Dünýagaraýşyň okaýan ýeriňe görä üýtgemegi ýa-da "men türklere düşünemok"

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men bir zada ynanýan - adam tejribesine laýyklykda üýtgäp durýar. Ymykly, bütinleý üýtgeme bolmasa hem, az-kemden käbir häsiýetleri "wagtyň geçmegi" bilen üýgeýär.
Wagtyň geçmegi... hm... meniň pikirimçe, wagtyň geçmeginiň öz täsiri ýok, adamyň üýtgemeginiň sebäbi onuň her sekundda alýan tejribesine görä. Bir ýatdan çykmajak sapak alsaň, köp wagt geçmese hem üýtgäp bolýar.
Öňem bir grek filosofy "wse teçet, wse menýaetsya" diýen ekeni, türkmençä owadan terjime edip bilemok. (?Hemme zat akýar, hemme zat üýtgeýär?)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Bash sahypa cikarmak ucin"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ýokardaky bir ýönekeý

Ýokardaky bir ýönekeý girişdi. Indi asyl aýtjak meseläme geleýin.
Aýdyşym ýaly, tejribe adamyň mentalitedine, dünýägaraýşyna, aňyna we özüni alyp barşyna täsir edýär.
Kopimiz daşary ýurtlarda okadyk, bolduk. Köpimiz bir däl, birnäçe ýyl başga ýurtlarda entedik. Elbetde şol gezen ýurtlarymyzyňam bize bir täsiri bardyr, şeýle dälmi?!
Men şu ýerde Türkiýäniň täsiri barada ýazmakçy, sebäbi biziň "türk" kontingentimiz(adam sany) has köp.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Özüm Türkiýede okamadym,

Özüm Türkiýede okamadym, bolubam görmedim. Emma Türkmenistanda "made in Turkey" oglanlar bilen iş salyşmadyk galmadyk bolsa gerek. Näme üçin "made in Turkey"? Elbetde bu hemmesi üçin däl! Emma men Türkiýede bolmadyk halyma, türk "önümini" gaty çalt tanaýan. Sebäbi bolsa bolmasa, jemgyýetden, halkdan saýlanyp durýalar.
Kerim Aga goşgularynda halk bilen bile bolmagyň möhümligini köp aýdýa, "ýeke özüň Jigulide gitme!" diýýä. Elbetde men hem şol pikirde!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Indi Mus Mus diýip durman

Indi Mus Mus diýip durman Mustapa diýeýin.
Näme üçin Türkdäkiler halkdan saýlanýa?! Halk bilen bile bolmak kynmyka ýa?
Aslynda, men düşünmeýän zadym köp. Ýöne hemmesini ýazsam uzyn bolar bärde. Isleseňiz "türkmençilik" diýen temany açyň, şol ýerde "türkler" nirede bir boklyk bolsa "türkmençilik" diýen sözüň aşagynda ýazaýypdyrlar. Menden gaty görmeşek ýokdyr, Maksat agam! Ýöne öz aslyň barada pikirlenişiň şol bolsa, onda nädip "halkdan aýry bir Jigulä" münip gitjek däl?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

2 gündir...

Bayram wrote:

Indi Mus Mus diýip durman Mustapa diýeýin.
Näme üçin Türkdäkiler halkdan saýlanýa?! Halk bilen bile bolmak kynmyka ýa?
Aslynda, men düşünmeýän zadym köp. Ýöne hemmesini ýazsam uzyn bolar bärde. Isleseňiz "türkmençilik" diýen temany açyň, şol ýerde "türkler" nirede bir boklyk bolsa "türkmençilik" diýen sözüň aşagynda ýazaýypdyrlar. Menden gaty görmeşek ýokdyr, Maksat agam! Ýöne öz aslyň barada pikirlenişiň şol bolsa, onda nädip "halkdan aýry bir Jigulä" münip gitjek däl?

"2 gündir gulagym şanlap dur, kim meni yatlayarka" diyip pikir edyadim, asyl sen ekeninow Bayram dost! gaty görme işler köp, bloga girip bilemok, hazir okadym yazanlaryny, "çala eşidip çatma yykmayyn" diyip 2 gezek gaytalap okadym umuman yazylanlary.
Bayram dost, yazgyn üçin men senden gaty göremok, sen yaly yaş yigitler gaty dyzmaç bolya, muna öwrenişdim, durmuş öwretti, senin hem bellap geçisin yaly "üytgedim" :)
türkmençilik blogynda hem yazypsym, sen mana doğry düşünmedin öydyan, men olary öz türkmenimizin, we elbette öz özümin üstünden gülmek üçin yazmadym, içim yanany üçin yazdym. "içi yananyng gülküsi" diyyalera türkmençilikte...

Aý gaty görmedik bolsaň

Aý gaty görmedik bolsaň bolýala :)
Käbirleri jany ýanyp gidipdirler!
Ýöne ynansaň, meňem 3-4 sany Türkiýede okaýan oglanlarym janymy ýakdylar. Bir giden deňiziň içindäki bir agsak bolsa düşünjek, ýöne meni gyzyklandyrýanlaryň bary türkmenden has köp türke öwrüläýipdirler...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Başga gören

Başga gören kynçylyklarymyň arasynda, "türkiň" anekdotlaryny, edýän oýunlaryny düşünmek maňa käwagtlar kyn bolýa. Bilýänsiňiz, bir ýeriniň anekdoty, beýleki ýerde beýle täsir etmeýä.
Onsoň ýene bir saýlanýan ýeri, olar adamyň içine daşyna geçmäni başaranoklar, ümsüm gatnaşman gezmäni ýeg görýäler. Bu özleriçe dogrudyram welin, daşyndan görseň ulumsy ýaly görünýär...
Başga ulumsy görünýän zadam, eger bir klasdaşu-kursdaşy toý etse, oba mekdebiniň oglanlary bilen garylmazlykda. Aýratyn jaý, aýratyn hormat, aýratyn stol we aýratyn tabak - şular köplenç görýän zatlarym.
Ýönekeý oba oglanlary bilen gaýnaşýan, girişýän az bolýa. Ýa men körmükäm? Ýa kellämdäki tarakanlar soňky günler aktiwleşip, samsyklap başladymmykam?
PS Ilki bilen Türkiýedäki talyplardan ötünç soraýan! Bir baçok ganymy geçiň! :)
Maksat agadan ýörite ötünç soraýan, mysal bermäge gowy mümkinçilik bolansoň, dek geçip bilmedim!
Aý men umumy aýtdym, belki pikirlerim ýalňyşdyram...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "«Aýratyn jaý, aýratyn hormat, aýratyn stol we aýratyn tabak» altyn tabakda nahar iymeli daldigini owredenin uchin."

Iň soňunda hem bir zat

Iň soňunda hem bir zat aýdaýyn, has takygy soraýyn. Ýokardaky ýazanlarym bilen ylalaşýaňyzmy? Özüňüz "türk önümi bolmadyk" deň-duşlaryňyz bilen gepleşmekde, aragatnaşyk saklamakda kynçylyk çekýäňizmi?
Men türkde okan oglanlaryň käbir zatlaryna düşünmeýän. Olar şeýle bir dinçil bolup bilýäler, şol bir wagtda elementar zatlary bilmän, samsyk oýun edip ýörenem bolýa. Ýa oýunlary samsyk dälde, olara düşünmeýän men samsykmy...
PS Men şuny ýazamda hiç kime kakdyramok. Iki sany doganoglanym, öz doganlarym Türkiýede okady, dostlarym Türkiýede okadylar! Bir topary bilen aragatnaşykda, şolar bilen bir topar toýda boldum. Garaz, ýokardaky ýazanlarymyň hemmesinem öz gözüm bilen gördüm...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bir owgan/türkmen barada

Bir owgan/türkmen barada ýatlamam.
Türkli gürrüň çykanda şunam ýelmäýin. Bir sany Türkiýede bolup gelen owgan(?) oglany gördüm, mekdep okuwçusydym. Özi türkmençe "suw içen ýaly" gepleýädi, menem TTMyň üsti bilen tanyşdym. Garaz, ol uly oglandan Türkiýe barada soradyk welin köp zat aýtdy. Aýdanlarynyň arasynda diňe ýadyma düşýän bir zat bar
-Ol ýeriniň ýaşulylary güliň suwyny eline çalýalar, özlerem arassaja. Salamlaşaňda, ýolda yzda göreňde burnyňa gowy ys gelýä, bäriňki ýaly porsy, derli ýaşulylar däl!
diýipdi. Belki özi türkmendirem, ýöne men şony owgan diýip ýatlap galdym...
Ol wagt çekinjeňdim, şu wagtky häsiýedim bolsa, "it alan sanaja" döndürerdim ony...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Samsyk gurrun..

Aslinda dymmak kop soraglara yada sorag gornusli sozlere in gowi jogap bolup bilyar wagtal wwagtal.. Yone dimyanlara dilsiz seytan diyilyandigi ucin bir iki agiz bir zatlar samrajak men-a..

Senden has manili gurrunlere garasardim.. Seni tanamasam adamlarin unsuni cekmek ucin yazipdir diyerdim. Yone sen beyle is etmejegini bilemson diyemok..

Bolyar kan gurlemayin yone manisiz kabir yerlerini aydayin..

1. Generalize etmek yalnis. Mana dusanlar seyle diyipsin. Belki.. Sana dusanlar turkde okayanlarin hemmesi dal ahbetin..
2. Dindar bolyarlar diyipsin.. Icisip yikilisip yatan made in turkey'lerem bar.. Bularam made in turkey
3. Adamlar bilen gosulisanok diyipsin.. Bu mesele her adamin pikirine gora uytgap biler. Hakikatdanam ulumsiligi sebapli toylara barmayanlaram belki bardir. Yone men-a toya barsam kop adam bilen gosulisip bilemok. Yone Alla sayat ulumsilikdan dal.. TM'de yasasa-da adamlar bilen gosulisip bilmeyan adamlar bar. Yagni bu mesele dasari yurtda bolmak bilen baglanisikli dal-de, adamin an dusunjesinin uytgemegi bilen baglanisikli. Orsyetde okanam bolsa bir adam, an dusunjesi, durmusda ilkinji orunlara goyyan kabir manilari uytgemedik bolsa yene onki bolsi yali bolar yorermika diyyan. Hokman uytgemeli diyibem zat yok yone uytgan bolsa sona gora-de cemeleser.
4. Oyunlari uytgesik bolyar diyipsin. Her yurdun ozune mahsus oyunjiklari bolyar. Misal ucin menem orslarin stand up'larina dusunemok. Manilarina dusunyan yone name ucin gulyandiklerine dusunemok. Munun ucin ol yurtda birneme galip solarin ani bilen yasamak gerek. In azindan Orsyetde bolup gecyan zatlardan habardar bolmak gerek.
5. Yekeje gowi tarapi bar yazanlarinda. Olam birtopar agzalarin gownune degmegi hic yerine goyup yazip bilipsin. Yurekli ekenin. Yone Mewlana Hezretlerinin bir sozi bar. Turk dilinde: Incitme bir cani.. Incitirsin Ars-i Rahmani..

Islan zadini aydip yoren adam birgun islemedik zadinam esder. Esder yoreris bolanda name diymegin mumkin.. Muna hichili garsi pikirm bolup bilmez, durmus senki..

etc. etc. etc...

Gadyr aga Gaty gören

Gadyr aga
Gaty gören bolsaň öňünden bagyşla diýipdim. Düşünýän, "soňky tüýkülik sakgal ezmez", emma sen ýene bir gowy tarapyny görmänsiň meň ýazanlarymyň.
Onam men şeýle taryplaýyn:
Baýramyň pikirlerini halap bolýa, ýigrenibem bolýa; goldap bolýa, goldamanam bolýa. Emma tarapsyz galyp bolanok, täsir edýä! Soňunda şu temalary sahypa uklamasyn, täzeden janlansyn diýip ýazdym! Men ýaly biri bolmasa bolanok, ýazýan köp däl...
Onsoňam men umumylaşdyrmajak boldum, köp ýerde "elbetde hemmesi beýle däl" diýdim. Sen ol sözleri görmän geçipsiň...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Name ucindir su wagta cenli

Name ucindir su wagta cenli sayti janlandirmak ucin yazyan zatlarin hemmesinde diyen yali bu zeyilli pikirleri beyan etdin.. Belki mana seyle gelendir. Adamlari butinlesdiriji dal-de(atakga yali) ayratin tapawutlarini saylap cikardin.. Bu mesele mende belki de cidamliligin sonki pursatlari bolani ucindir..

Sayti janlandirmak ucin seyle bir tema kan welin..:)

Ay sen nahili pikir etsen

Ay sen nahili pikir etsen sheyt, mana kyn duship bashladyn dushunmeyshin.
Ata aga sheydyami? Ata aga ata aga, men bolsa Bayram. Tapawut bardyr elbetde!
Onsonam, shu 16-18 mart belle, traffiklere hem seret. Shu gunler adam sany kop bolmasa yanyma gelay. Shu temalaryn adam toplayshyny ozun gor
PS Bu saytda ata aga yokdy, adam azdy. Shondan bari ayaga galdyran shu temalardyr. Islesen kone temalary tap.
PSPS Men sana aytdyma, gitde shol gowy hasaplayan temalaryn bilen talyplar.com yaly bir sahypany galdyrjak bol. Bashartsa, shol sen aydyan, ata aganyn stilindaki temalar bilen shu sayt bilen den yagdaya getirsen sana bash egjek! Ol temalar gowy, emma adamlara sheyle temalaram gerek. Bolmasa her kim okar, yazmaz. Az wagtdan okamanam goyarlar. Hany sen bashla, goreli 4-5 aydan na dereja yetiryan shol sahypany...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

1) 2) 3) -- Hemmesi dykgatly

1) 2) 3) -- Hemmesi dykgatly okamanyn uchin Gadyr, yogsa ol hemmesinin onunden shert(condition) goydi...
1) Genereliza edenok, birgiden soz goshulan "hemmesi dal" yali...
2) Yonekey dindar dal, elementarniy zatlary bilmeyan dindar'lara iberilen sozdi ol..
3) TM'de vagty goshulman, sonra-da goshulmayanlara degishli daldi(sen ozuni shuna goshdun oydyan), ol TM'de vagty shol oglanlaryn 1'i bolup, bileje toya zada gidip, TR'e gideninden son hem ozune ayri hormat goyulmasyny isleyan oglanlara degishlidi !!
etc etc etc...
Dykgat bilen okamak gerekmika diyyan, yogsa her post'dan hem erbet netija gelip bolyar!!

Condition sozunu yekeje

Condition sozunu yekeje yerde gordum:)

Gorup bilmeyan bolsan, ol

Gorup bilmeyan bolsan, ol senin probleman dalmi Gadyr ?? Name uchin hemme adam kellesini agyrtmaly senin az uns beryanligin sebapli chykan problema uchin ?? Peshe'den pil yasamak bolanokmy shu edyanin ?

:)

Salam Bayram,
Ilki bilen "turk onumi" diyipsin Turkiyede okap gaydan oglanlara, ozim hem turkiyede okap gaydanson baghysla welin sozuni onlamadym, eger sen Rusyada okap gelen bolsan, sana "made in Russia" yada "Rusyn onimi" diysek gownune yararmyka? Menin pikrimche bu sozlerini uytgedip sorasan gaty gowy bolardy...
Ikinjiden, seni bu aytyan zatlaryn kopisine goshulamok, her durli adam bolup biler, gatnashman hem biler, her kim senin yali herkim bilen gatnashyp bilyan hem daldir. Illerden saylanmalary senin gownyne yaraman bolup biler, yone ozim ha hemmeler bilen gatnashyardym, gerek obadaky dostlarym gerek turkiye bilen okan dostlarym bilen hic hili problemam bolmady.
elbette obadaky oglanlar bilen turkiye da bile okan oglanlaryn dushunjeleri bir birinden uytgeshik, hatta Ashgabatta bilen okan oglanlarim bilen obadaki dostlarymyn dushunjeleri uytgeshik. Oye kim myhmanchylyga gelse hemmesine bir mehzesh hyzmat hormat goyyaryn. Hatta Turkiyeden oye baran wagtlarymda obadaki dostlarym bilen ayratyn meylis hem guryan. Mysal uchin ozim ichgi(vodka yada arak) ichmani gowy gormesem de olara ichgi hodurleyarin. Yone Turkiyede bile okan dostlarym otyran myhman sacagyna elbette vodka goymayarin, olar ichenok ichmani hem halanoklardy.
Samsyk oyunlary bar diyipsin, ol nahili samsyk oyunlar yazsan has gowy bolardy. Belkem sana samsyk oyun gelyandir dushunmanin uchin, beydip herkime bir chyzgy chyzma. Sana mysal bereyin, TTM de okayarkak dort dilde anekdot aydyshyardyk dysharydan gelen biri hich hachan dushinip bilmez, sebabi ol anekdotlaryn kopisini ozumiz duzyardik.

Onsonam, dine ozinmika diyip yorme halk bilen bile gezip yoren, men oz adyma elmydaa halk bilen. Menem jugilinin ichinde durmush gozlap yoremok, yone indi awtobus galmady :)

Kabir pikirlerini uzynyrak yazsak has gowy bolar, gyshaja yazanson kan dushunmek kynyrak bolyar...

salam bilen,

Saragt, Made in Saragt, Ahal, Turkmenistan.

Name uchin dykgatlyja okap,

Name uchin dykgatlyja okap, manysyna dushunjek bolman, goni "Hemme adama diyme" diyyan Saragt dost ?? Govja okan bolsan, anyrda:

Bayram wrote:

Näme üçin "made in Turkey"? Elbetde bu hemmesi üçin däl!

diyip yazilgi, ve ol yene-de hemme adama diyyan bolyami ??? I.e. eger ozuni shol yokardaky hasiyetli oglanlaryn biri hokmunde gormeyan bolsan, diymek sen ozuni shol "hemmesi dal" gruba degishli goryan ve Bayram'a "chovjermek" ya-da "Beyle dal" diymegin manysyz, sebabi sen hakda gidenok gurrun ve beyle oglanlaryn yokdugyny aydip bilmersin sebabi sheyleler 100% bar ve gatyyyyy kop olar!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy okaýanyň üçin!"

