Bayram atly ulanyjy shu yerinin

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
in uly kemchiligi
3% (1 vote)
zaheri
14% (4 votes)
yilany
3% (1 vote)
duzy
38% (11 votes)
shekeri
41% (12 votes)
Jemi 29 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

missing option: Shefi

missing option: Shefi

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ahmetj 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogrylygyna telpejik sana Atamyrat aga!"

Ay yok, shef ya sen, ya

Ay yok, shef ya sen, ya Atamyrat aga, ya Mergen :D

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bileyin diydim, asha

Bileyin diydim, asha gownunize degyan bolsam pedaldan ayagymy azajyk galdyrmakchy :)
Bash ustune, ses berin!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Yilan'in zaheri in peydali

Yilan'in zaheri in peydali derman'larda ulanilyandir, shonyn uchin "zaher" zadyn hem govy, hem erbet manyda vote berilip bilner !

Kimin name diyeni belli

Kimin name diyeni belli bolyarmay:):):)

Sona gorarak bolmali-da:):):)

Mana belli bolmaya! Atasha

Mana belli bolmaya! Atasha belli bolya, yone soramajakdygyma soz beryarin!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

:D

gowy blog, howes bilen ses bererdim welin, doly tanamok-da.

Shu saytda kop yazdym,

Shu saytda kop yazdym, yazanlarymyn yarysyny okasan(bilyan, kyn ish) meni tanarsyn!
Baryny okasan, ozumden gowy tanarsyn! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ay Repa jan! Tanamasana:)

Ay Repa jan!

Tanamasana:) Goy how.. Biz tanadik na gun gorduk:):):)

Haha :D Shuna gulip otyryn

Haha :D
Shuna gulip otyryn :D Ay janyn sag bolsun, meni guldurdin! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Dogryny dogry aytmali-da:)

Dogryny dogry aytmali-da:)

Tanasyma gelya

Azda-kande tanasyma gelya welin, sholary okamaga yaltanyan ,shu wagtdan sonky yazyan postlanny okaryn-da bolmasa.
Yone shu Gadyr bilen-a paylashybilmeyan zadyn bar oydyan Bayram, gel sizi yarashdyrayyn (sowushem dalsiniz aslynda,yone basdashmy ya bashga zatmy,edil bir gozi den paylashan yaly).:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ay koprajik akyl owretdim

Ay koprajik akyl owretdim oydyan Gadyr aga, olam halamady oydyan :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Turkler aydyar-a Repa

Turkler aydyar-a Repa dost!

INSAN SEVDIGI ILE UGRASIRMIS..:)

Bizi yarasdirjak bolsan iki bolup sen dasina gecaymesek:):):)

Bayram jan! Seslisikde

Bayram jan!

Seslisikde duzun-a kopelip baryar how:)

Gaty duzlujadigin-a bilyardik welin elimizde fact yokdy-da:)

Duz diyilyani "Nahar duzy"

Duz diyilyani "Nahar duzy" manysynda, Nahar'yn duzy bolmayshi yali, Tmolympiad'in hem .... Dushunensinizle :)))

Agam, fakt gerek bolsa onki

Agam, fakt gerek bolsa onki yazanlarymy okay! Edil shorap yatandyryn :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Pah

Bula hezil ekenlay.Ozung hakynda poll achmak.Menem ertir birgun achmakchy.
Bayram agany herkim bilensong,ol:"Bayram shu forumyng namesi?"diyip yazypdyr.A men bolsa sheyle achjak:"Balkan kim?
a.Waayyy,agyz kimayt ol?!(bazardaky dayzalar uchin)
b.Wallaaa,jigim natdingay,biderek sorag sorap, mazgini krututit etmesene!(ozune krutoymykam diyyanler uchin)
c.Hayt,inim,ol meshhur Balkan dagydyrda,bashga kim bolsun!(gozuning goreji kutelen yashulylar uchin)
d.Jigimi tanaman kim tanayyn.
e.Biderek poll achypsyngay,gowuja sorag soraymaly ekeningdarow!(hich zada gowni yetmeyanler uchin)
f.Sorag grammatiki taydan yalngysh!(nerdler uchin)
g.Taaaak indiii,men sanga sheylerak dushundirip bashlayyn...(kop gurleyanler uchin)

Gen zat!

Dine bizmay shu wagt bloga post yazyan?
Beyleki agzalammyz dine okayalar oydyan.

Bu anketa bash sahypadamy ya men yalnishyanmy?!

Tuveleme hormatly adminler!!!

Bu anketa unus beryan kandir velin bu anketa indi bu web sahypanin bash sahypasynda bir yalnishlyk bilen goyuldymy ya-da islegi kop boldumy.

Menin oz dushunjam ha ol yere hemmanin isleglerini nukday nazarda tutup bir bashgacharak, bash sahypadaky asyl soze gora

---Oka, Öwren, Döret---

bir zat goyulsa gowy bolar.

