenip, gaharlanmaly dalde, chydamlylygy owrenmeli!
Senin adamlary okatmaly diyanin gaty erlikli mesele. Eger halkymyzyn dowamly yagshy durmush gormegi uchin bilime uns berilmegi gaty wajyp zat.
Senin bu diyyanlerin bilen men doly ylalashyan.

Hawa düşünyan. Islanine

Hawa düşünyan. Islanine ynanyp bilersing meng mung bilen işim bolmaly dal, 21. asyrda yaşayas.Yöne sen seni dinlap bilayjek adamlaryn yanynda aytsan gowy bolardy -messagini.

Mergening aydyanyna doly goşulamok. Ekonomiki yzagalaklygymyzym tasiri gaty uly. Meselem adamlar krişna ynanyalar 100 dollar uchin. Name uchin misyonerler Afrikada dinini çalt yayyar emma Türkiyede gaty beyle ustunluk gazanyp bilmandirler? Munyn ing gowy düşindirlişi de ekonomiki yzagalaklyk. Afrikada "ak adam" medeni we ykdysady taydan yerlilerden has yokarda. Adamda bir hasyet bar-ozunden yokardaky adamlara öykünmek.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Bah, shol 100$ alyan

Bah, shol 100$ alyan adamlaryn ichine girip gordunmay "Krishna ynanyalar" diyyan velin ?? Ynanch diylen zat pul bilen bolanok, pul bilen bolyan zat "Ynanansyran bolmak" ya-da oz dinini satmak, yone haysi yana yatayaninda-da "Ynanmak" sozi yerliksiz gep pul barada gitse...Eger 1 adam krishna chyny bilen ynanyp bashlan bolsa, onda ol onler hem doly musulman bolan daldir, a beyle adamlar doly TM'de, ozune musulman diyip, yzyndanam "Dunyaye 1 gezek gelyas, olenden son hemme zat puch" diyip yoren...TR'de oz dinini bilyan adam gaty kop, shonun uchin ansat yayip bolmaz anyrda her hili biderek ynanjy, yone olarda-da yetik "sahte mehdi" ve etc...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "keypine :D"

TRde inlisleri dinlemeyarler

TRde inlisleri dinlemeyarler -Git lan Allahın gavuru diyiplay:).

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Dialog ve Gatnashyk diylen

Dialog ve Gatnashyk diylen zatda musulman bolmadyk adama "Gavur" diymek bolanok, muny islemeyanler diyibersinler, olary dine dashlashdyrdyklary bolar, a bizin asyl niyetimiz olara oz ynanjymyzy dushundirmek bolmaly...
Turklerde kop gordum men shuny, ady yadina dushmese "Gavurun teki" diyayya, yone munun hem vebal'i bardyr ve yenil daldir...

Quote: adamlaryn ichine

Quote:

adamlaryn ichine girip gordunmay

Sözlerini okap, agalarymyn atalarymyzyn SSSR döwründe "Komunistmyn?" diyip soralanda "Elhamdilylla komunist" diyip jogap berenediklerini aydyp berşi yadyma düşdi.. :)))

(yokarky sözleme özümem doly düşünmedim öydyan :D)

Komunist = Ateist ? Yok.. :)

Komunist = Ateist ? Yok.. :)

Bayram onat duydurysh

Bayram onat duydurysh berdi-le, men hem yazmajak boldum welin, ol:
Ysa Mesih Rabdyr diyyar, a Rab nadip Oz yaradan ynsanlary tarapyndan oldurilip bilyar!?
Ysa we Rab, bular kamahal ayry 2 ynsan, kamahal bir ynsan yaly gorkezilyar.
Garaz, indi yazmalyn-la shu bloga hic zat, ozi yazsyn ozi pozsun, hetden ashsa agzalygy pozulsyn!

Kim duydurysh berende hem

Kim duydurysh berende hem sende sorag bar bolsa yada aytmaga zadyn bar bolsa arkayun aytmaga hakyn barmyka diyyarin. Name uchin sen ol yada bu adamyn dieni bilen yashajak, erkin bol we aytmaga goymaga zadyn bolsa arkayun aydyber! Men senin yazan kommentin uchin minnetdarlyk bildiryan.
Hawa Isa Mesihe REb hem diyilyardi we bashgacha aydanda Huday "ynsan keshbinde" dunya geldi diyilyar.
Adamlaryn sheyle bir erbetligine hich hili shubhe yok. Ynsan in gowy zatlary etmage, we in erbet zatlary etmage hem ukuply! Shonun uchin ozlerine yagshylyk etmage gelen birini, yagny Halasgar Isa Mesihin oldurmekden olar gaytmadylar. Yone shol bir hatarda Isanyn oldurilmeginde Hudayun plany bardy, chunki Huday Isa arkaly butin adamzada gutulush mumkinchiligini bermek isleyar. Senin dushunmeli in esasy zadyn, Isa Mesihin name uchin dunya gelendiginde we Onun sana hem baky yashayshy bermek isleyanligidir!

Paul name diyyar olen

Paul name diyyar olen adamlar barada ?? "1 gezek olenson, olar ruhy 1 zat bolyar, olumden galan adamyn eti-gany bolmayar" diyyar ve hich hili "excption" goyanok, Paul'dan onki adamlar hem sheyle eshidipdile Hz.Isa'dan ve hz.Isa muny bilyadi, shonun uchinem ol 3 gun son yzyna gelende "Siz name menden gorkyaniz ??" diyip sorayar, sebabi ol adamlar ony Ghost=Ruh'dir oydyaler, onson ol "Mana iymane 1 zat berin" diyya ve olar balyk eti ve chorek beryaler ve Hz.Isa iyyar ony ve munyn bilen adamlara ozunin tazeden direlen dalde(tazeden direlenler hich zat iyenoklar,Paul hem aydyar), yashap yorendigini aydyar...

Shu video'ny gorup, oz comentarialaryny yazmagyny isleyan:
Crusifixion: Fact or fiction ??
http://www.youtube.com/view_play_list?p=A9F1F9B755880A85&page=15

Dost Isa Mesih yone adam

Dost Isa Mesih yone adam dal, ol gokden gelendir. Muny Injil hem bashga kitaplar hem tassyklyar. Shonun uchin eger Isa uchunji guni direlip okuwchylaryna onki yaly adam teninde gorkezen bolsa bu dushuniksiz zat dal. Ol oluleri direldipdi, hatda birnache gun gabyrda yatan oluni hem direldipdi. In erbet syrkawchylyklary hem sagaldypdy. Onda ol olumden direlip okuwchylaryna direlendigini gorkezmek ucin etli we sunkli gelip bilmeyarmi name eysem yada bir zat alyp iyip gorkezip bilmeyarmi, gorkezip biler chunki Ol gudratly.
Men senin aydan youtube-daki zatlaryny gordum, ol adam logika bilen geplan bolyar we Injilden ayatlary ulanyar, yone olary dine oz peydasyna ulanyar we ayatlary butin tekstden goparyp alyp logikasyz ere ulanyar. Eger Injili ulanyp Muhammet hakynda Isa aydyar diyyar, yone shol bir hatarda Injildaki aydylyan zatlary bolsa ret edyar. Isa olenok diyyar, sebabini hem Isanyn yanynyza gylych alyn diyip okuwchylaryny bagda ozuni goramak uchin saklayar diyyar. Yone bu duybunden yalnysh. Birinjide ol ozuni goramakchy bolan bolsa onda ol dine bir 11 okuwchysy bilen goranmazdy, chunki onun yzyna bashda yuzlerche, munlerche adamlar dushyar, ikinjiden eger Isa ozuni goramakchy bolan bolsa onda dine bir iki sany pychak yada gylych eterlik diymezdi we shagirtlerine boydan basha yaraglanmagy buyurardy. senin aydyan adamynyn ikinji bir aydyan zady Isa doga edende Hudaydan " bu kaseni menden gechir, yone menin islegim dal, senin islegin bolsun" diyip aydan sozuni Isa garshy ulanjak bolyar. Yagny Hudayun islegi bilen Isanyn islegi dogry gelmeyar diyip. Isa hudaylyk hasiete eye bolsada, ynsan bolup dunyade yashapdy, shonun uchin ynsana mahsus zatlar bolup gechyardi, gelyan ejirin agyrdygyny ynsan teninde chekmek kyndygy uchin ol sheyle doga edipdi, yone dolylygyna Hudayun erkine ozuni tabshyrypdy. senin aydan mollan, uchunji bir aydan zady Isanyn shagirtleri Isa tutulanda gachyp gidipdir, diyyar, shonun uchin olar onun hacha chuylenip chuylenmandigini bilmandirler diymek isleyar. Yone Isa hacha chuylenende, onun hachynyn yanynda Isanyn ejesi Meryem, Magdalaly Meryem we Isanyn in gowy goryan shagirdi Yahya hem yanynda durdy diyip Injil aydyar. Name Isanyn ejesi hachdaky oldurilyanin kimdigini bilmeyarmi eysem!?
Shonun uchin ol adamyn aydyan zatlary logika gabat gelenok. Injilin aydyan zatlarynyn hemmesi hem logika gabat gelyar. Isa Mesihi Mesih hokmunde kabul edyaris diyipde, Isa Mesihin eden ishlerini, dunya gelmeginin maksadyny, olendigini we direlendigini ret edyar. Isany Mesih hokmunde kabul etsen onda onun ahli zadyny kabul etmek gerek!

