Haýsy kitaby okadyňyz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Gorkut Ata
18% (8 votes)
Şejeräi-Teräkime
2% (1 vote)
Kowusnama
2% (1 vote)
Şanama
0% (0 votes)
Görogly
41% (18 votes)
Müň bir gije
7% (3 votes)
Hemmesini
30% (13 votes)
Jemi 44 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bagyşlaň, ol beýleki ses

Bagyşlaň, ol beýleki ses berişligi aýyrsaňyzlaň!
Men ony ýalňyş etdim.
Şu eserler, meniň pikirimçe, edebi türkmen dilinde ýazylan eserleriň iň oňatlary!
Şulary okasaň, türkmen dilini has gowy öwrenýärsiňmikä diýýän, köp-köp gadymy sözlere gabat gelýäň.
Eger mümkinçilik bar bolsa, hökman okamaly!
PS Öňki ses berişlik aljagyny aldy öýdýän Myratjan :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Doly hic haysini

Doly hic haysini okamadim.

Okanlarym (bolek-bolek)
Gorkut Ata, Kowusnama, Görogly

Beylekileri hic okap gormedim.

Men yeke şejerai terakimi

Men yeke şejerai terakimi bilen Şanamany okamadym öytyan. Yöne nadip vote etmeli?:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Menem nadip vote etjegimi

Menem nadip vote etjegimi bilmedim. Taze Survey modulinin ulanilmali yerida shu.. ol yerde birden kopusini hem saylasan bolyar yada basga bolsa yazsan bolyar.

hmm

Bayram, ikisi ya ucusi birden yaly bolumi bolsa onat boljak ekeni, atdashyn aydanlaryny birem 1001 gijani doly okadym, beylekileri bolek-bolek.
Onat kitaplar, elbetde, Tm dilinin osmegie komek eder!

Men hemmesinden bolek bolek

Men hemmesinden bolek bolek okapdym.Ing kop Goroglyny okan bolsam okandyryn.Yatdanam chykyp gitdi haysyny kop okanym:)
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Görogly ve gorkut ata yi

Görogly ve gorkut ata yi okadym

hedef turan rehber kuran

Şol kitaplary gaty halapdym

Şol kitaplary gaty halapdym bir döwür. "Müň bir gije" diňe ertekiler ýygyndysy ýalydyr welin, içinde köne türkmen sözleri gaty kän. Hökman okaň!
PS Atamyrat aga, nädip bir-bada 2-3 sanysyny saýlap bolýa bilmedimdä...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Merwezi

Merwezi dil baradaky poll-ynda edipdir-a, meselem, 2 we 3, ya-da 1,2 we 4 diyip, senem bashda goyanda nomerleri belli olaryn, sonam no boyunca kop kitap secer yaly edp bilerdin, elbetde, yene sawlik ya yetmecilik bolar welin, in azyndan has amatly bolar!?

Aý kellä

Aý kellä gelmändir...
Täzeden ýasamagyň ýerine şu ýere şol okan kitaplaryňyzy we size eden pozitiw täsirleri barada ýazaýsaňyz nädýä!?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bah

onat teklip, bizem shony edyas oydyan hazir:)
poll-da bolsa, gowy boljakdy-da, yone shony aytmak islapdim:)

Aslynda öýde Abulgazynyň

Aslynda öýde Abulgazynyň "Şejerei-Teräkime" kitaby bar, ondan başga taryhy kitaplar bar, ýitmedik bolsa.
Edil häzir kompymda şu kitabyň orsçasy bar.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Sejere

Sejereyi Terakime-de gysgaca name barada yazylanyny yazyp biljekmi, Bayram, in azyndan agzalara "hint" bolar kitap barada!? Men-a duypli yatdan cykardym diyen yaly, onler yarysha tayyarlanyarkak azajygam bolsa jyklapdymmykam diyyan!?

