LEBABYM'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

8-nji mart gutlagy ýa-da gelin-gyzlar hakda dörän setirler...

Şu sahypaň ähli gelin-gyz agzalaryny we myhmanlaryny BAHAR BAÝRAMY bilen gutlaýaryn we jan saglyk, rowaçlyk, ruhubelentlik, belent mertebelik, gözelligiň bolsa, elmydama ýaran bolmagyny arzuw edýärin!

MAGTYMGULYNYÑ ŞYGRYÝET GÜNLERİ

MAGTYMGULY SÖZLE HER NE BİLENİÑ,
ÖZÜÑE KEMLİK BİL, AÝTMAN ÖLENİÑ.
TARAŞLAP ŞAGLATGYN KÖÑLE GELENİÑ,
SENDEN SOÑKYLARA ÝADYGAR GALAR.

Gurdugym aslynda bilgil, bu zeminiň myhydyr,
Erer ol erkan mydam, budur ki türkmen binasy.

Terki-dünýä eýleýip, gelse rakyplar gaşyna,
Bil, polatdan bina bolgan, budur türkmen galasy.

Teke, ýomut, ýazyr, gökleň, Ahal ili bir bolup.
Kylsa bir jaýga ýörişni, açylar gül lälesi.
* * * *
Köňüller, ýürekler bir bolup başlar,
Tartsa ýygyn, erär topraklar-daşlar,

Hiç zat ýatdan çykanok – hiç kim unudylanok!

Ýat ýerlerde galdy merdiñ mazary,
Şol mazary hüwdiläp, şemal aglady.
Ah ýola çykdy, wah, ýola çykdy
Garaşdy gelin…..
Gelmedi ýar, wah, gelmedi ýar
Guçmady göwün…..
Sönmez ody – ojagynda, galdy perzendi
Mirasdary………
Wepat bolan ýigidiñ, öçmeýär ody
Ýaşaýar ýüreklerde gahryman ady….
* * * *
Däriler ýanýardy, ys köpelýärdi,
Gelýänden gidýänler has köpelýärdi
Toýlar azalýardy ýas köpelýärdi
……………………………
* * * *

NOWRUZ GELDI ILIME

Gelse nowruz äleme, reň kylar jahan peýda,
Ebrler owaz urup, dag kylar duman peýda,
Bijanlar jana gelip, açarlar dahan peýda,
Gögermedik giýalar, gögerip rowan peýda,
Ederler haýwanatga hem sud-u zyýan peýda,
Ýer ýüzüne ýaýylyp, ýörirler nahan peýda,
Wabeste dahan guşlar, kylarlar zyban peýda.

Geldi nowruzym
Dolsun howuzym
Tirsege galsyn
Külli Oguzym

Toylar tutulsyn
Atlar çapylsyn
Juwan yaşlaryn
Başy çatylsyn.

Bolun şadyyan
Gülün şadyyan
Toydur-bayramdyr
Bizi yaşadyan

BAHAR BAÝRAMYÑYZ MÜBÄREK BOLSUN!

Tmolimpiýadyñ agzalary we myhmanlary bolan gözel gyzlarymyz! Siziñ ähliñizi şol sanda mährem enelerimizi we gelin-gyzlarymyzy bahar baýramy bilen gutlaýaryn!
Ajaýyp bahar paslynyñ gelmegi bilen bütin zemin janlanýar, al-elwan öwüsýär.
Beklide, gelin-gyzlaryñ şeýle ajaýyplyga, gözellige deñelýänligi üçin, baharyñ ilk başynda bu baýramyñ bellenilmegi makul görülendir. Baharyñ haýsy gününde bellenerse-de tapawudy ýok, çünki bu paslyñ ähli gününi hem enelere, gelin-gyzlara bagş edilen baýram diýlip yglan edilsede azmyka diýýän.

YAGŞY NİYET...................

Salam tmolimpiyadyñ ähli agzalary we myhmanlar. Ynha, bu günde ynsan durmuşynda yzygider geçip duran, emma hiçbir zaman biri-birine meñzemeýän hepdeleriñ ardyndan täze bir hepdä başladyk. Geçdigimiz hepde her bir ynsanyñ durmusynda aýratyn bir ýer galdyrmyşdyr belki. Kimiñ üçin bagtly, şatlykly,üstünlikli, kimler üçinde rowaçsyz we aladalar bilen doly (islegim toý-baýram aladalaryñ bolmagy) bir hepde bolandyr.

Ýene-de habarlardan.

"МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН УБИЛ ЧЕЛОВЕКА.
Житель Китая погиб из-за взорвавшегося в его кармане мобильного телефона. Как выяснилось, причиной взрыва стал неисправный аккумулятор.

ynha, bu sahypa gaty göwne jaý oturdy.

Biziň çagalyk ýyllarymyzda türkmen poeziýasyna gaty uly üns berilýärdi.Belki-de şu wagtam şeýledir emma,70-80-90 ýyllar aralygynda türkmen döredijiligi gaty kämil derejede ösen ve yazyjy-şahyrlaryn ylhamynyň joşan ýyllarymyka diýýän menä özümçe.Men türkmen döredijiligini gaty söýýän we çagalykdan çeper edebiýat bilen ýakyndan gyzyklanýanym üçin,göwnümden turan bir goşgyny okasam derrew yat tutmaga çalyşardym.O wagtlar poeziýa älemine bagyşlanan 'Garagum' žurnaly çap edilýärdi ve o žurnalyň her sanyny sypdyrman okardym.

Syndicate content