Senem özüňi aklaýaň,

Senem özüňi aklaýaň, gerek däl agam! Men kim? Hiç kim! Maňa aklanyp oturma.
Sen özüň ýagdaýy gör, ýalňyşýan bolsa aýtda goýaý!
Men her Türkde okan beýle diýmändim...
"Made in Russia" bolup bilerin özümem, Orsýediň köp täsiri degendir.
Emma "made in Russa" oglanlar barada hem köo gürrüň edildi. Meselem, "kätmen çtoli" ýa-da lagere gidip gelip, soň türkmençe gepläp bilmän urlan oglanjyk barada... Ýa biziň goňşy obadaky Orsýetde okap ýören oglan barada... şolam öýüne gelip türkmençe gepläp bilenokmyş... :D
Ýa bolmasa Malaýziýada okap gelen oglan barada, ol biziň obanyň suwuny halanokmyş, maňa ejesi aýtdy. "Içip bilenokda" diýdi...

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Men ozumi

Men ozumi aklamok-how:(

Yalnis diyip goydum ol tayda..

Ol sana yazylan dala! Reply

Ol sana yazylan dala!
Reply edip men "saragt" agama yazdym. Sen aklamarsynla ozuni :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram aga senden bir zat

Bayram aga senden bir zat hayişt edip bilernmi? Gayrat et hemme yazanlaryngy bir blog eday. Yzly yzyna komment bolsa birhili höwesing gaçyar. Ata agada hem şeyle.

Öň şeýdýädim welin,

Öň şeýdýädim welin, "gaty uzyn ýazgylary okamak kyn" diýdiler :(
Menä nätjegimi bilemok. Şunça ýazanymy az görüp, Saragt aga "pikirleriňi uzynrak ýazmaly ekeniň, düşünmek kyn" diýýä :D
Menä nätjegimi bilemok...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Senkem dogry :))) Yone beyle

Senkem dogry :)))
Yone beyle uzyn yazma diyseler her sozlem uchin 1 post achmak hem govy dala(sen beytdin diyemok :)), Biraz ulyrak bolsa-da 3 post'da birleshdirip bolardy meselem, yone beylekilere nobat berip, sonra yene-de yazsan has gyzykly ve ovrediji bolar, sebabi her abzasyn 1 hasiyeti/endigi tankytlayar yone adamlar jogap yazanda koplench hemmesine 1 yazayyalar!

dunyagarayyshyn uytgemegi

Menem Turkiye'de okayan oglanlarda kop goryan hasiyetim bar, hemmesine degishli dal, Olar gurlanlerinde turkmen dili bilen turk dilini garyp gepleyarler, shon yerine ya turkmenche ya-da turkche gurlesen gowy bolarmyka diyyan, elbetde bu zady tebigy hasap edyan. Sebabi kabir terminleri bir dilden bashga dile gechirmek kyn. (Oglanlar gaty gorman, aydyshym yaly hemme kisha degishli dal,sebabi kate ozuminem gurrundeshlikde turkche garyan wagtym bolya,yone duzetjega bolyan.)

Bayram aga gaty general

Bayram aga gaty general yazipsin. Herkimin oz okan yerine sempatiyasy bolya. Gaty dincil bolup bilyaler diyipsin, dini yasamak name ayipmi? Gayrat et bu zatlary din bilen garysdyrma. Yene bir zat, bir dili owrenmek diymek, sol dili gurleyanlerin medeniyetini hem owrenmek diymekdir. Turkiyede okayanlara islesen islemesen turklerin kabir hasiyetleri gecya. Men su yerde Musurli dostlarym bar. Olaryn kabiri Amerikan mekdebinden, kabirleri bolsa Fransuz mekdebinden ucurym bolan. Sularam birbiri bilen den dal.

Menin pikirimche ha dovlede

Menin pikirimche ha dovlede bolan simpatiya vopshe offtop bolup galyar, sebabi hich kim ol oglanlaryn turkiyani govy gormeklerine zat diyenok...Menem Rumyniya'da okayan, yone TM'e gidenimde hiy 1 adam mana seredip, "Sen Rumyniya-da okayanmi ?" diyip sorayami ?? Yok, sebabi TM'de men ozumi Turkmen oglanlarynyn biri hokmunde goyyan, kamahal eshik tapavudy bolyar, yone uytgeshigirak eshikler TM'de-de kop indi...
Ve yene-de dykgatsyz okayaniz, sebabi onyn din hakda aytjak bolany "Dini govy bilyar-->> Kop okapdyr din hakda, yone kabir elementarniy=yonekey zatlary bilenoklar" diyya, t.e. adam 1000 sany dini kitap okamanka, onyn yaninda bashgarak, hiy bolmanda yonekey zatlary ovrenmeli...
Onsonam, 1'nin medeniyetini ovrenmek diymek, ol medeniyet'i ozunki yali kabul edip, durmushyny ona gora yashamak diymek dal...Eger Us'dakiler Us'in medeniyetini alsa, Bayram ors'larynkyny alan bolsady, men rumynlarynkyny alsam, onda bizin halymyz name bolar ?? Biz TM'e baranymyzda "Uffff, munynyz nahilay, eshiginiz biderek, hasiyetiniz biderek, hushunyz yok" zat diyip dursak nahili bolar ?? ...Barsinin medeniyetini gorsen gorkarsyn Eziz, ynanay mana, oye baranynda ejene hem soversin(Kind of independency) 18-19 yashdan son shularyn in yonekey zatlaryny kabul etsen...

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Aý senden gowy okap bilýäni ýok öýdýän bärde! :D Janym bola!"

Mergen men bir dowletde okap

Mergen men bir dowletde okap ol dowletin medeniyetini almaly diymandim. Senem yalnys dusunipsin. Umuman onun tasiri bolyar diyjek boldum. Mysal ucin sen mydama ateist adamlar bilen is salyshsan, gaty guycli bolaymasan onki yagdayini gorap bilmersin.

Quote: Olar şeýle bir

Quote:

Olar şeýle bir dinçil bolup bilýäler, şol bir wagtda elementar zatlary bilmän, samsyk oýun edip ýörenem bolýa.

Diýdim men, geliň şuny çürt kesik edeliňle! Gadyram ýazypdyr, emma meniň ýazan sözlemimi doly okaýan barmy araňyzda? Meniň aýtjak bolýan zadym, dinçil bolup elementarnyý zady, ýönekeý zatlary bilmeýän oglanlar barada. Ýagny dini gowy bilseň, belki şol zatlardan habarly bolmaly oglanlar barada aýtdym... Aý düşündirmek kyn, ýöne siz şol ýere ters düşünmäň!
Aýdyljak bolan, diniň emirlerinde bolan käbir zatlary bilenoklar, ýogsam dini gowy bilýäler. Borlaý...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Senin yazanlaryny

Senin yazanlaryny dykgatly okasan sheylerak dushunilmeli menin pikirimche(yokardaky post'dan copy+paste):

Mergen wrote:

Ve yene-de dykgatsyz okayaniz, sebabi onyn din hakda aytjak bolany "Dini govy bilyar-->> Kop okapdyr din hakda, yone kabir elementarniy=yonekey zatlary bilenoklar" diyya, t.e. adam 1000 sany dini kitap okamanka, onyn yaninda bashgarak, hiy bolmanda yonekey zatlary ovrenmeli...

Ve yonekey zatlary adam bilaymeli din'in buyrugy bolmasa-da, Yogsa din'i kitaplaryn barsyny okanda name peyda bar bilim zat bilen baglanyshdyryp bilmesen ?

Yokardaki yazgida indiden

Yokardaki yazgida indiden beylak yalnis pikir beyan eden adam hatarina gosulmajak bolsan seytsen gowi bolar..

Ulanan sozlemlerinde misal ucin "turkmenlerin hemmesi dal yone olar.." diyip baslayan sozlemlerin deregne "olarin kabirleri.." diyip baslayan sozleri ulan.. We men pikirimce basarsan her sozlemin basinda, yagni adaty "olar" sozuni ulanyan pursatlarin hemmesinde diyen yali "olarin kabirleri" sozuni ulan..

Sonda dusunismezlikler azalarmika diyyan..

Mergen..

Men pikirimche almali dal diyen zat yok. Manzina batyan bolsa ozunkiden has gowi bolsa almali Medeniyetler seydip beygeler. Elbetde ol pikiri alanson beyleki pikirdakiler hor gormeli diylen zat yok. Yone almali dal diyen pikir birneme yalnishrakmika diyyan..

Almak iki taraply bolmaly

Almak iki taraply bolmaly dälmi näme? Ol näme diňe biz alyp ýörüs, birimiz türkden, birimiz orsdan, birimiz amerikandan, ýöne bizden alýan ýok? Bizdäkini diňe taşlaýalar... ýa bizdäki hemme zat hemme millediňkiden biderekmi?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Biz reklama edip

Biz reklama edip bilemzok, beylekiler oz biderek medeniyetini adama gyzykly edip gorkezyaler, uytgeshik ve modern diyip tanadyalar, onson bizinkilerem modern'sirejek bolup yapiship yatanda...

Gowy zady alyan utyar.eger

Gowy zady alyan utyar.eger bizin medeniyetimizin gowy taraplaryny almasalar almany gechsinler.:D

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Erbet yeri, komplektde

Erbet yeri, komplektde alynya koplench, gowy erbet diyip saylayan az :(
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Indi oz pikirimi yazayin

Indi oz pikirimi yazayin !!
Men Turkiyani medeniyet basganchagyndan Turkmenistan'dan gaty onde goyyan oglanlary tanayan, olara gora TM dine eneni atany gormane. yssyrak ve arzan yerde biraz dynch almana gidilyan yer, kabirleri Turkiyani sheyle bir govy gorupdirler velin hakyt olar oz durmushlaryny TM'de goz onlerine getirip bilenoklar, "Anyrda name baray, barde hezila" diyiship yorler...Onsonam men kabir oglanlary gordum, hakyt utanch diylen zat yokhow olarda: TCS'den giden, 7 yillap okabam yani 3 ya-da 4-nji kurs, shony hem hezil edip, guler yuz bilen "Yauu, uzattyk ishte biraz, burda hayat var hayat" diyip aydyalar, gaty uly edermenlik eden yali, ozem TR'nin "bilmem ne bok" universitedinde, Bogazichi zat bolsa gurlejek hem dal velin...

Shu gunki, modern Turk'ler bizin Turkmen medeniyetimizin M'sine hem dushunenoklar, ol zatlara "Gadymy zatlar" gozi bilen seredyaler ve "Birvagtlar bizinkiler hem sheyle ekeni" diyip garayalar ve eger olary bizin medeniyetimize gora yashamaly etsedik, olseler hem razy bolmazdylar sebabi olar tipa "modern"(Ozum kop bilyan sheyle turkleri) !!!
Gepin tummek yeri, shu vagtky turklerin bizin bilen kan obshiy zatlary yok medeniyet tarapdan gurlesek, ve Tm oglanlaryn olardan hemme zatda gorelde almaklary gaty gaty gaty yalnish...!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • moonwalker 1 telpek goyyar we yazyar: "Sana da goshulyan!!!"

misallandirali-da

Almali dal zatlari alyanlar hakda oydyan bu gurrunler:) Namani alsan bolyar namani alsan nadogri sen pikirince:)

Misallandirali Mergen jan!:)

Nahar meselem...Kabir

Nahar meselem...Kabir oglanlar hakit zay etdiler "Turkmenlerde idili chorba-da yoklay, Turklerde 100 durlusi bar, ozem TM'ninkiden 10 esse tagamly" diyiship...Mena oz gara chorbamyzy hich hili
tarhanadyr merjimege chalyshmazdym...
Ya-da TR'de kabir zatlary ovrenip, TM'de-de shol zatlary bilmeyan birlerine bolan hormatyny yitirmek, ony kalhoz hasap etmek. (Bayram'yn beren mysalyna sereday yashulylar baradaky)...
Yazmasy kyn bolan goshgy'ny okasan, shol yerde "shaherli" bolan oguljygynyn ejesini nadip gynandyryshyny gorersin(porsayan zat diyip), mena shol goshgyny her gezek okamda gargysh baryny aydyan shol vepasyz ogula...
TR'daki oglanlardan kabiri(kopusi!) oz ejelerine diymesede, halk'yn kop bolegine diyyar sheyle zatlary, ulumsy hala gelyaler, ozlerine ayratyn hormata mynasyp goryaler..Men meselem oba yere zada myhmanchylyga gidenimde hakyt bizar tanysh adamlaryn meni barmaklary bilen gorkezmeklerinden uytgeshik adam yali, ozlerem meni ovyaler velin beyleki adamlar mana uytgeshik seredyaler ve shol zatlar menin rahadymy gachyryar, son gepi bashga yerlere uryp, biraz olary gurletjek bolyan...A kop oglan halk'yn sholar yali yagdaylaryndan peydalanyp, ozlerine bir b*k bolandyryn oydyaler, hondan bari bolushyp oturyalar edermenchilik eden yali, yogsa yarisi biderek univerler'de boklaryna bulashyp yorendirler velin..

Oz medeniyetine ondan-mundan

Oz medeniyetine ondan-mundan alyp goshubersen, ol medeniyet aslyny yitirmezmi? Ynha, Hytayy alyp goreli, ol nace munyyllyklaryn dowamynda oz medeniyeti bilen ayakda galmagy basharan halk. Ozlerem muna buysanyarlar, "pylan yerinin medeniyetinin pylan yeri gowy eken, shuny ozumizinka goshaly" diyen pikirem yok we bolmandyr.Icmage gok cay, nira barsan mugt berilya barde, sebabi med-in bir bolegi, hatda, uly sowda merkezlerinde-de, "cay burcy" bar, baryp icibermeli, ozleri guyup, getirip beryaler. Cop bilen nahar iymek ansatdyr oydyanmi? Wilka ya cemca geceyin diyenoklar (kabir cemce bilen iyilyanlerden bashga). Uzadyp otursan, gaty kan, yone men shu tayda nokat goyayyn.
PS: Yaponiyanynam "Hiroshima-Nagasakiden" son, nadip oseninini bilyansin, dashary yurtlara kan talyp goyberipdirler, olar dine bilim-ylym getiripdirler ozleri bilen, medeniyet getirmandirler dashardan...

..

Almali zat bar almali dal zat bar:)

Sey diyaydim oydyan basda-da..

Duralgada kitap okap oturmak turkmen dabinde yok bolup biler. Aslinda ol dap dal yone bir hereket-da.. Adamlarin derrew unsuni cekyar. Suni alsak bolyar..

Momin adam bos gurlemez. Gurlande hakikati gurlar bolmasa-da dimar. Bu turkmen daplerinde yok bolup biler. Gumur yamir edip oturmak gerek diyip pikir ederler. Yone yalnismayan bolsam yokardaki sozi Pigamberimiz aydip gecipdir. Muni almak gerek. Sebabi wyjdan mumun has dogrudigini aydyar.

Arak icyan adamlar bilen oran hazir bolup gatnasmali. Sebabi taze dost diymek taze endik diymekdir. Elbetde onun bilen dostlugi arak icyar diyip taslamagam bedasillik bolardi. Beytmegem bize gelismez. Yone in azindan arak icip otirka yaninda bolmajak bolaris. Sebabi sawlik bilen sen gownune degmegi mumkin. Bu pikirem birneme manilirakmika diyyan. Mumam alsa boljak:)

Biri oyun etse ona gulmek aslinda pod soznaniya'da seyle pikirin doremegine sebap bolyar. "Ay gati gowi oyun edyan. Bas! men haladim" Eger oyun biedeplik barada bolsa men pikirimce gulmezlik has gowi bolyar. Sebabi ol oyuni eden adama indiki oyni ucin goldaw bermedik adam bolyarsin:) Olam eger seni gowi goryan bolsa we sen umuman onun gownune degmejek bolup her zadi edip yoren bolsan, olam sen gownune degmezlik ucin seyle oyni etmegi goyar. Bulam erbet pikir dal. Sebabi butin bir jemgiyetin osmegine goltgi bar. Munam alsa bolyarmika diyyan:)

TM'de kop adam cagalarinin yaninda payis sogyar. Kop turkmenem muni edyar. Bu erbet zat. Bu bizin yasayis durmusimizda bar hem bolsa muni cikarmali sebabi erbet zat:)

Elbetde bu aydilan zatlarin hemmesi dap dal. Yone dapler barada-da sol zeyilli zatlar yazsa boljak. Esasi yorelgamiz wijdan we akil bolmalimika diyyan:)

Onsonam almali zatlari ya-da almali dal zatlari nadip bilip bolarka.. Kim karar bererka?

Bagyshla yone yazan kop

Bagyshla yone yazan kop zadyn "Medeniyet" sozunden has kop Halkyn dini, ya-da mentalitet'ine degishli zatlar, Medeniyet bulardan oz payina dushenleri alandyr, yone ol problemalary medeniyetin problemasy edip goymak yalnish bolar, bular Turkmen medeniyetinde dalde, halka sokulan erbet endiklerin netijesi, adamlaryn mentalitet'inin yuvash yuvash ichine edilmeginin netijesi, medeniyet kan yokmyka diyyan orta-da ve senin yazan zatlaryny men Turk'lerde gorup bilemok, olaryn alkashy bizinkiden 1000 beter, chaga terbiyesinden bashy chykmayanlar hem 1000 beter, olaryn ashiret zat diyiship, chagalary islemedik adamlara durmysha berip, bashga birine gachanda-da oldurip yatanlarinin hem bardygyny yatdan chykarma !!!

Onda name barada

Onda name barada aydyandigini belli et-da:)

Men biljek boldum yone diymek ol barada aydanok ekeni..

Medeniyet diyip nama dusunyan? Define et diyemok. Kesgitlemesini bilyadim oydyan.. Yone turkmen medeniyetindaki haysi zatlara yalnis cemelesyarler sol sinpdaki oglanlar gyzlar, name etmek bilen yalnislik edyarler..

Takik we anyk yazsana:)

Medeniyete, yonekey

Medeniyete, yonekey adamlaryn ozlerini alyp baryshlaryna(yonekey zatlar hakda aydyan, chaga urmak zat individual zatlar), onup osen yerlerine at dakmalaryna garshydygymy yazdim men, hemmesini 1 chukura goyup "medeniyete at dakmak" diydik, asyl gurrun medeniyete bolan sylanyshyk, medeniyet'in ozi dal !!

