Waksinatsiya bizde gowy...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bizde waksinatsiya erbet diyen yaly gep-gürrünler bar. yok, asyl bu beyle dal. bizde dünyanin köp yurtlaryna serdende has gowy. sebabi biz sossializmden yany çykdyk. entagem onun tasirleri bar. sebabi sossializmde saglyk döwlet tarapyndan doly üpjün edilmeli.
bizde waksinasiya prosendi %93-95(bu maglumat unicef we who-dan aldym who: world health organization).bizde göwreli ayallaryn barlag-idegi %97-99.men türkmenistanyn in gyrasyndaky 500-600 adamlyk obalary hem bilyan, şol yerlerde-de göwreli ayallar we 5-yaşa çenli çagalar periodiki barlagdan geçirilyar.bu zatlaryn men hakyky şayady sebabi yazda menem ony muny edişdiren boldum. bular gowy zatlar. geleni gepatitlere(saraltma,hepatitis,jaundice)
Şu wagta çenli 5 dürli gepatit anykladylar.A,B,C,D we C.
Yaş çagalar köplenç A we E bolyalar.Bular kan gorkunç dal sebabi hroniçeski yagdaya geçmeyarler.B,C we D gepatitleri hroniçeski yagdaya geçip bilyar. B-e garşy waksina etsek awtomatiçeski C-e gaşy hem etdigimiz bolyar,sebabi C dine B bar bolsa kesel döredip bilyar.yza galan döwletlerde köplenç B, yewropa döwletlerinde bolsa C duş gelyar.
Goranmak üçin name etmeli: Bular yaş wagtymyz edilyar.0-1-6 aylyk wagtlarymyz.sonra 15-20 yaş töweregi hem etdirmeli 0-1-6 aylyk yaly edip.yöne ikinjisi köplenç üns berlenok. ine şu sebapli hem kesel köp duş gelyar. hroniçeski gepatit köplenç ar-ayallar arasynda geçegen bolyar.şonun üçin kabir zatlara(?) üns bermeli
gepatitlerde esasy bagyr zayalanyar. fibrosys emele gelip,in sonunda bagyr ahli funksiyasyny yitiryar...ine in erbedi hem şu.mundan son kan bir edere zat yok ya dializ ya-da bagyr transplantasiya (tx). diyalizi köp döwlet özi üpjün edyar.yöne tx weli kyn.tm-da şu wagta çenli bagyr tx barada eşitmedim.B üçin IFN,adofovir C üçin IFN,Ribovidin D üçin bolsa gynansagam peyda edyan hiç hili zat yok. hazirlikçe şular, belki son yene dowam ederis...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

"B-e garşy waksina etsek

"B-e garşy waksina etsek awtomatiçeski C-e gaşy hem etdigimiz bolyar,sebabi C dine B bar bolsa kesel döredip bilyar.yza galan döwletlerde köplenç B"
C däl, D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

terapeyany okay...

yalnyşyan dost. D-nin ady Defisit-den alynan ka wagt delta diyyaler. bular HB-Ag+ bolanda kesel döredip bilyaler. sonam yza galan döwletlerde B, yewropada C sebabi yewropadaky universal vaccination.islesen Alexanianyn terapeya kitabyny okap göray

Dogry aýdýansyň, menä

Dogry aýdýansyň, menä inetden okadym.
D diňe B bolan adamda bolup bilýä diýip.
Sen bolsa C diňe B bolanda bolup bilýä diýýäň...
Isleseň inet link bereýin
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

http://www.cdc.gov/ncidod/dis

http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/d/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Quote: Bizde waksinatsiya

Quote:

Bizde waksinatsiya erbet diyen yaly gep-gürrünler bar

Nirede şeýle gürrüň bar?
Neujeli adamyň gepine dogry düşünmek kynaý?!
Aý haýran galaýmalaý netije çykarşyňyza...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

yalnyş yazypdyryn

şu wagt gördüm yalnyş yazypdyryn. B yok bolsa C hem bolup bilmeyar. dogry aydyan. men yalnyş yazypdyryn...

dogrysy şu

B yok bolsa D bolup bilmeyar.c-e garşy wak. yok

wolf-chaikoff wrote: bizde

wolf-chaikoff wrote:

bizde waksinasiya prosendi %93-95(bu maglumat unicef we who-dan aldym who: world health organization).

