Bayram'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Ýokarsy murt, aşagy sakgal"

Durmuşda balansy saklamak bolýamyka?! Sorag käbiriňize geň gelýändir, ýöne ine siz başga ýurtda bolsaňyz, karýera edesiňiz gelýän bolsa, onda meň aýdýanlaryma düşünersiňiz.
Bir tarapdana iş bar, aladalary bar. Der döküp işläp, özüňi gaýgyrmasaňa, soňy depressiýa, kresloda oturyp ýasan garnyň, 200 metr ylgasaň her tarapyň agyryp duran "sportiw" bedeniň, sansyz şahsy soraglaryň, doly razy bolmadyk maşgalaň.

Gyzykly doglan gün wakalary

Men doglan günümi mydama ýatdan çykarýan. Bu gezegem ýatdan çykjakdy welin, inetden gutlap köp ýazyp ýada saldylar.
Onsoň laboratoriýadaky işdeşler üçin pizza alaýyn diýdim, 3 sany pizza almak üçin Domino's Pizza jaň etdim. Aňardaky durak gödek ekeni, telefony goýdum. Soň Pizza U jaň etdim.
Garaz getirdiler pizzalary, almak üçin aşak düşdim. Barsam 2 gyz getiripdirler. Biri semizräk. Semizräk maşyn sürýäni, delivery driver bolmaly. Oň bilen hasaplaşyp durkam, ýanyndaky soraýa
-Sen nireli?
-Turkmenistan
-Bagyşla bilemok
-Sen nireli?

Ýapon kino sungaty

Men bara, şu ilki görenimden bäri ýaponlaryň kino sungatyna aşyk. Sebäbi kän, gören bilýändir.
Şularyň arasynda esasan iki halanym Takeşi Kitano we Takaşi Miike atly rejisýorlaryň kinolary. FANTABULOUS!
Bilýän, ýaponlaryň Akira Kurosawa atly rejisýorlary hem dünýä belli, emma olar ak-gara reňkli, köneräk kinolar. Olaram gördüm, super. Ýöne şuny aýtman geçip bilmedim.
Barmy siziň bilýänleriňiz şu babatda? Inet salgysy, ýa maslahat berýän kinolaryňyz?

Köp aýallylyk gowumy?

Poligamiýa başga ady.
GOwumy? Erbetmi? Pikirleriňiz?
Men täzelikde her dürli gürrüňleri eşidýän. Emma argumentli, sebäplerini setirläp ýazsaňyz öz pikiriňizi.

Dunya bilim Olimpiadalary barada gyzykly maglumat

Amerikada himikler uchin ACS diyen gurama bar, achylyshy American Chemical Society bolyar. Men shon agzasy, eyyam bir yildan gowrak. Yakynda kurshgejigem sowgat berdiler bir yilligima. Yone barde gep onda dal, gep bashga zatda.
ACSin himiya ylmy baradaky jurnallary dunyade in abraylylaryndan, JACS=Journal of American Chemical Society'den tut, Inorganic Chemistry we sh. m.

Altymyrat barada gynanchly waka

Yanyja bir dost oglan terjime edip bermek hayishi bilen ine shu wakanyn linkini berdi:
http://books.google.com.tr/books?id=qroMDgXgccgC&pg=PA269&vq=246
&source=gbs_search_s&sig=ACfU3U03kEK6zVODQ2gUMb2nJClUssl8ag#PPA246,M1
sahypa 246.

Yashamaga wagt yok

1. Irden turmaly...
"Irden turmaly". Hachandan bari eshidip gelyaris?! Her gun... her gun ir bilen eyyam 17 yil bari. 17-18 yil on mekdebe gatnap bashlanymdan bari. Ilki bashda irden 8de sapaga yetishmeli bolany uchin. Son, eyyam turk mekdepde, irden tayyarlyk klasa yetishmek uchin 5:45-de turmalydy. Men in halamayan zatlarymyn biri irden turmak, edil gowrulan ya gaynadylan gok-onum, esasanam sogan, iymekden azajyk beterrak. Azajyk koprak yatyp bolmayarmay?1 17 yil bari shu bela bilen soweshdim, yenip bilmedim. Indi gunde 6.5-7.5 sagatdan kan yatamok. Yatybam bilemok. Owretdiler.

Yslamda (dinde) aglamak we gulmek meselesi (terkidunyalik barada)

Men kopden bari yazmadym, indi bir pikir gelende yazayin diydim.
Yslamda kop sozler bar ki, olaryn kabiri aglamagy gulmekden has kop nesihat edyaler. Hatda gulmegi dine yilgirmak bilen chaklendirmek hem maslahat berilyar. Aglamak, pikir etmek we dushunmek. Munyn adama pozitiw tasirinin barlygyny inkar etmekchi dal, jedel etmega hijem kella gelenok.

Ýyl boýy gören gowy kinolaryňyz 3 we Türkiýedäki biderek okuwçylar barada

In Bruges (2008)

Fantastika. Gaty gowy kino.
2 sany hitman=killer hakynda. Komediýa bilen triller/ekşn bir ýerde. Hollywood'dan tapawutly

Nagmat Nazar toýuna çagyrýar

Salam agzalar!

Nagmat Nazar asyl Baýramaly TTMli oglan, özi kompýuter/informatika ugry boýunça olimpiadalara gatnaşan. Biz bilen deňräk, bizden kiçiräk olimpiadaçylar tanaýandyr.
Hemmäňizi* toýa çagyrýar.

Toy 26/07/2008-de Mary wel. Turkmengala etr. 27-nji oktyabr d/b.

*Hemmäňizi diýende, isleýän barybermelidir, sahypanyň bar agzasyny çagyrýar. Pahyr bilenokdyr, bu sahypanyň 2000 agzasy bar :D

Syndicate content