Risk

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men bärde adamlaryň birazajyk risk barada pikiri bolsun isleýärin. Meniň garaýşyma görä iki dürli risk bar.

1. Ýitgisi az - kiçi risk. Eliňdäkiniň az bölegini ýitirýärsiň.
2. Ýitgisi köp - uly risk. Eliňdäkiniň hemmesini ýitirýän ýa-da durmuşuňy düýbinden üýtgetjek ýitgi.

Risk adamlaryň ýagdaýyna we adamlaryň içindäki sreda (environment) görä üýtgeýär. Bir adam üçin kiçi risk beýleki adam üçin uly risk bolup bilýär.

Mysal üçin biržada puluň baryny bir firmanyň aksiýalaryna ýatyrmak uly risk. Ýa uly gazanýarsyň ýa-da puluň hemmesini ýitirýärsiň. Puluň belli bir bölegini biržada ulanmak kiçi risk. Az-az gazanýarsyň ýöne ýitirseň hem bildirip duranok.

Indi geleli döwlü ýerine.

-Näme üçin daşary çykan talyplaryň bir bölegi Türkmenistana dolanyp baranok?

-Sebäbi Türkmenistana dolanyp barmak şol bölek üçin ULY RISK.


nokat

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yenede bir zat, risk almaga

Yenede bir zat, risk almaga gorkmaly dal :)

kitaphanada ullakan ullakan

kitaphanada ullakan ullakan kitaplar bar risk management diyip.
sholaryn icinde name barka? elina alyp, okap goren barmy?

gyzykly

Atamyrat wrote: Yenede bir

Atamyrat wrote:

Yenede bir zat, risk almaga gorkmaly dal :)

:) Şul aýdýanyňy techieleriň köpüsi aýdýar. Bug zat çyksa "shit happens" diýip basyberýärler. Ýöne bular kiçi risk. Saňa uly risklerden mysal görkezmeli bolsa şuny görkezerdim.

Some mistakes can be costly
http://www.pntonline.com/engine.pl?station=portales&template=fnmStoryFull.html&id=10215

ona risk almaklyk dalde

ona risk almaklyk dalde ignorance diyilyan bolaymasa.

Parahat aga, Mena edil su

Parahat aga,

Mena edil su wagyt yaslygymy bu yerde gecirip bir azajyk tejribe gazanayin diyan birem kop munkincilik beryarler, poka beryarkaler alaly son 3-5 yil son dowletimize tayar onum hokmunde bararysda.

Su wagyt edyan pikirimiza seylerak, yone hazirem govja jogapkarcilikli dowlet isini berseler kabul ederdim.
yada 3-5 yil son baryp dowlet isine girjek bolarys, ondada bolmasa hususy karhanalardada govja is beryarler sol yerlerde islarisda.

Yone durmusumuzda nameler boljagy belli dal, belki bu yerde govja businessmen bolup dowletimize peyda edip biljek bolsak bu yerden bolmagymyzam munkin. Gorerisda haysysy bahbitli bolsa sona serederisda.

Bagyşlaň siz 81-li

Bagyşlaň siz 81-li ekeniňiz. Men aga bolasym gelenok :) Atamyrat hem kiçijik-kä "abi aga" ýa-da "siz" diýip ýüzlenerdi. Soň aga diýmäni arkaýyn gürläber diýip duýdurypdyk :)

Men bu ýazgyny ýazmazdan

Men bu ýazgyny ýazmazdan öň Wikipedia seretmändim. Wikipedia seretmek hemişe peýdaly.

Serediň: http://en.wikipedia.org/wiki/Risk

bizde

bizde istatistics sapagyna giryan bir mugallym aytdy:bir examda risk name diyip sorapdyr,okuwçylaryn birem risk şudur diyip kagyza hiçzat yazman boş beripdir.mugallymam ona 100 beripdir.emma welin final examda yene şo soragy sorapdyr:ol okuwçy yene risk budur diyipdir,mugallym bu gezegem kagyza!men sendenem akylly!diyipdir we ^0^^beripdir okuwçam klasyndan galypdyr...

Shu yazilana FUD diysim

Shu yazilana FUD diysim gelip dilim gijap dur! :)

FUD birazajik IT bilen

FUD birazajik IT bilen baglanshyklyrak bolypdyr.

Appeal to fear has dpgry term bolyp biler.

Atamyrat wrote: Shu

Atamyrat wrote:

Shu yazilana FUD diysim gelip dilim gijap dur! :)

Men ýokarda wikipedianyň makalasyny ýörüte goýdum. Şol makalada ekonomist Frank Knight tarapyndan "Risk" bilen "uncertainity" arasyndaky tapawut aýdylýar. Riskde gazanjyňa "quantative" seredip bolýar ýöne "uncertainityde" ýagdaý beýle däl.

Orslar aytmyshlayin

Orslar aytmyshlayin:

Kto ne RISKuyet, tot ne pyet shampanskoe. ;))

Buda risk sozune nahili

Buda risk sozune nahili dushunishine bagly, yogsa her samsyk riskovat edip bilyar, yone hemme adam shampanskiy ichenok sonunda...

Ay ony dinge ruslar

Ay ony dinge ruslar aydanok:)Inglislerde-de bar:
Nothing ventured, nothing gained.
Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!