Bayram'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler üçin

Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler meň bilen habarlaşsynlar.

Bir kiçiräk göwrümli uniwersitede bir tanyşym professor bolup alyndy, nesip bolsa Sentýabr 2012-de başlaýar. Häzir ol master we PhD etjek zehinli ýaşlary gözleýär. Ugry elektriki injenerlik. Isleg bildirýänler habarlaşsynlar!

Soraglaram ýazybermeli.

Orsýetdäki pully okuwlaryň käbiri barada

"Diňe Türkmenistany tankyt edýäň" diýip gaty görjek bolýanlar bar öýdýän, men diňe tankyt bilen meşgullanamok welin, janyň ýananda ýazýaň, olam şoň ýaly ýagdaýlar bolýar. Başga wagt elem degenok, begenmeli ýerinde begenip, geçiberýäris.

Türkmenistandaky materializm barada

Men dünýäniň birnäçe ýurdundan geçdim, birnäçe ýurdunda azajyk bolup gördüm, ýene birnäçesinde ep-eslije ýaşap gördüm. Emma şularyň arasynda Türkmenistandaky ýaly materialistligi görmedim. Belki ýalňyşýandyryn, belki Orsýedem şeýledir.

Türkmen diliniň ewolýusiýasy ýa-da täze lingwistiki modalar barada

Iki mesele kelläme geldi şu gün.

Birinjisi:

The Godfather

Şu günler belli klassiki kinolar bolan The Godfather we The Godfather II görýän. Diýseň gowy kinolar.

Ünsümi çeken zat, ikinji bölüminde haly ogurlaýalara, şol ogurlaýan halylary türkmen halymy ýa meň gözüme ters göründimi?

TASA 2010 / 4-nji Ýaş Alymlar Simpoziumy

Hormatly agzalar!

Nesip bolsa, bu ýylky simpoziumyň açylyş dabarasy Kolumbus, Ohio'da geçiriljek we ol 11-nji iýunda Ohio State Uniwersitetinde agşam nahary bilen başlanmakçy. 12-nji iýunda başlanjak simpoziumyň umumy temasy "daşary ýurtlarda akademiýada üstünlik gazanmagyň tärleri" bolmaly. Çykyş etjekleriň arasynda daşary ýurtlarda üstünlikli işläp ýören ýaşulylarymyz Yusup Azmun, Allaberen Aşyralyýew, Araz Toumadje we Edward Wells (bu ýaşuly hem türkmen ekeni) dagy bar. Mundan başga ýaş oglanlarymyzdan hem gyzykly temalarda çykyş etjekler bar.

Talyp gozeli 2010

Ine shu sahypada "Talyp gozeli 2010" basleshigi we yenijileri barada habar okadym

http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=8&id=100309c

Beyleki temalarda 1-2 turkmen gyzyn goz suratlary barada olushik bolanson, barde-de owadan gyzlary tapyp bolar oytdum welin, gynansagam dine 1 yenijinin surady bar ekeni.
Basleshik barada bilyan bar bolsa, ya surat bashga-da bar bolsa, goysanyzlan shu yere.

"Trofimenko Prize" we "Brennie E. Hackley, Jr. Award" atly bayraklary alaydym oydyan

Hawa dostlar, yene-de bir begenchli gunlerin biri. Bizin uniwersitedimizin, U. of Delaware, himiya fakultedinin beryan in beyik bayragy - Skinner bayragyny alaydym oydyan. Entak resmileshdirilen habar chykmady, yone aydyshlaryna gora sheyle. Bayrak elbetde sertifikadyn yany pullyja gelyar, bilshime gora 2000-2500$ aralygynda bolmaly.

Habar doly resmi bolanson internetdaki habarlaryn linklerini yelmarin, nesip bolsa :)

Indi dalirap bellemage gideyin :D

EDIT: Bagyshlan, bu bayragyn netijeleri entek belli dal, alanym Trofimenko Prize atly bayrak ekeni. "Bary-yogy" $500 :D

Obamadan sapak almaly

Turkmenistanyn kop ugurda encheme yurtlardan we yagdaylardan sapak almaly. Men Obamanyn siyasadyny doly yzarlamok we kabir yerlerde ylalashamok, emma onun achyk, goni we edermen gurleyshini halayan. Ine yene bir halan zadymy shu gun youtube'de gordum:
http://www.youtube.com/watch?v=0pqzNJYzh7I&feature=featured
The YouTube Interview with President Obama

Gelin 2000-2500$ sowalyn

Adamlar, bilshiniz yaly, mende on garshylashylmadyk "problema" bar - pul sowmak :D

Hawa, bu $2500 juba ursan, sowmasanam bolyar, yone hasabymda bolmadyk puly hasaba goshmanjyk sowsamam bolyar diyip pikir edyan. Birem ol bayrakda belli sebapler uchin sowmak maslahat edilenson, "alsamam sowaryn" diyip pikir edyadim. Goryan welin, sowmasamam bolyar, yone sowsamam bolyar...

Syndicate content