Sana aytjak gaty govy

Sana aytjak gaty govy jogaplarym bar velin, arman temany uzatmayin diyyanda...
Deedat senden 100 esse govy bilyar senin Injil'ini, ol ony pochti yatdan bilyar ve haysi zadyn context'inin nahilidigine-de luboy hristiandan kem bilenok, "debate"-lerde-de hich kim diyip bilenok ona "sen shuny context'den chykardyn" diyip...
Hz.Isa bagban eshikli durya, sebabi ol gizlenyar beyleki adamlardan, sebabi yevreyler ony gorseler yene-de oldurermane synanyshardylar...
Ay yene bashlajak dal, yaltanmasam senin saytynda yazaryn, bardaki adamlaryn vagtyny aljak dal, senin propaganda'nyn yayramagyna hem yol berjek dal...

Duyduryshy alanyn sebapleri

Duyduryshy alanyn sebapleri yazylgy dur. Sen yazanda bir dini asgermezlik etjek bolma, sen bashga bir dini yamanlaman, oz dinini ow!
Sen barde musulmanlaryn, turkmenlerin gownune degip biljek yalan zatlary yazyan.
Duydurysh gitdi, sen chyzykdan yene gechsen gidiberersin!
Senin yashyn, edyan ishin bilen ishim yok. Senin sahypan bilenem. Meni turkmenler we SHU sahypa gyzyklandyryar. Sen propagandany barde etmage mumkinchilik gazananyna bize sag bolsun aytmaly! Senin tozap yatan saytyna baryanam yok, senin gepin, propagandan shu yerde okalya(okayanlar uly yalnyshlyk goyberya).
Men diagonaldan seredyan yazanlaryna, kabirleri gownune degilyandiginden shikayat etdiler. Hakykatdanam, olaryn shikayadynda, arzynda jan bar. Yene bir gezek, yazyan zatlaryny gozden gechirip yazmany owren, musulmanlygy kicheltjek zat yazma! Biz musulman, biz turkmen, sen ony kicheltsen, bizin hemmamizi kicheldenin bolyar!
Sen propagandany oz dinini owup et! Sana aydylyan zatlara chaga yaly jogap berip, senem yazyanlaryn gownune degjek bolma! Sebabi sen ruhany, sen pikirini propaganda edyan barde. Bu oglanlar sen oturan yerine gidip oz pikirlerini propaganda edenoklar!
PS Mazmuny: duydurysh duyduryshlygyna galya. Ayagyny ters basaysan gaydyp shu yerde yazmaz yaly IPden ban edilersin. Propagandany son oz sahypanda ediber, kim baryarka goreli...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ay mena bizar boldum

Ay mena bizar boldum eyyam, 100 sorag bersemem kabirlerine jogap beryar, oda yuzley zatlar, yikdi 1 yana subjectiv zatlary goshup "yurek bilen duymak", "dilap gormek" yali, yone chynymy aytsama shundan bashga zada-da garashamokdym sebabi beyle zat YOK...Hemme hristianin diyyan zady "Sen Ysa mesihin Reb'digine ynanyp gor, ondan komek sora, ol sana Mukaddes ruhy iberer ...blah blah blah " --Nirede fakt bar ?? Hemmesi biderek zatlar...Menem edil shol zatlary "Menin itimin Hudaydygyna ynanyn" diyip yazip bilerdim, yone hakyky Huday bolan Allah'y sylayshim saklaya-da...

Diplomat aga senem gelsene

Diplomat aga senem gelsene tomusda, seng bilen bir görüşeli:), arkayn bol hiçkim sana zat edip bilmez, men chynymy aytsam çay bashynda dinlemek islardim, yöne okamak islamok. KGB yrsarasa onda zat edip biljek daldir.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Quote: Hawa Isa Mesihe Reb

Quote:

Hawa Isa Mesihe Reb hem diyilyardi we bashgacha aydanda Huday "ynsan keshbinde" dunya geldi diyilyar.

Quote:

Shonun uchin ozlerine yagshylyk etmage gelen birini, yagny Halasgar Isa Mesihin oldurmekden olar gaytmadylar. Yone shol bir hatarda Isanyn oldurilmeginde Hudayun plany bardy, chunki Huday Isa arkaly butin adamzada gutulush mumkinchiligini bermek isleyar.

Isa--->>>Reb
Isa--->>>Adamlar oldurdiler
Isa--->>>Huday tarapyndan iyberildi
Isa--->>>Hemmezat Huday tarapyndan planlandy
Indi,shu dowamlylygyng(process)na dereje manysyzdygyny gormeyan barmykan?
Name uchin bizde Hristiyanlygyng ing esasy zatlaryndanam(basic teachings) birtopar sorag peyda bolyar?We biz name uchin alan jogaplarymyz bilen razy dal?
Indi,men soragy tersine sorayyn.Name uchin biz Yslamyng herbir zady hakynda "logichniy"jogaplar tapyp bilyas?We alan jogaplarymyz bilen razylashyas.Yslamda jogapsyz sorag yokdyr,yone dogry "resource"a yuz tutmaly.
Dowamy ashakda....
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Indi,men Yslamyng

Indi,men Yslamyng Isa(a.s)hakynda aydanlaryny yazayyn:
1.Isa Aleyhisselam Huday tarapyndan Pygamber hokmunde iyberildi.(Messenger of One God)
2.Isa(a.s)erkek eli degmedik Meryem Eneden doguldy.(Born from Virgin Mother)
3.Isa(a.s)mugjyzaly doglush bilen doguldy.(Jesus had a miraculous birth)
4.Isa(a.s)chaga sallanchagyndaka gurledi.(Jesus spoke in the cradle)
5.Isa(a.s)omri boyuncha mugjyzalar gorkezdi.(Jesus performed miracles)
6.Isa(a.s)Hudayyng ogly dal.(God is unique!)
7.Isa(a.s)hachda oldurilip direlmedi.Ol diridi we Huday ony dirika dunyaden ol dunya aldy.(Jesus was not killed on the cross then resurrected)

Shu dereje angsat zady name uchin bulashdyryp kyn etjek?Yokarda aydylan zatlaryng hich haysy meng logikama garshy gitmedi.[b]

Shu yerden alyndy we her nomere(number)ayat mysal berilyar.
-----------------------------------------
[b]
Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Balkan ildesh eger sen

Balkan ildesh eger sen Gurhany bir gowyja oksadyn onda Isa Mesihin Halasgardigine we hemme pygamberlerden ayratyndygyna dushunerdin. Muhammedin ozi hem Isa al-Mesihin ayratyndygyny aydyp gechipdir, men pikir edyan ol Isanyn hatda Mesihdigine iman hem edipdir. Gurhanda Isa al-Mesih hakynda 90 sany ayatda gurrun edilyar, eger sen shol ayatlary gowyja edip okap gorsen, Isanyn Injil arkaly kimdiginin subutnamasyny taparsyn. Men bashda aydyp gechiship yaly, men hristian dini hakynda gurrun edemok, menin gurrun edyanim Isa Mesih. Mesih diymek bolsa Hudayun Mukaddes Ruhy bar bolan Halasgar diymegi anladyar. Eger Injil we beyleki pygamberlerin yazgylaryna ynanamasan, onda Gurhana bir ynanany dost. Isany beyle ret edip yatmagyn geregi yok, onda Huday sana dogry yoly hodurleyar.
Men Gurhany okayan we Gurhanda men Isanyn hakykat yuzunde kim bolandygyna uly bir garshylyk tapamok. Ine men sana shol ayatlaryn spisogyny bereyin ozun okap gor, belkide Huday senin yuregini Isa Mesihi Mesih hokmunde kabul etmage achar!
Isa Al-Mesih hakynda Kurhandaky Aýatlar

