diplomat'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi.

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi.

Hudayynygyz Reb sizing uchin oz halkyngyzyng (doganlaryngyzyng) arasyndan mening yaly pygamber chykarar. Siz shol pygambere gulak asyng. Horep dagynda uyshen gunungiz, siz Hudayyngyz REbden hayysh edip: Hudaymyz Rebbing sesini mundan artyk eshitmali we bu beyik ody indi gormali, yogsam biz oleris diyipdingiz. REb manga olaryng aydyanlary dogry. Men olar uchin oz halkynyng arasyndan sening yaly pygamber chykaararyn. Mening buyran zatlarymyng ahlisini halka aydar yaly, Men sozlerimi pygambering agzyna salyp bererin…Kanunyng taglymaty 18:15-18

Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…

[size=18]Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…

Turkmen dilinde Mesihi TV programma satelitde efire chykdy!

DiRİ SÖZLER

Bir saat gündüz ve bir saat akşam saatlerinde olmak üzere 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren türkmence dilinde olan yeni programımıza başlıyoruz.
Diri Sözler adlı programımızda İsa Mesih’in sözünden vaazlar veriliyor ve tabiki bu güzel program türkmence ilahilerle süsleniyor.

18 Ocak Pazartesi günü yayın saatleri:
Türkiye saati ile sabah saat 6:00-7:00 arası
Türkmenistan saati ile sabah saat 9:00-10:00 arası

Türkiye saati ile akşam saat 17:00-18:00 arası
Türkmenistan saati ile akşam saat 20:00-21:00 arası

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk…

[size=14]Gadyrly dostlar men size bir wakany gürrüň bereýin…

Mesihilik (Hristianlyk) hakynda sorag jogaplar we dialog

Gadyrly ildeşler, käbir ildeşlerimiziň haýyşy bilen şu blogy açmagy makul bildim. Mesihili ynamy hakynda gürrüňler we dialog alyp barmak üçin gürrüňdeşlik açykdyr. Mümkin boldygyndan dialogymyzy birek birege bolan hormat we parahatçylykly dowam etdireris.
Bu dialog arkaly her birimiz hakykata göz ýetireris diýip umyt edýärin!
hormat bilen,
Sylap

Daglar

DAGLAR

Daga golaý baramda,
Allanyň emri bilen
Oglun Taňra hödürlän
Ybraýym düşýär ýadyma.

Allanyň sadyk dosty,
Biziň iman atamyz,
Ak patanyň çeşmesi
Ybraýym düşýär ýadyma.

Daga gözüm aýlamda,
Müsür şasyndan gaçyp,
Sionda goýun bakan
Musa düşýär ýadyma.

Allanyň pygamberi,
Halkynyň halasgäri,
Kanunyň howandary
Musa düşýär ýadyma.

Dagy synlap duramda,
Duşmanlaryndan gaçyp,
Gowakdan haraý gözlän
Dawut düşýär ýadyma.

Ysraýylyň patyşasy,

Birahat ýürek

BIRAHAT ÝÜREK
http://www.turkmenhh.org/2009/07/07/birahat-yurek/

Näme üçin aglaýaň gussaly ýürek.
Sag-aman öreniňe begenmä derek.
Durmuş girdabyna berk düşen bolsaň,
Hudaýyň öňünde dyza çökmegiň gerek.

Bu dünýäň gerdişine özüň oýnadyp,
Baýlygyň yzynda gezdiň ganat galgadyp,
Duzaga düşeňde galdyň aňňalyp,
Çykalgany Rebden tapmagyň gerek.

Ynsan gursagyňda nalap, perwana bolýaň.
Kapasa düşen dek, her ýan urunýaň.
Haraý gözläp daşyňa intizar bakýaň.

Üç Myhman...

Üç Myhman

(Töwratdan alyndy)

[size=18]Bir gün günüň jokrama yssy wagtynda, Ybraýym Mamräniň dub tokaýjygynyň ýanyndaky çadyrynyň agzynda otyrka, oňa Reb göründi.
2Ybraýym töweregine seredip, aňyrrakda üç kişiniň durandygyny gördi. Ybraýym olary gören badyna garşylamak üçin çadyrynyň agzyndan olara tarap ylgady. Ol iki bükülip, olara tagzym etdi.
3Ybraýym şeýle diýdi: «Eý, jenabym, eger men siziň göwnüňizden turan bolsam, onda öz guluňyzyň duşundan sowlup geçmäň.

"Göni Ýol"...

Göni ýol

Assalaamu alaýkum wa Rahmatulaahi wa Barakaatuh.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda şü günki bolan parahatlyk we erkinlik bilen geçen Prezident çalyşygy...

Şü gün ABŞ-da 44-nji Prezident hökmünde Barak Huseýin Obama president bolmaga kasam içdi we Prezidentligi kabul etdi.

Syndicate content