OldBoy'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Toýa geliň! - 18.10.2009

Salam oglanlar, gyzlar, dostlar, doganlar, gysgacasy, agzalar we myhmanlar!

2009 Oktyabr aýynyň 18-ine "ata" atly agzamyzyn, yagny, Atamyrat aganyn toyuna cagyryarys.

Salgysy :Baýramaly şäheri,
"Erkana" toy mekany.
Sagat 19:00

Hemmäňize garaşýarys!

Sag boluň! Toýda görüşeliň!

Pygammerimizin doglan güni

Salam hormatly agzalar we myhmanlar .

Alemlere rahmet bolup gelen Pygammerimiz Muhammet (s.a.w) mübarek doglan gun hepdesi dünyanin çar künjinde 10 güna golay wagtdan bari gutlanyp gelinyar .Gelin bizem sahypamyzda elimizden geldiginden hadysdyr pygammerimizin (s.a.w) sünnetlerinin türkmençe görnişlerini goyalyn .
Hemmanizi Pygammerimizin (s.a.w ) mübarek doglan güni hepdesi mynasybetli gutlayaryn .
Sizlere Pygammerimizin (s.a.w) ençe sünnetlerini berjay etmek nesip etsin dilegi bilen ...

Sonky wagtlar

Salam myhmanlar we agzalar .Köpden bari wagtymyn caklili sebapli sahypa az giryan .Elimin boslygyny pursat bilip sahypa gezelenje cykdym mowzuklarada seredisdirdim weli birhili mowzuklaryn içi kişiler arasynda özara gurrin yali bolup durlay mana .Sizede şeyle gelyarmi .Bu bolsa içimi gysdyryar .Gelin umumy yöretjek bolalyn.

Ýolötende ýene bir gaz ýatagy

Günorta Ýolöten ýatagyndaky 102-nji gözleg guýusynda geçirilýän toplumlaýyn geologiýa-geofiziki barlaglaryň barşynda ýene bir gaz ýatagynyň üsti açyldy, bu ýerde barlag geçirilen mahalynda uglewodorod ýangyjynyň senagat derejesindäki güýçli akymy ýüze çykaryldy. 3967 we 3990 metr çuňlukda ýangyçly gatlagyň üsti açyldy.

Propiska ( tm? ) ...

Bilşimiz yaly propiska - bir yerde hasaba durmakmykanay tm dilinde .Opşim şolmyşykda

Men tm kanun kıtapjygynda (konstitutsiya)"herbir rayatin isledigi yerde yaşamana hak hukugy bardir" diyip okapdim .
Hazir hem şol uytgedilmedik bolaymasa bilmedim ...

İndi şeyle men isledigim yere hasaba durup bilerinmi ? (Aşgabatdan başga bolsun)
oninden etmeli goymaly zatlar barmykan bilyanleriniz yazsinla gayrat edip .
Bir zady bilyan atalarymyzama diyipdir "Para gökden yol yasar" ony in sonyna goyasym gelyar

Şuna bir seredina !!!

Şuny bir dinlap görin gaty gowy
Mena birbaçegezek gaytaladym gaytaladym dinlep doyup bilmedim ...
Sizem halarsynyzlay
http://www.youtube.com/watch?v=1j377mw0YOM

Test

Belki bu testi öňden bilýänleriňiz bardyr .

Aşakdakylary hasaplaň . Berilen amallary mümkün boldugyndan
çalt hasaplajak boluň .
Emma birinjini hasaplamadan ikinjini ,ikinjini hasaplamadan üçinjini hasaplamana geçmäň ! Sizden haýyşt yzygiderliligi bozmadan hasaplaň .Birini hasaplamadan beylekisini hasaplamaň Jogaplary ýazmaň we aklyňyzdan hasaplaň .
Testiň hilesi ya - da bolgusuz tarapy yok. Test haýrangaldyryjy sonuç çykarýar ...
Hasaplap bolýançaňyz aşaklygyna dogry geçiň

Ýyldyz ýylnamasy

Türkmenleriň
Ýyldyz ýylnamasy

Türkmen halkynyň asyrma-asyr aňyrdan gelýän aý-gün hasaplarynyň biri hem ýyldyz ýylnamasydyr. Milady we hijri-kamary aý-gün hasabyndan tapawutlylykda, ol ýagty ýyldyzlaryň dogýan we ýaşýan senelerine esaslanandyr. Bu ýylnama türkmenleriň durmuşynda iň bir ýörgünli hasaplaryň biri bolupdyr. Ol hijri-kamary ýylnamasyndan tapawutlylykda, ekerançylar üçin hem, maldarlar üçin hem amatly bolupdyr. Türkmenler öz ýyldyz hasaby boýunça 365 günli bir ýyly 12 döwre bölüpdirler.

Ýylgyrma

Ýylgyrma

Bilýäridiňizmi ?

Bilýäridiňizmi ?

Türkmenistan , IMF (halkara pul gaznasy) – ýe bergisi bolmaýan sanaýmalyja döwletlerden biridigini !
Amerikan howaýollary 1987-nji ýylda uçuşlarda ýolagçylara hödürlenilýän ertirlik naharlarynda her tabakdan 1 sany zeýtin aýryp, 40 müň dollar gazanç edendigini !

Bir erkek adam ömrüniň ortaça 3350 sagadyny diňe sakgalyny syrmak üçin sarp edýändigini !

Sary hanyň 21 ýaşynda han saýlanandygyny we bilinde dogabitdi etden guşak bolandygyny !

Syndicate content