Isa al-Mesih Merýem ogly Süre 2:87, 253; 3:45

Isa al-Mesih Mesihdir (al-Mesih) Süre 3:45; 4:157,171

Isa al-Mesih Allanyň Hyzmatkäridir Süre 4:172; 19:30

Isa al-Mesih Pygamberdir Süre 19:30

Isa al-Mesih Allanyň Resulydyr Süre 4:157,171; 5:75

Isa al-Mesih Allanyň Sözüdir Süre 3:45; 4:171

Isa al-Mesih Hakykat Sözüdir Süre 19:34

Isa al-Mesih Allanyň Ruhydyr Süre 66:12

Isa al-Mesih (ähli ynsanlar üçin) Alamatdyr Süre 19:21, 21:91

Isa al-Mesih Şaýatlykdyr Süre 4:159; 5:117

Isa al-Mesih Allahdan gelen Rehimdir Süre 19:21

Isa al-Mesih Beýikdir Süre 3:45

Isa al-Mesih dogrydyr Süre 3:46; 6:85

Isa al-Mesih bereketlenen we bereketdir Süre 19:31; 43:59

Isa al-Mesih mugjyzalar etdi Süre 2:87

Isa al-Mesih Mukaddes Ruh bilen ideklendi Süre 2:253

Isa al-Mesih päk gyzdan doguldy Süre 3:47;19:20-21

Isa al-Mesih ynsanlary hakykata eltýär Süre 3:49

Isa al-Mesih adamlara şypa berdi Süre 3:49

Isa al-Mesih ölüleri direltdi Süre 3:49

Isa al-Mesih imansyzlar üçin öldi Süre 3:55

Isa al-Mesih öler we ölümden direler Süre 3:55; 19:33; 5:117

Isa al-Mesih ölüp direlmeginden soňra
Göge galdyryldy Süre 3:55

Isa al-Mesih ýaşaýyş beriji Süre 5:110

Isa al-Mesih mukaddes Süre 19:19

Isa al-Mesih ene-de gelýär Süre 43:61

Isa al-Mesih geljegi bilýär Süre 43:61, 63

Isa al-Mesihe boýun bolmaly/yzyna eýermeli Süre 43:63

diplomat wrote:

diplomat wrote:

Mesih diymek bolsa Hudayun Mukaddes Ruhy bar bolan Halasgar diymegi anladyar.

Yenede b*k iyyanda diplomat...
"the Messiah (מָשִׁיחַ Standard Hebrew Mašíaḥ Arabic: Al-Masiḥe, المسيح), Tiberian Hebrew Māšîªḥ, Aramaic משיחא) initially meant any person who was anointed to a certain position among the ancient Israelites" ---Dushunyanmi inlischa ya men terjime edeyinmi ??? Siz ol soze "Halasgar"/"Hudayin Mukaddes ruhy" yali, yerliksiz manylary goshyaniz, asyl "Mesih"="Messiah" sozi beyle hich zat anladanok...

Ay bu-da edil shu gunki "gay" sozunin ulanylyshyna menzeyar, sebabi onyn asyl manysy "gaygysyz", "gamsyz", "keypi govy" manylaryny anladyar, yone name uchindir sonlar orientasiyasy homosexual bolan adamlara "gay" diyip bashlapdyrlar...Meselem : "Diplomat is happy and gay" diysem, sen ozune "homosexual" diylendir oydersin, yone men "carefree" manysynda ulanyan :)))
P.S. Deedat rocks !!!

Mergen agzyna hapa soz alyp,

Mergen agzyna hapa soz alyp, hapalyga uchrap yorme!
Hapa soz aytmak uchin bu sohbetdeshlik gidenok, dogry zady aydyan bolsan onda name gaharlanyan. "Mesih" sozunin manysy, "mesx etmek, yagny belli bir ishe bellemek manysynda gelyar. Israyulyn taryhynda, "kimdir biri patyshalyga, yada wajyp bir ishe bellenende olara yag chalyp mesx edipdirler" Isa Mesih diyilmeginin sebabi bolsa onun bu dynya ayratyn bir ish erine etirmaga gelenliginin nyshanydyr. Name uchin dunyade hich kime Mesih diyilmeyar? Ondan bashgada ewreyler heniz hem Mesiah garashyarlar. Isanyn dowrunde hem ewreyler Mesaih garashyardylar, yone Isany Mesiah hokmunde kabul etmediler, olaryn dushunjesi boyuncha Mesih olara syyasy azatlygy berip, syaysy gulchulukdan halas etmekdi we Dawut patyshanyn patyshalygyny emele getirmelidi. Yone Isa Mesih olara ol garashan zadyny bermedi-de, ruhy azatlygy we Hudayun patyshalygynyn gelendigini yglan etdi. Olar muny kabul etmediler. Olar shu wagt hem Mesiah garashyarlar.
Shonun uchin dost eger Injile, Towrat we Zebur yaly kitaplara hormat goymayan bolsan onda Gurhandaky zatlary bir ozunche dushunip dushundirmawerli!

Agzyma hapa soz alanymam

Agzyma hapa soz alanymam govy, senin yali yalan sozlanimden...Men ony gaharymdan aydamok, senin dushunmediksiran bolup oturanyn uchin aydyan niyetini bilenim uchin !!

Men hz.Isa'nyn Alla tarapyndan yevreylere soz berilen Mesiah'dygyny kabul etmedimmi ??
Hz.Isa'nyn "My kingdom is of spiritual one" diyyanini hem bilyan, yone senin "halasgar" ya-da "Mukaddes ruh bilen" diyyanin, ol Mesiah sozunin manysyny anladanok, ol adamlaryn gunasi uchin olmek arkaly halas etmek uchin iberilen adam dal, ol Israil'li yevreylere dogry yolu gorkezip, yalnish yollaryndan yuz ovurtmek arkaly halas edip biljekdi, yone Israil'liler yer isleyadi, guych isleyadi ve Hz.Isa'dan bu zatlary gormansonlar "bu bize soz berilen Mesih bolup bilmez" diydiler, ve shu gunem garashyalar shol soz berilen Mesih'e...Yevrey'lerin her yere sokulmagynyn ashagynda-da shu bar, olar garashyp yadadylar ve "Mesih gelip alyp bermese, ozumiz alarys" diyen pikir bilen, hemme yerde alyp bildiklerinden almana bashladylar...48'de(?) Israili hem aldylar, pul baryny hem sypyryalar butin dunyaden...

Oglanlar! Size kop aydyldy,

Oglanlar!
Size kop aydyldy, bir adam jedel bilen musulman bolyan bolsa, dunyade muncha bashga dine uyyan ya ateist bolmazdy! Ozi bilse bolar musulman, Alla rugsat bermese bolmaz.
Siz ozunizi ulaldyp, diplomady kicheltjek bolup yalnyshyanyz.
Ozi duydurysh aldy, men yazyanlaryny kop okamamson bilemok nameler diyip gechya.
Yene bir gezek "Muhammet halklary gyrdy" yaly zat yazaysa, duyduryn! Bir tema achyn, eden yalnyshlyklaryny gorkezin. IPden ban ediler.
Oynasa ogly yener, chynyrgasa atasy
Oynap bolansyn Diplomat, shundan son ters zat yazmarsyn diyen umydym bar!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram agan' aydishi yali

Bayram agan' aydishi yali gaty erbet sachma, onun ustune hem yalnish zatlar yazyar, yada tohmet atyar. mena sowunch zat yazman zoooordan duryan. ol aytyan zatlary barada doly bir delil(dokazatelstva) hem gorkezip bilenok. borlay. name etse hem ozune etyar))) .... bir zat yazjakdym welin, sonundan yenede gaharym gelip bashlar)))

Hajy-el Mubarek

gowy etdin bayram aga.sag

gowy etdin bayram aga.sag bol
merw

Mergen bn Balkanyn

Mergen bn Balkanyn soraglaryna doly jogap berip bilenok, diplomat, galyberse-de, menin hem soraglaryma jogaby ozunce beryan, shu halyny Hz.Isa gorsedi, sana oran gynanardy, gaharlanmak onun tebigatynda bolmany ucin!

