parrisha'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kim bilýä???

Nebiler ýada Mollalar tiresi diýip tire bilyän barmy??? Maňa gaty gerek maglumat, bilýän bar bolsa nirede we haýsy welaýatdadygyny gaýrat edip ýazyp bilermi şutaýyk!!!!

Einsteiniň soragy... Özüne göwni ýetýän bar bolsa synanşsyn!

Bu soragy Albert Einstein taýynlapmyşyn we dünýädäkiadamlaryn diňe 2% si bu soragy dogry çözüp biler diýenmiş! Sizem özüňizi barlap görün şol 2% içine girýamikäňiz!!!

KURALLAR:
1) Bäş sanak hersi üýtgeşik renkde öý bar.
2) Her öýde bir kişi ýaşaýa ýöne herbiri başka milletden.
3) Bu öýlerde ýaşaýan kişiler:
- Birbirinden üýtgeşik marka içki içýäler
- Birbirinden üýtgeşik marka çilim çekýäler
- Birbirinden üýtgeşik haýwan ýetişdirýäler

Bolsady ekyanleri görüp birzat yadyma düşdi.. Erbet pikir dal!

Bir wagtlar bir adam men taňryň sistemasyny çaga wagtym çözüpdim dýýä. Muňa sorapdyrlar nädip çözdüň, näme eken taňryň sistemasy diýip. Olam jogap berýä:" Men kijijek çaga wagtym hergün taňrydan dileg etýädim welos'pedim bolsady diýip, ýöne bir ýyllap hergün diledim emma welosipedim bolmady diýýä. Soň menem birgün gidip bir sanak welosiped ogurladym, ondan soňam hergün taňrydan meni bagyşla diýip dileg etmäge başladym diýýä".

Käbirleri üçin erbet pikirem däl ýalak...

Türkmençe terjimesine yaltandym yöne tasinjek waka..

KRAL'IN YARIŞMASI
KRAL ÜLKENİN YALANCILARI ARASINDA BİR YARIŞMA AÇTI. "İŞTE BU YALAN," DİYEBİLECEĞİ BİR YALAN UYDURANA BİR KÜP ALTIN VADETTİ. YALANCILAR AKIN AKIN SARAYA GELİP YALANLARINI SÖYLEDİLER, FAKAT YALANLAR NE KADAR AKIL ALMAZ OLURSA OLSUN KRAL HEP, "OLABİLİR, NİYE OLMASIN ..." GİBİ CEVAPLAR VERİYORDU. BÖYLECE HEM EĞLENİYOR, HEM DE BİR KÜP ALTINDAN OLMUYORDU.

DERKEN KAHRAMANIMIZ ELİNDE BOŞ BİR KÜPLE HUZURA ÇIKTI VE KONUŞTU:

şansmy - nesip mi.._

şans barada kim nahili pikir etyä???
menä biz musulmanlaň nesip bolsa, inşallah sözüniň - başga dinlerdaki terjimesi ýalak diýip pikir etyän! sebäbi alla ynanmayan birine nesip bolsa bolar ýada işşallasy bolar diysen ol alla ynanmaýany üçin ýok ol beýle däl şansyň bar bolsa bolar diýaýýa gönimel!
mana biri taze ýyl çekilişenden çeýrek bilet hediýe etti welin ilki başda bize çykaýasy ýokla diýip jöbime goydum, indem taze ýyl ýakynlaşdykça pikir edip başladym birden maňa çykaýarmyka diýip...:))

Syndicate content