Bayram'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

National School on X-ray and Neutron Scattering'e kabul edildim

Bilýän, eýýäm ýadansyňyz :)
Ýöne nätjek, öňki temalar bilen garasym gelenok. Umuman, soňky 2-3 aý gaty önümçilikli geçdi, Alla şükür!

Turkmencafeniň iň gowulary (diňlemeliler)

Salawmaleýkimler!
Şu türkmenkafe gaty gowy sahypa bolsa-da, şoňa meňzeş sahypalar bolsa-da, köplenç giremok. Sebäbi? Sebäbi haýsy aýdymy diňlejegimi bilemok, gaty kän aýdym bar.

Geliň şu temada hökman diňläýmeli super aýdymlary goýalyň!

Maňa düýn-öňňinlikde Babamyrat Hamdamow barada aýtdylar. Şoň aýdymlaryny diňledim, gaty gowy ekeni, neşäm oturdy.

http://www.turkmencafe.com/play-4575-aylama-babamyrat-hamdamow.html

University Graduate Fellow Award'y aldym

Bilýän, eýýäm ýadadandyryn :D Ýöne täzeje tema açsam ýene belki gowja telpek toplap bolar?!

University Outstanding Graduate Fellow diýen baýragy aldym. Bu eýýäm fakultetleriň arasynda bolan baýrak öýdýän, ýagny bütin uniwersitet baýragy. Ýok, gynansagam pul berenoklar :D, ýöne fellowşip berýäler, a oň mukdary häzirki aýlygymdan kän däl.
Ýöne esasy tarapy pul däl, esasy... dogry, resume (CV) goýmak!

"Bilimli nesil, kuww...

Ylym-bilimin wajyplygyny aytmayan yok, yokarky sozler merhum Prezidente degishli bolmaly. Bilimli nesil gowy zat, nadip ony yetishdirmeli?
10 yillik okuwy 9 yillik edipmi? Aspirantura, doktorantura zatlary yapypmy? Kitaphanalary yapypmy? Jogap yok. Gynansagam, bizde sozler bir manyny berya, hereketler duybunden bashga.

Elizabeth Dyer Teaching Award'y aldym

Şu gün begendiriji habar. Teaching Assistant hökmünde Elizabeth Dyer Teaching Award diýen baýragy aldym. $250 pul berdiler welin, puldan has gymmatly bolan baýragyň özi.
Ilki bilenä, professorlaryň we okuwçylaryň meniň gowy mugallymdygyma ynanýandygyny görkezýäler, ikinjidenem, men indi bu baýragy alanlygymy CV'mde (resume) ýazyp bilerin. Şuň ýaly baýraklar gaty wajyp.

Höwri köp bolsun!

NeoTürkmenler, ýagny "Täze türkmenler" barada

Adamlar şu ýurdyňdanam daşda bolsaň, bir hili üýtgeýşine kän gowy seretmek kyn bolýar ekeni. Wagt erbet ýatlamalary ýok etdirýä, nostalgiýa galýa. Türkler "hey gidi günler" diýýä dälmi nostalgiýa üçin?

Onsoň menem 8 ýyl töweregi bäri Türkmenistanda däl, azmy ýa känmi siz karar beriň. Elbetde, biziň ýurdumyzam gün saýyn üýtgeýär. Men edil şu temada adamlaryň, häsiýetleriň, gymmatlyklaryň (values=cennosti) üýtgemeginiň üstünde durasym gelýär.

Absolýutlar, ideallar we din

Ýaňky eden gürrüňimiziň dowamy. Adamlar krutoý boljak bolupmy, bilemok çilim çekip krutoý boluşlary ýaly, ýa aýratyn pikirli bolup krutoý boluşly ýaly, ýa endikmi, käwagt absolýut gürrüňleri edýäler. "Absolute truth", ýagny absolýut hakykat diýlen mesele hol grek filosoflaryndan tut, häzirki zaman adamlaryň we alymlaryň aklyny tutupdyr. Oňa seredýäňem ideal däl, muňa seredýäňem... onsoň käbiri absolýut ýok diýýä dünýäde.

Toýdan soň derrew göçmelimi ýa eneň-ataň bilen ýaşamalymy?

Bilýän, şu meňzeş temada öňem şu ýerde gürrüň edendiris. Emma döwür üýtgedi, men 1-2 ýyl garradym, beýlekilerem şeýle. Döwür üýtgeýä, ýaş üýtgeýä==>pikirlerem üýtgeýä! Üstesine sahypada täze agzalar az däl, diýmek täze pikirlerem kän bolmaly.

Ýyl boýy gören gowy kinolaryňyz 3

Şu wagtjyk koreý kino gördüm, ady "The Good, The Bad and The Weird"
Agzym açyk galdy, şeýle owadan, şeýle gülkünç, şeýle köp ekşn bar kino...
Hökman görüň, must see!
Trailer'lerini youtube'de ýa imdb'de görüp bilersiňiz

Rejep Erdogan Dawosda Perese näme etdi?

Bilýän, sahypa umuman syýasada girmejek bolýa, emma Rejep Erdoganyň edeni meni şeýle begendirdi. Ilki bilen musulman hökmünde. Pis pisini aşyryp çaga we aýallary öldürse-de beýlekileri ýamanlap otyr. Arap pahyr hem gowy çykyş etdi, emma Rejep aga daş etdi. Hatda arap duýgulanyp gidip barýarka turup elini hem gysdy.

Allajan zalymlar jezasyny çeksinler! Muny gurnan, belli, Amerika, we gurnabam ýene nähili biderek zat edendiklerine düşünerler. Sebäbi olar Rejep aga 12 minut, Şimon Peres'e 25 minut beripdirler...

Ine doly görnüşi

Syndicate content