Garaz, shol bir erteki-da, men ayratyn Hz.Isa we Hz.Meryem barada bir blog acaysamykamam diyyan Gurhanda nahili gecyanligi barad, hany, gorubereli!

dogrudanam

dogrudanam achin bolmasa, yokardaki aydilyanlara seredilse Hz Isa barada yalnish duygular dorap bashlamagam mumkin.biri Hz Isanyn yoli Hz Isanin yoli diyip yatsa bashga narmalniy gurrunlerde-de Hz Isa barada hich zat gurlasin gelmez.sebabi bir zat gurlaydigin yene bir hristiyan gelip ana sizin kitabinizam Hz Isa barada bey diyyar shonun uchin gel senem......... diyaydigi meninki 178C'e chikar yililigim(temperaturam).

ay

shu diplomat ucinem dileg edewerin, dogry dogryny tapmagy ucin, Fatihada aydylyar-a "...Bizi dop-dogry yola gonukdur, ozlerine nygmat beren bendelerin yoluna, Senin gaharyna sebap bolan we dalalata sapanlaryn yoluna dal!" diyip, anha, shol orta(dogry) yola diplotam, ensalla, shu onat yazgylarymyzy okap girer we oz sahypalarynda-da shol dogrulary shu wagtky dindeshlerine wagyz eder!
Men Hz.Meryem suresini doly terjime edaymesem, ensalla, terjime ederin, birem, Hz.Isa barada Balkan jan oran onat zatlar yazdy, men hem jyklap maglumat toplamakcy, ensalla, shonda, goy, diplomat yaly hristiyan ildeshlerimizem namanin namedigini gorsunler, beydip tukezzibana tutmasynlar, ensalla!
Sag bol, Yslam jan!

wiy, birem, hristiyandyr

wiy, birem, hristiyandyr yewreylerem, umumy manyda, momindirler, eger Yeketak Biribara ynanyan bolsalar, we olara kapyr=gawur=kafir diymek hem in uly gunalerin biri, sebabinem hadys bn aydayin, ynha ol:

"Eger bir adam bashga birine kapyr diyse, ya diyen ya-da diylen(ikisinden biri hokmany yagdayda) kapyr bolar!"
shonun ucin siz oran uns berin sheyle yagdaylarda we size dushunayjek bashga milletden dostlarynyza-da shu yagdayi bolshy yaly habar berin, mumkinciliginizin bar bolsa!

Gadyrdan diplomat,

Gadyrdan diplomat,

Sen kop zatlari achyklayan shu yerde menin hem kabir zady bilesim gelyar.

Shu menin bilime gora Hristiyanlarda birnache mezhep bar. Sen haysindan?!

Hemde birnache Injil bar name sen haysyna amal edyan?!

hormatlamak bilen

Ol ozuni shu gunki

Ol ozuni shu gunki hristianlardan hasaplamayana menzeyar, Hz.Isa'nyn yolundan yoreyan diyya(Hristian sozu hem "Hristosy yzarlayan" manysynda aslynda), yone haysi Injil'i Hosh habar diyip kabul edyanini menem bilesim gelyar, olaryn hemmesinde-de dolup yatir logika uymayan zatlar..

Gadyrdan dost beren soragyn

Gadyrdan dost beren soragyn uchin we gyzyklanyandygyn uchin sag bol!
Hristian dien dushunjanin bu gunki gun dunyade nadogry dushunilyar, Hristian sozunin turkmen diline terjimesi, "mesihi" yagny Isa Mesihe degishli ynanyanlar dien manynyny beryar. Muna esaslanyp men Isa Mesihin yzyna eyeriji. Men bolsa ynamymy Hudayun pygmberlerinin yazgylaryna esaslandyryaryn, tazelikde bolsa hatda Isa Mesihe bolan imanymyn Gurhanda hem tassyklanylyandygy menin dushen yolumyn hakykatdygyna goshant boldy. Men bar bolan Injilin ahlisine ynanyarun, we olaryn ahlisi hem birinin diyyan zadyna gapma garshylykly zat aytmayar. Injildaki aydylan zatlar Injilden onki yazgylardaky aydylan pygamberliklere hem gabat gelyar. Ustesine Gurhan hem Injili okap iman etmegi aydyar! Men katolik we prawoslaw hristianlaryna degishli dal. Olarda esasan hem durli dap dessurlar bar we olaryn kopusi hem Injile gabat gelmeyar.

Senin ozun Turkmenmi

Senin ozun Turkmenmi Sylap ?? Name uchin kop yerde "y" harpynyn yerine "u" ulanyan ?? Meselem: "Hudaýyn" dalde "Hudaýun" diyyan, ya-da "Ynanýaryn" dalde "Ynanýarun" ve shuna menzesh yalnishlar...
Ve sen yene-de subut edip bilmedik afirmasiyani ulanyan, yagny Gurhan'yn Isa.Mesih'e Reb diyyanini, yone bardaki hemme adam munyn beyle daldigini bilyar, galyberse-de sen ony subut hem edip bilmedin, Yokarrakda goyan verse'lerinde hem yok zatlary "sheyle diyyar" diyip yazipsin, menin yazan garshylyklaryma jogap yazmadynda, "A muna name diyjek" diyip 1 sorag tapdyn, t.e. sen "Hava, men yalnishdim" diyip boynuna almany bilenok, yalnishini goren vagtyn gepi bashga yana sovyan...Ay name diyeyin, edil misyonerlerin metodlary..
Ve sana takyk sorag berildi, "Sen shu vagtky Injil'lerin haysisina ynanyan ?" diylip, yagny sen Catoliklerin Injil'ine ynanyanmy, ya-da 7 sany gospol'y ayrilan Protestan bibliasynyn dogrydygyna ynanyanmy ?? Ondan bashga-da birgiden bar, bashga Biblia ynanyan bolsan hem adyny yazay...

Mergen men Turkmen! Ol

Mergen men Turkmen! Ol goyberilen yalnyshlar, uns berilman goyberilen yalnyshlar. Ozume Turkmen dil edebiyatyndan erbet daldim. Men sana Gurhanda Isa hakynda aydylan Isa Mesih hakynda ayatlar hakynda beren soraglaryna jogap berdim. Sen Isa olmedi diyip durdyn, yone Gurhan onun oljekdigini we direljekdigini aydyar. Sen menin beren soragyma jogap bermedin. Hatda Gurhan arkaly hem Isanyn beyleki pygamberlerden ayratynlygyny bilse bolar diyjek boldym. Men shu wagtky bar bolan we taryhy taydan hak bolan Dort Injilli Biblia ynanyan.

diplomat wrote:

diplomat wrote:

Sen Isa olmedi diyip durdyn, yone Gurhan onun oljekdigini we direljekdigini aydyar.

Hany shu yokarda yazilani yene-de 1 gezek, yone govja edip okap gor, hiy gapmagarshylyk goryanmi ?? T.e. Mena Hz.Isa olmedi diyyan(Dykgat: Olmez diyemok, olmedi diyyan), Gurhan hem "ol oler ve direldiler" diyya, munda name bar ?? Ol olmedi, yone oler ve sonra hemme kishi yali direldiler....Sen gaty yonekey ve adaty bolan zady ozunche bashga yana chekyan, onda-da biderek zada...

Men senin beren soraglaryn hemmesine diylen yali jogap beryan, bu soragyna-da yokardaky jogaby berdim, eyyam 3-nji gezek yazyan sho bir zady....Yone sen menin 30-40 soragyma jogap bermedim, senin yalnish yazan verse'lerini duzeldenimde-de uytgeshik zat aydip bilmedin, yene onki hekaya-na bashladyn "subjectiv" pikirlerin bilen !!!

Ve senin ol yalnishliklarin "arasynda" bolyan yalnish dal, meselem: "Laýyk" sozunin yerine-de birgiden yerde "laýuk" yazdin, yagny senin dil probleman bar eger 2-3'den kop yerde "y" harpynyn yerine "u" goyyan bolsan....Radio'da gurleyanin kimdigini bilemok, yone olam turkmenchani sonradan ovrenene menzeman duranok...

Hawa senin bu hakynda

Hawa senin bu hakynda

Hawa senin Isanyn olup

Hawa senin Isanyn olup direlmegi hakynda diyyanlerinde gapma garshylyk bar. Kone pygamberler hem, Injil we Gurhan hem Isanyn oljekdigini we direljekdigini aydyar. Sen bolsa ol ahyrzmanda gelip oler we direler diyyarsin. Mumkin bolsa Injilden, yada Gurhandan chapter/verse bilen bu diyyan pikirini tassyklasana!

