Mylayym'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Soygide biwepa bagt dilenyarmi

Men shu wagt bir aydym dinlap otyryn welin bir hili bir sorag yuze cykdy.
biwepalyk edip, ayadly men dine seni soyyan diyip aydyar ozi welin bashga biri bilen soyuship yor, indi shol yuregi yaraly "aldalynan" adam shonda-da shol adama bagt dilemeli? mena kan ynanamok Biwepa yarym bagtly bol diyyanlere, eger ony cyn yurekeden soyup, ynanyp yoren bolsa ol bolsa ony aldap bashga biri bilen bagtly bolmagynya arzuw edyanlere, ya men yalnyshyanmykam

Kim nahiljik betcilik etdi

Kim nahiljik betcilik etdi

Her kim oz kici wagty ya shu wagtky edip yoren betciliklerini gizleman aydyp biler, onumden adam cykyanca hic kime aytmaryn 
Men ozumin mekdep dowrum eden ishimi aydyp berayin
Bir menden onde otyran gyz temmany gurrun berip hondan barisi bolup dur, jikeripjigem yerinde otyrjak boldy, ay menem sheyle elimi uzaltdymda otyrjak stolyny gapdala bildirtmanjik suysurdum, ol gorguljik bir erbet yykyldy, shol bada hemmamiz gulshdk caga wagtynda bilenokda name edyanine:))) ozem ici yananyn gulkusine edip guldi

nahili edip spargalka yasanyzynam aydayyn

Mashgalada agzybirligi kim saklayar?

Mashgalada agzybirligi kim saklayar?

- mashgalada agzybirligi men Adamsy sheyle diyip bashlayar
- Yokla iki bolup saklayandyrys.
- Sana bir yemlarin welin onda bilersin kimin saklayandygyny name ayaldyrda agzyny emlesen durarda ylalashyp
- Hmm bolya ony goriberris

Bir gun ayaly meydanda ishlap yoren adamsynyn yanyna nahar akitmek ucin yola dushyar we bazardan bir balyk satyn alyar, onam bildirmanjik adamsynyn ishlap duran yerlerinde gomup goyyar. Sonundan nahar iyip bolan adamsy meydana ishlamage duryar.
- he he keywany barden men balyk tapdym

Tmolympiadanyn birinji adimi yetimlere komek bermekde

aradaky dushushykda biz gideris diyip belledik Hudaya shukur nesibamiz cekip aylanyp-aylanyp tapdyk Buzmeyindaki yetimler oyuni
bardyk hemme cagalar eline seredip durlar erbet duygulary bashyndan geciryan
iyip ichilyan zatlaryn hemmesini ozlerine berdik

Ya Remezana aylanyarys

Yokarda bir ay bar
ujy gyzyl yay bar
Pygammerin sacagynda
bize goylan pay bar
Biza sizi bay gorduk
tuynuginizden ay gorduk
Kop berenin ogly bolsun
az berenin gyzy bolsun
Ya Remezan
ertir barik gelman goni gitjekdirin aylanmaga size gapynzydan gulp asyp oyde hic kim yok daze menem diymek yokdyr.
caga wagtymyz kim kop beryan bolsa birinji bilen sholarynka baryadyk uyshup az beryanlerindenem tossaryp cykyp gaydadyk
shu gunem baraymagyn ahmaldyr TM-de shunden bashlady diysenem boljak aylanmak

Ullakanja GUTLYSH hemmenzi Oraza ayynyn bashlamagy bilen

05.09.2007yyl

Ruhnama ayynyn bashinde dushushyk bolmakcy Asgabat saherinde kim dushushyga geljek bolsa onunden habarlasalyn. aslynda dushushygy Tomiris gurnamakcy, yetimler bilen baglanshykly meseleler garamakcy bolynyar
hazirlikce gatnashjaklaryn sanawy
Dunyajik
Mahri
Tomiris
Jemal
yene-de uc gyz atlaryny doly bilemok
oglanlardan yalnysh bilmesem
Mergen
Yslam

az hem bolsa yetimlere komek edilin diyilip gurnalyan dushushyk

gadymy Merw saherinin rowayatlaryny kim bilya

Tazelikde Gadymy Merw saherine zyyarata baryp gaytdym. Yone gynansamam bary yogy 1-2 gunjik aylanyp yetishdik gapdalymyzda bir gyzykly edip rowayatlaryny gurrun berip bilyan bolmady. ozumem taryh mugallymyz sapagy gyzykly alyp barmasa, onson menem in sonky partada otyryp ruckamy yazanok bahanasy acyp icindaki cernili uflap ellerimi cernil edyardim sonam parta degya bahanasy bilen yuwmaga gitmeli bolyady sheydibem taryh sapagym gecyardi. indem Sizden rowayatlaryny sorap yazyaryn
Soltan Sanjaryn galasyna bardyk ol yeri tazelikde bejerish ishlerini geciripdirler diydiler

AIW/AIDS = ВИЧ/СПИД=HIV/AIDS

AIW-adamyn immuno defisit wirusy
AIDS- adamyn immuno defisit sindromy

Kompyuterime sok dökdum, kömek gerek!

duyn ishlerim bilen bashgayarajyk bolup yorin, howa yssy bolandon son sok ishjek boldym edil shol wagtam bashlyk cagyrdy, aljyrap elimdaki sok totanleyin klawatura ustunden dokildi indem name etjegimi bilemok ozi isleyar yone icindaki sary garynjalar yurege dushyar

Zenan mashgala mashyn surse bolyarmy, sizin pikiriniz name bu babatda?!

Gyz masgala mashyn surse, shona nahili garayanyz, erbet yeri barmy?!

Syndicate content