Internetden aldyňmy? Nireden aldyň?

howa

howa internetden aldym. dünya saglyk jemgiyetinin maglumatlary

Waksinasiýa barada

Waksinasiýa barada sorajakdym.
Men beýleki temada hepatitis B barada aýdypdym, beýleki waksinalar barada däl! BSJ zat edilýä bizde, ýöne meň kagyzlarymda gepatit B garşy waksinasiýa ýok. Ine özümem gepatit B bolup kyn gün görüp ýörün...
Bizde-de şony girizseler gowy bolar
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

...

dogry aydyan. gepatit b 10-12 yil gowrak gorap bilyar. ondan son yene etdirmeli. yöne biz şona kan bir üns berip duramzok. sebabi symptomlary gaty agyr dal. yuwaş-yuwaşdan etjegini edyanlerden.

aha dogury aytyan.barde

aha dogury aytyan.barde canada-da medicina osen,yone doktorlar halka kop seredenoklar.(bekli ayynda 17.ooo$ alyanlary uchin bolaymasa)nu aytmagymyn manysy yagny turkmenistandaky mediclar yaly halka kop seredenoklar,gaygy edenoklar.

dont try to be mean to me!!!

hmmm

bu edil beyle daldir. doktorlar köplenç waksina edeni üçin pul almayarlar(alsalaram gaty az).bu esasy yurdun saglyk politikasy.canada kapitalistlerin öndebaryjylaryndan. bilyaniz, kapitalizminem kem gaydyan taraplary bar.

shu yerde www.sizinti.com.tr

shu yerde www.sizinti.com.tr dan biologiya we medisina degishli oran onat maglumatlara dush geldim. Yagny, bir makalada ynsan organlarynyn suratlary hem berlip, ynsanyn beden gurlushyndaky oyjuklerin ahlisinin diyen yaly calshyrgyclarynyn hem barlygy yazylyar we suratlar bn onat dushundirilyar. Turkce bilenler ucin:
-El hereketlerine sebap bolyan damar bilekde kesilse name bolar?
-Oyjuklerin bir-birine nahili komekleshyanligi barada raport;
-Oyjuklerin ynsany dushunja gark edyan wezipeleri;
-Ynsan oyjuklerinin ynsan erki bolmaksyzyn guycli gorag sistemasy bn goralyany...

barada yazgylar okap bilerler, ynha azyrak Turkce gornushi:

Dokularımızın da Yedeği Var
Safa SEÇİLMİŞ

-El hareketlerimizde çok önemli olan bir sinir, bileğimizde kesilirse ne olur?
-Dokularımızın, insanı tefekküre sevk eden vazifeleri...
-‘En güzel şekilde yaratılan’ insanoğlunun vücudu, tamamen irâdesi dışında çok ince hesaplar gerektiren bir sigorta sistemiyle mi sigortalanmıştır?..
-Birbirlerinin imdadına koşturulan dokuların hikâyesi...

Her zerresinde harika bir plân müşahede edilen insan vücuduna bir de şu açıdan bakalım: Vücudumuzda her şey yerli yerinde yaratılmış ve en küçük bir israf yapılmamıştır. Vazifesi az gibi görünen dokularımız, kaza veya hastalık gibi çeşitli durumlarda birbirinin imdadına koşturulmakta ve böylece fonksiyonlarını kaybetmiş organların yeniden fonksiyon kazanmaları sağlanmaktadır. Vücudumuza paha biçilmez birer hazine olarak konulmuş farklı dokular, çeşitli fonksiyonlarla harikulâde işlerde istihdam edilirler. Hattâ dokular normal çalışma alanlarının dışında gerektiğinde yeni vazifeler üstlenebilirler.

Sinir dokusu
Şekilde görülen 'nervus suralis' (Şekil-1) isimli sinir, insan bacağının arka kısmında yer alır ve bu bölgenin deriye yakın yerlerindeki duyuların beyne taşınmasında rol alır. Bir an için el hareketlerinde çok önemli olan bir sinirimizin, bilek bölgesinde kesildiğini düşünelim. İşte bu sinirin tamiri için vücudumuzun başka bir yerinden sinir dokusunun taşınması ve kesilen sinirin yerine dikilmesi gerekecektir. İnsanın kendi dokusu, hiçbir uyuşmazlık göstermediği için bu nakil çok değerlidir. Bu maksatla 'nervus suralis' isimli sinir, bulunduğu yerden çıkarılarak, kesilen sinirimizin yerine ikame edildiği takdirde; elimiz yeniden fonksiyonlarına kavuşma şansını yakalayabilir. Sinirin çıkarıldığı yerde ise duyu kaybı pek hissedilmez.

doly okamak ucin:

http://sizinti.com.tr/konu.sizinti?SIN=87e8fae98e&k=929&251223462

:)

O-how, Jemal, jigim, yashayarmynay!? Bah, gor, nahili begencli yagday :)
Jigim, sen Turkce owrenmanmidin, bah, men-a seni Turkcani sokensindir oydup yordum, ya sana IngiLAZca tapyp iberaysemmikam :)
Jigim jan, lin arkaly senem suratlaryna sereday-da men onki edishim yaly:)
Galyberse-de, Turkce Turkmenca yakyn-a, dushunersin belki!?
Ay, sen dayaw-a, dash edersin-le :)