Hich bir adamyn hem kammillik derejede Turkmen dilini bilyandir diyip oydemok. Ondan bashgada men bu erde senin onunde dilden ekzamen tabshyramokmy diyyan.
Yone name bolsada yalnyshlyklarym hakyndaky beryan maslahatlaryny kabul edyarin, we olar uchin minnetdar, yalnyshlarymy duzetjek bolaryn!

Sozlerimi yalnish quote

Sozlerimi yalnish quote etme, Men Hz.Isa uchin "Ahyrzamanda geler ve oler" dalde "ahyrzaman'dan on geler ve ahyrzaman bolmanka-da oler" diydim, ve hany sen nirede gorkezdin menin gapma garshylygymy ?? Haysi kitap bilen ters gelyar t.e. menin "geler ve oler" diyyanim haysi zada ters gelyar ???

Gurhan'daky ayatlara geleli:

"The Believers 15-16" yagny 23:15-16 --- After that, at length ye will die, Again, on the Day of Judgment, will ye be raised up.

"The Prophets-35" yagny 21:35 -- Every soul shall have a taste of death: and We test you by evil and by good by way of trial. To Us must ye return.
Dushunilshi yali, "Every soul" diyilyanine Hz.Isa hem girya ve "ol hem oler", munda hich hili shubhe yok !! Shu yere chenli problema yok gerek ??! Dovam edeli...

"Women 157" yagny 4:157 -- That they said (in boast), "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah.";- But they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not:

Gorshun yali, hz.Isa'nyn haja gerilip oldurilmedigini(not crucified) aydyar Allah. Onda onun olmesi uchin, gaydip geljek vagtyndan bashga vagt galyarmy ??
Ay mena bizar hem boldum, elementarniy zada dushunmediksiran bolup dursyn...

Bolyar Isa ene-de gelende

Bolyar Isa ene-de gelende oljekdigini konkretny Gurhanyn aydan eri barmy?
Senin gorkezen ayatlaryn hemmesi umumy manyda aydylan, olar konkretny Isa Mesihe degishli dal. Men sana Isanyn olup direljekdigi hakynda iki sany ayaty Gurhandan gorkezdim, sen bolsa olmandir diyip dursyn, onda Gurhan name yalan sozleyarmi, bir erde Isa olup direldiler diyyar, bashga erde senin beren ayatynda ol oldurilmandir diyyar, onda Gurhan ikisozleyarmi eysem. Kone Aht pygamberlikleri, Injil Isanyn birinji gezek gelende olup direljekdigini aydyar, Gurhan hem uch ayatda Isanyn olup direljekdigini aydyar, dine bir erde olmedi diyyar. Isanyn olup direlendigini kop ayatlar aydyar, olmedi diyip dine bir erde Gurhan aydyar, belki Muhammet yalnyshyandyr?!
Isa gaydyp gelende olmez, Ol ona garshy chykanlary jahenneme yollar we sheytany baglar we gelip mun yyllyk patyshalygyny er yuzunde gurar, in sonunda bolsa Huday sheytany sonmez oda zynar.

sa

diplomat wrote:
tazelikde bolsa hatda Isa Mesihe bolan imanymyn Gurhanda hem tassyklanylyandygy menin dushen yolumyn hakykatdygyna goshant boldy.

siz onda on Gurhanda Isa pygamber(A.S.) barada aydilyanini hem bilenok ekeniniz.bu bolsa sizin on GURHANI wapishe bilenizok diyen dushunja getiryar.
siz name onsonam Gurhanin dine Isa(A.S.) pygamber barada aydyan bolegine inanyanizmi? okada gorda doli onsonam mantiksiz bolan yerini tapda soray shu saytda jogap berler.shu saytdaki her musulmanam ozunin musulman bolup dogulani uchin 1000 shukur edyar.siz name bardaki adamlari bagtsiz hasap edyarsinizmi?shu saytdaki musulmanlar biri bagtsiz diyip pikir edyanem bolsa olam sizmika diyyan.

Injilin hemmesine, Mezhebin hichbirine

Gadyrdan diplomat

Injilin hemmesine, Mezhebin hichbirine ynanmak yada uymak diyen bir dushunje gelip chydy barde eger yalnishmayan bolsam. Bu nahili bolyar. Sen taze bir ynanma sheklini tapdinmy ya-da sheytsen hem kabul edyarlermi?!

Eger beyle bolsa onda ertaki gun butin ynsanlar hasaba chekilen bada sen haysina uydum diymekchi yada haysyna uyanlar asyl maksasda eyeren bolyarlar?!

Menin asyl dushuneyan zadym kitaby sechipsin yone mezhebe hich hili degishli dalsin ine bu...

Injil Kitaplary barada...
Isa dan sonra onyn dostlary kop Injil yazyldy diyip bilyardim, sonra bolsa olaryn hemmesi bir yere Konstantinopol-da (Stambul) da bolsa olar elekden gechirilip 3(kabirine gora 4) kitap sechildi diyilip aydylyar shu dogrymy dogry bolsa name uchin bir dalde 3 kitap sechildi?!

hormatlamak bn...

Dost in esasy zat haysy

Dost in esasy zat haysy topara degishliliginde dal-de, Isa Mesihe Halasgar hokmunde tanamagynda we Onun yoluna ynanmakda. Mesihilikde bar bolan durli toparlaryn hemmesi dien yaly esasy zatlarda razylashyarlar, yone ikinji drejeli zatlar bolan durli dap dessurlarda, dini medeniyetde we kabir bashga zatlarda durli pikirlere eyeryarler.

Bar bolan taryhy taydan takyk bolan dort Injile men ynanyaryn. Injil diymek Hosh Habar diymekdir, bu gaty gyzykly name uchin Hudayun yollan kitaplaryny hich birine Hosh Habar diyilmeyarde, Isa Mesihin dunya gelishi, yashayshy, olumi, direlishi we goge gidishi hakyndaky kitaba Injil, yagny Hosh habar diyilyar. Sebabi Isa Mesihde Huday adamzat uchin baky dowzah jezasyndan gutulysh yoluny achyar. Bu sebapli hem ol ahli ynsanlara uchin Hosh Habardyr.
Konstantipolda dort kitabyn sechilip alynmagy, shol dort kitabyn taryhy faktlara esaslananda we yazylan wagtyna esaslanyp kabul edilipdir. Beyleki kitaplar bolsa yazylan wagtlaryny gaty sonra bolandygy uchin we Isanyn shagirtlerinin Isa hakyndaky yazanlary bilen gabat gelmeyandigi uchin kabul edilmandir.

bu sechilenler dort kitap haysylary

bu sechilenler dort kitap haysylary...
sen dordini hem okap gordinme?!

Turkmenistanda Yslam dinine degishli kabir derejeler bar meselem Ishan, Pir, yali...
Hristiyan dininde hem sheyle dereceler barmy?!
Eger bar bolsa sen haysysy?!....
Sonra o dereja gora diyilen zatlar biraz hem takyk bolayyar. (Prof, Doctor, Dotsent yali)

4 kitap diyyani Mark,

4 kitap diyyani Mark, Matthew, Luke ve John'in injil'leri bolaymasa...Yone barde yene-de taryhy 1 fakty yalnish aydyalar...Biblia'daki "Matthew'yn Injili" ya-da "Injili Matta" diyilyan kitabyn Matthew tarapyndan yazilmani hemme hristian bilyar, ol kitaplar "According to Matthew" diyip yazilan, yagny adamlar Matthew'den eshiden zatlaryny yazyalar oz isleyishleri ve dushunishlerine gora, yone kitabyn adyna "by ****" diyip, oz atlaryny goyanoklarda "According to Matthew" yagny "Matthew'e gora" diyip yazyalar...Biblia'da hich yerde yokdur "Matthew'in yazan hosh habary" diyip, sebabi Matthew davno olupdi ol injil'ler yazilip bashlananda....

Hristian oz onlerinde 4 sany kriteria goyyalar gospol sechmekde, her sechilen gospol'yn ichindaki her vaka shol ktirialaryn 1'ne uymaly, meselem olaryn 2'si sheylerak:

"reproof" -- "Adamlaryn edip yoren 1 zadyna "bu beyle dalde, sheyle edilmeli" diyip, olaryn yalnishini gorkezip, yzyndan hem dogry yola salmak maksat bolmaly"

" ***** " -- "Gadymy 1 vaka gurrun berilyar, ondan adamlar sapak almaly" (Meselem: Lut aleyhissalam'yn kovmunyn yok edilmegi, "gay" adamlaryn tarapyny tutyanlara sapak bolmaly)

Beylekileri takyk yadima dushmani uchin yazmayin, yalnishlik gidaymesin, onson menem diplomat yali aldap bashladygym bolar...

