Gözüňe gözüm düşdi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sahydursyn Garajanyň köp aýdymyny halaýan. Şu wagt diňläp otyran aýdymymda
-Gözüňe gözüm düşdi
Sözüňe sözüm düşdi
Janym ýazdym seni ykbalyma
diýýä.
Onsoň meň ýene söýüşesim geldi :D
Pikirlenip başladym, şu gözüň bilen kakyşmagyň söýgüdäki roly nämekä?! "Bir bakyşda söýgi" diýen zat dillere dessan, şeýdip Leýli - Mejnun bolan az dälmiş!. Dessanlarda bolsa bir gezek görüşenlerde hapa bolup söýüşýär ekenler, muňa näme diýjek?!
Temamyz şu bolsun. "Göz bilen täsir etmek".
Pikirleriňizi ýazyberiň dostlar!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Elbetde, hökmany suratda

Elbetde, hökmany suratda söýgi barada ýazmaly diýen zat ýok! Meselem, amerikanlarda ýörite terminem bar "eye contact" diýen, mugallym bolsaň, hökman şol göz bilen ümlemäni başaraýmaly!
Muň daşyndan başga iş üçinem "gözüň" möhümliligi uly bolup durýa! Atamyrat aga bir temada "türkmen ýaşlarynyň özlerine bolan ynamy" barada aýdypdy. Gözüň ýanyp durmasa, garşyňdaky seni myllyk hasaplamagy mümkin. Şu bir seredeniňde özüňe bolan ynam duýulsyn dursynda!
PS Gyzlaram şony halaýa öýdýän. Tok uran ýaly bolýa ol çagalara :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

y$k we soygi

Bayram sen bu tayda yshk bilen soygini garyshdyrma, ilk bakyshda ashyk bolunanda shol yshk bolyar, shony elde etyanchan dowap edyar, ondan sonra soygi gelyarmika diyyarin mena...
Kocheden gechip baryan birine bir seredeninde ashyk bolup bilersin, yone soyip bilmersin, namesini soyjek, hic tananok :)

Ay senin hem shu wagt soyishayjek wagtynda :) koyip galma :D.

Edil ýatmaga taýyn bolan

Edil ýatmaga taýyn bolan wagtym şu temany açdymaý :D
Indi ýatman arzuw edip, düýşüme-de girer! Bir dälireşip söýüşsem diýýän käwagda... :D
Ýöne tema diňe bir söýgi barada däl!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Nazar

Blogyn ady gowy eken, sho bada unsumi chekdi. Umuman goz barada aydylanda, goz ozune chekiji zat. Kabir adamlaryn gozleri gaty owadan bolyar(esasanam surme chalanlarynda), gaty halayan owadan gozli adamlary, owadan gozler barada shahyrlar goshgylarynda, yazyjylar eserlerinde kan zat yazyarlar, soygulini wasp etmekde goz uly rol oynaya.

Yone adamyn gozi unsuni bolya diyip eshitdim, yagny goze seredende bashga zat barada konsenntrasiya etmek kynrak bolyamysh. Bize bir mugallymymyz, eger uly zalda,yygnakda chykysh edyan bolsanyz, tomashachylara seredin, yone gozlerine seretman, sebabi nazarlary yitidir diyyadi, shon uchin manlayyna seretseniz has gowy bolar diyipdi. Islesen islemesenem biri bilen gozin kaklyshanda unsun bolunyamika diyyan.

way muny...

göz bizin ruhumyzyn aynasydyr...ruhumyz şol apişgeden daşaryk seretyar...daşaryny göyar..haçanda biz erbet,hapa,gereksiz,manysyz,hasapsyz-hesipsiz zatlara seredenimizde ruhumyzam şo möçberde ulalyar kiçelyar...
...birinin gözüne seredenimizde welin onunam ruhy bizin ruhumyz bn tapyşya şeylelikde (gözler yalan sözlemez diyen teoriya çykypdyr..)men pikirimçe dogrymyka diyN İLK BAKYŞDA AŞYK BOLUP BOLYA BOLYALARAM...emma welin bu yşk nira çenli gider ony bilip biljekdaaaaal...eger bir gyzy/oglany söyyan bolsan ony almak ona öylenmek ony ölyançan söymek üçin söymeli...bolmasa söyüşmelem daaaal...akyllyja bolup sapagyny okamaly..yer agdarmaly..ay garaz işin bn bolmaly(esasanam söyşüp yörmek gyzlar üçin abray dal how...pylany bn gezyamiş bolayyar...)

