Ýaşaýyşyň DEMO-wersiýasy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

täze kompýuter oýunlary çykýar.
onsaň reklama üçin ol oýunyň DEMO-WERSIÝASY ýaýradylýar.
ýagny, belli bir wagtyň içinde (mysal üçin 24 sagat) şol oýunyň demo-görnüşini mugt oýnap bolýar.
soňam oýunuň 24 sagady dolýar we «oýny doly oýnamak üçin satyn al!» diýen ýazga meňzeş ýazgy çykýar.

men ýaşaýşymyzy başga bir hakyky ýaşaýyşyň demo-wersiýasyna meňzedýärin. sebäbi 60-70 ýyl diri bir zat üçin gaty az wagt. edil oýunyň 24 sagady ýaly. biz bolsa baky ýaşasymyz gelär.

demo-ýaşaýyş şeýle süýji-kä original hakyky-ýaşaýyş nähili tagamly-ka?

bu blokda takyk bir sorag sorasym gelenok. ýöne, bu dünýäniň DEMO-dygyny unutmalyň diýesim geldi.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Emin 1 telpek goyyar we yazyar: "Demo-dygyny goz yetiremson, telpegimi sana beryarin, o taya akidesim yoga!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Shola gowy

Shola gowy pikir.
--------------------------------------------
Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Agajan aga gowy

Agajan aga gowy menzetme:)

satyn almak ucun name etmeli? cash, credit card, check, bill me later?

ne pul ýeter ne telpek

satyn almaga ne pulumyz ýeter ne-de barlygymyz. diňe umut etmeli we dileg etmeli «Allahym! Ýaşaýyş Sendendir! Sen bizi hakyky ýaşaýyşyňda ýaşat!» Ählijäňize şuny arzuw (dileg) edýärin...

Demow oýunlary bejerýän

Demow oýunlary bejerýän dermanlar (hakykysyny agzasam google käýýär) hem bara.
saglygynyz!

The 13th Floor

Şu mowzukda ýaman kän pikirlendim, içinden çikip bolonok.
Araňyzda şu kinony görenler bardyr The 13th Floor
Dünýäň iň güçli filozofy bolsaň hem içinden çikip bolonok.
mena pas...
paid tha cost to be da Bo$$

umumy

Bah, aA agam, yene-de oran onat yazgy yazyp, maslahat edip we gerekli dileg owredipsiniz, minnetdar!

Bu dunyanin synaglar we sebapler alemidigini onem bir yerde yazypdym oydyan, DEMO sozi we wakasy bn sheyle onat dushundiripsiniz, sag bolun! Dileginiz hem kabul bolsun, ensalla, men hem shol bir dilegi shu yerdaki hemme agzalar ucin ederin! In onat dileg, her 2 alemde bagtly yashayishmika diyyan! Elbetde, onunam mertebeleri bar, ensalla, in onat mertebeli her 2 alem bagty hemmamize miyesser etsin!

mc_merw, shol kinony men gormedim, wagtyn bolsa, gysgajyk dushundirsene, bize maslahat hokmunde!