Çigitsiz garpyz yetişdireliñmi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Garpyz iyenizde çigitler yüreginize düşyar gerek? Indi çigitsiz garpyz hem yasayarlar.
Bilşiniz yaly adaty yukaryot organizmlerde 2n hromasoma bar.Adaty garpyz ösümliginde hem şeyle. Eger garpyz ösümliginde 3n hromosoma topary bar bolsa,ondo ol garpyzyng çigit sany gaty azalyar ya da duybunden yok bolyar.3n hromosoma toparly ösümlik yasamak ansat dal.Yöne eger 4nli garpyzy 2nli garpyz bilen çaknyşdyrsang 3nli bolyar. Indi 4nli nadip etmeli?
Öyjügüng bölünme pursadyny gözeginize getiring. DNK iki esse köpelyar we olar iki sany taze öyjüge paylanyar. A eger biz shony paylanmaz yaly etsek,onda 4nli öyjük bolar.Hromosomalary paylamak üçin miktotubula diyen zatlar ulanylyar. Öyjügüng bölünme pursadynda mikrotubulalar -yüpe menzeş gaty turbajyklar-hromosoma baglanyar we olary iki polyusa tarap çekyar.Indi colchicine diylen bir madda mikrotubulalaryng sentezlenmegine böwet bolyar. Eger biz taze ösüp baryan garpyz ösümligining depejigine kolşisini döksek onda ol ösümlük 4nli bolyar. Elbetde bu ansat dal.Ondon song 4nli garpyzy ösdürenden song adaty garpyz bilen çaknyşdyryang.Adatyça 4nli garpyz gyz, 2nli bolsa oglan hökmünde ulanyalar.
Meng bu gurrung berenlerimi men yeke teoriki bilyan entek barlap göremok.
PS:Shuwagt men öyümde garpyz yetişdirmek üçin ekdim, ekenime 2-3 gün boldy. Barlap görmeli.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Muhammetjan, garpyzyn

Muhammetjan, garpyzyn çigidinin name zyyany degdi? Iyip otyrkan düwündinmi, ya-da iydin-de çykaryp bilmedin mi? (maymynyn billiard şarly anekdotyndaky yaly :D). Araştyryba göremok, yöne köp adamdan eşitdim, mayda çigitli garpyzy çigitleri bilen iysen aşgazanyna bir hiljek peydasy bar diydiler oza :D. Sindirmage kömek edyarmi namemi!?!?

ŦΛГΛН Эль-Мерви

dun bio egzamenim bardy.shon

dun bio egzamenim bardy.shon uchin yazan zatlana dushundim--oz-ozume guwanyp otyryn shu wagt.beyle garpyzyn bahasy nachedenka?onsanam suyji bolyarmay?

http://edis.ifas.ufl.edu/CV00

Merwezi jan dushunAdobe

Merwezi jan dushun
Adobe Photoshop dogrusy adynyn nahili yazylyanynam bilemok doly.

Sen munyn Adobe Photoshop da osupdir oydyan. Islesen gawunyn shanigini ayrayyn.
Omki garpyzlary bir gunune goy. bolmasa "Marpyz" diyip cykaray. Shonda men ozum satyp bererin sen osdur.

dogrusy men Adobe photoshoby reklama edemokdyryn. Hramasom diyyan zatlarynam :D

bolya da

Men muny 1.sapar göremok how,men çigitsiz garpyz bilen 6.-7. klasdan bari gyzyklanyp gelyan,shondan bari bilyan. Bu ylmy açyş how :D Senem bolya da:D

A chigit bolmasa nadip

A chigit bolmasa nadip ekilyar ol garpyz ?? T.e. tohum nameden chikya garpyzda yok bolsa ?

Ol chykmayar yeke ekip

Ol chykmayar yeke ekip bilyan :D

Ady pozulan gadyrly myhmana

Ady pozulan gadyrly myhmana :)
Cigitsiz garpyz iyip hezila ederdik welin bu garpyz ekip yoren dayhanlar sen "monopolist" bolonyndan son tohumyny almak ucin seni gozlap tapyp bilerlermika :) onki yaly adyny bir goy biz komek edeli tohum tapmak ucin :D ay bir azyrajyk sen gazanjak pulundan bizede berersinda :D yone Hojadurdyn diyishi yaly shony bashga at bilen cykarsan gowy bolmazmyka? Mena ylyma garshy dal genlereda hromosomlarada yone sho garpyz senden on dogulupdyra :D garpyzy uytgetsen uytget yone adyna bashga bir zat daksan gowy bolmazmyka?? dort burc garpyzlara gorduk kesmesi ansat bolya diyip sholaram cykardy oydyan sona habar bolmady sholardan :D sen bu saytyn usti bilen garpyzyny satjak bolyanmy? :D ya-da oz bir ylmy ishini oglanlar bilen paylashjak bolyanmy?

hahaha yokhow agajan,shol

hahaha yokhow agajan,shol gadyrly myhman men. Yalnyshlyk bilen accountym pozuldy :D
Shol dörtburç diyyaning garpyzynam yasamak kyn dal :DYapon görgüljüklerde yer az bolansong chykaran zatlary:D yoklay menin monopolist bolmak aladam yok. Ol önden bari bilinip gelinyar.

A tohumy nireden almali

A tohumy nireden almali beyle garpyzyn ve ol tohum nadip yasalyar ?

Iň köne temalara bir göz

Iň köne temalara bir göz aýlaýyn diýdim, nostalgiýa bolsun diýdim :)
Hakerleriň atakasyndan soňkyja temalardy...
Amerikada çigitsiz garpyz köp, diňe şony iýýän, garpyz iýäýsem! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hakikatdanam

Hakikatdanam nostalgiya:)

gyzykly mowzuk ekeni yone.. shu genetikany hem ennere etdiler-how:) men-a gorkuberyan shu alimlardan:)

Samsygeken ony yasanlar. Hi

Samsygeken ony yasanlar.

Hi çigitsiz garpyz iymegin lezzeti bolarmy?

Tüykürmegem ayry bir keypa how...

;-)

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Howalay

Howalay chigitsiz garpyzyn keypi bolarmy:) esasanam kop chigitli bolanda keypli bolyar, hemmesini eline yygnap bir gapa tashlanda:D

eger garpyz iyeninizde uns

eger garpyz iyeninizde uns berip gorseniz,edil chigidin duran yerindaki eti beyleki yerlerinden suyji bolyar.munyn sebabi nameka?chigitsiz garpyzdada sheyle ayratyn suyji yeri bolarmyka?

Ortasydyrda...

Ortasydyrda... Generalization :-)

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!