Özbekleriň hany, Çingiz

Özbekleriň hany, Çingiz hanyň neslinden bolan özbek Abul-Gazy Bahadyr Hanyň ýazan taryhy eseri. Ol hem Han bolan, hem taryhçy bolan. Türkmenler oňa şol döwür "biziň Oguznamamyz bar, başga eserlerimiz bar, ýöne olar köneldi, eserlerde biri-birine garşylyklar köpeldi. Sen taryhy bilýän adam, alym adam, bize türkmenleriň taryhyny ýazyp ber!" diýip ýüz tutýa.
Olam bilenjesinden ýazýa.
Şol eser her nähilem bolsa, Raşid-ad-Din we Mahmyt Kaşgary döwründen soň türkmenler barada ýazylan iň gymmatly eser bolmalydyr. Eserde esasan Türkmenistanyň häzirki ilady, Eýran, owgan, Maňňyşlak we özbek türkmenleri barada ýazylan! Beýleki oguzlar barada aýdylanok. Içki we Daşky Salyrlaryň gelip çykyşy, türkmenleriň ýaşaýşy barada ýazylan.
Eserde rowaýat we gürrüň köpem bolsa, gaty gymmatly eser. Sebäbi şol gürrüňlerden biriden-biri dogry bolmaly!
Garaz, türkmençesi "Türkmenleriň nesil daragty" ady bilen belli!

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

minnetdalyk

Bayram, kop sag bol!
Sheyle eser sonky dowurde-de cykypdy oydyan, ozi sha bolup, esasy dushmanlary Sheybanylara(mongollar) garshy alyp baran urushlary, sonam Hindistana yorushi we bir shaherin tazeden gurulyp, dunya belli bir shahere owrulmegi barada. Shanyn ozi hemme bashdan geciren wakadyr soweshlerini sada dil bn jikme-jik beyan edyar, oz dowrunin shahyrdyr yazarlarynyn, ussadyr tebiplerinin we sh.m. ynsanlaryn bilimdir sanatlaryny osdurip peydalanylmagyna oran uns beryar we olar bn ozara maslahatlar geciryar, oran gyzykly kitap ekeni, hazir ol shanyn ady hem yatdan cykdy, belki-de Ekber sha bolmaly!

hiçisini

hiçisini okamadym!))
türkmen eserlerden "dordepel"i okanym yadyma düşyar..
şu tomus öye gidem-de, bir topar kitap alyp gaytmagy maksatlayan..
we başga-da birnaçe baydak + tahya alyp gaytjak.

Uchluk, yerine

Uchluk, yerine gechay
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

görogly münbir gije gorkut

görogly münbir gije gorkut atany okadym welin hemmesini diyilyan kitap haysy kitaba hiç gabat gelmedim:)

Gorogly

Dine Goroglyny doly okadym, beylekileri yarym yalta okashdyrdym.

Where is Hereket, There is Bereket!

Shejerai Terakime'den ve

Shejerai Terakime'den ve Shanama'dan bashgasyny okapdym yalnishmayan bolsam yone takyk bilemok, Shanama adyndan okanyma menzeyar yone ichi yadima dushenok...Men kitap okanymda ya-da kino gorenimde koplench adyny yatdan chykaryan, esasanam kinolarda bolyar sheyle, 1'i azajyk aydip bashlasa "aaa, omy ya" diyyan velin..

Menem koplench kinolang

Menem koplench kinolang adyny unudyan.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Shanamany Firdewsi diyen

Shanamany Firdewsi diyen pers yazya, onda Rustem Zal barada, Suhrab barada aydylya.
Turanyn palwany Alp Ar Tunga barada hem azajyk bar, yone persler ozunkini gowy gorkezya, guychli gorkezya.
Shonda-da gadymy dilde yazylan, owadan eser. Okamaga degya.
Shu eserlerin hemmesinem in azyndan gadymy turkmen dili uchin okamaly!
Eserler gadym dowurde turkmencha terjime edilenson, bir topar kone sozlerem bar. Olar gaty gymmatly sozler, dil baylygy uchin
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

sorag

Bayram sen,
Romanlardan:
1-Garry Serdar;
2-Ekizler(Yuup-Ahmet)
3-Ermeni gyzy;(ucusem Cary Ashyrow)
4-Yedi yaprak(B.Kerbaba)
5-Ygrar (?)
Dessanlardan:
6-Huyrlukga-Hemra;
7-Seypelmelek-Methaljemal;
8-Leyli-Mejnun;
9-Shasenem-Garyp;
10-Rowshen baba (Hz.Alynyn gul edilip satylyshy-dowler we Zeynel Abidin bn urshushy)

yaly kiaplary okadynmy!?

