Özüni yigrenmek (mana kömek edin!)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

men-a kate ölmegimi isleyan..
dünyani şeyle bir yigrenyan şeyle bir yigrenyan, bolar yaly dal..
name üçin? sebabi özümi yigrenji diyip hasap edyan..
gysgaça özümi yigrenyan.
bagyşlan yüreginizi bulanym üçin:

men özüm özümi yigrenji sayyp, özümi ejiz hasap edip, aslynda mekirlik edyanmi?? yagny ansat yoldan özümin samsyklygymy, yaltadygymy, günalidigimi gizlejek bolyanmy, tutyş özümi yigrenip, "ölmek isleyan" diymek bilen.. :)
bolup biler diyersiniz. sebabi men hazir hem özümi ejiz görkezmek isleyan yaly bolup görünyan size, edil şu yokardakylary yazmak bn..

garaz bulam-bujar pikirler bar kellamde..
men şeyle yigrenji bolsam hem özümi yigrenmelimi??
yagny men erbet adam bolsam, yene özümi gowy adam yaly görkezip gezmelimi?? yagny özüme "men gowy adam" diyip kabul etdirmelimi?? yada özüme "men biderek adam" diyip kabul etdirmelimi??
"men gowy adam" diysem, bu yalan bolar,..
"men yigrenji" diyip gezsem hem sony ölüme çenli gidip biler..
siz name pikir edyaniz?? nadip düzedip bilerin?men name etmeli?? şeyle umytzylykdan, garankylykdan nadip çykyp bolar??

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ay yoklay gowyja pacanlay

Ay yoklay gowyja pacanlay sen:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Shu sonky hepdelerde goryan

Shu sonky hepdelerde goryan adamlarymyn kopusi psihologik nasaglyk bashdan geciryarler. Ozum hem sheyle.

Name taze bir gizlin yarag dagy experiment edyarlermikanay? ;)

Diymek senem menin yali "chyndan" Marsa gitmek isleyanda?

Gitjek wagtiniz guuk

Gitjek wagtiniz guuk diyayin:)

Ya menden onem gidip yoren barmidi ol yerlere?

Senem

Senem men yaly pikir edyan ekenin. Menem ozumu yigrenya. Hemme adamlar mana gowydyr oydya emma huregimi bilenoklara.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Durun durun kosheshinow

Durun durun kosheshinow hemmaniz.

Menin ruhum belent dal diyip yordum welin hemmaniz menden beter yalila?

:)

Atdash, sen hem men yaly ekenin-ow, namedenka, hakykatdanam, gizlin bir guyc bizi sheyle yagdaylara gonukdiryan bolaymasyn-how :)
Ekzamen wagtlary esasy sebapkar bolaymasa, hany, gelin uyshup shony uralyn :)

Garaz, bagtly bolmak ucin edilip boljak kop zatlar bar, esasy we umumy yagdayi Bayram uzyn yazgysynda sonky abzasda onat dushundiren ekeni, sag bol, Bayram!

Wiiiý... menem özümi iki

Wiiiý... menem özümi iki ýüzlidirin öýdýän, ýigrenmesemem, erbet adamdyryn öýdýän, köp ýalňyş zat edýändirin öýdýän...
Ýöne beý diýdigim, mende mental problema barlygy däl. Özüňi ýigrenmek ýalňyş zat, aslynda! Sebäbi bu hassa edip bilýär! Ýalňyşýan bolsaň, ýalňyşlaryňy ýigren. Emma özüňi ýigrenme.
Men aslynda şu ýerde köp zady ýazdym, emma ýazmaklarymda, käwagt, maksadym şu ýere adam köpräk toplamakdy. Ýogsem, käbir ýazan owadan zatlarymy özümem edemok, ýogsam ýazgaranam boldum şeýtmeýänleri. Iki ýüzlimikäm diýip menem gaty çekinýän, ýöne şu ýerde ýazan zatlarymy gowy niýet bilen ýazanym ikuçsyz.
Meselem sap türkmen dilinde gepleşmek barada... Özümem şony 100% edýän adam däl. Ýöne bir ideýa, bir ideal gerekdi. Başga mysalam köplaý...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hahaha.Galtaman dost,sena