Pah

1.Gozung roly uly.Kabir adamlang gozune seredip shong ongaryksyz ya-da tutanyny goparyandygyny aydyp bolyar koplench.
2.Indi,birinji garayyshda soygi ya-da yshk.Shula dogry.Yone kate uzaga chekip bilyar,kate bolsa gysgajyk bolyar.Inglische aydanyngda "fall in love" ya-da "have crash on somebody".
3.Kabir adamlang dogrudanam owadan gozleri bolyar.Mysal uchin:dengiz rengkli gozler ya-da yashyl rengkli gozler.Ay indi linzalar bilen gozung rengkinem uytgetseng bolyar.Men gok linza alyp gok goz bolmalymy name.:)Gelishermykan meng gara sachym,bugday renglirak yuzum bilen:)Ing esasy soragam,biri meng gozume ashyk bolarmykan birinji nazarda?:):)
Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

:)

goz we tasir etme guyji - bular, elbetde, bir-biri bn baglanyshykly, hatda, gozi bn garshysyndakyny gipnoz edip, oz isleglerini kabul etdiren jogapkar dowlet ishgarleri bolupdyr, bolyandyram, bolaram.
Ynam barada, elbetde, goz we durkyn hem mohim mesele, hemme taraplayin berk we ykjamja durmaly, yogsam, Bayramyn aydyshy yaly, derrew nahilidigini(gowshak-berk) bilip, shona gora-de hereket edyanler yok dal, in barkisi UK ilcihanasynda, garashylyan yerde CCTV(kamera) bar, senin edyan hereketlerini we bagyn bolan shol yerdaki agzalary onatja analiz/barlag edip, interview,sozleshikde sana sorayalaram, bolan waka.
Garaz, bu babatda goz oran wajyp organ :)
TC-da bolsa, kamahal gulmek ucin ulanyalar, gozun nahili owadan diyip, yogsam, hays haywanyn gozi in owadan diyayyaler yzyndan :)
Yshk we soygi barada-da, elbetde, faktorlardan in ulysy goz bolup duryar, kan tejribam bolmanson, shu yerde boldy edyarin :)

haaaaa

men bir dostum aytdy...söygülim mana gözün bara eddil eşegin gözi yaly diyfi welin mena name diyjegmem bilmadim,öwyami ya döwyami diyipdi...asyl in owadan göz eşeginki bolyar ekena welin mena eçege seredip hiçhili tasirlenemok...diymek onda ilki görende aşyk bolmak yalandaaa:):):)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "üytgeşik düşünjan üçin :)"

bilshime gora gyzlaryn

bilshime gora gyzlaryn oglanlarda ilkinji gezek gorenlerinde uns beryan zatlary:
1.goz
2.geyinishi
3.yilgyryshy
4.yuzi
5.kowushi(in gen galdyryany)

oglanlary gyzlarda uns beryan zatlary:
1.goz
2.yilgyryshy
3.bedeni
4.yuzi
5.sachy

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

gutlag :)

GaraDag wrote:

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

GaraDag, yazgyny haladym welin, golyny has haladym! Taze golun bn gutlayan!

sagja bol,onkumden menem

sagja bol,onkumden menem bizar bolup gitdim,indi her hepde dagy chalshyp durmaly oydyan.

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

gol

men hem kopden bari gol ulanamok welin, sagdaky Montaigne dayin sozuni gol etsemmikam !?
Bayram hem yadamadymyka, Magtymguly aganyn onat goshgy setirlerinden, yogsa, onun her postuny gorup uzynlygyndan gorkyan welin, gol bn birlikde sheyl;e ekeni :)

Gen zat, sebabi sen gyzlaryn

Gen zat, sebabi sen gyzlaryn oglanlaryn syrtyna seredyandiklerini birinji 5'lige goymansyn, gaty kop gyzyn 2-nji ya-da 3-nji seredyan yeri oglanyn syrty bolyar, kop gyz halanok tayak yali bolup dursan :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "tayak yaly :)....."

goz

gozun tasirini bilesiniz gelyan bolsa towereginizde (awtobusta, kafede we sh. m.) size seredyan birinin gozunu ichine seredin. Anha edil shol wagt gozun tasiri yuze chykyar. (yone hazir bolun!!!)

bah

moonwalker wrote:

gozun tasirini bilesiniz gelyan bolsa towereginizde (awtobusta, kafede we sh. m.) size seredyan birinin gozunu ichine seredin. Anha edil shol wagt gozun tasiri yuze chykyar. (yone hazir bolun!!!)

Maldive tejribanmi ya TM/TC!? Bashga eder ish yok yaly, senem bashgalarynyn yuzune seredip gecyanmi ya :)

Yanyna yene 1 TM bardymy ya yalnyzmyn!? :) Tanyshlara salam ayt!