diplomat'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gurbanlyk bermeging Mukaddes Yazgylara gorq manysy hakynda...

Gurbanlyk bermeging Mukaddes Yazgylara gora manysy hakynda...

Isa Mesihiň dogulmagy mynasybetli gutlaglar!!

Salam gadyrly ildeşler!

Söýgi


Söýgi
(bu makalanyň çeşmesi: www_turkmenhh.org websaýtydyr)

[i][size=16]“Biz Hudaýyň özümize bolan söýgüsine düşündik, oňa ynandyk. Hudaý söýgüdir, kim söýgüde galýan bolsa, ol Hudaýda, Hudaý hem onda galýandyr…”

Turkmenhh'den alynan makalalar !


Ekin Tymsaly
(bu makala www_turkmenhh.org websityndan alyndy)

Kiçijik çaganyň ynamy...baradaky hekaýa

Kiçijik çaganyň ynamy
(makalanyň alynan çeşmesi:www_turkmennhh_org)

[size=16]Kiçijik gyzjagaz öz otagyna girdi we gizläp goýan ýerinden bankajygy çykardy. Ol bankaň içindäki ýygnan teňňeleriniň ählisini dökdi-de sanamaga durdy. Olary ýuwaşjadan emaýlyja sanady. “Üç gezek sanamaly, olar anyk dogry bolmaly. Men ýalňyşmaly däldirin” diýip içini gepletdi. Ol gyzjagazy ady Tessdi.

Ahyrzaman alamatlary...ahyrzaman bolarmy... haçan bolar..


(bu makala www_turkmenhh.org websahypadan alyndy)

Ahyrzaman alamatlary... ahyrzaman bolarmy... haçan bolar...nähili bolar...men oňa taýynmy???

Süleýman Pygamberiň Pähimleri 4-nji Bap


Süleýmanyň Pähimleri

[size=24]4-nji bap

1 Ogullarym, diňläň ataňyzyn öwüt-terbiýelerini,

düsünje almak üçin gulak asyň.

2 Çünki size gowy bilim berýärin,

meniň öwüdimden ýüz öwürmäň.

3 Menem atamyň perzendi boldum,

enemiň eý görýän ýalňyzydym.

4 Atam maňa seýle öwretdi:

«Sözlerimi ýüregiňe bagla.

Buýruklarymy berjaý et, sonda ýasarsyň.

5 Danalyk al, paýhasa eýe bol.

Isa Mesihing cheken jebir -jepalary we ezyetleri barada film (Passion of Christ)

Hudayng adamzat uchin getiren gurbanlygyny dil bilen dushundirer yaly daldir! Huday adamzady sheyle bir beyik soygi bilen soyendigi uchin olaryng sheytanyng gol astyndan, oluming guyjunden, gunalerinden we dowzah odundan halas etmek uchin gor nahili rehim gorkezipdir we olar uchin Hudayyng Ozi Isa Mesihde gutulysh upjun edipdir. Bu gutulysh bizing uchin mugt bolsada Isa Mesih bizi shol Hudayng wadalaryna yetirmek uchin jebir-jepalar chekmeli boldy, yagny oz janyny bermek bilen gutulyshyng bahasyny toledi!

Turkmenhh'den alynan video'lar !


Isa Mesih-Hudayng Sozi


Syndicate content