Hahaha.Galtaman dost,sena gulkunch ekening.Mena ozumi hich hachanam yigrenmedim.Onge gitmek uchin ozungi yigrenmeli dal.Ozumi biderek adamam hasaplamok.Garaz, oz-ozume gowunlik beryan shat bolmak uchin.:)
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Quote: men özüm özümi

Quote:

men özüm özümi yigrenji sayyp, özümi ejiz hasap edip, aslynda mekirlik edyanmi?? yagny ansat yoldan özümin samsyklygymy, yaltadygymy, günalidigimi gizlejek bolyanmy, tutyş özümi yigrenip, "ölmek isleyan" diymek bilen.. :)

Ölmek isleýän diýmek gaty ýalňyş zat. Bir gezek bir oglan ahyr çydaman şeýle diýýän öz jigisini gowy urdy "ölseň ölüp dynsana hany göreýin. Sen her eden işiňden soň düzelmekden geçen, şeýle diýip sypýaň" diýdi.
Ölmek isleýän diýmek moral tarapdan ejizlik, meniň pikirimçe.

Quote:

men şeyle yigrenji bolsam hem özümi yigrenmelimi??

Bilemokda... menem käbir zatlarda ýalňyşsam näme etjegimi bilemok. Özümi ýigrenjem duýýan. Ýöne özüňi ýigrenseň güniň kyn, depressiýa başlaýa. Iň gowusy dogry netije çykarmak.

Quote:

yagny men erbet adam bolsam, yene özümi gowy adam yaly görkezip gezmelimi?? yagny özüme "men gowy adam" diyip kabul etdirmelimi?? yada özüme "men biderek adam" diyip kabul etdirmelimi??

Şu gaty kyn sorag. Men bolşum ýaly boljak bolup köp alada etsemem, gaty kyn. Aslynda, sen hiç kime bir netije çykar diýeňok, özleri ýalňyş netije çykarsalar özlerinden. Ýöne özüňiň erbetligiňi her kime görkezjek bolup, eden ýalňyşlyklaryňam aýtmak dogry däl. Sebäbi hadysa(?) görä "eden günäleriňize şaýat tutmaň". Sen edýäň bir zady, hiç kime kabul etdirjek bolaňok.
Aslynda şu sorag öz kellämde-de barlaý... Menem gowy adam däl, ýöne aktiw bolamsoň köp ýazýan. Onsoňam, edýän erbet zatlarym hakynda, ýa erbet zatlar hakynda umuman ýazyp bilmän, gowy zatlar barada ýazýan. Onsoň bärdäkiler meni gowy adam hasaplaýan bolmaklary mümkin.

Quote:

siz name pikir edyaniz?? nadip düzedip bilerin?men name etmeli?? şeyle umytzylykdan, garankylykdan nadip çykyp bolar??

Aslynda bu depressiýa sende, meniň pikirimçe, nädip dowam etjegiňi bilmäňsoň bolýa. Sen öz bolşuňa bol, üýtgemek hökman däl. Gutar okuwyňy çaltjak, iş tap we öýlen. Onsoň hemme zat düzelip gider.
Häzir bu zatlary kellä alsaň kyn bolar. Isleseň gmail çat edip bileris wagtyň bolsa!
Ruhdan düşme!

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram, tuweleme, bize zat

Bayram, tuweleme, bize zat goymandyr-a Myrada gowunlik bermek ucin :)