Hawa, gynansagam dunyanin

Hawa, gynansagam dunyanin ilatynyn kop bolegi passiw bolya :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram aga shu sahypang

Bayram aga shu sahypang SHOKOLADY:D(Şekelady:D)

Bayram name ucin ozun barada

Bayram name ucin ozun barada pisimist?:) senem ka birileri yali halamok, edemok, yani men diyip ozune GADYR beribermelidahow:D

PS: Ka bir ulanyjylarymyz gaty gormesin:)

Şu aýdanyňa düşünmedim

Şu aýdanyňa düşünmedim menä... Gadyr "Baýramy halamok" diýmegiň üýtgeşik usulyny tapdy :D, senem oňa telpek berdiň! Indem bärik gelip maňa muny diýýäň... hm... düşüner ýaly däl...
Sen Gadyr bilen ylalaşýan bolsaň, onda şu temanyň näme üçin açylanyna düşünmeli. Ylalaşmaýan bolsaň telpek bermezdiň...
PS Aý logikany ters ýerden gözleýän öýdýän :D Borlaý, ýataýyn gowusy :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ay on basyny baslan Bayramin

Ay on basyny baslan Bayramin ozi bolaymasa:)

Synlap gorun: Antipatiya sozuni blog adinda ulanan ilkinji agza Bayramdyr.. Turkmenler turkce gurlese HALAMOK..Turk diline ANTIPATIYAM dimi namemi oz-a bardi:)

(degismedir)

Shuncha urushdan son, menden

Shuncha urushdan son, menden gaty gormelerden son entak "zaheri" diyen bolmady. Shona hayran galyan :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

duz-baýram

şu baýram bilen mergene käýýemäň ugruny bilemok.
elime kerpiç alyp maňlaýlaryndan berseňem diktator diýerler öýdýän.
emma şu ikisi (olaryň hemme ýazanlary dogrydyr öýtmäň)bolmasa saýt bu derejä gelmezdi.

käýýemek barada.

mergenä ýazgylaryny oglanlar üçinemem gyzlar üçinem tapawut bermän bir «kuhnýada» taýýarlaýar. içini her hili sözlerden garyp-dolduryp «iýibermeli» edip öňüňde goýýa.

baýram barada.
aý, saň azat diýmäýin. ozalam saňa diýilen zat kän ýaly...

umuman. bu saýtda her kim köp zat öwrenýär.
ýazylýan zatlaryň peýdalysyny almaly. peýdasyzynam wagt düzeder diýip oňuşmaly.

baýram saň bu saýtyň duzy diýip ses berdim.
sen kemçiligem däl, zäherem däl, ýylanam däl, şekerem däl
sen duz.
käwagt nahary tagamly edýäň.
käwagtam şerebe edýäň.
emma sen gerek. sen daz ahyryn.
duzsyz tagam bolmaz.

(öwdüm üýdýän. ha-ha.)

Kerpichlar yaly yagdaya

Kerpichlar yaly yagdaya getirdimmikam?! :D haha... beh, sonky temalar asha duzlydyram oytdum, sherebe bolandyr...
Ay meni gechirersinizda :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

as

Kerpiçlemesinler, ýagny pikiriň deň gelmeýän biri bilen kerpiçleşmeli däldigini aýtjak bolup kerpiçli gürrüň etdim.

«aý meni bagyşla» «aý meni geçirersiňizdä» ... bu sözleri mergen halaýan-a däldir welin... ulanypsyň bu sözlerden baýram...

gülmegiň täze görnüşi ha-ha
(gaty gülesiň gelse 3 gezek ha-ha-ha diýmeli)

ay haha'ny ozumem halamok,

ay haha'ny ozumem halamok, Agajan aga! Yone kop eshidip, ahyr menem owrendim. Yogsam haha diyip gulemogam, ya yirshayyan, ya wakyrdap yerde yatyan. Haha baram bolsa bardyr ol gulkin ichinde :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

a

ha-ha sözüni özüm ýokardaky ýazgymda (öwdüm üýdýän. ha-ha.) diýip birinji gezek ulandym-laý.
saňa «ha-ha» diýdigim däl.

kerpic

Bayramy ne kerpic ne-de tayak bn urupdym, ayak we el bn bolsa urdym, kerpije gerek yog-a kerpic yaly gaty elim bardy shol dowurler:)
Ozumden ululara kan el galdyramok, juda degnama degmeseler, kabir agalarymyza dash baryan daldir :)
Mergen we atdashy bolsa, bir gun urarmykam diyyan, indi pamyga donen ellerim bn:)
Mergen,sebabini sorasan, Gadyr aga yokarda gowy goryanleri bn nadip gepleshyanini yazypdyr, shona menzeshrak :)

Ay gulduriba bildinay Agajan

Ay gulduriba bildinay Agajan aga...TM'e baranymda yanina bararynda, shonda kerpichlarsin hezil edip :)) Menin yazyan zatlarymda yalnish hem bolup biler, yone eger sen mana ol yalnishi gorkezmesen sende-de guna bolar, tak chto "top sende"...

