diplomat'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Suleýman Pygamberiň Pähimleri (2-nji bap)


Süleýmanyň Pähimleri
(2-nji Bap)

[i][size=16]OGLUM, hikmete gulak asyp, ýüregiňi düşünjä tarap ýykgyn etdirer ýaly, Sözlerimi unap, tabşyryklarymy ýüregiňde ýygşyrsaň; hawa, paýhasy çagyrsaň, düşünje üçin gygyrsaň; ony kümüş kimin gözleseň, gizlin hazyna kimin agtarsaň; Rebden gorkmalydygyna şonda düşünersiň, Hudaýy tanarsyň.
Çünki Reb hikmet berýändir, Onuň agzyndan bilim we düşünje çykýandyr.

Süleýman pygamberiň Pähimleri!


Süleýmanyň Pähimleri

[i][size=22]Ysraýyl patyşasy Dawut ogly Süleýmanyň tymsallary:
Hikmet we terbiýäni bilmek üçin; düşnükli sözlere düşünmek üçin;
Akylly hereket, dogrulyk, hak we adyllyk terbiesini almak üçin;
Mön adama parasat, ýaş adama bilim we düşünje bermek üçin;
Tymsala we matala, akyldarlaryň sözlerine we tapmaçalaryna düşünmek üçin; akyldar adam diňläp, bilimde össün, düşünjeli adam sagdyn maslahatlar alsyn.

Durmyşyň Manysy hakynda söhbet

Isa Mesihe degişli ýygnanyşygyň ruhy hyzmatçysy Rik Warren bilen geçirilen interwýu. (from website www_turkmenhh.org)

Rik Warreniň aýaly rak keseli bilen kesselände, özüniň bolsa kitaplaryny satmak bilen şeýle uly “maddy baýlyga” eýe bolan günlerinde, onuň kalbyndan çykýan akylly sözleri eştimek siziň üçin hem ýakymly bolar. Bu ol bilen geçirilen gysgajyk gürrüňdeşligiň iňlis dilinden terjimesi.
“Maksat bilen hereket edýän Durmuş” atly kitabyň awtory we Kaliforniadaky Saddlebaçk ýygnagynyň ruhy çopany.

Bu Gün Üçin Pozitiw Pikir

Bu gün üçin pozitiw pikir (turkmenhh.org)

JOGAPKÄRÇILIK

Pozitiw Pikir
Şu gün saýlajak durmuş ýörelgeleriň seniň geljegiňe täsir eder.

Mukaddes Ýazgy
Biz paýhasly ýürek ediner ýaly, günlerimizi sanamagy bize öwret. (Zebur 90:12)

Doga (Hudaý bilen gepleşmek)

Pula Näme Satyn Alyp Bolmaýar?


Pula:

süýji ukyny däl-de, ýatylýan otag üçin garnitury; akyly däl-de, kitaplary; işdäni däl-de, iýmiti; owadanlygy däl-de, şaý-sepleri; maşgala ojagyny däl-de, yaşaýyş jaýyny; saglygy däl-de, dermanlary; bagty däl-de, birinji derejeli zerur bolmadyk zatlary; halas boluşy däl-de, kumüş hajy; göklerde däl-de, dünýäde eri SATYN ALÝARLAR…

Isa Mesih seniň ýürek taryňy kakýar we pula satyn alyp bilmejek zatlaryňy saňa sylag bermek isleýär!

Sen Ölersiňmi?

Sen ölersiňmi? Hawa

(www_turkmenhh_org)

Hawa, sen bir gün ölersiň. Bu, ýerine etjegi anyk bolan statistikadyr: 10-dan 10-ysy hem öler.

GÖKDÄKI ÖÝÜM

Hudaýa iman getirenler her bir zatda Hudaýa öwgüler getirmäge çalyşýarlar!

Halas bolandygyňa ynamy nähili gazanmaly

Halas bolandygyňa ynamy nähili gazanmaly

Dünýäde ýüzlerçe din bardyr. Olar, öz halas boluşyňa ynamy bu durmuşda gazanyp bolmaýandygyny, diňe öleniňden soň ruhuň nirä düşýänini bilip bolýandygyny tassyklaýarlar. Emma öz halas boluşyňa ynamy gazanmak mümkindir. Munuň üçin birnäçe şertler bardyr.

Halas bolmak üçin, Injile görä ähli zerur zatlary edendigiňize doly göz ýetiriň.

http://www.turkmenhh.org/2007/10/25/halas-bolandygyna-ynamy-nahili-gazanmaly/

ISA GELER -BELKI, ŞU GÜN GELER

ISA GELER – BELKI, ŞU GÜN GELER

Gadymy mesihi resminamalarynyň biri-de, resul Pawlusyň häzirki Gresiýanyň çäginde ýerleşýän ýygnaga ýazan hatydyr. Bu hatda Pawlus şeýle diýýär: “Rebbiň sözüne daýanyp, size şuny aýdýarys: biz diriler, Rebbiň gelmegine çenli galanlar, ölen imanlylardan asla öňe çykmarys. Çünki Rebbiň Özi emirli gygyryş bilen, baş perişdäniň sesi bilen, Hudaýyň surnaýy bilen Gökden iner, şeýlelikde, ilki bilen Mesihe degişli ölüler direler” (1 Sel. 4:15-16).

Türkmen imanlynyň döreden sazy!

Hudaýa iman getirenler her bir zatda Hudaýa öwgüler getirmäge çalyşýarlar!

Syndicate content