Bayram'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Elektron sazlary

Bilemok, ýöne men wagtynda her dürli elektron sazlary bilen gaty gyzyklanýadym :D Garran ýaly aýdýanmy? :)
Ýöne Moskwadakam, okuwyň ilki ýyllary bir topar trans, progressive trans, techno we beýleki sazlary diňläp geçirýädim, Paul Van Dyk, Depech Mode, Paul Okenfold, Royksopp, Moby, Faithless we beýlekiler, Ministry of Sound'yň diskleri... :)

Zumerças, Rap4ever, Dragon we Makes bn Merdan

Sungatmy biljek däl, ýöne başaranyňky sungat bolýa.
Şularyň täze gowy aýdymlary barmy? Dragon bilen Rap4ewer başda bir belli ýalydy, soň ýatdylar. Zumer dowam edýän ýaly. Şu wagt youtubede Makes bn Merdanyň Zumere ýazan aýdymlaryny diňledim... olar kimler? Konfliktleri nämekä?
Şu işlerde Çe başy çykýan bolmaly :D

Mortal Kombat

Inetde tapdym. Gaty gowy oýun. Nostalgiýa...
PS Şu wagt biderek oýnaýan :)

Oz obany gorkezmage utanarsynmy?

Shu yerdakilerin aglabasy bashga yurtlarda, men bilshime gora, yagny Turkmenistanyn oz ichinde dal.
Indi herimizde bolan zatdyr, mende bir dal, gaty kop gezek boldy, oz yurdumyz barada soralya. Gurrun beryan, elbetde dashary yurtlylara oz obany, yurduny ya shaherini owup, adamlary owup bal kolune batyryan. Azyndan men sheydyadim koplench, hazirem owyanle has kan. Onson bularynam gyllygy akya we... "hany surat barmy gorelile?" diyya. Boldumy sheyle yagday sizde?

Pikir etmek işiň bolanda

Iş herhili bolup bilýär, fiziki zähmet, pikirlenmeli, akterçylyk we ş. m. Ýöne şu pikir etmek işiň bolanda köp zady öwrenýär ekeniň. Her alan kagyzyňy, edýän işiňi soraglamak üýtgeşik zat. Her zada kritiki seretjek bolmak...

Türkmen itleri we it urşy barada

Şolar gün-günden has meni gyzyklandyrýar, ýa bärdäki itleriň şeklini halamaýşymdanmy nämemi...
Türkmenistandan çykarmak gadagan diýýäler şeýlemikä?
Birem it urşynda çempion bar her ýyl, ol çempionada hemme it gatnaşýana meňzänogam. Biziň obalardana biriniňem gatnaşyp gatnaşmanyny bilemok... Siz bilýän bolsaňyz şu temalarda habar berseňizläň?
Amerika bir sany erkek güjügi nädip getirip bilerkäm? Ýa arzanraga satyn alyp bolmazmyka şu ýerde?

Watansöýlerlik alnan, has dogrusy alynmadyk sözlerdemi?

Soňky döwür aý üçin, käbiri gün üçin ýazgardylar täze kararlary. Nämemiş, biz türkmen adyny dakyp bilýärkäk, başga atlary dakýarmyşys.
Diliň tämizligi gaty wajyp zat, muň bilen jedel etmek gerek däl! Eger biri bilgeşleýin, meýletin başga dilde gürleşse, ýa öz erkinde bolsa-da başga dili garsa, şony problema görmese eýýäm bu belki azda-kände watançylyk duýgusy barada informasiýa berer.

Aý we hepde atlary täzeden üýtgemeli, dollar arzanlady we beýleki habarlar

Şu günler turkmenistan.ru'dan 1-2 gowy habar geldi:
1. Konstitusiýa üýtgediljekmiş. Ýaşulylar Maslahaty aýrylaýmasa, prezident onuň effektiwsizligi barada belläpdir. Dogry pikir, onça-da uly konstitusiýon organ bolarmy? Köp oturan "ýaşular" bolsa diňe san...
Emma beýleki üýtgetmeleri bilemok, entek belli däl. Erbetlerem bolup biler
2. Aýlaryň we hepde günleriň atlary üýtgejekmiş.

Aýalyň bilen suwjaryşmak

Türkmenlerde öz aýalyň bilen suwjaryşmagy gowy hasaplanoklar. Başga ýurtlarda bolsa, şol norma, şony etmeýänleriň aragatnaşygy, "söýgüsi" güýçsiz hasaplanýar. Şoň üçinem olaryň dili we durmuşy suwjyk sözlerden doly: "dear", "honey", "dorogoý", "lýubimyý", "rodnoý" we ş.m.

Nostalgiýa...

Şu wagt ýadap geldim, azajyk uklapdyryn.
Turdym... daşarda howa gaty gowy, mylaýym. Öýde oturşyma içimi it ýyrtýa...

Syndicate content