Gadyr aga, sen boýnuňa

Gadyr aga, sen boýnuňa alaý, senem Mergeniň taryplan oglanlarynyň hataryna girýäň, şol sebäplem mendenem gaty gördüň, jedelleşibem dursyň.
Senem "türklerde şeýle, bizde näme üçin beýle däl?" temalary açypdyň. Gelinler barada biri bardy, azyndan.
Men seniň gaharyňy getirmäýin, emma biziň pikirimiz şol. "Azajyk alýan" diýip 100% bolmasa-da 95% türk bolanyňy özüňem duýmarsyň...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Mergen basda gowi baslapsin

Mergen basda gowi baslapsin yone sonuni yene-de gurrune yazdiripsin:)

Nahar temasinda aydyan pikirlerine gosulyan.. Yagni adam dasari yurtlarda iyen naharini gowi gorup biler yone bu soygusini asil watanindaki nahari yere sokup etse nadogri bolar. Gownunden turan bolmagi mumkin. Keypler hakinda jedellesip bolanog-a:) Almani gowi goren bilen armydy gowi goryanler arasinda haysi gowi diyip jedel tursa nahili manisiz bolardi..

Kabir zatlari owrenip bilmeyanleri kalhoz hasap etmek babatda: ol zeyilli adamlara bile sogeli:) Menem halamok. Yone beyle adamlar dine TR'de okayanlarin arasindan cikanok. Kalhoz bolsa-da, yagni kalhozdan dasarik cikip gormedik bolsa-da, ozunden az bilyanleri has-da kalhoz hasaplayanlaram bar..

Yazmasi agir dusen gosgi barada pikirlerimiz den. Enanin yerini hic bir zat tutup bilmez. Ozumem sona gati unsli cemelesyan.. Esasanam dasari yurda okamaga gidenimden son:)

Basga misallar bar bolsa aydibermeli:)

Aslinda bizin ikimizem sol bir adamlari yigrenyaris.. Yone sen birneme formulani yalnis duzaydin oydyan:)

Yokarda "almaly" diyip yazan

Yokarda "almaly" diyip yazan zatlaryn ahlisi diyen yaly, dine "turk" medeniyetininki dal-de, yslam, iman, ahlak medeniyetininki, gozel adamkarcilik sypatlary hemmesi, men muna garshy hic zat yazamok.

..

Men asil turkler barada hic zat aydamok:)

Men medeniyetler babatda umumi manida aydyan. Men basga medeniyetler bilen bizin medeniyetimiz arasindaki tasirlesme barada aydyan:)

Hich bir medeniyet'de-de yok

Hich bir medeniyet'de-de yok senin ol yokardaky sanan zatlaryn, ve ol zatlaryn medeniyet'e baglanmagy nacherak dogryka ?? Medeniyet diylen zat, adamyn din'ini hem ichine almalymyka ?? T.e. 1 adam medeniyetli diymek -->> Onyn dindar bolmagymy ?? Sen hemme yumurtany 1 telpege goyyan, perfect adam yasajak bolyan belki-de, yone movzuk medeniyet ve bashga 1 milletin medeniyet'inin tasiri hakda yalnishmasam !

Mergen..

Diyyan temalrin hakdaki pikirlerine doli gosulyan.. Islesen bu temani yapali.. Basga bir tema acali eger garsi dal bolsan:)

MEDENIYET NAME?

Yagni menem belki dogri dal diyip bilman medeniyete hormatsizlik edyandirin.. Medeniyetin namedigini bilsek nama hormat goymalidigimi hem bilerin.. Bu misalin tersini alsak seyle mani cikyar: Belki de sen medeniyete hormatsizlik edyarler diyyan zatlarin belki aslinda medeniyet daldir..

Suni aniklasak Onat bolardi:)

Mergen

Onsonam senin gara corbani merjimege calismayanligin gara corbani halayanligin sebaplimi ya-da patriotizm sebaplimi?:)

Oran mohum mesele.. Jogaba gora yazjaklarim uytgar..

Patriotizm--Bagyshla yone

Patriotizm--Bagyshla yone yene-de yalnish termin !!
A ol nahary has kop halayanim menin kichilikden bari iyip gelyanim, turkmenlerin iyyan naharlarynyn 1'i bolany uchin, yogsa turk'lerin ondan tagamly chorbasy yok dal bolup biler, yone menin uchin sholaryn hichbirisi gara chorbadan yokarda dal...

Ol terminin yerine

Ol terminin yerine doogrusini sen goyay:) Menin sol wagt yadima dusmedi. Yone sen men name dijek bolanima dusundin..

Diymek senin cagalikdan bari owrenishen zatlarina giya seredilse halanok.. Turkmencilik munun niresinde?

Ahoww!

Asly chuyruk bolan Yupitere gidip gelse Chuyrukligine galar.
Yanky Chuyruk oglanlar Turkmensitanda galsada Turkiye/Elsewhere-a gidip gelsede kan tapawudy bolmaz.
hany E$$ege Altyn Eyer dakarsynyz welin birazrak Ata menzar yone aslynda entagem E$$ekdir!
muny TR bilen baglany$dyrman gayrat edip, stasitika boyunca TR de okan/okap gelenlerin kop bolmagy sebapli beyle gorunyandir.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "berekella turkiya gityanlerin sanyny bellanin uchin"

Onda nadip 1 oglanyn TR'demi

Onda nadip 1 oglanyn TR'demi ya-da US'de okany koplench diyen yali bes belli bolup durya eger nira gideninin tapavudy yok bolsa ?? Menin pikirimche TR'dakiler gaty beter kabullanyalar olaryn medeniyetini, beyleki yurtlardaky oglanlaryn kopusi beyle dal, keyp uchin belki entarler ol yerliler bilen, yone gaty kopusi dushunyar ol zatlaryn dine vagt gechirmek uchin govydygyny...
Bu dine TR'e degishli problema dal, muna soz yok, yone shu tayda shol TR'liler hakda gurleshelin, US'dakiler ya-da bashga yerdakiler hakda gurleshmek isleseniz bashga 1 tema achyn, bizem yazarys ol yerde, sebabi TR bilen orsyet'daki(ya-da bashga yer) medeniyet tapavudy gaty uly ve shona gora'de netije chykarmaly bolyar!
P.S. Hosh geldin Guvanch (aga ? Senin 2 chagan bar gerek ? ya men birine menzetdimmi ?)!

Elbetde, muny[am dogry.

Elbetde, muny[am dogry. Türkiýede okan we okaýan köp bolansoň, şolar köp göze düşýäler. Emma men ýokardaky zatlary özümden düzmändim... Orsýetde okap, halkdan kesilýäni az gördüm. Amerikada okasa hem ýene halk bilen gatyşýany gördüm.
Aý borlaý, Türkiýäniň üýtgeşik täsiri bar ýaly bolup dur, maňa galsa.
PS Bagyşlaň!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

yhmm yhmm

ay bolyarda, hemme TR de okayanlara dushman bolup yetishipsiniz, Turkmenistandakilar yali, yaman general zatlar yazyarsyyz, Turkmenistanda dowlet ishie girjek bolsan, TR de okap gelen bolsan yada Turkler bilen bir ish salyshan bolsan halaman duranlar yali.

TR yada USA-de okayan oglanlaryn kopisis ol taylarda ishlansonlar derrew Turkmenistana gitjek bolup dyrjashyk yorenoklar, okuwlaryny gutarsalar hem bir pursadyny tapyp azajyk hem bolsa gor edip bolmazmyka diyip ishlap yorler, baran wagtlarynda ellerinde azyrak hem bolsa pullary bolar yali. Belkem bashga dowletlerde beyle pursatlar bolman biler. Yone UK gidyanlerin hem kopisi ishlemage gidyarler diyip eshittim.

Elbette hic zat etman dowletten stipend alyp yatan oglanlar hem az dal. Ol sizin owunip yoren oglanlarynyz bolsa TR de okan, okap yoren we gezip yoren oglan gyzlaryn gaty kanliginden hem bolup biler.

PS:Nahar we beyleki zatlarda bolsa garshyalshdyrjak bolup hem otyrmali dal.Suwyny zadyny ichman hem biler oglanlar, men dine ozimden bir yil bashyma gelen wakadan mysal bermekchi, Turkmenistana baran wagtym bir hepde diyen yali gowy naharlardan iyip bilmedim, gaty yagly bolany uchin, onun hem sebabi TR dekam elinjek goyun kesmanson naharlar yat bolup gidipdir, sonra oye baranson asha dushyaris :)

Akgam natdinay?!

Akgam natdinay?! :D
Beytmehow, sana dushman dal men! Aydyana oz agalarym, oz doganoglanlarymam Turkiyede okan, name, indi men sholara hem dushmanmy? OKA ilki bilen agamjan...
Men Turkmenistanda yatyp stipendiya alyanlary halayan diymedim. Olar barada hem tema achaly islesen. Yone shu tema "turk" oglanlar barada.
PS Gynansagam, turkde okanlaryn birijigem bir aydylan bilenem razylashmady. Diymek syrtlarynda bir bok barmyka? Bagyshlan welin, yazanlarym dine menin pikirim dala!
Hydyr Amangeldinin Turkiyede okap gelen oglan barada yazanlaryny okan! Onson goz yetirin adamlar Turkiyede okap gelen oglanyn birini nadip suratlandyryar. Bu dine Bayramyn pikiri dal bolsa gerek...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

merw birsi hem

merw
birsi hem razylashmadyk bolsa onda ol zatlaryn dogra na dereje yakynlygyny yada na dereje dashdygyny gorkezenokmy.birisi yada ikisi aytyan bolsa neyse barsy garshy chykya diyding onda olaryn hich birisi hem akyly ulanyp dogry aydanok diymek bolyarda

Hm... Türkiýede okaýanlar

Hm...
Türkiýede okaýanlar razy bolmasa hem, Türkmenistanyň ilatyndan KÖP adamlaryň razy boljagyny bilýän. Şu pikir diňe Baýramyň näsag kellesinde bardyr öýtseň senem ýalňyşýaň...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Hm... şu pikir bilen

bagyşlaň
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

saragt wrote: ay bolyarda,

saragt wrote:

ay bolyarda, hemme TR de okayanlara dushman bolup yetishipsiniz, Turkmenistandakilar yali, yaman general zatlar yazyarsyyz, Turkmenistanda dowlet ishie girjek bolsan, TR de okap gelen bolsan yada Turkler bilen bir ish salyshan bolsan halaman duranlar yali.

Hiy manyly zat hasap edyanmi shu yokardaky yazanini ?? Bizin name siz'den alyp bilmedik arymyz barmy "dushman" yetisher yali ?? Name uchin biz size garshy gitjek bolmaly, logika nirede ??? Menin hem 6-7 sany govy dostym bar TR'de, indi men olara-da dushmanmi ?? Name uchin yikip yatirsinizay "umumylashdiryaniz" diyip ?? Hany, nirede umumylashdyrylan zatlar ?? Barmak basyp gorkezda.....

Oglanlar, gayrat edip 2'je minut pikir edayin 1 post yazmankaniz, ya-da jogap beryan adamynyzyn post'yny 2-3 gezek okan, yogsa sizem biderek yere hakykat payina dushunenizok yazilanin, post'y yazanyn hem vagty gidya size "Yokhow, eyle dal, beyle" diyip yazyancha..

turkluk, turkmenchilik yada oz ozine hormat - sylag ...

shu yerde yazilan zatlary okap kabirlerine ayratin cogap bermek isleyarin yone bu gaty uzyn boljak shonun ucin kellame gelen zatlary yazishdirayin.
1. Turkiyede okayanlar hamala ozlerini ustin goryamishin - aslynda olaryn sheyle bolmagyna toweregindakilerin (dost-yar, dogan-faryndash) hem goshandy bar!
2. Turkiyede okan/okayan oglanlar name ucin o yeri gowy goryar ya da Turkmenistan'dan onde goryarler? Menin pikirimche o yerde entegem taryhy yerlerin, binalaryn durmagy, Osmanly'nyn janly taryhynyn gorulmegi, halkynyn oz dap-dessurlaryna eye chykmagy yaly zatlar ol oglanlara tasirini yetiryar. (Turkiyede bolup gormedik oglanlaryn dykgatyna: gorman bir zat diymek has ansat bolyar!)
3. Bular yenede bizi oz ulkamizi pes gormek ucin bahana dal. Eysem oz taryhymyzyn hem bashga yerlerden yza galasy tarapy yok. Yone azacyk bilinman galypdyr. Shu yerde hemmelere bir sorag: Anew shahercesinin yanindaki Seyit Jemaletdin'in hekayatyny, Ashgabatdaky Magtymguly yadygarliginin ashagyndaky gadymy Metjidi, Nusay galasynyn taryhyny (Fransiyanyn prezidentinin master ve doktorlyk ishlerinin temasynyn Nusay galasy we onun medeniyetidigini), Mekkedaki "Hacer-ul Eswed" yali Alla tarapyndan yere indirilen yene iki sany dashdan birinin Garrygaladadygyny in barkisi Gokdepe galasynda bolup gechen soweshin anyk maglumatlaryny aramyzda on eshiden yada bilyan nache kishi bar.
Bular bizin medeniyetimizin,taryhymyzyn dine bir ushjagazy. Eger biz shular yali zatlay onden bilen bolsadyk biz bashga yerdaki goryan zatlarymyza hayran bolup bilerdik yone hichbir wagt ozumizinki bilen chalyshmazdyk.
4. Nahar temasy: Yene yokardaky "comment"lerde bellenipdir - her kimin oz soyyan tagamy, on soyup son yigrenen ya da on hich bilmeyan yone shu wagt asha gowy goryan tagamlary bolup biler, shonun uchin in sonky mesela girmesegem bolarmyka diyyan...

Osmanly dowri - beyik dowur.

Osmanly dowri - beyik dowur. Emma bu bahana bolmaly dal, aydyshyn yaly. Bahan gozlese, Orsyede giden Rus Imperiyasynyn beyikligini gorer, Amerika giden Amerikanyn beyikligini gorer, Angliya giden Angliyanyn beyikligini gorer.
Esasy zat, ozumuzin gowy taraplarymyzy gorup bilmek.
Taryh bir mesele, yone turkmenchilik barada hem yalnysh pikirlerimiz bara bizin... Bizin diyyan welin, dushunersinizda...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

2-nji babatda:

2-nji babatda:

Osmanly'dan galma binalaryn durmagy sana haysi tarapdan tasir edyar ?? T.e. sana degishlirak yerlerini aydip biljekmi ?? Ya "Uzakdan garyndashymyn guran zatlary" diyip aydyanmi ?? Sen Rumyniya gel, men sana Dracula'nin galasyndan bashlap sheyle kop taryhy eser gorkezeyin, ovadan tebigat gorkezeyin, 2007-Europa medeniyet merkezini gorkezeyin, sonra sen Rumyniyani hem shol TR'che soyersinmi bar gyzyk taryhy eserde bolyan bolsa ?? TR'che gorayeninde-de, bularyn medeniyetini hem "bizinkiden govy" hasap edersinmi 2 sany dag/gala/ovadan yer gordum diyip ?
1-nji babatda: Bizi hem sizden kem gorenoklar, yone her bokumyzy iyyas shol adamlaryn sheyle diymezligi uchin, mundan peydalanyp, gomparmak uchin moment bilemzok...

4-nji babatda: Turkmen nahary, medeniyetin 1 bolegidigini yatdan chykarma, ve biz barde ol naharyn tagamy barada dalde, kichilikden bari iyilen tagama garshy nankor'lik hakda yazipdik, yogsa sana name iymelidigini aytjak bolyan yok...

jogaplar

ilki bilen bu yerde yazan zatlarym ozum hakda dal. We dine oz pikirimche T.C. de okayanlara tasir etyan zatlar barada.
1. Osmanlydan galan zatlaryn beter bize degishli yerleri bar. Meselem Osmanlyny binagarchiligi Seljuk turkmen dowletinden gaty kan zatlar alypdyr. Seljuklylara degishli zatlar Turkmen bilen ote baglanyshyar. Ondenem aydipdim bashga yerin tebigatyna, taryhyna hayran galyp bolar diyip. yzyndana goshdym :yone ozimizinkiden one gechmez diyip!!!

2- Barde agzalan zatlar bolsa mashgalasyndan uzakda bolyan kishilerin aglaba kopusinde bolya zat. Men sana dine T.C de dal eysem bashga yerlede okap yurduna gowni yetmeyan gorkezip bilerin yone gep munda dal.
Men hem ozimi TM.daki adamlardan pes gormesem beyik goremok. Sen o babatda name iyyan bolsan nosh bolsun! Aytdima men bu onki yazanlam men hakda dal diyip.
3- Eger oz tagamyna garshy nankorluk edyan bar bolsa bashga gurrun!!!

naman galmagaly düşünip

naman galmagaly düşünip bilmedim :)
.)eger türkiyede okanlar utanjan, halkdan daşda duryar diyjek bolyan bolsanyz goşulyan..
men meselem türk mekdebe girdim, gonşylar bn hem gatnaşyp bilemok, yada gyzlar bn gowy gatnaşyk gurup bilemok,
Kabul edyarin. yaman zatmyka şeyle bolmak?!

.)name dine türkiyedakylar okamayamy okuwyna??
seredin ukrayinadakylar, orsyetdakiler,. okaman aylanyp yöran kan ahyryn?! (eger okanok, 7 yylda gutaryar diyyan bolsanyz)

.) dine türkler öz taryhyna, öz medeniyetine, öz watanyna has köp(!) hormat goyyar..
barde her bayramçylykda penjirelerden baydaklary asyşdyryp, öz söygüsini görkezjek bolup her zat edyarler..
muny hemmaniz bilyaniz.
türklerin myhmansöyerdigini hem bilyansiniz..
gurban, remezan bayramlaryny nahili gutlayandygyny görmegini maslahat beryarin.
bir türkmen şulary görüp tasirlense yamanmy?
watansöyerlik, milliyetsöyerlik artyar dalmi?

.) dindarlyk yaman zatmy?? we türkiyedaki musulmançylyk teroristler yaly dal ahyryn?
namaz öwredyarler, Gurhan okamagy öwredyarler, yene-yene zatlar.
ukrayinada, rossiyada yada başga öwredilyami, yada beyle mümkinçilik yok diyip bilyan.
indi şularyn haysysy gowy?