Aslynda, men hem edil Myrat yaly pikir edyanlerin biri, mana yakynrak dost-yarlarym, tanysh-bilishlerime bu yagdayi boyun hem alypdym, hatda, bu sahypada-da bir yerde yazdymmykam diyyan ozumi yigrenyanligimi, yone beyle etmegin yalnyshdygy yazylypdyr, SYR blogyma-da seretseniz, ozume bolan garayshym bardyr azyrak!
Olmek islemek barada men hem kamahal pikirlenyadim, yone Biribara bolan ynanjym, Sheytanyn beryan waswasasyna bolan yigrenjim sebapli hem-de uly Yslam alymlarynyn hem menden 1000-lap has kyn yagdaylara sezewar bolsa-da, bashlaryny dik tutup hemishe beyleki ynsanlara umyt berenini gorup, olara hayran galyaryn we olary gorelde almaga synanyshyaryn! Bir gezek Jemal diyayipdi oydyan, "Ata aga, siz ozuniz bardakilere owut-undew berip, sonam ozuniz ozunizi yazgaryp yorsuniz..." diyip, dogry hem aydyar, yone elimde dal kamahal.
Wiy, olmek islemek barada, bize jany beren Biribar, ony aljagam Biribar bolmaly, ozumiz dal, Turkcede intihar, bizde ozuni oldurmek diyilyar
Nahak yere bir jandary oldurmek, Biribaryn huzurynda ahli jandarlary nahak yere oldurmek bn barabardyr, bu bolsa ebedi Jah.. bolmagyn ucin yeterlik bir sebap bolup bilyar!
Biribar beyle yagdaydan hemmamizi gorasyn!

galtaman sana name bolup

galtaman sana name bolup yor!!!seret ozuni yigrenyan diyme.ozun yigrensen her kimem seni yigrener.ozuni halamaly(respect etmeli).bu dunya name adam pahyr birje gezek gelya onda-da ozuni yigrenjek bolsa yashayshyn manysam yok!

dont try to be mean to me!!!

Turkce bolan waka (hekaya)

San Diago'da, Amerikan Adli Tıp Derneği'nin 1994'teki ödül yemeğinde konuşan başkan Don Harper Mills'in, dinleyicilerine anlattığı şu hadise oldukça enteresan ve düşündürücü:
23 Mart 1994 tarihinde Ronald Opus isimli bir Amerikalı'nın cesedini inceleyen adli tabip onun kafasından yediği kurşunla öldüğü sonucuna vardı.
Mütevveffa, 10 katlı bir binanın tepesinden intihar niyetiyle aşağı atlamıştı. (Umutsuzluğunu, geride bıraktığı notta açıklıyordu) Fakat çok enteresandır ki, 9. katın önünden geçerken pencereden gelen bir kurşunla hayatı sona ermişti. 8. kat penceresi hizasında cam silicileri korumak için konulmuş bir ağ bulunduğunu, ne silahı çeken ne de müteveffa biliyordu. Kurşun isabet etmeseydi Ronal Opus'un intihar girişimi zaten başarılı olamayacaktı.
Dr. Mills'in tesbitlerine göre, normal olarak intihar etmeye karar veren biri, intihar için düzenlediği mekanizma tasarladığı gibi netice vermese de, o bunu eninde sonunda başarır.
Opus'un 9 kat aşağıdaki kesin ölüm yolunda vurulmuş olması, muhtemelen, onun ölüm modunu intihardan cinayete çevirmeyecekti. Fakat onun intihar girişiminin başarılı olmayışı savcıyı elinde bir cinayet vakası olduğu düşüncesine itti.
Silahın patladığı 9. kattaki odada yaşlı bir adam ve karısı yaşıyordu. Bunlar, sık sık tartışırlar ve bu tartışmalar neticesi çoğu zaman ihtiyar adam, karısını silahla tehdit ederdi. Hadisenin geçtiği gün, ihtiyar karı-koca yine tartışmışlar, adam oldukça sinirlenmiş ve tabancayla karısını tehdit etmiş, bu sefer iş sadece tehditle de kalmamış ve adam karısına karşı tetiği çekmişti. Fakat ne olduysa olmuş ve mermi kadını ıskalayarak pencereye yönelmiş ve intihar etmekte olan Opus'a isabet etmiş.
Bir insan "A" şahsını öldürmeye teşebbüs eder fakat "B" şahsını öldürürse, o "B" şahsını öldürmekten suçludur. Fakat işin içinde başka gariplikler vardır. Bu suçlamayla karşı karşıya kaldığında hem adam hem de kadın silahın dolu olmadığı konusunda kesinlikle emindiler. Yaşlı adam uzunca bir süreden beri boş silahla karısını korkutmayı alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Öldürme kastı yoktu. Böylece Opus'un öldürülmesi bir kaza oluyordu.
Araştırmalara devam edilince, ölümcül kazadan yaklaşık 6 hafta önce yaşlı çiftin oğlunu silahı doldururken gören bir tanık ortaya çıktı.
Anlaşıldığın göre, yaşlı kadın oğlundan mâli desteğini çekmişti ve babasının onu silahla korkutma temayülünü bilen oğul, onun annesini vuracağını umarak silahı gizlice doldurmuştu. Artık hadise, ihtiyar karı-kocanın oğlunun Ronald Opus cinayetinden sorumlu olduğu noktasına gelmişti ve mesele aydınlanarak dosya kapatılmıştı.
Tam bu sırada hadise il ilgili yeni bir bulgu daha ortaya çıktı. Araştırmalara devam edilince Ronald Opus'un, annesini öldürmek istediği, fakat bunu bir türlü başaramayışı nedeniyle umutsuzluğa kapıldığı anlaşıldı. Bu, onu 23 Mart'ta 10 katlı binanın tepesinden atlayarak intihar etmeye itmişti. Ancak ölüm planladığı gibi olmamıştı. 9. katın önünden geçerken pencereden gelen kurşunun kafasına isabet etmesi nedeniyle Ronald Opus'un hayatı sona ermişti. Dosya intihar olarak kapandı.

