Bayram'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Koreý kino sungady

Dogrymy aýdaýyn, mundan 10 ýyl öň "koreýler kino çykarýalar" diýeniň ýüzüne wägirip gülerdim. Özem pis, ýasama gülki bilen. Ine inetdäki görnüşi şeýle
-Zuahahahaha
-Muahahahaha
-Wuahahahaha
Ýöne 10 ýyl geçdi we menden koreýleriň kinolary barada sorasalar, azyndan 20-30 sanysyny görenimi aýdyp biljek. Gyzykly ýeri, köpüsiniň detallary ýadymda.

Siz koreý sungadyny bilýäňizmi? Haýsy kinolary? Pikirleriňiz? Biziň kino sungadymyzam şeýle gysga wagtda şeýle dünýä tanymal bolup bilermi?

Türkmenistanyň döwlet gimni barada

Aslynda muny ses berişlik edesim gelýärdi welin, Atamyrat aganyň açan täze ses berişligine wagt kän geçmänsoň päsgel beresim gelenok.
Emma meň pikirimçe wagt geler we biziň gimnimiz üýtgär. Sebäp köp. Birinjisi ol döwre görä gimndi, bir adam guranmyş, olam öldi. Ikinjidenem, dogrusyndan gelsek, sözleri bir üýtgeşik çuňňur manylam däl. Başga ýurt dillerine terjime et diýseler, utanaryn menä dogrymy aýtsam.

Ses berişlikde şeýle wariantlary goýmakçydym:
1. Magtymguly "Türkmeniň"
2. Seýdi "Dönmenem begler"
3. Zelili "Watanym Seni"

Garyndashlyk gowy zatmy ya indiwidualizmin gowy taraplary

Garyndashlyk gowy zatmy ya yok?! Hemme zadyn bolshy yaly, munynam iki tarapy bar: gowy we erbet taraplary.
Emma edil shu dowurde, garyndashlyk gowumy ya indiwidualizm. Yashap yorkan bir gun garyndashyn peyda bolya, ozuni hamala sen borchly yaly alyp barya. Namemish, chagakan sychan bokuny ayranmysh, ya goterenmish ya yene bir zat. Ya-da garyndashmysh. Name etmeli? Elbetde komek etmeli. Alyanyn name?! 1 soz aytsan artyk, iki soz aytsan kem yagday. Aytsana torsaylyp "ay oz garyndashyna shey diydi, peydasy yok" we sh. m., aytmasan bolsa olaryn ugruna kowmaly.

"Men ony/seni tanayan" barada

Shu dine turkmenlerde bolyamy biljek dal, emma bizde has kan bolyany hakykat. Bizin mentalitedimiz we yashayish filosofiyamyzda indiwidualizm az dalde, topbak bolmak has kan. Netijesi name, bir topar sana kan bir baglanyshykly dal adamlarynam pikiri gelip yetyar.

Prezident: "Çykýan makalalar çuňňur däl"

Ýene köp wagtdan bäri turkmenistan.ru girmän, bir göz aýladym, gije (daňdan?) 3 bolsa-da, bir göreýin diýdim. Ine aşakdaky habara gözüm düşdi:
http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13930&type=event&sort=date_desc
Ýagny Gurbanmuhammedow Türkmen mediasynyň işiniň pesligini aýdýa we... ministre muny düzeltmegi buýurýa.
1. Ministr näme gazetlerde näme çykýanyny düzeldip bilýärmi? Bilýän bolsa, nädip?!
2. Siziň pikiriňizçe, türkmen mediýasy, gazet-jurnallar we ş. m. gowy işleýämi? Nädip düzeldip bolar?

Hydyr Amangeldiniň "Dogulmadyklaryň portreti"

Iň soňky görnüşini goýýan. Okaň, lezzet alyň we dilegleriňizi Hydyr aga iberiň! Pikirleriňizem beýleki temada ýazyň!

Heýjan

Dogulmadyklaryň portreti

Pygamberimiz (s.a.w.):
“Dünýä bir pursatdan ybaratdyr” buýurdy.

Moderlige saýlanyşyk

Salawmaleýkimler!
Dostlar, gadyrdan agzalar!
Men öňki temany tapyp bilmän, şuny açdym. Tapmaga wagty ýok, gije üçüň ýary bärde edil şu wagt. Gepiň tümmegi, aktiw däl moderleriň ýerine moder gözlenýär.
Birinji bilen, öz ýerime. Mümkin göwnejaý bolsa, ýene bir ýere moder bolup bilner. Özümiň wagtym ýok ola birinji sebäbi, ikinjisem, men indi garrapdyryn :)

Hydyr Amangeldiniň "Dogulmadyklaryň porteti" barada gürrüňdeşlik

Hydyr Aganyň özi bärde, belki beren soraglaryňyza jogap berer.
Aý sorag hökmanam däl, roman barada pikirleriňizi, duýgylaryňyzy şu ýerde paýlaşalyň. Beýleki tema gaty uzyn boldy, oňaýsyz bolar ol ýerde gürrüň etmek.

On bir gezek oylenen/durmusha chykanlar barada

Turkmenistanda onki dowurlera on bir gezek oylenenleri ya durmusha chykanlary oylenmedikler we durmusha chykmadyklar hich hili goz onunde tutanokdylar. Hazir nahili bilemok, yone yagday gowshan yaly.

Sizin pikirinizche, on bir gezek oylenenleri ya durmusha chykanlary goz onunde tutmazlyk dogrymy ya yalnysh?

Iňirdemek, zeýrenmek, panika girmek barada

Adamlaryň şu häsiýedini bilýäňizmi? Men gaharym gelse, gelen wagty gelen ýerinde göni aýdýan. Süýräp ýörmäge nerwim çatanok, kelläm agyrýa. Men wagtyň köp bölegini şähdaçyk, şadyýan geçirmegi halaýan.
Ýöne dünýä giň, dünýä geň. Her hili adam bar. Käbirisi başagaý. Her wagtam ylgap ýörler bir zada ýetişmeýän ýaly. Käbirisi arkaýyn, hiç gyssanmaýalar, men ýaly. Käbirisi gidiren her köpügi üçin hasap edip, ýatyp bilenoklar, käbiri gidiren puluny çalt ýatdan çykarýa, ýene men ýaly.

Syndicate content