.) ahlak, terbiye tarapdan hem türkiyede okayanlar, beyleki yerdakilerden yokarydgyny özüniz bilyan bolsanyz gerek..
köpüsi arak içenok, hergün je*ebe gidenok.. yene yene zatlar..
türkiyede gaty köp talyp bar.. we köp bolany üçin hem..
şonça agsaklar köp bolyar, göze ansat ilyar..

toyda ayratyn yerde oturmak barada pikirlerim:
men meselem bir arak içyan yada manysyz, gyz gürrüni edyan adam bn bir yerde otyryp bilmerin, otursam hem keyp alamok..
we şuny nazarda tutup, başga otaga geç(ir)mek yalnyşmy??

P.S: bular menin pikirim, sizi dinlap biljek, sonuna çenli. :)

Argumentlenen gurrun,

Argumentlenen gurrun, haladym.
Emma dindarlyk temasynda yene mana yalnysh dushunipsin. Gowja okasana Myratjan, dushundurip yadadym.
Sen gowy taraplaryny sanapsyn, sen yagdayin sheyle bolsa berekella diymek galya. Yone erbet taraplaryny bolsa men sanadym :D
Yagny turkmene, Turkmenistana gowni yetmeyan az dal! Turkmen yashayish stiline gowni yetmeyan az dal. Men gepim sholar baradady... Ozuni bir hili adamlardan ayiryan az dal...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Yokarda yazilanlary

Yokarda yazilanlary okapdynmy Galtaman ??

1) Dine yaman zat diyen barmy ? Hava bolsa gorkez gayrat edip..
2) Amerika'da adamlarin oylerinden chykyshda hergun asylgy baydaklary, sholar dovletlerini Tr'lerden kop govy
goryar menin pikirimche, yone milleti, dovleti soymegi sholardan ovrenmelimi biz ?? Ozumizde gapyshypdyrmy bu zatlary soydurjek zatlar ??

3) Turkiyanin bozuklary yali bozuk hem yokdur bashga yurtlarda, in azyndan beyleki yurtdakilar achyk edyar, TR'de oylerde bolup, shonda-da "pys osurak, pis osurak" yali bolushyp yorenler bar bilmeyan bolsan, ahlak diyibem oturma onson, govy oturjak hemme yerde-de oturyar ve sizin "ahlakly" bolmagynyz TR bilen baglanyshygy yok, shol oyler nirede bolsa-da shol halda bolardynyz...

4) Haysi yurt'da gordun 7 yillap 1 fakultedi gutaryp bilmedik oglan TR'den bashga ??
Sen sheyle adam tanayanmi, gordunmi ?? Mena yok... Sebabi olar stipendiya alyp, birzatlaryny asmana tutyp yatanoklar, ozleri pul gazanyalar ishlap zat edip, ve ol gazanan pullaryny univer'e tolemok islanoklar !!

Indi

Barde herkim birztlar yazyp galypdyr Bayram agang bloguna.Menem galyshmayyn:)
Menem oz pikirlerimi yazayyn:
1.Turkiyede(ya-da bashga yerde)okap ozuni beyleki turkmen oglanlardan ustun tutyp,olary kolhoz hasap edyanlere ULLAKAN BIRLIK!Dashary yurtda okasang elbetde olardan kop zat bilersing,yone bu olary kolhoz hasaplamagynga yashyl yshyk yakanok.
2.Nahara geleli.Turkiyede kap gelensong,olaryng naharlaryny halamak tebigy zat.Belki turkmen tagamlaryndan gowudyr ya-da durliligi kopdur.Yone bu sanga turkmen naharlaryna at dakmagynga yashyl yshyk yakanok.Turkmen naharlaryny kichilikden iyip gelip,Turkiyede okap gelengden song kanbir halaman bilersing,menche ol tebigy zat.Yone yenede bir gezek gaytalayan,turkmen naharlaryna ay dakmaga hakyngyz yok.
3.Turkiyede(beyleki yerlerde) okap gelen/okayan oglanlaryng umumy turkmen oglanlardan saylanmagam tebigy zat.Name uchin?Sebabi haysy yurtda okasangam oka,shol yurdyng medeniyetining tasiri bolyar.Gurleyshingde,nahar keypingde,geyinshingde,hatda sachyngy darayshyngda:).

Balkan dogrudyr welin, ol

Balkan dogrudyr welin, ol ozuni bilman ayirmak bashgalardan. Bilip ayiryanlar kop yalyla...
Meselem "turkmenchilik" atly temada iki ellap salamlashmagyn ustunden gulduler. Shonda men zat yazmadym, yone gynandym. Ynansan mana "turkmen ayallarynyn goltuklary porsy, odekolon ulananoklar" diyyan Kerim aganyn eserindaki shaherli oglanyn sozlerine menzetdim... Mundan artyk name gerek? Merk gerekmi?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Dogry

Bayram aga,ol bilip ayranlar bashga yurda gitdim,men kopnilmish boldum a siz kolhoznik diyip ozlerini ayyryanlara birkopek goldaw beremok menem.
Toyda zatda olara bashga otag yada bashga stol ayrylyan bolsa ong kabir sebapleri bolup biler.Mysal uchin ol oglanlar ichmeyandirler we icyanler bilen bile oturmak islemeyandirler(nas we chilimde bolup biler).Detallaryny aytsak,hatda bile gurleship yada guluship bilmeyandirler.Menche olar tebigy zat.Adamyng dunyagarayshy deng gelmese,gurrung eder yaly zadam tapylmayar yada tapylsa-da gurrung gysga bolyar,bir biring gurrungine dushnip bolmayar koplench.
Yone olara deng hormat etmezlik welin bolanok.

In sonky sozlemin dogry.

In sonky sozlemin dogry. Menem shony aydyanda. Oylenyan oglan Turkiyani gutaran bolsa derrew "turkler" uchin aratyn hezzet-hormat edya, obadakylara bolsa garanogam... Beyle bolsa ayrylyshyk bolanokmy? Halkyn arasynda bolunme bolanokmy? Ulumsylyk bolanokmy? Halk son nadip ona dogry dushunsin?
Bir garyndash goti bokly chaga wagty, bagyshlan, Turkiya gidip bir yil bolup, TOMERi gechip gelende dogany oylendi. Onson ol bir topar "turki" chagyrypdyr. Ynanmarsyn, olara edilyan hormaty hich kim gormedi, uly adamlaram! Mana, ya oz obadashlaryna, oba dostlaryna "geldinmi?" diyen bolmady, ote "ay ishlanok, toya komek edenok" diyen sozi eshitdim. Gaharyma geldi... shol oglanlar dost bolanda obadash oglanlary yaly chykyp haydap ishleship komekleshse bolanokmy?
Onson agsham dushende olar bagyr iymelimish, chishlik gerekmish. Hyrryzlap aglajak bolupdyr, shol zatlar tayin dal ekeni oglanlar uchin. Men ozum eyyam Moskwada okayadym. Ol oglanlar bilen oturyp gurrunleship bilmedim. Sebabi bashga mashynda gezyadiler. Otaglaryna nahar eltemde ayak galdyryp yatyrdylar, arasynda oturmak kyn dushdi...
Bu doganoglanymyn toyunda. Toya komek eden gonshy dost oglanlary gaty gorup gitdi, yogsam ozleri hem ichyan oglanlar dal. Onsonam ol oglanlaryn arasynda arak ichip chilim chekyani bardy oydyan
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Mysal

Quote:

Adamyng dunyagarayshy deng gelmese,gurrung eder yaly zadam tapylmayar yada tapylsa-da gurrung gysga bolyar,bir biring gurrungine dushnip bolmayar koplench.
bolanok.

Shunga mysal bermekchi.US e bashda gelenimde biri bilen umummy zatlardan bashga hich zat hakynda gurrung edip bilemokdym.Sebabi olar bilen dunyagarayshym duybunden bashgady.Hazirem bashga.Yone olang dunyagarayyshlaryna birazajyk dushunip bashlamsong,indi gurrung etmage zat tapylyar.Duyning ozunde iki gara,bir ak oglanlar bilen bir stolung bashynda "hot chiken wings"(ekstra awy towuk budy we ganady)iyip,guluship gaytdym.Olang bar gurrung beryanleri "black jokes".Menem eytdim beytdim,garaz guldurip galdym.Ong duybunden dushunip blemokdym shol "black joke"lara.A indi bolsa boljak,dushunip gulen bolyan.Inglische aydangda "goof off".

indi oz toyumyzdan. Agalarym

indi oz toyumyzdan.
Agalarym oylenende "turkler" we turkler geldiler :) Olar dushunjeli oglanlar diyip, men kop zada garashyadym. Yene shol, ol yerde oturyp nahar iymek ayra otagda, onson azajyk chykyp gezmelemek, tans etmek, son yadayandyrlarda, yene bir yerde ayra oturmak. Men zada gysganyan adam dal, guler yuz bilen hyzmat etdim.
Yone oz ichimen oba oglanlarynyn nahili pikirdedigini bilyadim...
Beyle etmek gerekmika? Chykyp ishleship komek etmek kynmyka? Dost oglan ish ustunde bolmaly, dine ash ustunde dal.
Shu wagt obadash dostlaryn eden komekleri yadymda, yone "turklerin" eden komegini yada salyp bilemok... ay borlay, sonam gaty goryaniz ozunuze chekip...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Menche

Quote:

yogsam ozleri hem ichyan oglanlar dal. Onsonam ol oglanlaryn arasynda arak ichip chilim chekyani bardy oydyan

Menche arak,chilim we nasdan bashga tapawut yok bolsa,iki sachak yazmak gerek dal.Goshulyp oturybermeli.Name oz turkmenleringe dushunmesz yaly.Dunyagarayshyng bashga bolsa-da, herkiming gyzyklanyan birzadyny tapyp gurrungi gyzyshdyrsang bolyar.
Menche her hili adamlar bilen gurrungdesh bolup bilmek ussatlykmykan diyyan.:)

Balkan, shul "Menche" sozuni

Balkan, shul "Menche" sozuni hem ulanmasak naderka ?? Olar yali soz ulanilanok Turkmenchede, Menche diyip deneshdirme manysynda ulanilyar, Turklerin "Bence" sozi bilen den mana gelenok..."Mana gora", "Mena sheyle pikir edyan" yali sozler kopa Turkmenche-de..

A

Mergene
Men shony turkmen dili mugallymymdan sorapdym.Ol menchaning "manga gora" diymekdigini aydypdy yalngyshmasam.TMa barsam yene-de bir sorashdyraryn.

Men hich kimden

Men hich kimden eshitmedigimi yazdim shol sozi, ve seninem shony 1 Turkmen'den eshidip, shonun uchin ulanyanina ynanamok, Turklerin "bence" diylen sozune halys ovrenishemizson shona menzesh zat gozleyasmikak diyyan...Ol mugallymyn hem "Menche" diyip kitaplarda soz tapsa, mana-da guk diyersinda !

Bilmedimda

Men ulanyanymyng turkchedaki "bence" sozi bilen baglanshygy yok,yone seng aydyanyng jany bar.Kopimiz sheyle.Men ongem turkche bilen turkmenchani gatyshdyryp gurlamokdym hemem meng turkche gurleman yorenime 8 ay bolup gelyar.

Quote:

Ol mugallymyn hem "Menche" diyip kitaplarda soz tapsa, mana-da guk diyersinda !

Hokman diyerin.

Quote:

Men hich kimden eshitmedigimiyazdim shol sozi,

Mugallymym shol yokardaky sozung "eshitmanligimi" bolmalydygyny aydypdy oydyan.:):):)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Mugallymyna ber, dogry aydyar :))"

Ola

Ola bolmady Mergen aga.Men ony eltip bererin welin,yol chykdayjysam gerek bora(Service fee)Bir telpek yol chykdayjy uchin kopem bolyar.Mena meselani yazandyryn,matematikasyny ozung eday:):):)
Ya mugallyma gowshurmak gerek dalmi?:)

Hay

Ong menem herkim bilen goshulyshyp bilemokdym.Hatda turk mekdebe giremden song chagalyk dostlam bilen gatnashybam bilmedim.
Ongki synpdashlam bilenem aram uzulip galdy.Munga 6-7 synpdaky dunyagarayshym sebap boldy.8nji synpda-da birhili gich gordum.
Dinge turk liseydaki dostlam bilen gatnashyan.
A indi,bir Turkmenistana barayyn diyip otyryn.Hem chagalyk dostlam hemem ongki mekdebimdaki dostlam bilen arany sazlamakchy.Name dostung kopligi ichinge depyami diysene:)Turk liseyden, orta mekdepden hemem chagalyk dostlam.
Toydyr sadakada-da hich hili komekleshmeyadim.Ol biraz shol dowuring utanjanglygyndan-da bolup biler.Shula dogrudanam bolmayar eken,indi dushunip galdym.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Sheydeweri, azyndan sana "kichi gowunli" diyerler. Bolmasa ulumsy gorerler"

Men Turkmen mekdepdaki

Men Turkmen mekdepdaki klasdashlarymyn attestat toyuna gitmek uchin mugallym bilen sovushipdim, mana "Shu vagt gitsen, gaydip gelme" diyip aytdi, yone men oglanlara soz berenim uchin yene-de gaydipdim oye...Olaryn arasynda biraz erbedirakleri hem bar, gyzlara zada degjek bolyadilar gije uyship gurrun edyakak, men anyrda "Sudya" yali bolup oturdym gyza degseler "Shshshtttt, tarapyna gech" diyip, sebabi kop gyzyn ene-atasyna men soz beripdim "Gyzyna ozum goz gulak bolaryn" diyip :)))

pah

Mena shonung yaly mugallymlara dushnip bilen daldirin.Atestat toyyng namesi barka?

Eger olara goshulyp gitseng,olara birtopar yerde peydang degip bilyar ya-da seng "gowy" pikirlering olara tasir edip bilyar.

Yokarda

Yokarda yalngysh chykaran boldum wlein,meng ozumingkem yalngysh bolup bilyar.:)

Yatyp galma atyp gal

Shu blok achylanda kellam gyzyp yazmakchydym indi goryan velin yazmagyn tuys wagty.
Men ozima Turkiyede okadym, shu mahal elbetde bir elin barmagyny gecher yaly yerde bolup yashap duzyni iyip howasyni sordym. Menin yashayish sheklimde dunya garayshymda uytgeshmeler hem bolandyr. Turkmenistanin kabir yerlerinde praktika/staj, ishlap hem gordim. Emma sen turklere menzapsin diyen boldy emma chetlan bolmady...
Hemishe de beyle zatlaryn yagny gelen yerine gore senin saylanmagyn bizde bolup bilyan zat. Iki yekanin yalnish edyan zady chorba sinek gachsa ishtani bozushyna menzeyar. Belki bu gachan sinekler Bayramin yada bashga dostlarymyzyn durmushynda bolandyr.
Emma beyle zatlar bolyar diyip pikir orta atylypdyr. Gelin chozgidine gidelin.
Menin pikirimche ishi ula saymagyn yerine turkmenchilige yarashyan sypaychilik edelin gingovrimlilik edelin! Kop yerde olara ozbashyna otag hem berilyandir emma tuweleme bu gun turkmen yigitdir gyzlary dunyanin char tarapynda okap bilim alyarlar. Ertaki gun her gelene bir otag gorkezjek bolsak garynjan hini yaly oy gurmaly bolar turkmen aga. Her gechi oz ayagyndan asylyar ona gora ozimize, oturyp turushymyza uns berelin.
Bayram jan ve bu dushunjani goldayanlar sizin islegin yerine elbetde jany bar bolup biler emma hich hachan iki yeke sinek uchin ashy zayalamalyn.
In govy gunlerde bir sachagyn bashynda shat showhunly otutmeka nesip etsin diyesim gelyar.
Elbetde bu hem turkmenin kop otagly dal aslynda koplench gin otagly jaylarynda bolsun!

Men shol sineklerin iki yeke

Men shol sineklerin iki yeke dalde, gaty kopdiklerini bilyanda slava dost, ynanay mana...
In yigrenyanlerim hem, oyde yashap, anyrda akyllyja gezyaler, yone 1 bashga yerde goryan velinem bokuna bulashyp yorler...2 yuzluligin hem "krali" shol, ve sheyleler yek tuk dal..
A govni yetmediksiran zat edyan oglan hem gaty kop, belki 40/60'dir yone, 5-10% diyip bilmersin olara !!

Agam, bar pikirine

Agam, bar pikirine goshulyan! Men elbetde bar Turkiyede okana dil yetirmek islemedim, nygtadymam oz doganlarym shol yerini gutardy diyip. Yagny Gadyryn aydyshy yaly, dushmanlyk yok.
Dine hayran galyan kabir oglanlara, Turkmenistana gaytmak islanoklar, kyn goryaler. Gelseler "yonekey" adamlar bilen oturyp turushmak kyn dushyar...
Onsonam "barde ichim gysyar, Turkmenistanda derek yok" diyyaler. Muna jynym atlanya.
Il toy-sadaka edip hyzmat edende, olar ayry jayda nahar iyya, sebabi gunortanlyk iyenson yatyp yadayalar...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Tüweleme yaman köp

Tüweleme yaman köp yazypsynyz;) Mena yöne göz aylayancham gözim çişip gitdi.

Tüweleme yaman köp

Tüweleme yaman köp yazypsynyz;) Mena yöne göz aylayancham gözim çişip gitdi.

Türkler barada aytsam, olaryng hasyedi biraz bizingki bilen deng dal. Bolyan zat.

Yene bir zady gaty özlerine göwni yetyar. Munda da hakly. Osmanlyng agtyklary.

Ay yöne onushyas. Bizi gowy göryaler.

merw name osmanly owunyar

merw
name osmanly owunyar ekeni diyjek boldunmy.osmanlyda on yaly hasiyetler bolan daldir

merw diyip okap bashlayanda

merw diyip okap bashlayanda "hany kime merw diyip yuzlenyaray?"-diyip yokaryk seredyan.:D
hazire chenli owrenshmandirin,yogsam eyyam naaaaachinji gezek.

ay osmanly barada,kan pikirim yok.chyndanam osmanlyda on yalak hasiyet bolmadymyka?

