Agam'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

MISSIÝANER KIM? MAKSATLARY NÄME?

Salam hormatly we gadyrdan okyjylarymyz!
Men bu makalany türk dilinden uly höwes bilen terjime etdim, dykgatyňyza ýetirýärin.

MISSIÝANER KIM? MAKSATLARY NÄME?

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

Iň köp soralýan soraglar???

Howa, köpümiziň bilşi ýaly nirä girseň, barsaň, ýa niräni gözleseň; şol ýeri gowy öwrenmek maksady bilen 'FAQ(Frequently Asked Questions)' ýagny 'KSS(Köp Soralýan Soraglar)' diýip ýazgy çykýar. Bizem öwrenýäs...
Menem :"Size Iň Köp Soralýan Soraglar?" diýip sorasam köpüraga oýa batarsyňyz 'Çyndanam maňa iň köp soralýan sorag nämekä???' diýip...

Soyguliler Gununi Gutlajaklar Uchin

Ozuma gutlap bilemok Soyguliler gununi soyyanim bolmany uchin welin wagtynda yasan zadym, umyt edyan koplerin ishini gorer!!!

HOŞAMAÝ SÖÝGİ SÖZLERİ

Ø Söýgi, gülü dikeni bilen ellemäge meňzär! Elleriň gana bulanar emma dikenleriň etmişini gülden soramarsyň

İň gowy deňiz gidilmedigidir, iň päk çaga heniz ulalmady, iň şadyýan günlerim seň bilendir we saňa diýmek islän iň mylaýym sözüm heniz aýdylan däldir: SENİ SÖÝÝÄN...

Düşegiňi gül ýapraklary bilen, düýşleriňi gülälekler bilen bezedim

Ýaz Galamym

Her degişin sesini hasrat dokaýan nagyşçyñ eşidýän, ýürekleri dokaýan bir galamym bolsa... Hem bu galam, ýüregimiñ umytsyz ýakaryşlaryny, dertlerimi, gaýgy-gussalarymy beýan etse.. ony Beýik Dawwanyñ emrine bersem we şeýle seslensem: Ýaz Galamym; güller bilen dikenleriñ asyrlary gurşap alan söweşini ýaz. Tewhid bilen şirk arasyndaky turan sowuk tupanlary, Many ärleriniñ, diñe jismi görýän ýeke gözlüler bilen urşuny ýaz. Barlyk bilen ýoklugyñ söweşini serp setirlere . . .

Syndicate content