Men gynansagam turkmen

Men gynansagam turkmen romanlaryny okamadym, in esasy sebaplerinden birem, gyzygan wagtym shol kitaplary tapmadym. Tapan wagtym has gyzykly kitaplar we temalar tapypdym.
Hazir indi roman okamak kyn dushya, sebabi men dine gyzyklanyan zatlarymy okayan. Indi romandan aljagymy aldymmykam diyyan.
Yone barde yash oglanlar kop, kitap okamagyn edil wagty!
Sanan dessanlaryn kopusini okan bolmagym mumkin. Dessan okamagy halamson, azyndan elimdena gechirendirin.
Huyrlukga-Hemranyn kinosynam gordum, okadymam oydyan. Seypelmelek-Methaljemal ele gechipdi, yone ichi yadyma dushmanson okanlygymam 100% bilemok. Leyli-Mejnuny okadym, yone bokup bokup. Dine "dowli" yerlerini okadym.
Shasenem-Garyp atly kinony gordum, dessanam elimden gechirdim.
Rowshen babany okanym, okamanym yatda dal.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bah

dessanlardan Zohre-Tahyr hem bar, Romanlardan, Duman Daganda, Aygytly Adim, Gumlylar, Goresh, Kellesiz Atly(Vsadnik bez golovy), we sh.m. hem bar, onat!

Göreş

Atamyrat, ýokarda Çary Aşyrowy aýdaňda Göreşi ýazmansyň diýjekdim, bärik ýazypsyň. Ir döwürdäki gan dawalary barada.

Kellesiz Atly - Başsyz Atly bolmaly, men hem okapdym, roman bilen kinosy arasynda dag ýalak tapawut bar.
paid tha cost to be da Bo$$

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Başsyz Atly ucin! Hic yadyma dushmedi shol wagt, mc_merw, minnetdar!"

Atamyrat aga Men okan

Atamyrat aga
Men okan dessanlarymyn HEMMESINI 5nji klasy gutaryancham okadym. Turk mekdebe baramson bashga zatlary okadym.
Okan dessanlarymdan az-kem yadyma dushyanleri(+beyleki kitaplar)
1. Dowletyar Beg
2. Yusup-Ahmet
3. Gul-Bilbil
4. Gul-Senuber
5. Hz. Alynyn bir ogly barada dessan, ady "Muhammet..." bir zatdy
6. Leyli-Mejnun
7. Hazir beylekileri yatda dal atlary, sanasan yada dusher
Onson kitaplardanam hemmesini turk mekdebe giryancham okanlarym:
1. Gorkut Ata
2. Injilden bolekler
3. Towratdan bolekler
4. Gorogly
5. Mun bir gije
6. Shanama
7. Shejerei-Terakimeden bolekler
we bashga kitaplar.

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

men

1, 2, 3, 4, 5(eger Zeynel Abidin bolsa-Hz.Alynyn agtygy, oullary bolsa Hasan-Huseyin-le),6- hemmesini hem okapdyryn :)

Vsadnik bez golovy'ny okap

Vsadnik bez golovy'ny okap bashlapdym, ichim gysyp tashladym.
Ol dessanda Hz. Alynyn Hasan-Huseyinden bashga ogly bar diylip aydylyady, ady yatda dal dessanyn.
Zohre-Tahyry okadym yalnyshmasam.
Garaz, men bir dowur dessanlary halamda, 3nji klasda oydyan, mumkin 4nji klasda, bar tapan dessanlarymy okadym. Kopusi yatdan chykdy. Eyyam 13-14 yil gechdida...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Men öz wagtymda,yaş

Men öz wagtymda,yaş wagtlarymda:D, kan türkmençe kitap okayadym. Shu zat degmeseler bolyar diyip gizlenip roman okayadym,birni başlasam taşlap bilemokdym.

Göroglyny we Gorkut atany zorlyk bilen okatdylay Narjan mollym.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

:)

Wah, Merwezi, sen Ata mugallymyn eline dushmansin, ynha, Polat dagy bilyandir ony:)

tomusda

Turkmenche kitaplary koplench tomus kanikulynda okayadym, olardan kabiri: "Kesearkach","Gara Yylgyn", "Perman" we sh.m. Gyzykly romanlardy hemmesem.

Where is Hereket, There is Bereket!