Ve yene-de 2 kriteria bar, yone shu gunki Biblia'da, bu kriterialaryn hich birine uymayan birgiden zat yazilan, Deedat'yn videolaryna jyklasanyz kopusini sanap berer..

Hristianlarda DD'ler bar in yokarlarda, olar PhD edenlere menzeyaler yone "Doctor of philosophy" dalde "Doctor of divinity" sayilyalar...

diplomat'yn ..ti dogry bolsa

diplomat'yn ..ti dogry bolsa ozunu zadyny bir gorkezer! adamdan gachyp yormeyar! chynymy aydayinmi, men shu mahal shonun yazan zatlarynda kimin huday, kimin mesih, haysi kitap dogry, haysi kitap yalnish diyenine dushunup bilman gechdim! gaharymam getiryar:D

Hajy-el Mubarek

Oglanlar,kosesin.Tamda"GULAK"

Oglanlar,kosesin.Tamda"GULAK"bar.Comment yazman.

diplomat birde huday

diplomat birde huday diyyan(haşa)birde de pygammer diyyan hz isa.sen on yalak zatlar aydyp bir hz İsany gynandyrma.
merw

yokardan ashak yetmek ucin 5

yokardan ashak yetmek ucin 5 min gerek boldy, tuweleme!!!

çalt gelipsinlay. merw

çalt gelipsinlay.
merw

Bagyshlan, bu tema hich zat

Bagyshlan, bu tema hich zat yazmalin diydiniz welinem, men bir zatjyk yazasim gelyar!
Diplomat: Senin yokarda yazishin yali, sen hich hili mukaddes kitaba ynananok, sheyle dalmi? Onsonam senin aslyn turkmen, we musluman. Sen yokarda yazyan, Men Isa pygamberin(A.S) yolundan gityan diydin! Eger sen aslynda musluman bolup, Muhammet pygamberin(S.A.V) yoluna name uchin eyermedin?(Isa pygamberin(A.S) yolu yalnish diyemok) Ya bir yalnishi barmy? Muslumanlyk barada kim aydip berdi? Sana Muslumanlyk baradaky aydip beren adam Muslumanmy? Yada Muslumanlyk barada haysi kitaby okadyn? We eger Muslumanlykda bir yalnish bar bolsa onda shony shu yerik yazip gorkezaysen!.....

Hajy-el Mubarek

dost men ahli Mukaddes

dost men ahli Mukaddes Kitaplara ynanyan. Hawa menin aslym Turkmen, ata babalarym musulman bolupdyr. Yone bir zady welin yatdan chykarma, adam Musulman bolup dogulmayarda, sony bilen dushunip ol yada bu dini yada pikiri kabul edyar we shona eyerip yashayar. Ondan bashgada men musulman sozunin hakyky manysyny alanynda, yagny, musulman diymek "hakykatdan,yurekden Biribara boyun bolyan adam" onda men Isa Mesihe iman etmek bilen hakyky "Hudaya boyun bolyan boldym". Men chagalykdan mamam musulmanchylyk hakynda aydyp berdi, men hem musulman dap dessurlaryny erine etirip ulaldym. Yone shol bir hatarda soviet okuw sistemasynyn ateistik dushunjesinde mekdepde terbielendim.
Yone Injili okanymda, men Isa Mesihin yone bir pygamber bolman adamzat uchin Halasgardigine goz etirdim we Hudayun Ol arkaly beryan imanyny kabul etdim. Shol gunden bashlap menin durmushym uytgedi, mana Huday Ona bolan iman arkaly shatlyk, parahatlyk we geljege bolan umyt berdi. Isanyn shahsyeti hemmelerden tapawutly, onun gunasiz yashayshy, owredyan taglymatlary tapawutly. Menin sana berjek maslahatym Injili chyn yurekden Hudaydan dilap okap gor, shonda sen ozun dushunersin!

okamak

diplomat wrote:

Menin sana berjek maslahatym Injili chyn yurekden Hudaydan dilap okap gor, shonda sen ozun dushunersin!

Sen bashda shu teklibine Gurhan ucin ozun synan bashda, son shey diysen bolar, yogsam bally waka bolaymasa!
Garaz, ibaly okaman, ya-da okasanam yalnysh many cykaryp bu yere yazyp otyrsyn, ozunem hemme mukaddes kitaplara ynanyan diyyan, Gurhan in sonky we Hak Mukaddes Kitap, shony onatja oka!

Bashdaky text'i uytgedipdir,

Bashdaky text'i uytgedipdir, men ony yzyna gaytaryp goydum sebabi yzyndan yazilan comment'lerin kopusi bashdaky text'e degishlidi, ony ayirsan bizin yazan zatlarymyz manysyz yali gorunyar !!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

shoni

shoni dagi duyan bolsan sana telpek bermeli boljak.garash hazir men telpek sanima seredeyin:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ay hitay, mana telpek berme,

Ay hitay, mana telpek berme, mende ovalam yetik...Yone blog'y achan adamyn yazan zatlarynda 1 zady uytgedenini nadip bilmeli, bilyanmi ?? "Taze iberilenler"-e basanynda onun garshysynda "updated" diyip yazilgi durya, shu 1-nji yazan adamyn yazanyny az kem bolsa-da uytgedenini anladyar!!

haa

haa muna-da telpek bersemmikam:)

Telpegini yanindaki

Telpegini yanindaki yaponkalara ber, olar uchin gen zatdyr cholden gelen :))

Bu yerde köp çekeleşikler

Bu yerde köp çekeleşikler boldy yöne belli bir netija gelinmedi .Men bir roman okayan şu wagt ady
" Life of Pi " yazary YANN MARTEL .Öran onat roman mena haladym.Bir oglanjygyn hinduizime ,hristiyanlyga we musulmançylyga ynanyşy barada.Üçisinede bir wagtda ynanyar, 23 den 30-njy chapterlerini okap görün gaty gyzykly we düşindiriji ...
Saglygynyz ...

Herkiming ynanyan zadyndan

Herkiming ynanyan zadyndan boyun towlatmak gaty kyn.Shonung uchinem belli bir netija gelinip bilmedi.Ozung okasang belli bir netija gelip bolyar.
Mena shu yerde diplomada zat dushundirjek bolup yadadym.Ing gaharym gelyan yerem Muhammet Pygambere we Gurhana tohmet atyan yerleri.Borlay,men kan yazsam aytmaly dal zatlary yazaryn.
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

gyzykly eken.yazayjakdym

gyzykly eken.yazayjakdym welin dushunishmerismikak diyip gorkyan.

yazmaly ekenin! belki

yazmaly ekenin! belki dushunisheris, belkide yok, yone pikirini yazsan hemishede gowy bolar.

Ay diplomatus

Ey diplomatjan. sana dinle name diyyan. Allatagalla her guluny synag edyandir. göryan welin sana gelen synag biraz agyr yali. Gije sen üçin Allajana yalbarjak. Goy Allatagalla seni we arkandakylaryny(sponsor),yanyndakylary öz rehmetine gowşursun.

BAKY BOLAN DINEJE ALLADYR!

Döwran Çilan

indi shu bloga

indi shu bloga yazmasanyzlan, acylanog-a!

sen bu yerde oz hyzmatyng

sen bu yerde oz hyzmatyng bilen wepaly boljak bolyang welin bu yer bir azajyk yalngysh yer oytyan sanga. sen gowysy chata zada gitseng has gowja bolarmyka diyyan
elhamdilulla

diplomat

bu yer mururmanlan yeri mesihilili kabul edilmeya olar nasaralar kapyrlar allan dushmanlary

Bu yer musulmanlaryn yeri

Bu yer musulmanlaryn yeri dal.. Bu yer turkmenlerin yeri.. Gelenin dinine seredemzok, ozuni alip barshyna seredyas ilki bilen..