Agzymy açyp galdym... Kino

Agzymy açyp galdym...
Kino düşürseňem bolýa şu temada!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

gowy hekaya

Yalnyshmasam bu hekaya Ibrahim Refik'in kitabyndan oydyan ady yadyma dushenok shu wagt , yone men bashga yerlerde-de kan gabat geldim shuna. Sagbol Ata aga, gyzykly hekaya.

Where is Hereket, There is Bereket!

Gutulysh bar!

Salam dost,
Senin aydyan zatlaryn bu kop adamlardan bolup gechyan yagday, men hem senin yaly yagdaya dushup gordum. Olara jogap tapmak uchin kop zatlara bash hem urup gordum. Yone bizi yaradan Yaradyjydan bashga hich bir erde jogap tapmadym. Mukaddes Kitap bize name uchin yaradylandygmyzy, we bizdaki problemalaryn name uchin bardygyny we nadip ol problemalardan bash alyp chykyp boljakdygyny bize dushundiryar. Mysal uchin bir guralyn nadip gowy ishlejekdigini ony yasap doreden adam dushundirip bilishi yaly, adamzadyn ruhy, psihiki we duygy problemalaryny hem ynsany yaradan REb Huday dushundirip bilyar we ona komek edip bilyar. Men Injil arkaly dynchlyga, shatlyga we durmushyn manysyna eye boldum. Onun usti bilen Halasgare dush geldim. Ol Halasgar mana taze yashayush, gunalerden gutulysh, chunnur ichki shatlygy we parhatchylyg, geljege bolan umydy berdi.

Bu hakynda koprak bileyin diysen onda ine shu website girip gor we ondaky makalalar, radio gepleshikler bilen tanysh, eger soragyn bolsa mana hat yazay!

"Hakykaty bilin, hakykat sizi azat eder" diyip Hz Isa Mesih aydyar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

link

Myrat, onem umyt barada 1-2 yerde yazypdyk, sen yene-de shu linke-de seret, ensalla, yene peydasy deger, mana degishi yaly!

PS: Diplomat, hosh geldin! Elbetde, Biribaryn kelamy hemishe biz ynsanlara peydaly we hayirly we shypaly we bagta sebap bolyar, bolmaga-da dowam eder!
Hemmelerin dogry dogryny tapmagy dilegi bn!

musulman

Adama sora birinji haysy dinden diyip. Injili okatsan hasam kellesi garyshyp giderda Gurhan oka diy.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Anna dost, shol oglanyn

Anna dost, shol oglanyn infosyna girsen email adresinde "hoshhabar@turkmenhh.org" diyip yazilgi, ve onyn ol adresi alyp bilmesi uchin www.turkmenhh.org bolan, hristianlygy turkmenistanda propagate edyan saytin admin'i, moder'i ya-da shuna menzesh birzadydygyna dushunersin ve sheyle adamyn musulman bolmajagy achyk gornup dur !! Ol hem Yslam dinini govy bilman, ansat rahatlyk yagny bu dunyadekan jennet bushlugyny almak uchin Hristian bolanmyka diyyan, yone deniz'de gark bolmajak bolup yilan'a yapishyanindan habary yok !!