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

gol

GaraDag wrote:

merw diyip okap bashlayanda "hany kime merw diyip yuzlenyaray?"-diyip yokaryk seredyan.:D
hazire chenli owrenshmandirin,yogsam eyyam naaaaachinji gezek.

men hem koplenc shol sawligi goyberyan :)
Aslynda, "merw" onun goly oydyan, yone in yokarda goyupdyr, ashakda goymaly halyna, her yazgysynda-da sheyle bolyar!
Meylis jan, tazeden golyny duzedip bolyandyr, islesen, yagny, golyn yazylgy duran boshlukda golyny 2-3 setir ashakda goyup, sonam yazgylaryny ustunde yazyp gor, nahili bolyarka:) Elbetde, bilyanini bilyan welin, seninki illerin tersine-da, owreniship bolanok :)

Bayram basda senin yazan

Bayram basda senin yazan setirlerini okadym asakdakylar pikirime tasir etmesin diyip okamadym.

Senin diyan ka setirleri bilen ylalasyan,

Hemme milletinem ozune gora kemcilikleri bar, yada bir milletin ozune gora dogry hasaplayan zadyny basga milletde utgesigirak gorse onu ozuce dogry dal diyip hasap edyar.

Menem TR'de okamadym, yone su wagta cenli 2 durli turk gordum. 1-mugallym turkler 2- mugallymcylykdan habar bolmayan turkler.

1. turk- turkleri criticize etjek bolsa ilki bilen ozuni bir metir seklinde gor ozune gora olce, Ownuk usak zatlaryna seretmesen umuman gowy adamlar,

2. turk- turklerem 2ka boljek a- yonekey obaly halk b- istanbulda yasayan(ya sona menzes halk) 2 turklerin a. syny govy adamlar, b.si kan halamok (hemmesi dal).

Bayram bir halky criticize etmakak ozumize seredeli (hakyky yuzumuze).

Bizin halkymyz govy sada halk. yone 1 mysal.
Dun ise 1 Gyrgyz 1 Ozbek geldi.
Olary garsy aldym, isi aylap yorun velin 1 yila golay islesip yoren Amerkanlaryn gozlerine seredyan. Bu adamnlaryn sypatyna seredip hem gen goryarler, hem cekinyarler. kan bir halamadylar. Bizin halkymyzynam dasyndan gornysy sol ikisinden tapawutly dal.

Yone oturup gurlessen bu adamlaryn hemmesi kemsiz gul yali adamlar, sozunem ylalasyar, gen goryan ka hereketlerinem owrenisyan.

Yenede bir zat, sonky dowur TM'de ttm'lerin okuwcylarynyn kan kemciligini tapmnan sunun yali bolgusuz bahanalar one surup basladylar, hatta 2 yil mundan ozal bolan waka, siz turklerin adamsy diyip dowlet edarasynada almaja bolup basladylar.

Seyle diyan adamyn ozi haysi psihologiya hizmat edyar? ozi niran adamasy?

Bayram jan sana etjek maslahatym, beyle ownuk usak zatlara kan illisme. wagytn gecmegi bilen senin diyan ka bir meselerinem gidyar utgeyar. Oglanlar edil su wagyt oba yerlerindakiden ozlerini utgesik giryandir belki.
Yone. su oglanlaryn kopusu oz obalaryndaky sylanyan oglanlar.

Ozumden mysal beryan, Tejene gitsemem, Tejenstroya gitsemem (Gannaly) haysi garyndaslaryma gitsemem solaryn goyyan silag hormatyndan ozum utanyan. Gaty sylayarlar.

Dogrysy kicijek bahanalary ulantmk dogry dal.

in sonky mysal:) gecen tomus Bashkente gittim, Huseyin Baljayew belki tanayanynyz bardyr, Su oglana sylagym hormatym sonsyz, yorite sony gormage gitdim. Otyrdyk her hili oglan bar, USA'da 3 yil bolup goni TM barip adamlaryn pikirlerine seretmek gyzykly bolyar(utgesik duygy). Bayramyn yokarda belleni yali oglanlar bardy aralarynda edyan hereketlerini halamadym, oz zoume diyen zadym, wagyt bilen bular utgar su wagyt yas oglanlardyr.

Unversitetde okayap yoren wagty her bir talyp ozuni gelejekki president yali goryar. oda sonun yali zatmyka diyan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Sen azajyk ters dushundin,

Sen azajyk ters dushundin, Serdar agam! Men turklere, turk milledine garshylygym yok! Bir turk barada edyan pikirimem yazmadym, men turkleri bilyan adam dal. Men barde "turk" diyyandirin, yagny Turkiya gidip uytgan turkmen oglanlary barada aytdym.
Yalnyshandyryn, yone men turkler barada hich hili pikir aydamok, menin olar barada gowy pikirimem yok, erbet pikirimem yok!
Onson dowlet edarasyna gelsek. Adamlaryn sheyle pikirde bolmagynyn elbetde bir sebabi bardyr, turk tasirinde galanlar ozuni halkdan ayirman, apbe-de jupbe bolup garyshyberseler sheyle zat bolmazdy. Dogry dalmi? Elbetde, bir gatlak yaly bolup ayrylyp durlara, onson her kime bir pikir gelya shu yagdayiu gorup.
Sen hemmesini okamadyk bolsan yalnysharsyn, bir doly oka, onson pikirini yaz hany! :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

merw Bayram aga ishe

merw
Bayram aga ishe almayanlarynyn sebaba ile garyshmazlyk dalmika diyyan.olar ozunun musulman bolany uchin musulmanygy yashayalar.dowlet edaralary bolsa ony islemeyar.sen eger turkiyany gutaryp namaz zat okamasanam turkiyan gutaran bolsa dinchil diyip bilyaler

Bizin halkymyz name kapyr'my

Bizin halkymyz name kapyr'my musulman bilen onushmaz yali ?? Onsonam, hakyky-kichi govunli musulman kapyrlar bilenem onushyar, asyl zat "onushjak bolmak" ve birazajyl gayrat etmek...
Dovlet edaralarynda 1000'lap adam bar namaz okayan, sholara-ha "sen namaz okayan" diyip islemeyan yok...Turkmenistan Turkiye dal, bizde halk adam bolya eger sen adam bolsan...

Kichijek meselemi, kichijek

Kichijek meselemi, kichijek bahanamy biljek dal, emma halkyn ichinde eyyam birnache yil bari duyulyan problemamyka diyyan. Men umumy yagdayda hich hili medeniyetin asha tasirinde galmgymyzy islamok. Oz medeniyetimiz bar.
Turkiyede yetishyanler turk medeniyetini goteryanlere owrulip, sada turkmen halky bilen homogeneous(=homojen) garyndy emele getirenok. Olar heterogeneous, yagny halkdan saylanyp duryalar. Bu gowumy? Bilmedimda... mana galsa halkyn ichine girip, ichinden tasir etmeli. Gazanan gowy biliminiz, gowy taraplarynyz bolsa, ony hem halk bilen dostlashyp yayratmaly, halkdan ayra gatlak emele getirip dal!
Onsonam yalnyshman, men Turkiya gidenlerin bary barada aydamok. Gidip dine gowy dal, erbet zatlary owrenyanem bardyr. Olara halk bilen has hem beter aragatnashykda bolya.
PS Shu yokarda yazanlarymyn hemmesi oz durmushda bir dal, 100lerche gezek gabat gelen yagdaylarymyn mazmunydyr! :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Bayram jan, beren sozumi yerine getirmek ucin! Amanata hiyanat etmezlik ucin:) Al, sana telpekLER"

merw sen medeniyetin

merw
sen medeniyetin tasirinde galma diyyan welin.Kop kishi turkiya gelip dinin hakykatlaryny owrenyar.onsanam dinin hakykatlaryna gora yashasada ol hamala diyersin turkiyan tasirinde galan yaly bolup gorunya

Musulmançylykdan AZAJYGAM

Musulmançylykdan AZAJYGAM bolsa meniňem habarym bar. Bilşim dogry bolsa, musulmançylyk bilen hiç hili baglanyşygy bolmaýan häsiýetlerem peýda bolýa...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

olaryn kabirleri ya-da kopun 1 bolegi

Bayram wrote:

Kichijek meselemi, kichijek bahanamy biljek dal, emma halkyn ichinde eyyam birnache yil bari duyulyan problemamyka diyyan. Men umumy yagdayda hich hili medeniyetin asha tasirinde galmgymyzy islamok. Oz medeniyetimiz bar.
Turkiyede yetishyanler turk medeniyetini goteryanlere owrulip, sada turkmen halky bilen homogeneous(=homojen) garyndy emele getirenok. Olar heterogeneous, yagny halkdan saylanyp duryalar. Bu gowumy? Bilmedimda... mana galsa halkyn ichine girip, ichinden tasir etmeli. Gazanan gowy biliminiz, gowy taraplarynyz bolsa, ony hem halk bilen dostlashyp yayratmaly, halkdan ayra gatlak emele getirip dal!
Onsonam yalnyshman, men Turkiya gidenlerin bary barada aydamok. Gidip dine gowy dal, erbet zatlary owrenyanem bardyr. Olara halk bilen has hem beter aragatnashykda bolya.
PS Shu yokarda yazanlarymyn hemmesi oz durmushda bir dal, 100lerche gezek gabat gelen yagdaylarymyn mazmunydyr! :)

Hey-de, shuna telpekler berman bolarmy!? Gysgaca shu yazgydan birahat bolup biljek barmy!? Bar bolsa, onda ozuni onatja hasaba ceksin tazeden!
TM-nyn her-hili yagdayiny owrenjek bolsan, yagdaylary duzetjek bolsan, halka onat zatlar owretjek bolsan we sh.m. onda kopluk bn awtobusa munmek shert. Munyn dashyndaky bashga yol we careler bolsa, menin pikirimce yalnysh ya-da yetersiz!
PS:Men hazir shu posta yetdim, Bayramynam yalnyshan yeri ya yerleri yok dal, umuman, kop bolegini gorkezipdir kabir postlarynda, Gadyr aganyn yazyshy yaly, yazgylaryny seresaplyk bn "...olaryn kabirleri.." diyse onat boljak ekeni, sebabi "olar" diymek "hemmesi" bn den manyda bolyar! Elbetde, bashky "...hemmesi dal..." ler hem, "olar" ucin yeterlik many berip bilenokmyka diyyan!

Atamyrat aga Hany telpek

Atamyrat aga
Hany telpek nirede? :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

wah

Bayram jan, sana soz bolsun, ensalla, wagty gelende, sana hic kim bermese-de men telpekler bererin! Hazir welin, hayish, meni gyssama :)

Hydyr Amangeldinin shol prozasyndan hint(mazmun) yekeje onat soz bersene, jykladyp tapmak isleyarin!
Sag bol!

dykgatymy ceken zat...

ata wrote:

Hydyr Amangeldinin shol prozasyndan hint(mazmun) yekeje onat soz bersene, jykladyp tapmak isleyarin!
Sag bol!

Agajan aga, siz hic goshulmansynyz-la, ya girmayin diyyanizmi!?
Birem, shu quote-daky pasgelciligi hem cozmage komek etsenizlan, hayish, Bayramdan-a derek bolmady :)
Sag bolun, agam!

Men özüň tapansyň

Men özüň tapansyň öýtdüm. Dur häzir...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram sen umumy

Bayram sen umumy düşünjede yazipsin bu yerede we kop saraglaryna özin jogap hem beripsin yazinin basinda ...
İndi geleli ulumsylyga :Turkiyede okayanlarynam yuzini yuwjak dal. Kop globalizasiyanin yayradygy kop dowletlerde we uly saherlerde jemdyyetde adamlar biri birine ynanmayalar.Bu bolsa ol yerinin adamlary we ol yerde wagytlayinça okayan talyplara hem belli mukdarda tasirini yetirip bilyar we bir aylik kanikula gelen talyp oz obasyndada beyleki adamlar çekinip gezmeli bolya .Bu yerde hiç hili ulumsilik yokda bir azajyk çekingenlik barmyka diyyan

Yene toylarda ayratyn

Yene toylarda ayratyn jaylarda oturyalar diyipsin .Munyn hem jany bar diysen bolar.Yone seretde goray olar mydama oyine gelip durmadyklary uchin ayratyn yeri bardyr olaryn .Bu bir turkmençiligin nişany hem diysen bolar .
Bizinkiler tuweleme twir bilen içgi içişleri yali içmeyanede molla diyyaler.We kopisi aşa serhoş bolanyndan son name diyip, name goyyanyny hem bilmeya .Öz kursdaşymyn bir alkaş tarapyndan kemsidilmegina mena islemen we elimnem gelse özi hem içmeyan bolsa ayratyn yerde otyrdaryn .

Bayram sen özin yazdyna men

Bayram sen özin yazdyna men tm dekam yuwaşja hiç geplemezdim diyip.İndi bolsa danyp saklap bolanok tuweleme.
Bu senin " made in Russia" boldygyny görkezyamika ?
Ya da men yalnyş dusinyamikam ....

Mumkin, men aydyana, bolyan

Mumkin, men aydyana, bolyan yurdyn tasiri bolya. Ony bashda ozum yazdym.
Yone men "TMdakam" diyen daldirin, "kichi wagtym" diyendirin. Onson wagt gechdi, men eyyam olimpiada gatnashyakam sheyledim. Ay garaz wagt gechdi, menem has achylyp bashladym.
Tayyarlyk klasdakam, shu achyk pikirimi aydyanym sebapli Ahmet Kotil diyen klas yolbashchymyz kop azar beripdi... Yone gide-bara bu yagday osdi.
Orsyetde belki hasam achylandyryn.
PS Menin haysy hasiyetime "made in Russia" diyesin gelse diyiber, islesen tema ach, mena okaryn! :)
Gapdaldan serederin ozume.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram, TR mysal bermegimin

Bayram, TR mysal bermegimin sebabi, oglanlary tasir edyan yerin cesmesi bolany ucin yazdym.

Oglanlar barada mena umumy gurlasim gelenok, sebabi her bir oglanyn harakteri utgesik.

Menem iki el bilen goldayan, hemmamiz bir halk bolup garma garysyk bolaly, yone gynansagam utgesigirak pikir edyan adamlar bar. yenede 1 mysal:) gecen yil bu yerde bir turkmen oglan bardy, onun bilen kop wagyt bilerak bolduk. Bu oglan isjek suwunam yani bilen goteryar mydama. Menem ka bir hereketlerine gaharym gelyardi, Ay hany gorerisda su oyunlaryny tm'de edip bilersinmika diyardim ozune(su edyan isine bile bolup kabul edemok halk nahili kabul etsin). oda men mydama seyle bolaryn diyardi.
son usada 3 yarim yil bolup tm gitdi oylenmage, son tm'deka gurlesyas, isjek suwuny yanyn bilen goteryanmi henizem diyip sorayin diyardim, ay gowusy soramayin diydim, kop zada zeyrenyardi. seyle oglanlaram bar.

Unversitetde(HTTU) okap yorkak Faruk diyen bir turk kursdasymyz bardy, onda in gowy goryan tarapym, turkmenlerin arasyna sinip gidyar, bir gun bile huday yola gitdik, dograma getirip goydular onumize, yone cemce yokdy, yanymyzdaky oturan yas uly onundaki on ulanylan cemcani gazyet bilen supurdide bize berdi. menem Farugun yuzune seretdim, oda iyip baslady menem yzy bilen iyip basladym:)

Halk icine girmek edil su wagyt seylerak bolmali, hatda geyyan esiginem jygyllykdan yada ors bazardan almaly, bir marka geyjek yada gymmadyrak esik geyjek diymeli dal.
Yone adamynlaryn govninden turmak ucin seyle hereketler etman, olaram yuwas yuwas seyle edilse has gowy bolmazmy?
Yenede dusunmedin diysene:) dusunyan yenede gurrun oglanlaryn edyan hereketleri barada ony nahili utgetjek? in gowusy wagyta tabsyraymasan. Orslar tm gelenlerinde, kop yaslarda uzyn sacly gezmek moda bolupdur yada donlaryny tahyalaryny cykaryp ors balak koynek geyipdirler. son kopcilik tarapyndan kabul edilipdir, buda wagyt bilen kabul ediler. Su wagyt syn etsen 5-6 yil mundan ozalam utgesikdi kop zat.

Bayram jan alada etme, halkyn arasynda bular seyle bular seyle diyip ayrym bolmaz cunki, su adamlar halkdan ayra yasanoklar, halk bilen ic ice oz ene atalarynyn penasynda yasayarlar hic kim olary ayri bir toplup seklinde ayrimaz hacanda suna menzes gurrunler bolmasa.

Men indi shu gunin

Men indi shu gunin statistikasy gyzyklandyrya. Mart 10dan, Mart 20a chenli seretjek! :D
A alada temasy bolsa... biz barde her durli kemchilikden soz achdyk. Men umuman Turkiyede okayan oglanlara degdim, esasy sebabi olar kopluk! Onsonam yokary okuwly adamdan dushunjeli bolmagyna garashyan. "Ay bular bir topar goyunlar, kolhozow" diyyan Bogazichini gutaranam bolsa dushunjesiz bolya.
Asyl many shol yerde. Barde adam duzelden daldirin, emma okan az daldir shu yazanlarymy. Indi turkmenlerin arasynda bir hereket edende, obadashlarynyn, gonshularynyn arasynda bolanda belki yadyna dusher "ay shu temanyn mohumligini oglanlar bilen gurrun edipdik" diyip.
Bari forum, sheyle zatlaryn gurrunini etmesek, yapmaly, oye gidip yatmaly. Sebabi habar gerek bolsa, bashga saytlardan habar yagyp dur! Barde umuman pikir alyshmak, oylanmalaryny yazmak bar :)

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

ylalashyk :)

Gadyrly doganlar, agalar, iniler we uyalar;
Bu tame gaty gowy tema boldy, Bayram sana bashlik :) telpek hem goysan boljak.
Shu aytyanlarynyzyn kopisine goshulayan, ylaytada bir yerde okap baranson, obadakylar bilen azajyk hem bolsa uytgeshik pikir edyarsin, gepleyshin hereketlerin islesenem islemesen uytgeyar.

Yone bular dine TR de okayanlar uchin dal hemme yerde okayan talyplar uchin gaty gerekli, herkim oziche bir mysal alandyr elbette. Shu tayda yazylan temalarda menin ozim gaty kosendim, oba baranymda sac stilimi hic hili uytgetmedim, on nahili kolhoz bolsam yene shol kolhozlygym :) bir gezek geplemankam on gezek pikirlendim turkce bilen turkmence garyshdyrmayin diyip, bizim oyumiz obanyn bashyndaky kocede, koca girenimden baryancham hemmeler hos geldin bilen garshalayar, men hem emay bilen salamlashyp hal ahwal sorashym baryanchem epesli wagt gecyer (aslynda TM barynymdan bashlayar, oye iki uch gun son baryp bilyarin, hic kim gaty gormesin diyip gezip yorshume, hatta kakam dagy geldi habaryn iki uc gun geldi, ozin nirededin diyyarler).

