R__A'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmen dili

Salam gadyrly dostlar! Hemme kişin okuwlary, işleri gowudyr diyip umyt edyan. Men bir pikirimi paylaşmak isleyan. Öz yutdundan başka yerde bolsan islar-islemez ol dili ulanyan, yöne bir türkmen bilen gepleşende ol dilde gepleşmek ya kabir sözleri ulanmak hökmanmy? Bu aslynda öz dilimizi doly bilmeyandigimizin bir alamaty dalmi? Elbetde başka dil öwrenmeli yöne ikisinem arassa geplemeli diyip pikir edyan.
Şonun yaly gepleyan maşgalan çagalary hep bu endigi dowam etdirjegi malim... Öz dilimizi goramak bize bagly!

Söygi

Söygi... Hakyky kelle agyry :)(oyun). Belki adamynyn durmuşdaky in lezzet alyan duygusy. Yürekden, arassa duygy bilen bir zady başka hemme zatdan üstün tutmak. Ara daş bolan yagdayynda köp kişin was-wasa bolyan, name edyarka; yakynynda bolanda bolsa tersine bolan duygysy. Umuman yeke kişi söyülyar, yöne kawagt daşda ya da yakynda bolanda da kabir sebaplerden ayra düşülyar. Bir zat welin aşigar, koplenç duygylarymyz düşünjelerimizden üstün çykyar we derrew durmuş gurulyar. wagt geçmegi bilen pikir ayralyklary başlayar, şeylelik bilen agzalalyk.

Şu dünyade iki hili ynsan bar...

Şu dünyade iki hili ynsan bar. Biri gepleyan, ikinjisi durmuşa gerçiryan. Gepleyan ynsanlar oturan yerlerinde hemme problemalary çözyar. Onun üçin hemme zat ansat, yöne hiç kime peydasy yok. Pikir eden zadyny hakykata geçiryan adamlar bolsa hemme wagt beyleki adamlary hem öz yzyndan alyp gidyar. Bize gelende biz haysysy bu adamlaryn?! Oturan yerimizden mesele çözyasmi ya hakykatdanmy...?!

Tomusdamy?!

Çagalyk wagtymyzda 3 ay jogap diyerdik tomusa. Hazir bolsa başgaça, adamyn etjek işine göra üytgeya. Kimilerine bir pursat, kabirlerine dynç alyş, kimilerine staj, a kabir binesiplere bolsa yaz okul (menem alypdym) :D. Her kim name diysede bu wagty gowy ulanan köp zat elde edyar. Ene-atan maşgalan yanynda bolmak, öz gözel ilinde isleyşin yaly gezmek, türkmen toyuna gitmek (bu arada toya gitmeyanimize naçe wagt bolday :D) hem nesibe işi. Garaz şu sapaklardan uzaklaşmagyn in gowy pursady.

Hemme kişa tomusada gowy dynç alyş arzuw edyan... :)

Bagt!

Ynsanyn bu dünyadaki yzynydan ylgayan in esasy zady. Kimileri bu gizlin zady tapmagy başarya, kimileri bolsa hemme zada eye bolmagyna garamazdan ony tapyp bilman durmuşyn lezzetinden mahrum galya. Elbetde bagty tapyp hem öz yakyn göryan adamlary tarapyndan satylyanlaram az dal. Adamyn içinde gizlin, tapmagy kyn, her adamyn eye bolmak isleyan zadynyn ady bu. Elbetde her kişi üytgeşik zatlarda gözleya bagty. Arzuwym hemme kişin bu durmuşda bagtly bolmagy. Aslynda bagtly adamlaryn özüni görmegin özi hem bagt dal mi?

Daşary yurtda okamagyn özi...

"Ylym, medeniyet, dil... öwrenjek" diylip gidilya daşary yurda okamaga. "Öwrenilenokmy ya?" - ynanjym öwrenilyandir. Yöne sonky döwürde okuwy öz wagtynda gutaryan türkmen okuwçylarynyn sany öran az. Watanymyza bolan söygümiz üçin asyl universiteti birinji gutarmaly halymyza. Men 2 yyl bari Türkiyede okayan. Bu wagtyn içinde " Men bardaki alyan stipensiyam(bursum) Türkmenistandaky aljak aylygymdan köplay, okuwy uzadanymyn zyyany yok" diyyan köp oglan gördüm. Gyzlary tanamok, okuw yagdaylaryny bilemok, umydym olar beyle daldir.

Syndicate content