Halasgar = Savior = Hz.Isa

Halasgar = Savior = Hz.Isa ?????
Gunalerden gutulysh = Ispovedanie ?????

Depresia giren adamlary dininden chykarmana gelen bolsan gayrat etde 1 tema ach, shol yerde nadip Galtaman'yn dushen yagdayindan gutulyp bolyandigini, Injil'de bu babatda yazilan zatlary quote edip ve Halasgar/"Guna bagyshlayan" diyyan adamyn/zadyn kimdigini ve ol gunaleri nadip bagyshlayandigini yazsan sana ullakan sagbolsun aydardyk !!!

Beydip, saman astyndan suv goybermek gerek dal, ozuni dogry Hristian sayyan bolsan depresiadaky adamlar bilen dalde, adaty haldaky, Yslam dinini azajyk bolsa-da bilyan adamlar bilen gurlesh !! Munun uchin taze tema achsan sana minnetdar bolardym !!

Galtaman,Bayram Aga!!! Men

Galtaman,Bayram Aga!!!
Men size oz dogrylygymy sozlayin,menem siz yaly ozumi yigrenip,ozumi samsykdyr diyip pikir edip,yalta diyip yordim,YONe bir gun oyde otyrdymda oyumi yatladym,OZUME SORAGLARY BERDIM MEN NAME UCIN YALTA SAMSYK DALI HEM__DE YIGRENTGI JOgaby bir yerdedir...
Men tapdym oydyan jogabyny...
Dunyanin ozu yigrentgi,ozunam yigrentgi edyar,yone name etjek bu yalancy dunyade biz "Synaglardan"gecyaris.RUHY,BILIM hem-de OZbasdaklyk synaglaryny!!
Pikir edip gorin!!
Komek edendirin oydyan,sebabi mana komek etdi!!!
Jan saglygynyz!

Ozini yigrenme, mne kajetsya

Ozini yigrenme, mne kajetsya mnogie shundan gechyarler. Mende de bylo takoe vremya kogda men ozimi yigrenyardym, a potom pikirlendim dash toweregime seretdim, i smotryu, ne vse my takie zamechatelnye, u kajdogo iz nas est' plohie cherty, i eto otlichaet nas drug ot druga. I esho life is not that bad kak kajetsya, inogda mojet byt' i huje.
"I cried because I had no shoes, before I met a gay with no feet" Men shu nakyly obajayu, we inogda kogda I am not happy with myself and mylife I remember this and think that it could've been even worse, Tak chto ne unyvay, just try to be positive and find all the good thing in your life: your family, your friends.

Quote: "I cried because I

Quote:

"I cried because I had no shoes, before I met a gay WITH NO FEET"

Mda... hem aýaksyz, hemem gay...
:)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

oops, sorry I meant a guy!!!

oops, sorry I meant a guy!!!

:)

Zohre, shol postyny "edit" edip bilyan, duzeday islesen!

A nadip edit etmeli? tam

A nadip edit etmeli? tam tolko reply and write to author bar a edit yoga. ;-(

shu yere

Zohre wrote:

Ozini yigrenme, mne kajetsya mnogie shundan gechyarler. Mende de bylo takoe vremya kogda men ozimi yigrenyardym, a potom pikirlendim dash toweregime seretdim, i smotryu, ne vse my takie zamechatelnye, u kajdogo iz nas est' plohie cherty, i eto otlichaet nas drug ot druga. I esho life is not that bad kak kajetsya, inogda mojet byt' i huje.
"I cried because I had no shoes, before I met a gay with no feet" Men shu nakyly obajayu, we inogda kogda I am not happy with myself and mylife I remember this and think that it could've been even worse, Tak chto ne unyvay, just try to be positive and find all the good thing in your life: your family, your friends.