Garaz, gepin gysgasy eger shu hemme yazanlarymyzy dine TR daki talyplar dalde hemme talyplar uchin diyip duzeldip bilseniz, gaty minnetdar bolaryn, men hem arkayin yatyp turaryn :) Yogsam ozimi birhili duyup bashladym :)

Sagbolun...

Bayram wrote:

Men indi shu gunin statistikasy gyzyklandyrya. Mart 10dan, Mart 20a chenli seretjek! :D
A alada temasy bolsa... biz barde her durli kemchilikden soz achdyk. Men umuman Turkiyede okayan oglanlara degdim, esasy sebabi olar kopluk! Onsonam yokary okuwly adamdan dushunjeli bolmagyna garashyan. "Ay bular bir topar goyunlar, kolhozow" diyyan Bogazichini gutaranam bolsa dushunjesiz bolya.

Aý hawa, oba oba

Aý hawa, oba oba bolýada... menä halaýan obany! :)
Seniň aýdýanlaryňda jan bar agam, obadakylar aýratyn hormat, sarpa goýýalar. Ýöne herekedi şoňa göräräk etmelidä...
Özümem kän bir başaramogow, her kimiň göwnüni tapjak bolsaň kyn. Ulumsy diýen boldy maňa hem... :(
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ahow 2 :)

Bayram,
Turkmene turkmenin gowni yetmeyan yany yakynda cykan yada oylanyp tapylan zatmyka?
yen bir gezek pikirlen, yada USSR dowruni goz onune gelyana daldir?

Mergen,
Oz ozune jogap beripsin: Ahlak herna TR den gelmeyan bolsa TR den hem haypsalyk gelmez
right?

Publikada goze batmagyn sebabi yada goze batjak bolmagyn diyeli yoly, adamyn ozunin an dushunjesi yada psihologiyasyna bagly entagem Gecish Dowruni gecmedik Uly Uly adamlar bolyar (Seredin psiholiguiya ve Sotsiologia kitaplaryna). Bu Gecish Dowri diylen fiziki/biologiki gecishden beter adamyn psihikasyndaky uytgeshiklikler bu uytegeme hokmany suratda 18-e chenli bolanok ka mahal omurnin sonuna chenli dowam edyar we shol shahys ulalyp bilman gechyar(seredin dash towereginizde ynha shula chaga yaly diyyanizmi?).

TTTM lerde dushyan zatlaryn biri hem Zamknutyy bolmak, ola dogry. Yone bu hem adamyn ozune bagly shol bariyeri gechip bilyan bar gechip bilmeyan we adamlar bilen gatnashman yoremesi Burnunyn Gok Asmana yetenliginden beter zamknutiy bolmagydyr. Sebabi, TTMlerde sotsial sfera azrak yone beyleki tarapdan okuwlaryndaky ustunliklere denap bilersiniz.

Bayram,
Haysy halk bolunmesinden gurrun edyan? kolde bir damja gorup aha dunyani gordum diyilen yalak bolupdyr. Kabir zatlary Ulaltman gayrat edip.

Indi geleli Uytgemane:
1-nji postda yazan sozlerimin dowamydyr. Name diyilyar Hasiyet uytgemeyar, yananyyn!
Omrumiz boyuncha bolup goren yerlerimiz, aragatnashyk eden adamlarymyz, eden ishlerimiz bize dine adaptatsiya beryar. Yagny bir yere gidende adam uytganok dine adaptatsiya geciryar yone yenede onki bolshudyr. Hasiyetin ozi hem adamyn bolshunyn yere/situatsiya/adama gora refleksi diyip bileris.
Shol sebapli edyan zatlarymyzyn kopusi An-Dushuhjeden gechyan bolsada refleks yaly, nahili yazylan bolsa shol hili hem edyandiris. Kak budto beynimiz yazylan sahypalardan okayan we Beynin funksiyasy yok yalak. Meselem publikada yere tuykuryan(gowy yada erbet diyemok, dine bir mysal) biri Australya gitse tuykurer, Forbidden yagdayda bildirman tuykurer, yagny eder! Aya gitsede tuykurer emma shol tuykurik yuzune yapyshaymasa :). Bilyan gowy mysal bolmady yone hasiyet-endik admayn beynin refleksi, uytganok.

Dowamynda, TR-a giden/gelenler beyle cykyan diyip entagem INSIST edyanizin bar bolsa:
1. TR gitjeklerin kopusi biderek (bolup biler, TCS/YOS shon uchin bara?!)
2. TR den gelenler biderek (Clonning Facility barmyka?)
3. TR ozi biderek shol sebapli biderek oglanlary ozune chekyar (pis pisi suw pesi?!)
4. Bashga name bolup biler?

Saglygynyz

PS:
Mergen, tanaadyn how. ay goya aga dal men yone cahgalar Hudaya shukur ulalyp baryar.
Yakynda ay kakamyn an-dushunjesi pes ekeni diyaymmeseler :)

GuwanchRozybayev

GuwanchRozybayev wrote:

Mergen,
Oz ozune jogap beripsin: Ahlak herna TR den gelmeyan bolsa TR den hem haypsalyk gelmez
right?

Ahlak TR'den gelenok, ahlak oylerden gelyar, a hapysalyk TR'den gelyar, sebabi oylerde hapysalyk yok, ya-da gaty az...

hawa onson...

hawa onson Bayram dost, umuman senin yazgylaryny okanymda türkçe aytmyşlayyn "bilinaltynda" (bu sözede gaharlanjagyny bilyan) türk yigrenji bardygyny duyyan yaly boldym. başda yazyşym yaly muny hem senin yaşlyğyna, dyzmaçlygyna beryan. Sen entek miwesin, hamsyn, topraga düşmeding, bir nahel bolup ese boya galyp miwe bermeding. Özüng aydmyşlayyn, üytgemekliğin heniz dowam edyar.

Mümkin, men bir zady inkär

Mümkin, men bir zady inkär etmäýin. Mende türk ýigrenji ýok, mende türkleşýänlere, ýa şol türkleriň täsirinde üýtgeýänlere garşy gahar bar. Türki ýigrenmekde many ýok, bärde-de türk tanyş, dost oglanlarym bar...
Sebäpleri
1. Şol ýerde okan käbir oglanlardan şeýle boklaryna batjagyna ynanamokdym.
2. Türkleşen adam türkmençilige üns berenok. Parsy-türki sözläp, meň gözüme gowy görnenoklar. Gyzlar şeýdýäler, bahanasyny aýtsalar hasam gaharlanýan... türkmen dilini ýadyndan çykaranmyşlar... Men hany öýe her gelemde diňe orsça gepläberen bolsam şol Türkiýede okaýan oglanlaryň näme diýjeklerini bilýänle...
3. Türkleriň käbirleriniň Türkmenistandaky edýän zatlaryny görsem halamok. Ýöne bu temamyzda däl.
Umuman, mende türk ýigrenji 0. Türk "haýranlygy" hem ýokdyr, mümkin. Mende diňe türkmen haýranlygy bar! :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

merw yone bayram aga shu

merw
yone bayram aga shu wagt turkiya her adam islese we azajyk dyrjashsa gelip bilya.yone rusya yada yene shon yalak yerlere gaty guychli bolaymasan gidip bolanok.onsan rusyadakylarda tasirde galma azyrak bolya.eger rusyada gityan sany kopelsin.onsan o yerin tasirinde galmalar has kopelaymese.dine rusya dal.hemme yer hem bolup biler

:)

Bayram, shu yerde az sanly saylanan TM-lerden bolaymasa, shu tasir meselesinde:)
Yogsam, Rossiyada okayan kabir agzalarymyzyn nahili kyncylyk cekyanini kopumiz gordug-a, pahyrlara "TM-ce yaz!" diyip urkuzaydigem oydyan:) Indi kan gelenoklar welin, ya, olara kyn gelyar, hakykatdanam, TM-ce okap yazmak!?

Atamyrat aga, olar başga

Atamyrat aga, olar başga kategoriýadan! Sebäbi ol agzalaryň köpüsi garyndy maşgalalardan, ýa ejesi, ýa kakasy türkmen däl. Şol sebäplem bütin ömrüne türkmen dilini ene dili hasaplamadyklar.
Olaram ýalňyşýalar, elbetde, emma bir kategoriýa däl!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

bir zady bilmegin

bir zady bilmegin 3 derejesi bardyr:
1. ilmen yakyn derejesi
2. aynel yakyn derejesi
3. hakkal yakyn derejesi

senin duran yerin 1.jisi. şol duran yerinden 2 we 3.ji yerdakiler parada pkir aydyan
PS.yokardaky maddalara düşündinmi, ayratyn düşündirşi yazayynmy?

Haysi dilde bu yazanlaryn,

Haysi dilde bu yazanlaryn, arapchamy ??? Menin in halamayan zadymda her kim oz bilyance Terminalogiyasyny ulanyp bashlasa...Bardaki yonekey halk, belki sholara gora gurleseniz has govy bolar ??

Dushuniksiz gurlemek her kishin ishi, dushnukli gurlemek velin...

ulumsylyk barada

ulumsylyk barada yazanaryna goşulyan, hemme adam bir bolup bilmeza, bardyr şeyleleri hem, olam sana duş gelendir. Onsonam Türkiyede okamak henizem ayratyn modamay? Aşgabatda okap yören yaly zat bolda indi?!
ulumsylyk edyanler diymek nebislerini bilmeyarler.
"nebsini bilmedik, Rebbini bilmez" Hadys

Maksat aga Men ol birinji

Maksat aga
Men ol birinji derejede däl, mümkin 0 derejede durandyryn.
Ýöne men saňa aýdýan, meni gyzyklandyrýan oglanlaryň köpüsi gidip "bir hili" bolup gelýäler. Onsoň gowusy diýýäniňem 2-3 ýyl üstüne goşup gelýär okuwynyň.
Men şol okanlara nähili derejede ýakyndygymy subut etmekçi däl, ýöne Türkiýede okamadyk we bolmadyklaryň arasynda menem Türkiýäni iň gowy bilýänleriň birimikäm diýýän indihä...
Elbetde, görmämsoň, käbir zatlar ýalňyş gidýändir. Umuman aýtsam, şol ýerde iň ýakyn adamlarym okady...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

türkmençilik

türkmençilik temasynda yazanlarymy okap meni ulumsy biridir öydüp pikir eden bolup bilersin. yöne beyle bolmakdan Alla sygynyan, özi gorasyn. Halkdan üzne füşmek barada yazypyn. öz başdan geçirenlerim barada yazayayyn. men hem Türkiyede okamankam ors kolejde okadym. ors kolejde okamaga başlan hepdam önki klasdaşlarym menin bilen arany açdylar. namedendir öytyan: GÖRİPLİKTEN.
ynanmarsyn, bir gezek dynç alyşa gelenimde görme görüşe baranymda gaytam meni urypdylaram, köpçilik bolyp, "sen name üçin koleje okamaga gitdin" diyip. Toy tomaşa barnynda aralaryna goşuljak bolyan weli, sen baran badyna yüzünede seretman salamynam alman dagap gidyadiler.

hawa wagt geldi

hawa wagt geldi nesibede bar eken Türkiyede hem okadym, yene her TM baryşymda başardyğymdan 1len 2len janly alyp gonşy golamy dost yarlary çagyryan, ynanmarsyn, adam 7 sinde nahili bolsa 70 şinde şonun yaly bolyada, özleri gelenoklar, yeri nameden: GÖRİPLİKTEN

jugilili gurrun

jugilili gurrun barada, senin aydyşyn yaly pulum bolsada ayratyn jugila yada taksa mümüp baramok, il bilen deng awtobus ulanyan, yene janyn yanya, name diysen diy umuman alanynda bizin türkmenimiz heniz doly manysynda beden tamizligini bilenok, gaharyn gelsede gelmese şol owganly türkmen dogry aydypdyr. yeri awtobusa mündüm diyeli, name bolandyr öydyan, üstüme büre çykyp weyran boldym naçe gün, özüma owarram weli öye gelenson suw yaljak çagajygymada geçipdir, çydan daldir çagajyk, için yanyada onson. Türkiyede men münlap minendirin awtobusa, minibusa, yöne entek üstüme büre çykany yadyma düşenok

Meňem götüme gemorroý

Meňem götüme gemorroý çykdy, bagyşlaň welin, indi kimi günäkärlejegimi bilemok...
Türkmenistanda bolsam "pylan zady hapa bäriniň" diýip şony ýamanlaýardym welin, Amerikada götüňe gemorroý çyksa kyn ekeni. Men bärde kimi ýamanlarkam?!
Aý bor, derman bilen açarys ýa nesip.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

tamizlik meselesi

tamizlik meselesi, ing wajyp mesele, kim name diyse diysin, Türkiyede okan türkmen yaşlarynyn köpçiliği öz asyl ata babalarynyn beden we zehin tamizliğini şu yerde tükrlerden öwrendiler. sizi okadyp şu yagdaya getiren hem şol türkler dalmidi ahbetin?!
başda başda bellap geçişim yaly, menin özümem osryn elinde ençeme yyl okadym, şolara bize şeyle onat zatlary öwretmediler, ors yaly hapysa millet yokmyka diyyan.
elbette beyle diymek bilen men türkerin hemmesinin arkasyny alyp duramok. bularyn hem manlaygaralylary yetik...

Şu gürrüň bilenem

Şu gürrüň bilenem ylalaşamok.
Orslaram "biz türkmene ýazyw-çyzuwy öwretdik, adam etdik, sowatly etdik, medisinany öwretdik, arassaçylygy, tuwaledi öwretdik" diýip biler(Men däl, orslar!)!!! Orslaryňam arassaçyly bardyr, hapysasy bardyr...
Aý borlaý, men indi jogap ýazjak däl seň ýazanlaryňa. Türkleriň, türk mekdebiň eden zatlaryndan men habardar. Bärde gep onda däl, sen ters tarapa gidýäň! Men türkler barada bärde BIR GEPEM AÝTMAKÇY DÄLDIM! Bärde gep diňe türkmenler barada, şoňa düşünäý...
PS Şuny edit edip bizar boldum. Oňat okasana, ýa dogry okap bilýän bolsaň dogry düşünsene ýazylanlara...
PSPS Soňky soraglaryň üçin aýratyn tema açsaň öz pikirimi ýazaryn. Indi edit hem etjek däl! Pikirim gyzyklandyrýan bolsa başga tema açaý agam :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

gaçyana menzeyar

Bayram wrote:

Şu gürrüň bilenem ylalaşamok.
Orslaram "biz türkmene ýazyw-çyzuwy öwretdik, adam etdik, sowatly etdik, medisinany öwretdik, arassaçylygy, tuwaledi öwretdik" diýip biler(Men däl, orslar!)!!! Orslaryňam arassaçyly bardyr, hapysasy bardyr...
Aý borlaý, men indi jogap ýazjak däl seň ýazanlaryňa. Türkleriň, türk mekdebiň eden zatlaryndan men habardar. Bärde gep onda däl, sen ters tarapa gidýäň! Men türkler barada bärde BIR GEPEM AÝTMAKÇY DÄLDIM! Bärde gep diňe türkmenler barada, şoňa düşünäý...
PS Şuny edit edip bizar boldum. Oňat okasana, ýa dogry okap bilýän bolsaň dogry düşünsene ýazylanlara...
PSPS Soňky soraglaryň üçin aýratyn tema açsaň öz pikirimi ýazaryn. Indi edit hem etjek däl! Pikirim gyzyklandyrýan bolsa başga tema açaý agam :)

bu yazgyny ekranymy köp wagt "refresh" etmamson görmandirin, gerek bolsa başga temada açarys, yöne yagdayyn gaçyana menzeyar :)

hany özün ayt

hany özün ayt, yönekeyje mysal, TM de umumy hyzmat yerlerinde, aeroport, wogzallar, awtostansiyalar we ş.m. bütün welayatlary göz önünde tutanynda, dine aşgabat dal, naçe sany hijyenik, gigiyena talaplaryna dogry gelyan arassa tuwalet bar?

menin

menin türkmençilik temasynda içim yanyp yazanlarym hem türkmenin şol orsdan öwrenen biderek endikleri baradada, sen özünem yazypdyna şonda, bular türkmenin aslyyetinde yok, sonky 50 yylda peyda bolan zatlar diyip. Ors arassaçygy öwreden bolsa, hany ayt bakaly, bütin SSR baknajygyna galan, yaşan 15 halkyn arassaçylyk düşünişi we yaşayşy name üçin birmenzeşka?!

gep türkmenler

gep türkmenler barada diyeli, türkde yaşlarymyzy okatmagyn sony umuman watan bahbidimize bolmajak bolsady, başda yaşulylarymyz bu işi yola goymazdylar. Bu iş edilmeden önürti naçe barlağ edildi, içgin, şondan habaryn barmy? ol barlağlar edilen wagty gör sen heniz naçe yaşyndadyn?! Sen naçe halamasanda türkiyede okuwy gutaran oglanlar agdyklyk edyar, wagtyn geçmegi bilen olar döwlet edaralaryna yerleşerler, TTMlerine yerleşip başladylara, yeri ona name diyjek? Ynha bilim ministirin kömekçisem türk boldy, muna nahili garayan?

ylmy tarapdan

umaman alanynda, ylmy tarapdan pes bolsada halkyn hyzmatyna seretmeli guramalardaky wezipelere türkde okan yigitlerinin getirilmesi tarapdary, namede bolsa dinini we Alla gorkysyny öwrenendir, para peşgeş aljak bolup öz türkmenini kösemez. Döwlet işlerinin köpüsini name üçin türk firmlara beryarka?! şunung sebabi dine türklerin arzan etmegimika işleri yada başga içgin sebapleri barmyka?

Maksat agaaaa!

maksat wrote:

umaman alanynda, ylmy tarapdan pes bolsada halkyn hyzmatyna seretmeli guramalardaky wezipelere türkde okan yigitlerinin getirilmesi tarapdary, namede bolsa dinini we Alla gorkysyny öwrenendir, para peşgeş aljak bolup öz türkmenini kösemez. Döwlet işlerinin köpüsini name üçin türk firmlara beryarka?! şunung sebabi dine türklerin arzan etmegimika işleri yada başga içgin sebapleri barmyka?