Onsonan musulman diyip sen nama dusunyan?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Bu yer musulmanlaryn yeri dal.. Bu yer turkmenlerin yeri.. Gelenin dinine seredemzok, ozuni alip barshyna seredyas ilki bilen.. - diyenin ucin!"

nesinat musurman oglanlara

esselamualeykum kim musurman bolsa musurman allan dushmanlaryna salam bermeyar pyhambarmiz aiyyan muhammet kimde kim yahyd ve nasaralara dushushsa salam bermesin diyar oglanlar nesihat diplomat diyen oglana oznizi alladaylan olar allan dushlanlary olar ozlerne mesihiler diysede olar nasaralar alla tagala kuran keriminde olan kapyrdygny beyan etyar alla tagala kuranda aiytyan alla tagala islam diynden bashga dinden razy bolmayanyny aiytyan alla islam dinden razy bolanyny aiytyar menin nesihatym mesihiler diyanlarna gulak asman olan suji dilleri bardyr sizi allaymasynlar

Seniň süýji diliň ýokmy

Seniň süýji diliň ýokmy ?

Ýazanlaryňy okajak boldym, başym çaşdy, düşünmedim. Sebäp, ne otur bar ne-de nokat, ...
paid tha cost to be da Bo$$

gaygi etme selefi, barde

gaygi etme selefi, barde dinini bilyanler bar..

Selefi, kimdigini-ha

Selefi, kimdigini-ha tanamok, yone sana shuny aydayin, ozem hadys, manysy boyunca:

Kimde kim birine "kapyr!" diyse, ya diylen kapyr bolar, ya-da diyen!

Selefi, hristiyanlar kapyr dal, momin, olam Allaha ynanyan diymek bolyar, yagny, kapyryn tersi! Indi, hadys boyunca sen name bolyarsyn!?

Shu yagdaya uns berin, agzalar! Yalnyshayman, oyun ediljek soz we yagday daldir!

Hamza we Gadyr agalar oran onat yazypdyrlar.

Goshgyda hem Matinin Mesih daldigi belli bolyar, Mati Hz.Muhammedin(SAW) ymmatyndan Yslam alymlary bolup bilyar, yeke Mati yok, kop Matiler bar, yone olaryn iclerinden biri, ayratynlyk bn tapawutlanar we Mesih mysaly(kimin) oran onat ishleri basharar diyilyar.

musurman kimay mena

musurman kimay mena musulman

......................buda geçer.......................

Men pikirimche Ehli-Kitaby

Men pikirimche Ehli-Kitaby kapyr diyip yglan etmek dogry dal, yone ozun selefi(=wahhabi) bolanson, yagdayina dushunyan. Sana gora, men yalylaram kapyrdyryn. Alla bilya, goreris!
PS Ahmet Deedat oz chykyshlarynda Isanyn Mesihdigini aydya. Yagny Yslama gora Isa Pygamber geljekde gelmeli. Mesih bolmaly. Mesihin turkmenchesi Mati bolaymasa, Magtymgulam goshgularynda kop aydya.

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Magtymguly, sozum dinglegil

Magtymguly, sozum dinglegil jandan.
bu ishler ong geler ahyrzamandan,
Mati yerden chykar, Isa asmandan.
Bu Dechjaly, ol iki ar harap eylar.........

Hz. Isan geljegi hakynda iki gorush bar, iki pikir bar. Biri chyndanam geljegi, biri bolsa gochme manyda geljegi. Sebabi Hz Isan dilegi bar, ol Muhammet Pygamberin ymmaty bolayin diyip dileg eden. Hristiyanlaryn kopusunin Yslama girmegi (shu vagt giryan kopelip bashlady) diylip hem dushunip biliner diyilya..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Goshgy we yazgyn ucin, agam!"

ata sen intak islamyn

ata sen intak islamyn name diymegini bilenak oytyan kuranda alla tagala yahudlara nasaralara kapyr diyar sen nahiyli olara musurman diyyip bilya sena musurman diyan alla tagala kapur diya ylym al nesihat gurlemakan

Men-a halys basyldym-ey

Men-a halys basyldym-ey senden.. Name ata agadan we bu yerdaki beyleki agzalardan kop bilyandirin oydyanmi ozune..

Bir hadys bar sol ehl-i kitap barada: Olaryn aydyanlaryny ne inkar edin, ne-de tassyklan Aslinda bu hadysda diyiljek bolyan zat, elbetde hz. Isa barada aydyanlary barada dal. Yagny wakanyn beyna edilyan yerinde soralan sorag ol barada dal..

Yene birzat aydayin sana selefi.. Pygamberimiz wagtynda-da bardy seyle adamlar yagny hristiyanlar we yewreyler.. Yone Pygamberimiz olara hicwagt siz kapyr diymedi, we diyilmegini de halamady, islemedi, diyenleri ol isden el cekmegi maslahat berdi. Olara kapyr diyip yuzlenenler dine musulmanlaryn arasinda bozgaglyk cykarmagy halayan adamlardy..

Pygamberimiz barka sen yalidan gorelde alarys oydyanmi?

ata aga birinjidena hadisa

ata aga birinjidena hadisa dushinenak hadisda kimde kim musurman adama kapyr diyse sen kapyra kapyr diysen hich zat yok beter her bir musurman kapyra kapy diymek vajip kimde kim kapyrlara kapyr diymese ozi kapyr bolar sebabi alla tagalan kapyr diyenine sen musurman diydigin bolya sonam muhammed p.m.z kapyrlara kapy diymedigni niyreden bilyan mana kitapdan delil getir sen diline gelenini diyip yorme ylymsyz

Nirden cikaryanay kapyra

Nirden cikaryanay kapyra kapyr diymegin wajipdygyny.. Delil getirip gurle ilki..

Atamyrat aga hristiýanlara

Atamyrat aga hristiýanlara musulman diýmedi, ol "olar kapyr däl" diýdi. Hristiýana "musulman" diýýän ýok, näme, kellämiz işlänokmy?!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

selefi, bashda ozun onatja

selefi, bashda ozun onatja bilip yazsana, men ozume kop bilyan diyemok!
Sen Gurhany okap gutardynmy?! Hawa bolsa, nace gezek?!
Terjimesini okadynmy?! Nace gezek!?
Men okan ayatlarym barad yazyan! Ozumden jypdyramog-a!

Birem, Ehli Kitap(Zebura, Towrata, Injile we Gurhana tabyn bolan ahli( ynsanlara "momin" diyilyar, olam, manysy boyunca:"Allaha ynanyan" diymek bolyar.

Selefi, zat yazmankan 7 olcap 1 kes, her yazgynda Bayramyn diyyanlerine hasam golaylashyp bashlayaryn men-a!

ata gep kurany okamakda

ata gep kurany okamakda dal ony dushinmekde sonam biz hemme kitaplara alladan diyas alla tagala kuranynda beyleki kitaplan ovirlendigini aiytyar ve alla tagala islam dininden razy bolandygyny aiytyar sonam bayrama aiytyar hiristiyanlara kapyr dal diymek name iki yol bar imma musurman diyan yada kapyr allan dushmanlary bashga yol yok ortada

Quote: bayrama aiytyar

Quote:

bayrama aiytyar hiristiyanlara kapyr dal diymek name iki yol bar imma musurman diyan yada kapyr allan dushmanlary bashga yol yok ortada

Ine wahhabilerin, selefilerin IN BELLI TARAPY!
Olar sheyle pikir edyaler we yalnyshyalar. Edil sheyle selefiler musulmany oldurmekdenem boyun gachyrmaz, sebabi olar musulmany hem ozleriche kapyr yglan edip, sonam oldurmage fetwa berip bilyaler.
Edil sheyle selefiler-chechenler Orsyetde mekdepdaki chagalary tussag edip saklap adam oldurdiler, edil sheyle selefi chechenler Moskwadaky teatry tussag aldylar, edil sheyle chechenler Budenowskdaky bolnisany, keselhanany tussag sakladylar...
Edil sheyle selefiler musulmanchylyga we Yslama ysnat getiryaler. Olar Dagystana girip ozleri yaly musulmanlary kapyr yglan edip urushmakdan chekinmediler.
Sholar hem ozleriche "ya musulman, ya kapyr, Allanyn dushmany" diyip musulmanlaram kapyr yglan edyaler.
Men hayran sizlere...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Al telpek, Bayram! Oran dogry aydyarsyn!"

hawa, yagday sheyle,

hawa, yagday sheyle, Bayram!

Shu Selefa hem dushunip bilemok, hem gaharym gelyar, kim ona owretdika diyip. Ashgabatda bar-a diyipdiler sheyle bir yol. Bilmedim-da, ya bashga dowletlere gidip owrenaydimika? On Sylap diyip yorduk, indi bulam cykdy.