Zohre, shu yazgyna seret yokardaky, shonda bar ahyryn "edit" ?!

Yok, anarda "edit" yok, dine

Yok, anarda "edit" yok, dine reply we write to author bar ;-( Ay bilmedim mena

dogrudanam sheyle ekeni, bah !???

ata wrote:
Zohre wrote:

Ozini yigrenme, mne kajetsya mnogie shundan gechyarler. Mende de bylo takoe vremya kogda men ozimi yigrenyardym, a potom pikirlendim dash toweregime seretdim, i smotryu, ne vse my takie zamechatelnye, u kajdogo iz nas est' plohie cherty, i eto otlichaet nas drug ot druga. I esho life is not that bad kak kajetsya, inogda mojet byt' i huje.
"I cried because I had no shoes, before I met a "guy" with no feet" Men shu nakyly obajayu, we inogda kogda I am not happy with myself and mylife I remember this and think that it could've been even worse, Tak chto ne unyvay, just try to be positive and find all the good thing in your life: your family, your friends.

Zohre, shu yazgyna seret yokardaky, shonda bar ahyryn "edit" ?!

1, 1-2, 1-2-3, ses kontrol, 1, 1-2 :)

Barde, cyndanam edit buttony=dugmesi yok ekeni, oran gen zat!?
Atdash, shu yeri gorsen guk diyersin-da!!!

Gin bol

Gin bolsanay Galtaman, hemme zadam gechip gider.

Where is Hereket, There is Bereket!

bah

mena hiçwagtam özümi yigrenip görmandim...dogry pikir edip gördüm men özüm,i gowy göryan...hmmm...belki erbet hasiyetdir...
...
özüni gowy görmek aslynda başga biri üçin yaşamak yaly birzat yaly,men özümi yigrensem ilki bn ejeme zyyan yeter sonam kaka jigi dogan...dost yar...
...
mysal üçin bir yakymsyz yagdaya düşemde umytlyrak bolyan indiki gezek gaytalamajak bol diyyan öz özüme..bu gün bolmasa ertir bolar,bolsa 5 bolmasa 25,sen bolmasan senemjan...men köp ulanyan halatlarym...

hehehe. Diplomat eke? Siz

hehehe. Diplomat eke? Siz şol Hristiyan bolan türkmen dalmi?Özünüzem misyoner yaly? Şeyle dalmi?

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Mert bol

İçiňizi döküberiň, ýeňlärsiňiz. Ýetginjek ýaşda bolýan ýagdaýlar. Şeýle ýagdaýda adamyň özüni tanamaga pursat döreýä, durmuşda many gözlenip başlanýa.
Täze başlangyjyň, öwrümiň, baharyň habarçysy...
Ýaşy ýetende şol soraglary soramaýany nätjek...

paid tha cost to be da Bo$$

Sagbolun hemmaniz.. Diplomat

Sagbolun hemmaniz..
Diplomat gardaş, men musulman we öz dinimden hazirlikçe doly razy..
eger musulmanlykdan çykayan yagdayymda hem, hristiyanlyga girmerin..
bolsam bolsam, ateist bolaryn, emma hristiyan bolmaryn.

Aý menä Diplomadyň

Aý menä Diplomadyň ýazanlaryna kän üns bermändirin. Ýöne okap haýran galdym...
Beh, bularyň missionerligi her dilde-de edil şol bir sözleri ulanýalar, terjime edäýýäler...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

dogry

Dogry aydyan Ga1taman musulman adam hichem hristiyan bolmaya bolsa bolsa ateist bolar. 1den 3 chykarmaz Hudayy dine 0 eder (hasha) ateist bolar.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

hakykaty gozlan hakykaty taparsynyz!