Maksat aga, senem umumylashdyrypsyn-la! TC-de her-hili oglan bar-a, ozun bilmeyan yaly yazypsyn :) Her-hili haldan-hala, shekilden-shekile giryanler diyjekmi, ozunden kicileri urup, "burs"=stipendiyalaryny alyanlar diyjekmi, beyleki milletler bn urush cykaryanlar diyjekmi, hic Jumga namazyna-da gitmeyanler diyjekmi, her hepdanin sonunda iyip-icip, sonam her goren yerinde s**ip-s**yp yorenleri diyjekmi, ay, garaz, sanasan yadatjak sheyle erbet gylykly oglanlaryn sany hem az dal, Biribar bn baglanshygy olumin on yany boljak oglanlar.
Shonun ucin, hemme TC-de okayan TM talyplaryna her ish arkayin berlip bolmaz, ozuni hemme yagdayda sunut etmeli bashda!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • maksat 1 telpek goyyar we yazyar: "Hak aydylan söz üçin"
 • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "bizin barda yok welin ankarada gordum"

hak aydyan ata dost

ata wrote:
maksat wrote:

umaman alanynda, ylmy tarapdan pes bolsada halkyn hyzmatyna seretmeli guramalardaky wezipelere türkde okan yigitlerinin getirilmesi tarapdary, namede bolsa dinini we Alla gorkysyny öwrenendir, para peşgeş aljak bolup öz türkmenini kösemez. Döwlet işlerinin köpüsini name üçin türk firmlara beryarka?! şunung sebabi dine türklerin arzan etmegimika işleri yada başga içgin sebapleri barmyka?

Maksat aga, senem umumylashdyrypsyn-la! TC-de her-hili oglan bar-a, ozun bilmeyan yaly yazypsyn :) Her-hili haldan-hala, shekilden-shekile giryanler diyjekmi, ozunden kicileri urup, "burs"=stipendiyalaryny alyanlar diyjekmi, beyleki milletler bn urush cykaryanlar diyjekmi, hic Jumga namazyna-da gitmeyanler diyjekmi, her hepdanin sonunda iyip-icip, sonam her goren yerinde s**ip-s**yp yorenleri diyjekmi, ay, garaz, sanasan yadatjak sheyle erbet gylykly oglanlaryn sany hem az dal, Biribar bn baglanshygy olumin on yany boljak oglanlar.
Shonun ucin, hemme TC-de okayan TM talyplaryna her ish arkayin berlip bolmaz, ozuni hemme yagdayda sunut etmeli bashda!

hak aydyan ata dost, men hem türkde okanlaryn hemmesinin arkasyny alyp duramok, men bu pikri belli bir zada esaslanyp diydim. Ol belli zat yada zatlary bu yerde yazmagyn yeri dal...

yene Maksat aga

Maksat aga, men shuny nygtamak isleyarin!
Elbetde, TCde her durli ynsan we talyp bar!
Yone sholaryn Alladan gorkyanlarynda hem sawlik yok dal, galyberse-de,
TM-da onat ishler hakyky eyelerine berilmeli, elbetde, shol hakyky eyelerinde(ehil)
Hakk gorkusy bolsa, in amatlysy bolar. Yone shol ishe ehil bolmadyk Hakk gorkusy bolan biri goyulsa-da yalnysh bolar. Eger "bashgalaryna gora has amatly bolar" diyyan bolsa, onda "bash ustune!"
PS: Maksat agam, menin pikirimce sheyle, gaty gorayman!

nakyl :)

"Bir kemsiz ar bolmaz , yada gozel"

ata wrote:

Maksat aga, men shuny nygtamak isleyarin!
Elbetde, TCde her durli ynsan we talyp bar!
Yone sholaryn Alladan gorkyanlarynda hem sawlik yok dal, galyberse-de,
TM-da onat ishler hakyky eyelerine berilmeli, elbetde, shol hakyky eyelerinde(ehil)
Hakk gorkusy bolsa, in amatlysy bolar. Yone shol ishe ehil bolmadyk Hakk gorkusy bolan biri goyulsa-da yalnysh bolar. Eger "bashgalaryna gora has amatly bolar" diyyan bolsa, onda "bash ustune!"
PS: Maksat agam, menin pikirimce sheyle, gaty gorayman!

yalnyşyan yerin

yene 1 yalnyşyan yerin Bayram dost, türklerin TM de kabir edyan zatlaryny halamok diyisin, dogrydyr, goşylyan. Sen türkiyani we türkleri tanamanlygyn üçin şeyle pikir edyan. Bilmeyan zadyn şu, bu yeri türkiye bolany bilen, biologiki taraplayyn hemmesi türk dal, gaty ujypsyz bölegi hakyky türk. Beylekilerem, Atatürk zamanyndan bari "Türküm, Dogruyum, Çalışkanım" ideolgiyasy bilen okadylany üçin özlerini türk hasaplayarlar, türkem diyyarler. dokumentlerindede şeyle yazyldy. yöne aslyny seretsen, çerkezdir, zazadyr, kürtdür, abazadyr , ermenidir yene garagördür.

bay-ba

Bayramyn gonshy blpogdaky yakynmasy barden ekeni, in son bu yer galypdy, men yene refresh edip taze gelenlere seredeyin we oglanlar bn palow iyip bolamson jogap yazaryn!

bah,bayram name diyyar,siz

bah,bayram name diyyar,siz name diyyaniz maksat aga?
turkler barada hich zat aydylanokdy siz gelip 7 arkasyna chenli turklerin gurruni edyaniz.
shu wagt sizin yazan zatlarynyzy okap ynansan turkler dunyan in beyik milleti,orslar in hapysa,turkmenlerem sholardan owreneni uchin hasam hapa...diyip gezibermeli.men-a shu wagta chenli hemishe awtobusda gezyadim,name uchin bitlemedimkam?
onsanam hany kim turkmenler turkiya gidip okamasyn diyyar?bu barada hich zat aydylmady.gitsinler okasynlar,yone gelip oyunde gaysharyp yatmasynlar herkim chapyp yorka.
name uchin siz turkde okanlaryn firmalaryn bashyna getirilmegin tarapdary?ondada ylmy tarapdan pes bolsada?name uchin angliyada,orsyetde,us-de yada singapurda gutaranlar getirilmesin?name uchin Tm-de gutaranlar getirilmesin?eger turkiyede okap tm-dakilerden ylmy tarapdan pes bolsa,shona menina ynamym yok.

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

hmmm

bah kellamin alşyna göra tm-an hapaçylygyny aytja k bolyanyzmy...düyn bir türk bn gepleşdim welin abata gidipdir 3 ay yaly mana ''bah o köçelerin eddil ayna yaly arassalygy integem yadymdan çykanok''diydi...birem indi tomus geldi:awtobusa münyan welin demini alar yaly dal derin ysyndan(türkiyede)
...
...
tm-de awtobusa münmek barada bolsa mena kawagtlar münyan welin her münemde adamlan aytyan kabir zatlaryny yazyp alyan men,hatta kawagtlar diyyanem in akylly adamlar awtobustamyka diyip...yaman manyly owadan sözler aytyalar welin agzym açyk galyar şolardan birem meni hayrangaldyrany 5 yyl ön bir yaşulu şeyle diydi:bir ata 40 ogly eklar yöne 40 oglan 1 atany eklemez...
....

şu arasaaçylyk

şu arasaaçylyk temasynda yene mana düşünmandirsiniz, yagylaryndan görünyar, yöne name üçin soragymada jogap yazmansynyz, sogaymy gaytalayan:

Ors arassaçygy öwreden bolsa, hany ayt bakaly, bütin SSR baknajygyna galan, yaşan 15 halkyn arassaçylyk düşünişi we yaşayşy name üçin birmenzeşka?!

men türk milliyetçiliği edemok, dine şular sebapli gaytadan öwrenen arassaçylyk daplerini göz önünde tutdym. üns berin "gaytadan" diyyan, sebabi bu arassaçylyk adaby türkmenin aslyyetinde bolan, ors gelenson yatdan çykardyk, subutnamamy gerek, ynha size iki sany subutnama:
1) kabir garry yaşuly türkmenlerimiz türkmen balak geyyandir("tamman" diyyaler adyna), üns beren bolsanız şonun gonuçlary dar we gysga tikilyandir, name üçinka?!
2) durmuş guran taze yaş çatynjalara toyda kündük bilen legen sowgat edilyandir, munyn manysy nameka?!
türkmen we türkmençilik diyip kör körlüğine dynzap duran ildeşler, jogap berinda, türkmençiliği şonyn yaly gowy bilip, eye çykyan bolsanyz?!

biz turkler sebapli gaytadan

biz turkler sebapli gaytadan gysga we dar gonuchly balak geyip bashlarys oydyanmi?gaytadan legen-kunduk sowgat berilip bashlanar oydyanmi?

men turkmenler on hapysady diydimmi?men on turkmenlen sen turklenden arrasadygyna ynanyan.
yone sen orslar gelip bizi hapysa etdi diyip bilmeyan!senin bu subutnaman subutanama dal.subut etjek bolsan,shol dowurde turkmenlen arrasachylyk barada maglumatlaryny choplap,sonam orslar gelenson alynan maglumatlar b/n deneshdirmeli.mana statistika gerek.100 yil son sheyle diyip,gurrun gerek dal.sng yurtlarynda shun yalak problema bar bolsa,ol dine bilimin shol yerlerde pesdigi sebapli.men orslar gelip bize arrasachylygy owretdi diyemok,yone sholar sebapli hapysa bolduk diyyanine garshy,birem men senin turkmenleri nadip hapysa goryanine dushunemok.her milletin ichinde her hilisi bolar welin sana goni hapalary dushayyamy her gezek?men sen soragyna jogaplamadym welin senem menkileri gormandirsin oydyan.

Quote:

GaraDag yazdy
men-a shu wagta chenli hemishe awtobusda gezyadim,name uchin bitlemedimkam?

name uchin siz turkde okanlaryn firmalaryn bashyna getirilmegin tarapdary?ondada ylmy tarapdan pes bolsada?name uchin angliyada,orsyetde,us-de yada singapurda gutaranlar getirilmesin?name uchin Tm-de gutaranlar getirilmesin?

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

Hmmm. Göryan weli

Hmmm. Göryan weli birbirinize yalnyş düşinipsiniz:)
Belkem bilyansiniz iki yüzli surat bar,bir surada iki sany surat sigdiryar. Şonda kabirleri 1. surady kabirsi 2. surady göryar. Adamlaryn düşinşmezliklerining sebabi hem şunda. Arman tapyp bilmedim shol surady,goyardym barde.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Her kimiň öz pikirini

Her kimiň öz pikirini aýtmagynyň tarapdary. Pikiri goldamasam hem, şol pikiriň aýdylmagy üçin gerekli tebigaty döretmäge we goramaga gerekli her hili pikiri hem goldaýaryn. Baýrama-da pikirlerini aç-açan aýdany üçin sagbolsun aýdýaryn.

Baýramyň bärde pikirlerini aýdan "türkdäkileriň" içine men hem giremsoň we "türkmençilik" temasynda Baýramyň garaýşyna ters gelýän käbir zatlary (maňa görä "hakykatlary") ýazamsoň, men bärde baş roldaky aktýor. Şol sebäpli kelam-agyz söz sözlemesem bolmaz.

1) Men maksadyň Türkmenistandaky (umuman öňki SSSRdäki) arassaçylyk pikirlerine goşulýaryn.
2) Men Türkmenleriň häzirki estetika düşünjesini, dünýägaraýyşyndaky gözýetimini doly göwnejaý hasaplap bilemok.
3) Hawa, men Türkiye-de okuwy uzatdym. Munuň baş günäkäri, açyk gürleýärin, Saparmyrat Nyýazowyň baştutanlygyndaky rejim! Türkmenistana dolanyp barasy gelmeýän, okaýan ugryny hem yhlas bilen okasy gelmeýän oglanlaryň köpüsiniň ýagdaýyna, öz başymdan geçenleriň netijesi bilen men gaty gowy düşünýärin. Muňa "Himiýa" ýa-da jemgyýetçilik we syýasy meselelere kän goşulyşmaýan ugurlarda okanlaryň düşünip biljegini-bilmejegini bilemok.

Eger şuny aýtmak bilen men

Eger şuny aýtmak bilen men türkmençilikden çykýan bolsam-da, "türk önümi" bolýan bolsam hem, aýtjak.

Türkmende ýaşula hormat goýmak bar. Ýöne men diýseň dar dünýägaraýşy bolan, sürü ýaly ýygnanşyp, näme diýilse biragyzdan elini göterip oturan ýaşula näme üçin hormat goýaýyn? Men şolara, bagyşlaň, ýöne atam bolsa-da hormat goýamok. Men bir karara biragyzdan el göterilmegini islämok. Muny bolsa ýene türkmeniň "hakykadyň hatyrasy üçin" diýilýän pelsepesine sygynyp edýärin. Ýene türkmeniň aýdyşyna görä "sakgalyndan utanmaýana" men näme üçin hormat goýaýyn?!

Şul yazanyng bilen

Şul yazanyng bilen ylalaşamok. Ol yaşulylar hem islap edyan daldir. Bir waka gürrüng beresim gelyar yöne arman yeri dal da.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Garadaga jogap

GaraDag dost, bitleme temasyny men umumylayyn aldym, kabul etsenem, etmesen hem şola şeyle, yada sen aşgabatdan özge yere çykyp görmedik bolarly, yazyşyna seretsena...
türkde okanlar firmalaryn başyna geçirilsin diymedim, ylmy pes bolsada halka hyzmat edyan edaralara işledilmesinin tarapdary, beyle yerlerde (umuman hemme yerde yöne esasan şeyle edaralarda has möhüm )birinji planda ylym durmayada Alla gorkysyndan gelen adakarçlik möhüm, Men şu yaşyma çenli edinen durmuş tejribamden şuny öwrendim: hakyky manyda nebsini we Yaradanyny bilip, manlayy sejda gelmedik adamdan halka peyda gelmeyar, beyle adamlardan her bela garaşybermeli, naçe alyk "kandidat nauk" bolsada.
yönekeyje mysal: şu yerdaki agzalaryn köpüsining başyndan geçendir. Pasport almak üçin naler kösendiniz, yeri pasporty aldynyz diyeli, okuw wizasy almak üçin, özünizi okajak daşary yurtlara alyp çykmak üçin naler kösendiniz, şeyle işleri yerine yetiryan adamlar üçin ylym hökmanmy, "kandidat nauk" bolmak hökmanmy?!
hany hakykaty aydyn, TÜRKMEN we MERT bolyan bolsanyz?! şulary edyan kim yada kimler?! şol orsyn elinde yetişen ylymly yöne özüni we nebsini bilmeyan nadan öz TÜRKMENİN.

yene mysallara dowam etjek

yene mysallara dowam etjek, howayollaryny ele alaly.
Name üçin TMde welayatlar arasy, yada aşgabada uçmak şeyle kynka, biletler tapdyranok, para berip tanyş bilen yalbaryp almaly. geçenlerde şuny düzeltmek üçin howpsyzlyk komitetini işe goşdylar. Haysy haçana çenli şeyle problemalar şeydip değişli pudakdaky işgarleri şeydip gorkyzyp çözmeli bolarkak. Yada şeydip hemişe çzöüp bilermikan. Her bir adamyn başyna haysy haçana çenli polisiya goyup gezjek. Ol goyan polisiyanama adam, onam nebsi bar, yada onunam başyna yene bir polisiya dikjekmi, ol dikjeginem nebsi yokmyka?!

munun nahili bolyaray?indi

munun nahili bolyaray?indi sholar sheyle diyip,sen tm-ana gelip gaysharyp yatmalymy,beylekiler chapyp yorka?yada her kimi samsyk we kolhoz hasaplamaga hakyn barmy?

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

Nadip gelip her kim ozune

Nadip gelip her kim ozune chekyaray?okamayan bolsanyz shulary bir okan!

Quote:

Mergen yazdy
Ya-da TR'de kabir zatlary ovrenip, TM'de-de shol zatlary bilmeyan birlerine bolan hormatyny yitirmek, ony kalhoz hasap etmek.

olara gora TM dine eneni atany gormane. yssyrak ve arzan yerde biraz dynch almana gidilyan yer, kabirleri Turkiyani sheyle bir govy gorupdirler velin hakyt olar oz durmushlaryny TM'de goz onlerine getirip bilenoklar

TM'de vagty goshulman, sonra-da goshulmayanlara degishli daldi(sen ozuni shuna goshdun oydyan), ol TM'de vagty shol oglanlaryn 1'i bolup, bileje toya zada gidip, TR'e gideninden son hem ozune ayri hormat goyulmasyny isleyan oglanlara degishlidi !

Quote:

Bayram yazdy
Bir sany Türkiýede bolup gelen owgan(?) oglany gördüm, mekdep okuwçusydym. Özi türkmençe "suw içen ýaly" gepleýädi, menem TTMyň üsti bilen tanyşdym. Garaz, ol uly oglandan Türkiýe barada soradyk welin köp zat aýtdy. Aýdanlarynyň arasynda diňe ýadyma düşýän bir zat bar
-Ol ýeriniň ýaşulylary güliň suwyny eline çalýalar, özlerem arassaja. Salamlaşaňda, ýolda yzda göreňde burnyňa gowy ys gelýä, bäriňki ýaly porsy, derli ýaşulylar däl!
diýipdi. Belki özi türkmendirem, ýöne men şony owgan diýip ýatlap galdym...

Näme üçin "made in Turkey"? Elbetde bu hemmesi üçin däl!

Olar şeýle bir dinçil bolup bilýäler, şol bir wagtda elementar zatlary bilmän, samsyk oýun edip ýörenem bolýa.

Aydyana oz agalarym, oz doganoglanlarymam Turkiyede okan, name, indi men sholara hem dushmanmy?

onsanam Tm-daki yagday barada ayry kan gepleshildi.hcih kimem bal diyenok.yone sho tayda nahili yagday bolsada aklayarmy shu zatlary?