Yenede galdyrylan biri:

Yenede galdyrylan biri: Ninzasy

Profiledaki surat gowy bolupdir, her gezek gorenimzde ninza yadimda dushyar :)

Shu sahypan Ninjasy ya-da

Shu sahypan Ninjasy ya-da akyldary :D
saglygynyz!

:)

shekeri diymeli dal ekeniz, sheker yasama bolyar, baly diyin :D

sheker

ay, men goni shu poll-y acyp bashladym, entak okalmadyk kop taze blog we commentler bar, bashlangyc barden.
Men hem burnumy sokayin, "vote" ucin "sheker" yaly madda barka, bashgasyny secmedim. aA agamyz yaly bu sahypany nahar dal-de, cay hokmunde gorenim ucin :)
Bu postam Saragta jogap!

umumy

Bayrama zat degman-how, mana deglenden 5 beter bolyar. Bayram, kim gownune degyar, ayt hany, naderin oydyan, shonun yanyna baryp sheyle bir "aglaryn" .. :)
Ay, aydyan zatlaryn kabirlerine agyr gelip biler, ayratynam, nazeninlere, sen bolsa, yzyndan dushundiryan-a, olarama dushunene menzeyar. Elbetde, kabirleri sen barada yene-de ka zatlary aydyalar :)

Umuman, Bayramy tanatmak ucin (repa yaly taze agzalara:) kan zat yazmaly bolar, sanardan kop zatlar, in gowusy, onun birnace postlaryna jyklamak yeterlik bolarmyka diyyan

Atamyrat aga Baýram tikenli

Atamyrat aga
Baýram tikenli jandar. Meniň göwnüme degselerem ýolda ýykylyp, ejizläp galmaýaryn! Maksadymdan el çekip, goý bolsun etmeýärin.
Gaýgy etme, ýöne açmagymyň sebäbi biri ýörite "Baýramy halamok" diýen tema açmak ýagdaýyna getirdimmikäm diýipdim. Şoň üçin bir pikirleriňizi bileýin diýdim.
Seredip oturşyma, entek nähilem bolsa beýle biderek hasaplanmaýan ekenim.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Repa ucin

Gadyr bn Bayram bir mekdepde okadylar, yone Gadyr onun "aga"sy bolmaly, kabul etselerem, etmeselerem:)
Shef barada-da, onun yazan posty onun nahili kicigowunli, milayim we sheker yalyjakdygyny gorkezenok-may, haysy-hacana cenli gyz agzalar Bayram jigime yrsararkalar, hacan goyarkalara, has takygy :)

Gadyr agany, gynansagam, men

Gadyr agany, gynansagam, men Marsa ugratdym, şu gün.
Oňa adamyň ýok ýerine gitmegi maslahat berdim, sebäbi gaty ynjyk ekeni. Beýle ýagdaýda goý hiç kim onuň göwnüne degmesin! :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Marsmy

Olam men yaly sheyle ynjykmydy, 3 bolup taze acan blogynda derlap yazyshyanynyzy bir yerden eshidipdim, ay, ol beyle etmez, geler welin, gynanan bolmagy ahtimal.

Durmuş diýlen zatda

Durmuş diýlen zatda gynanýaňam, begenýäňem Atamyrat aga! :D
Menem saňa gaharlandym, aýdanlaryňa gynandym bir wagt. Senem gaharlanansyň, gynanansyň, dogry dälmi? Ýöne wagt geçýä, biz biri-birimiziň niýetimiziň gowulygyndan habardar. Şoň üçin men çykyp gitmedim saýtdan, senem çykyp gitmediň...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

ensalla!

hawa, seni goldayaryn!
Olam sheyle bolar, ensalla!

offtopic teklip: her agzanyn

offtopic teklip:
her agzanyn infosynda şol agza barada edil şuna menzeş anketa dursa we..
beylekiler hem herkime şeydip baha berse..
nahili bolar??
hatda şeyle etmek mümkinmi Atamyrat?
menem özüm barada beylekilerin pikrini bilmek isleyan, edil siz yaly. :)

Aý bilip nä güne galdym,

Aý bilip nä güne galdym, göreňokmy?! :D
Aý ýok, kemçiligem bolsam, gitmerin! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram atly ulanyjy shu

Bayram atly ulanyjy shu yerin
.. bowen chishigi

dogryda. basga namesi bolsyn? :p

Semirejek bolup yoren adama

Semirejek bolup yoren adama bey diyme. Gaty gorer :)