sapphire'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Leyli we Mejnun

-Yoluny yitiren Mejnun, çöllerde Leyli, Leyli diyip dolanyp gezyaka biri ona,

-Ah dali,Leyli öldi, diyipdir.

-Şükürler Hudayjana,diyip şükredipdir Alla Mejnun.

Gara habary beren adam hayran galyp :

-Ah dini imany dagan adamjagaz! Hem onun üçin yanyan, hemde beyle diyyan, ayip sana ! diyipdir.

Mejnunyn jogaby gaty oy pikire batyryan şekildedi.

-Ol ay yüzlüden, her gezek gowulygyny isledim,yöne elime zat geçmedi. Yamanlygyny isleyande hiç zat alyp bilmesin. Çünki bir gün Aya sorapdyrlar :” In kop nameni halayan? diyip.

Oy işi

Salam ildeşler, tmolympiad.org yn agzalary!!
ilki bilen yetip gelyan Oraza bayramynyz bilen gutlayan.dileglerim sonsuzdyr...
yzyndan size soramagy yuregime duwdigim bir sorag bar...
bize oy işi berdi mugallymymyz...

What is the differences and similaritites between information and knowledge??

bu soraga jogaby birinji gune cenli tapmaly.men d gozleyan ...hayiş sizde elinizden gelen komegi gaygyrmawerin!!!

Sözler

oturdym,oylandym we şeyle netija geldim.şu aydylyan sözler(türkmençesini bilemok)hany namedi?
-giç yagşy
-gelen yagşy
-tanryyalkasyn
-s lekgim parom(turkmence aydyn)

şu sözlerin we başgada bizde ulanmayan sözlerin türkmençesini öwrenesim gelyar!
biri kesel bolsa "Geçmiş Olsun " diymek yerinede name diymegi bilemok!

hany başladyk onda!

Anketa

Yany govy bir dostum bilen gurleşip otyrkam mana su soraglary sorady...
men hem jogapladym...
indi sizede soramagy makul bildim...dostumyn maslahaty bilen anketany acyan... abrakadabra şvabra...

1- Sana birden bir gyz/oglan "Seni Soyyan" diyse name jogap berjek?
2- Sen oz dostun halashyan gyzyna/oglana ashyk bolsan name ederdin?
3- Sana soygulini yamanlasalar, ay gep berseler kime ynanardyn?
4- Bir görüşte söyga ynanyanyzmy?ony öz sözleriniz bilen düşündirin!
5- Söygi bilen dostlugyn haysysyny saylarsynyz?

Yagşy Adam

Salamalik dostlar,doganlar!!
men ynha otyrdym Mahrijemal bir zady aydyp geçdi weli bir blog açayin diydim.sizden hem garaşyan yazgylarynyza...
Yagşy adam bolmagyn kriterleri yada bolmasa turkmencelesek sypatlary,nahili yagşy adam bolup bilner,yagşy adamyn etmeli işleri yada etmeli dal işleri hakda bir oylanma etsek.Pikirlerinizi yazyp bilersiniz.
Her kişi bir zat yazsa şondan peydalanarys diyip pikir edyan...
hazirden hemme kişa sagbolsun aydyan...
Yagşy Adam bolmak dilegi bilen...

Erkin Mowzuk

Salamalik Gadyrdan yaşlar!!
viy unudypdyryn agalar,iniler,uyalar ve doganlar!!
ine men hem oturyp oturyp name etjegimi bilmedim we erkin mowzukda bir zatlar yazayain diydim!!
enşalla pikirimi goldap bir zatlar doldurarsynyz diyen umyttadyryn!
erkin mowzuk bolanda arzuw -hyyallar we ş,m
her kim islanini yazyp biler ,islanini aydyp biler.çaklerndirme yokdur.yone gaty gitmalin hayiiş!!
ay borda başlaly hany görübiris !

Hokman gorulmeli 10 film

Görülmesi Emir/Şert bolan 10 Film

Men özüm gördüm bulary diyip aydamok yöne !! şondada men bilen yaryşjak adam az tapylar film hakda :)emma şu aşakda yazan 10 filmi hökman görmeginizi maslahat beryan. Ynsanyn durmuşa bakyşyny üytgedyar, "men kim?, nahili zat?, bar bolmagymyn manysy name?" yaly soraglary yüze çykaryan, ynsana ve ynsanlygyn yagdaylary hakda SUPER filmler bular:

1. The Last Temptation of Christ; Rejisyor: Martin Scorsese; 1988 düşürülen

Sen...

Sen...
Gözlerim seni gözledi garanky gijede...
Sessiz sedasyz...
gelmersin ozun,
Belki hayalyn meni yalnyz goymaz diyip!

Seni gözledi gözlerim,
Sessiz sedasyz bir gijede!

Sen'li geçen günlerin hormatyna,
Yeke yeke şem diktim yüregimin her burçuna.
Olar eredi...
Men eredim...
Olar söndi...
Men soldum...
Emma sen gelmedin!!!

Gelmezdin...
Bilyadim...
Men dineje düyşler gurdum!

Sen bilen yazan her durmuş senaryasynyn sony şatlykly gutaryady...
Rowayatlardaky yaly...
Bir posa yetyardi bulutlara yetmage...
Yada çyndanam şeylemidi?...

Aglamak üçin gözden yaş akmalymy?

AGLAMAK ÜÇİN GÖZDEN YAŞ AKMALYMY?

Aglamak üçin gözden yaş akmalymy?
Dodaklar gülyaka, ynsan aglamazmy?
Söymek üçin gözele bakmalymy?
Betnişan bir tende gözel bir ruh, kalby baglamazmy?
Hasrat; küysaninden uzak galmakmydyr?
Küysanin yanyndaka hijran duyulmazmy?
Ogrulyk; pul, zatmy ogurlamakdyr?
Şatlygy yok etmek, ogrulyk bolmazmy?
Solmasy üçin güli yerinden goparmalymy?
Owadan bir guncha wagty gül şahasynda solmazmy?
Öldürmek üçin yarag, hanjar bolmalymy?
Saçlar, gözler yarag, gülüş, gurşun bolmazmy?

ps: terjime menden

Ayallar ve Erkekler

AYAL ERKEK VE ŞİŞLİK(ŞAŞLYK)

1. Erkek şişlik ve şişlik kömürüni çıkarar.

2. Ayal demirini tamizlar.
3. Ayal dükana gider.
4. Ayal gassaba gider.
5. Ayalojaga gider.
6. Ayal salady ve sebzeleri tayyarlar.
7. Ayal bişiriljek etleri tayyarlar.
8. Ayal, etleri bir tabakda,galan zatlaryda bir tabakda tayyar edip goyar.
9. Ayal tamiz demiri ve tayyarlan tabagyny, şişligin başynda elinde piwosy bilen duran adamyn yanyna getirer.

10. Erkek etleri şişlige düzer.

11. Ayal içeri geçip stoly tayyarlar.
12. Ayal sebzelerin bişmesine sereder.

Syndicate content