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

quote-lar

GaraDag, Mergen we Bayramdan alan quote-laryn jany bar, yone ol ayratynlyklar hemmesinde yok, belki ol ikisinin kabir tanyshlarynda beyle bolup biler, olaryn we senin aytmak isleyanlerinizi goldayaryn!
Yone Bayramyn "kabir elementarniy zatlary hem bilman oyun edip yorler..." diyenine dushunmedim, sen dushunen bolsan dushundirsene azyrak!

umumy

Bay-ba, tuweleme, zat baryny yazyp bilipsiniz!

Maksat aga, yazan zatlaryn, elbetde, kopusinin jany bar, shu yillara cenli yagday sheyle dowam edip geldi, ensalla, mundan son beyle bolmaz, taze bashymyz beyle zatlar ucin duypli ozgerishler we onat yagdaydyr mumkincilikler doretjege menzeyar!
Mysallar barada:
1-Howayollary: Elbetde, tomusda ya-da bashga pasyllarda shol yerde nace sagatlap garashmak ansat dal, dollaryny boldur, hatara goshul, adyny gozle,.. we sh.m. Ic siyahatlar ucinem in az 2 hepde onunden almaly, ya-da tanysh usti bn alaymasan, bular hakykat welin, siyasata giryar, uzyn dowam etmayin, yone howayollary ucin internet sahypasy acyljakmysh diyyaler, hatda, bu yerde-de yazyldy, shemasyny bizden bir oglana-da ynandylar diyip, ensalla, US we UK-daky yaly internet usti bn bilet satyn alyp boljak wagtam geler yakynda!
2-Tamizlik: TM-da howa oran yssy bolyar, mende azyrak pul hem bolsa, taksa 2-3 km ucin 5-10 mun manat beresim gelman awtobusa munyardim, yalnyshman, gysganmakdan dal, oran onat tanyshlarym we okuwcylar(y) bar, taksa berjegime gidip sholara beryan, ansat yoldan sogap gazanmagyn bu yolyny tutjak hemmelere-de shuny maslhata beryan! Indi, awtobusa munende, kopusi plastmas oturgyclar bolanson, oturaysan aza salymdan syrtyn myjjyk bolyar, in gowusy ayakda garashmak/durmak! Ayakda bolsan, ol yssyda kop kishi derleyar. Kabir kone awtobuslaram mata ortuli bolyar, yone yirtik-yirtik, hapadyr diyip oturmagam islamok, sebabi, gornup dur, ayratynam MIR taraplardan jygyllyk we sh.m. yerlere gidyanler, bu yagday Ashgabat ucin, beyleki yerlerde kan awtobusa munemok. Yone bu hapa diymek umumy dal, az sanly awtobuslarda bolyar.

dowamy

3-Ruslar bize suw ulanmany we Biribar bn "contact" gurmany unutdyran bolup bilerler, in uly sawligem shulmyka diyyan. Sebabi, onki tamizlik belli bir mocberde yiten bolmagy mumkin, muny suw we kagyz bn bedendaki 1 hapany ayirmak ucin synap gorun! Elbetde, sabynsyz tamizlik hem ynandyryjy dal! Ayratynam, ruslaryn hemme (15) ulkanin ynsanyna diyen yaly "parahorlygy" owredeni yalan dal! Haysy ulka seretsen sereday, hazirem sheyle bolmagy mumkin. Sebabi name, Biribara bende bolmadyk para-pula bende bolyar, nebsi hasam ulalyar, ynha, shu yerde GaraDaga yuzlenmek isleyarin:"Maksat aga, ayratyn TC ucurymy bashlyk bolsun!" diyyan yerini-ha gormedim, yone ynancly we Alla gorkusy bolan biri gelsin diyen yaly!? Shol sebapli, haysy ulke ucurymy bolanynyn ahmiyeti yok, ahmiyet ynancly we adalatda, shony diymek islane menzeyar!
4-Viza meselesinde-de ka yillar erbet kyncylyk cekilyardi, ka yillar bolsa hic cekilenokdy, cekilende welin, ajnyndan bizar edip bilyaler! Ensalla, mundan son bolmaz!

maksadyn gelip yazany

maksadyn gelip yazany offtopic.mana sheyle gelyar.men-a baglanyshygyny goremok.biz taze tema achaly "orslaryn we turklerin turkmenlerin arrasachylygyna tasiri"-diyip.yogsam

A:-C turkiya gidip gelenson sheyle bolupdyr.
B:-turkmenlen ozi nahili?

yada
A:-C turkiya gidip gelenson sheyle bolupdyr.
B:-turkmenistanda howayollary gowy ishlanok,musulman adamlary bashlyk etmeli.

yaly gurrune menzeyar.

Gozel gyzdan dine owadan pikir yagshy.

Dogry aýdýaň, men näme

Dogry aýdýaň, men näme diýýän, dutarym näme diýýä...
Aslynda menä bir netijä geldim:
Türkdäkiler türkmenleri hapysa, kellesiz hasaplaýalar. Türkmenleriň kemçilikleri şeýle bir kän welin, türk bolmak has aňsat, has gowy bolup görünýär olara.
Türkmenistanyň we türkmenleriň, her ýurdyň we halkyň bolşy ýaly, kemçilikleri köp, şolaryň köpüsini menem bilýän, görýän. Ýöne meniň romantiki köňlüm şol zatlary düzeltmegi arzuwlaýa. Olary görüp meniň türk, ya ors ya-da amerikan bolmagy arzuwlanok...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Bayram jan, sana we pikirlerine, hem-de etsem-petsemlerine telpek goyyaryn! Ensalla, munda basharnykly bolarys!"

Bayram

Bayram, senin pikirlerin sheyle gowy, olaram janygyp aydyan! Ensalla, haysam bolsa birimiz obat jogapkarli wezipan bashyna gecende, senin shu aydanlaryny amala ashyrsa, gor, nahili gowy bolar, men-a sen ya-da bashga 1 agzamyz, ya-da kimem bolsa biri sheyle wezipa gelip, yagdayi hem senin aydyshyn yaly duzetjek bolsa we bu babatda komek islese, elimden gelen hemme zady etjek bolaryn!

Senin aydanlaryny, kopumiz, shol sanda men hem, shahsylashdyryas, kabir yerlerde bolsa, sen "kop"usi diyip sawlik goyberyan, shol sebapli nagilelik bildirilyar kabir ya-da kopurak yerlerde.
Umuman, senin niyetin belli, TM-ny has osdurmek, tamis hala getirmek, TC-daki kabir sawliklerin cozulmegi, mundan onat name bar, her kim ozune cekmeli-ha dal!
Tersine, shol problemalary nadip yok edip bolar, olar barada yazsalar nahili onat boljak!?
Rossoya we sh.m. ulkelardaki sap arassa TM-ce gelap bilmeyan TM gyz we oglanlar ucin aydanlaryna-da goshulyan, sag bol!

merw ruslaryn bir getiren

merw
ruslaryn bir getiren zady bolsa içgidir.bir adam içgi içenden song hemme gunani hem ishlap biler.birem Alla ynanjyny ayyrsa adamlardan,adamlar her pohlukdan gaytmaya Allaha ynanmayan bolsa

bay-ba

ey, men bu blogy doly okamandyryn-a, ya ukyly oakpdyryn oydyan, ya-da sawlik bolupdyr, acyp 1-2 posta seredip yapandyryn, hazir jyklap goreyin tazeden, yone yokarda Bayrama yazanlarymyn arkasynda yene-de.
PS:Bayram, Hydyr Amangeldi haysy eserinde TC-de okan talyp(lar) barada yazypdyr-a!?

Hydyr Amangeldiniň şu

Hydyr Amangeldiniň şu ýerde bir prozasa bardy, Türkiýede bir ýerini gutaryp gelip, öýünde aýagyny galdyryp ýatanlygy barada we içinden geçirýän pikirleri barada...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

shukur

ahyr-sony okap boldum, indem, elim bn derlan yuzumi sylyp otyryn :)
Kop zat yazylypdyr, men ustune goshjak bolup oturmayin, yekeje zat, haysy yurda gitsen git welin, oz dogduk mekany hem unutma! Giden yerinden dap-dessur dal-de(elbeytde, onat bolsa, TM-cilige uyayjak belli bir derejede gozcykgync bolmajak yagdayda ulansa bolar) bilim we tehnologiyasyny watana getirip, gullap osmegine goshant goshmaly, garanka gaharlanjagyna shem yakmaly, bura gaharlanyp yorgan otlamaly dal!
Erbet hasiyetleri barlap bilip duzetmeli, beyle zat yok diyip yer depip durmak nama gerek!?
Birem, TM-a belli wagtdan son, TC, US, UK, Rossiya we sh.m. ulkelerden yetishen kadrlar geler. Shu blog okan yagdaylarynda olaryn hemmesi ucin amatly bolup biler, sebabi, owrenmeklerini okamaklaryny islenyan zatlar bar, %100 bolmasa-da!
Garaz, shu yere yhlas bn oz pikirlerini yazan hemmelere kop sag bolsun aydyaryn!

Atamyrat aga Ine saňa gerek

Atamyrat aga
Ine saňa gerek link
http://tmolympiad.org/index.php?q=node/414
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

minnetdarlyk

Bayram jan, aldym linki, okap goreyin hazir, kop sag bol!

Bahhh...Sabyr edip, 65 sany

Bahhh...Sabyr edip, 65 sany okamadyk postymy hem okadym, yone name uchindir yene-de oz derdimizi dushundirip bilmanimize gozum yetdi..

2 Maksat:
TR'de okayan oglanlaryn haysisinin shol "arassa bolma" endigi, ala bole TR'de okanlary uchin yuze chykdy ??? T.e. sen shu yerde asyl rol'yn TC'digine ynanyanmi ???
Men sana 100% aydip biljek, eger shol "oyler" bolmadyk bolsady, shol oglanlar TC'den tonnalap erbet tasir alardylar, yone oyde bolansonlar 1-2 kg alyp galyalar...Sen TR'daki 1 govy zat hakda aydaninda, birinji bilen ozune "Shul govulyk TC'den gelyami, ya-da kamahal TC'nin ozi bilen hem problemasy bar bolan oylerden ?" diyen soragy sora, eger jogap 1-nji bolsa, onda men pass, hemme sozumi yzyna alayin, yone eger 2-njisi bolsa, onda senem shol turklerin "govylyklaryny" sanap durmagyny goy, oydaki adamlar arap/rumyn/ors/amerikan bolsa-da shol terbiye bilen terbiyelenyar !!!!

Gysgacha jemlesek:

Turkiye turkmen oglanlaryna hich hili "govylyk" ovredenok, Turkiyanin barde 1 gram ahmiyeti yok, Turkiye-de ovrenilen hemme govy zatlar(99%) oyler'de ovredilyar !!! Ve gayrat edip menin agzymy achdyrman shul "turk"-ler barada, siz haysi govy tarapyny aytsanyz, menem shonyn 5 beteri bolan erbet tarapyny aydip bilerin...Gotuni kagyz bilen supuryan halk, 2'de bir kunta gidip, "in kop ayalyny aldadyp, kunta kop gidyan halk" bolmakdan govydyr !!
Onsonam yikdiniz bir yana "Sen TR'de yashanok, TR'ni bilyan dalsin" diyip, name hokman Turkiyede yashamak gerekmi ol yerdaki halkyn yagdayina dushunmek uchin ??? Men 8 gezek gechdim turkiyeden 4 yil bari, uyshirsek 30-40 gun bolar anyrda bolshum, ve shoncha enteyan, her gun sholaryn kanallaryny goryan, okuvchylary goryan ve men yene-de "Turkiyeden habary yok" adam bolayyanmi ??? Ya dine "mysh mysh" eshidyan bolyanmi ?? Biraz kelle bilen pikir edelin oglanlar, Turkiyedaki oyleri(oye seredyanleri) ve gundogar tarapyny ayirsak, Turkiye hakyt "musor" bolar !!! Gundogar'da okayan okuvchy hem yok, anyrda-da terorist'ler halka gun berenok, olaryn hem yarsi provokator, dovledin enesini uvreyaler 100 milliardlarcha puluny sovduryp urush jenjel'e...

Bizin Turkmenlerimizde belki beden kirliligi bardyr(Tualetda kagyz ulanmak yali), yone Turkiyanin Turklerinde ruh kirliligi bar, sholarda yok bok yok !!! Eger "Hemme turk beyle dala" diyyan bolsanyz, "Hemme Turkmen hem kirli dala" ...

yigit gurledi

Bey diysen yalnysharsyn Mergen, Turkiye'de ish owrenyan oglanlaryn sany az dal. Shol tayda business edip Turkmenistana gelyan oglanlar gaty kan. Belkem shu wagt Turkmenistandaki dashary yurtlardan haryt getiryan kichi karhanalaryn kopisinin eyeleri Turkiye de okap gelen oglanlardyr. Shonun uchin hich hili diymek gelishmezmika diyyarin.
Salam bilen,

Mergen wrote:

Turkiye turkmen oglanlaryna hich hili "govylyk" ovredenok,

Sen yokardaky postlar'y

Sen yokardaky postlar'y okayanmi vopshe Saragt dost ?? Men ish tejribe ya-da obshiy aytsak materialniy zatlar boyuncha "govulyk" manysynda yazdimmi ?? Govylyk sozi gosha dyrnakda, bu bolsa ol govlygyn uytgeshigrak govylykdygyny, yagny adamyn pikirlerine ve ruhuna garshy edilen govylykdygyny anladyar shul yerde...Ish ovrenyan Zimbabwe'de-de ovrenyar, bu zat hakda gidenok gurrun !

Mergen dosta

Mergen dost, yazanlaryn dogry, tassyklayan, kemçilik menin düşündirip bilmezligimde, üzlem saplam girip, üzlem saplam yazamson, düşüniki bolmandyr, sen çöp döwen yaly edipsin, berekella, öyler...

Görä bu temany... :) Bir

Görä bu temany... :) Bir wagt superhit bolupdy! Sahypany janlandyrypdy, Gadyr agany Marsa ugradypdy :D
Men munyň ýaly temalardan el çekmegi ýüregime düwüpdim. Ýöne nostalgiýa... beh, men şondan bäri kän üýtgemändirin.
Ýöne beýle ýazmaly däl ekenim. Türkiýä gidenleriň köpüsi umytlara jogap berip bilmänsoňlar, şoňa janygyp ýazypdym. Nesip bolsa, indi has gowudyr
PS Hemme zada günä pis türk professorlarmyş. Maňa türklerem şeýle diýýä. Belki şeýledirem WELIN...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Dogry aytyan Bayram

Dogry aytyan Bayram "kynçylyk yok ejizlik bar dünyede" 5-15 alan sapagymdan derledip okap 105 alamson aytyan..proflaram hakykat şeyle welin damaryny tapsa boljak , bardakiler sapaga gidenoklar(menem) , gözüne girsen bolya , daşarda geçirilyan işlere , hasap-hesip b,zda , gatnaşyp labaratoriyadaky işlerede gelsen in bolmanda seni belleyarler...

......................buda geçer.......................

Bayram dogry aydyar, TRde

Bayram dogry aydyar, TRde okap gelenler (yorenler) saylanyar. Eger-de erbet taraplary bilen saylanyan bolsalar onda sözüm yok. Eger-de özboluşly hereketleri (sypaty) bilen saylanyan bolsa, onda men yaly Afrikada okayanlara name diyjek.

Elbetde adamy sypatyna göra ölçemeli dal, adamlary hereketlerine göra tanap bolyar. Hereketleri diyyanimem erbet yada ggowy hereketler.

Ewropada okap gelen biri, vilka bilen pyçagy haysy elinde tutmalydygyny bilyandir, yöne adamkarçiligi az bolsa, ne peyda?
Halkyn içinde gezyan biri pes-göwünli yaly görünip biler, eline baş manat geçsin hany name bolyarka, seret de gör.

Koroche adamy yüregine göra saylamaly, geyyan (iyyan, münyan, sowyan, bokyan w.ş.m.) zatlaryna göra dal.

Mewlana Jelaletdinin bir sözi bar: "Niçe adamlar gördüm, üstünde eşigi yok; niçe eşik gördüm içinde adam yok."

;-)

Sen nirede okayardynay? Hytay Halk Respublikasy daldirda?

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Search'den 1 zatlar gozlap

Search'den 1 zatlar gozlap yorkam, shu mowzuga gabat geldim.
In sonky postyn yazylanyna 1 yildan kop wagt bolupdyr, yone ichi
shonda-da gyzykly...Ehhh, shu wagt shular yaly oturyp jedel edilyan
mowzuklaryn yerine, gereksiz, 1 gunlik "keypin" netijesi bolan flud'dan
doldurdyk sahypany, gyzygynynam enesini uwrap baryas !! Yza bakan
garanda "bah, shu mowzuga dowyadi" diyer yaly zat gormek az-az..

Sagbolun flud yazmakda erbet zat gormeyanler, sahypa mundan beylak
hem "gullap oser" !!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Sizler hem gaygirman! hemme zatlar duzeler!:)"

Aýdýanyň dogry welin, bu

Aýdýanyň dogry welin, bu meniň "ýaş wagtymyň" temalary. Ýagny içi jedelli, gohly temalar.
Şu sahypany şeýdip gyzykly edipdik, meşhur edipdik. Ilki Mähriniň klibiniň üstünde jedelden başlapdyk. Ondan şuňa geldik.
Ýöne wagt üýtgedi, mende jedele isleg galmady. Başgalary jedel edip başlasa-da goşulamok indi menä. Emma tejribe görkezýär, çekeleşikli, içi emosiýaly temalar elbetde ýaşlara has gyzykly.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Hokman sen, men ya bashgasy

Hokman sen, men ya bashgasy jedel etmeli diyen zat yoga, sahypada agza kop, entak islegini yitirmedikler basybermeli...T.e. entek "yash" agzalar kop, yazybermeli olar.

Men asyl yokarda edil bu mowzuga dalde, umuman yazanlarynda argumentli, yzygiderli, 1 mowzuga degisli gurrunlerin edilyan yeri barada aytdym. Shu wagt shu kriterialardaky post'laryn agdynlyk edyan mowzuklary gaty az, sebabi ya-ha jogaplar 2-3 setir we "yuzley"/"prikol", ya-da yzy gelyan pikirlerden has kop "akyl beryan" ya-da, "ha, sheyle ekeni" diyip okalyan zatlar. Garaz, "shahsy pikir" azlyk edyar, argumentli gurrun we etc olardanam beter !