Gadyrly ildeshler,
Sizin kopunizin menin yazan maslahatyma oz pikirinizi bildiripsiniz. Ilki bilen Galtaman dostyn yazanyna jogap yazmakchy, dost seni men hristian dinine gechmage chagyramok, hristian dini oz ichine durli adamlaryn goshan zatlaryny alyar. Men sana ol yoly salgy beremok. Men sana hakykat bolan Isa Mesihin yzyna eyermek barada aydyaryn.
Eger sen musulman bolsan onda, senin okayan kitabyn Gurhan hem Injili okamagy we iman getirmegi aydyar. Ondan bashgada senin ruhyn azat bolmasa onda sen depresiadan, ozuni yigrenmekden azat bolup bilmeyarsin. Huday seni hakykat bilen ahli zatdan azat edip bilyar.
Men Isa hakynda gurrun etmek isleyanler bilen gurrun etmage hayush eden ildeshlerimizin hayushyny edip taze bir blog bashlaryn. Shol erde has ginishleyin gurrun ederis.

Hemmanize ahli yagshylyklary arzuw edyarin,
Diplomat

Gurhan'yn "Injili okan"

Gurhan'yn "Injili okan" diyyani chyn, yone shol bashdaky Injil'i nireden tapyp bolarka ?? Sebabi bizin kitabymyz shu gunki hristianlaryn kitabyna "Oz elleri bilen yazdilar" diyya.
Menin ozum hristianlik bilen gyzyklanyan adam, yone Injil'i okan vagytlarym kamahal ozumi tutup bilman "Ufff, shular yali biderekligi nadip Biribar'a gelishtirip yazip bildilerka" diyenimi bilman galyan...

Kuran...

Gadyrly diplomat!
Yslam dininin Mukaddes Kitaby, Kuran, elbette bir adamyn musulman bolmagy üçin in başda Hz.Muhammet(s.a.s)'in pygamberligine iman etmegi buyuryar we O'ndan (s.a.s) önki ahli Pygamberlere we Kitaplaryna iman etmegi buyuryar. Eger biri şeyle etmese onda onyn bu buyrukdan boyun towladygy bolyar.
Yöne, in esasy zat, Kuranyn beyleki mukaddes kitaplary okamagyny buyuryan yerinde olaryn in esasy haly, yagny Alla tarapyndan iberilenindaki yaly arassa yagdayda bolmagyny aydyar. Mergeninem diyişi yaly şol kitaplaryn we İnjilin in arassa halyny tapmak mümkin dalmika diyyan.

hmmm

oglanlar gyzlar!
şu sayta gayrat edip syyasat,din,o köçe bu köçe way turanjylyk
way eje türklük,evropaly aziyaly,feminizm fetişizm yaly biderek gereksiz way hakykatmyş way eje ruhum açmyş...yaly açyk yada gizli propaganda meselelrini getirmansene...şu sayta şolardan gaçyp dynç almaga gelyas welin gözümizin içine sokup HAKYKAT! diyip hemme kişiden akylly yolun anarsyna geçen mysalynda bize yüzlenman!!!name hakykatdygyny bizem bilyas bilyanimiz üçin bu yerde,tormozit etdirjek düşünjelerde dalde adaty,gündelik meselelerden gürleşmek isleyas...
...

hayran galaymalay

Salam dogan dostlar! Ga1taman dogan meselane dushunyan chaltyrak duzelmegini ALLA tagaladan dilaris ins...
Diplomat senin diyyanin dogry Quran okan diyyar yone barde enede shol Quran diyyar "kim ozine islamdan bashga din saylasa onynki kabul bolmaz" sheylerak terjime edip bildim!!! Sagbol!

Dogan senin problemana komek

Dogan senin problemana komek ederin mana yuzlen emeilima yaz men sana elimden gelen komek bereyin!! hokman jogap bererin! garashyan! ;)

Sagbolun ildeşler.. şu

Sagbolun ildeşler..
şu blogy açamdan we barde kabir adamlar bn gepleşemden sonra, çyndanam üytgedim, we dogrydanam gowy tarapa dogry gidip başladym..
sagbolun.. eger açmadyk bolsam yene dowam ederdim..
dine açylmak gerek eken..
öz eden işlerimin manysyzdygyny bilip galdym..
sagbolun.. şahsy problemama çözüwlerinizi üçin hemmanizden minnetdar.