diplomat'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Injilin Audio Yazgysy

Injiliň bu audio ýazgysyny diňlemek bilen Isa Mesihiň dünýäniň Halasgäridigine düşünersiňiz we Oňa iman getirip günälerden, dowzah odundan, şeýtanyň güýjünden gutulyşa etersiňiz diýip umyt edýäris. Isa Mesih size dynçlyk we ruhy rowaçlyk bermek isleýär! Isa Mesih, “Gözlän tapar, gapyny kakana açylar, soraň beriler!” diýipdi. Eger siz hem çyn ýüregiňizden gözleseňiz, Biribar size “Hakykat, Ýaşaýyş we Ýol” bolan Isa Mesihi size görkezer!
Ony diňlemek isleseňiz şu taýa basyň:
.turkmenhh.org/injilin-audio-yazgysy/

Isa Filminin Audio Yazgysy

Biz size bu bölümde Isa filminiň wideo we audio ýazgylaryny hödürleýäris. Bu film Injile esaslanyp taýýarlandy. Bu arkaly siz Halasgär Isa Mesihiň size bermek islän “gurply ýaşaýyşyna” düşünersiňiz we Ony kabul edip günälerden we dowzah odundan gutulyşa eýe bolmagyňyzy arzuw edýäris. Isa Mesih sizi gutulyşa etirenden soň, size gundelik durmuşyňyzda hem nähili dynçlykdan, ruhy manydan we şatlykdan doly ýaşaýyş bilen ýaşamagy öwreder!

Hudaýyň Adamzat Üçin Ýoly

Hudaýyň Adamzat Üçin Ýoly
(Bu kitaby dolylygyna okamak üçin şu linke basyň: http://www.turkmenhh.org/audio/book/HAUY.pdf)

Hudaý şeýle diýdi: “Men—Hudaý we Menden başga Hudaý ýokdyr….Men Öz öňümde näme maksat goýan bolsam, şony hem amala aşyraryn”. Işaýa, 46:9,11

Sözbaşy

Hudaýyň Halasgär ibermek baradaky maksadyny pygamberler Töwratda (Köne Ähtde) beýan edipdirler. Birnäçe ýüz ýyl geçenden soň, Injil (Täze Äht) yazylypdyr. Onda Hudaýyň maksadynyň nähili ammala aşandygyna biz göz eitrýäris.

Göni Ýol

Göni ýol.
(www.kalimatullah.com)(www.TurkmenHH.org)
Assalaamu alaýkum wa Rahmatulaahi wa Barakaatuh.

TAÝYN BOL!

ÖZ HUDAÝYŇ BILEN DUŞUŞMAGA TAÝYN BOL!

Siziň bu okaýan ýüzlenmäňiz Injildäki tekste esaslanandyr. Hudaý: “Şonuň üçin Men seniň bilen şeýle edýärin, Ysraýyl; seniň bilen näme edýändigimi görä-de, öz Hudaýyň bilen duşuşmaga taýyn bol, Ysraýyl” (Amo 4:12). Bu aýat, Hudaýyň öňündäki ebedi ýörelgäni habar berýär. “Öz Hudaýyň bilen duşuşmaga taýyn bol” - bu, islendik nesile edilýän çakylyk we duýduryşdyr.

Eden Gunaň Seni Tapar

Eden günäň seni tapar

Tomus gijeleriniň birinde, Demirgazyk Amerikanyň giň sährasynda ýalňyz sygyr çopan, ýagny kowboý atyny ýüzün salyp barýardy. Ol garaňky galtaşmanka, düşelgä ýetmek isleýärdi. Ine, birden hem ol ýaňyja parçalanan ikiýaşar öküzçäniň maslygynyň üstünden bardy. Öküzçäniň ýyrtylan garny, oňa panteranyň hüjüm edendigini görkezýärdi. Onuň entek ýylysy hem gitmändi. Pantera janly-jandarlara diňe açlygyndan däl-de, ýyrtyjy bolandygy üçin topulýardy.

XXI asyrda Turkmenistandaky garyplyk

Türkmenistandan bir garyp şahyryň garyplyk hakynda we durmuş hakyndaky goşgysy. Bu goşgy müňlerçe garyplyk çekýän Türkmen ildeşlerimiziň haksyz hukuksyz ykbalyny suratlandyrýar. Ondan başgada şahyr ýurtdaky bar bolan korrupsýany hem gysgaça öz şahyrana setirlerinde çüýläp aýan edýär.
Ol şahyryň ady Joramurt lakamly Joraguly şahyr.

Hakykata diýsem hiç kim ynanmaz

Hakykata diýsem hiç kim ynanmaz
Garyplykda deňi taýym ýok meniň
Bir döwüm çöregem her eten bermez
Başymy goýmagam jaýym ýok meniň

Elli ýaşa girip ýygnan baýlygym

Hosh Habar (Injil)

Koprak maglumat biljek bolsanyz we bu hakynda radio gepleşikler diňlejek bolsaňyz mana PM yazayin !

Syndicate content