Shu wahhabi we shona menzeshlerin yuzunden, gor, nace ynsanda Yslama yigrenc doredi!

Indem gelip barde takal okayar! Dogry bolsa bolyaram welin, yalnysh zatlar bn kellani agyrdyar!

Bilmeyanler uchin aydayin,

Bilmeyanler uchin aydayin, yokarda sanan wakalarymda yuzlap adam, chaga, yarawsyz hassa we beyleki biguna adamlar olduler, ichlerinde musulman bolanlaram kop. Shu wakalar dine Yslamyn adyna bir topar gep getirdi...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ata sen kuranyn terjimesini

ata sen kuranyn terjimesini okap ozine dushinyansin oitme sen yly alymlan tefsirini oka ve alymlar aitlan manysyna name diydi senem shonyn yolynda bolmaly sen ozinche dushinyansin oytme yolyny azasharsyn

Selefi, sen yaly yalnysh

Selefi, sen yaly yalnysh dushunyanler sebapli, Yslamy hristiyanlara gowy dushundirip bilemzok, yene sen yalylar sebapli, Yslamy olara yigrendiryaris, onem-a gowy zatlar diyenokdylar, indem sen yalylar sheyle diysene, onda name diyerler, ha!?
Aslynda,sen nireden yazyarsyn, Selefi?! Sen US-da , UK-da, EU-da bolup gordunmi, shol yerdaki hristiyandyr budistlerin we beyleki ynancdakylaryn Yslam barada pikirini owrendinmi?!
Hawa bolsa, senin yzarlayan usulyn shona layiklykdamy?! Pygamberimiz "Allanyn/Ozunin/Yslamyn adynyn gunun dogup batyan her yerinde eshidiljegini aydyar, sen shol hadysyn niresinda, ha?! Jogap ber, ya shol agyr we biderek sozlerin bn gorenini urkuzip, hatda, musulman bolanlary hem Yslamdan gacyryp yorsunizmi?!

Hadys bar-ow, "gorkuzman, bushdulan!" diyip! yene-de ;"ansatlashdyryn, kynlashdyrman!" diyip. Ayatam bar:"dinde kyncylyk yokdur!" diyip, yene ayat bar:"ynsana goterip bilmejegi yukun yuklenmezligi" barada.

Gerekli yerinde tefsirem okayan, yone senin eyeryan ynsanlaryn tefsirine dal, ol-a hristiyanlar ekeni, meni hem dinden cykarar senin eyeryan ceshmelerin, ondan-a ozun ilki bashda onat ceshmelere salgylan we Yslam barada agzalary gorkuzyp yorme biderek yazgylaryn bn!

Onatja pikirlen, yogsam, indiki sheyle yazgylaryny pozular! Gorup ozum gorkup gidyan-le bolmasa!

shu bir alymyn

shu bir alymyn fetvasy

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال :
هل صحيح أن الشخص إذا لم يقتنع بأن الكافر كافر فإنه يكفر هو ؟ حتى لو أنه يصلي ويؤمن بالقرآن والسنة .
إذا كان الجواب نعم فما هو الدليل على هذا ؟
هل يمكن للشخص أن يؤمن بأن اليهود والنصارى مؤمنون وسيدخلون الجنة بعد أن تم تبيين الحقيقة لهم ، ولا يزال يعتبر مسلماً ؟ .

الجواب:

الجواب :
1. نعم صحيح ، ومن لم يقتنع بكفر الكافر في دين الله فما صدَّق ما أخبر الله تعالى به من كفرهم ، وما اعتقد أن دين الإسلام ناسخ لما قبله من الأديان ، وأن على كل أحد من الناس أن يتبع هذا الدين كائناً ما كان دينه قبل ذلك .

قال الله عز وجل { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين } [ آل عمران 85 ] ، وقال { قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً } [ الأعراف 158 ] .

2. قال القاضي عياض : ولهذا نكفِّر كل من دان بغير ملة المسلمين من الملل ، أو وقف فيهم، أو شك ، أو صحَّح مذهبهم ، وإن أظهر مع ذلك الإسلام ، واعتقده ، واعتقد إبطال كل مذهب سواه ، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك . أ.هـ " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ( 2 / 1071 ) .

3. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى :

اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة :

الأول : الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والدليل قوله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب .

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة : كفرَ إجماعاً .

الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم : كفَرَ إجْماعاً .

- وبعد أن عددها قال رحمه الله : -

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على محمد . مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( 212 ، 213 ) .

4. والشرك والكفر سواء في الحكم .

قال ابن حزم :

الكفر والشرك سواء ، وكل كافر فهو مشرك وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي وغيره.

"الفِصَل" (3/124) .

5. واليهود والنصارى كفار مشركون قال تعالى { وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ….. سبحانه عما يشركون } [ التوبة 30 ، 31 ] .

= عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" . رواه مسلم ( 153 ) .

فمن قال إن اليهود ليسوا كفارا فهو مكذب بقوله تعالى عن اليهود : ( وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ .. (93) البقرة

ومكذّب بقوله تعالى : (مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ .. (46) النساء

ومكذّب بقوله تعالى : ( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا(155)وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا(156)وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ .. (157) النساء

ومكذّب بقوله تعالى :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا(150)أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا(151) النساء

ومن قال إن النّصارى ليسوا كفارا فهو مكذّب بقول الله تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ .. (17) المائدة

ومكذّب بقوله تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(73) المائدة

ومكذّب بقوله تعالى عن اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بنبينا ولا يتبعونه :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا(150)أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا(151) النساء

فماذا بقي بعد هذا البيان من الله عزّ وجلّ ؟! ، نسأل الله الهداية ، وصلى الله على نبينا محمد .

senin yazan hadisin dogry

senin yazan hadisin dogry yone hadysyn manysy senin dushnyan dushunjani anladanak dogry bil adamlary gachyamyzak biz olary yslama chagyryarys yone biz olara yslama giyryancha kapyr diyaris alla tagala shony buyryar biz tagutlara kapyr diymeli hiristiyanlar tagut olar alla tagalaga shurk etyarler

musulman bolmak

selefi wrote:

biz olary yslama chagyryarys yone biz olara yslama giyryancha kapyr diyaris

Seydip nace adamy Islama sokup bildin?? Nace adamy Yslama yiladip bildin??

Men musulman dal yurtda doglan bolsam we musulman bolmadyk bolsam we Yslamam senin aydisin yali musulman bolyancam mana Allanyn rahmetinden uzakda bolan adamlar bolan kapyr diyen bolsady.. Omurem musulman bolmazdym..

gadyr tofik alladan alla

gadyr tofik alladan alla biyrini hidayet etjek bolsa senin vagzyna matach dal biz allan biyranyny etmeli hidayet bizin alimizde dal kuranda alla tagala muhammet a/s aiytyar hachanda daiysynyn yanyna gelende muhammet a/s dayisyna aiytyar oljeginin on yanynda daiy la ilaha illalla diy diya diyman olyar daiysy alla tagala aiyta indiryar / sen islanini hidayet etmersin alla islanini hidayet etyar diya/ shonyn yaly biz alla buyrygny etmeli

gadyr biz allan buyrynny

gadyr biz allan buyrynny etmeli bizin elimizde hidayet yok allan elinde islannini hiydayet etyar alla tagala kuranda aiytyar muhammet a.s /sen islanini hidayet etmersin alla islanini hidayet etyar diya/ biz kaprlary yslama chagyrmaly pihambermizin chagyrshy yaly pihambermiz biz hemme zady ovredit gitdi

Bolya bu bloga indi

Bolya bu bloga indi yazmali.. Ozalam zordan acilyar. Bu yazanima jogabyn bolsa diplomatyn basga bloguna yazay sol yerden dowam edayeli..

Jogabym seylerak:
Senin aydyanlaryn GUL yali zatlar bolup biler. Arassa, tamiz, owadan, yagsilik yagni YSLAM diyeli sona.. Yone sen adamlara kapyr diymek bilen guli yuzune aylap salyan.. Gulunem bir gowsurilis sekli bar. Hosamay sozler, milakatli ahen yali zatlar.. Adamlar sen aydyan zatlarindan on ozuni alip barsina seredyarler selefi.. Ozun biderek harakterli pis adam bolsan agzin bilen gus tutsanam adamlar sana ynanmazlar we senin aydyanlaryn olarin yureklerinde yer etmez..