Jemşit'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Skelet kellesi, mazar açmak..

Hazire çenli adam skeledini görmedim.
Yöne sonky döwür, gaty gyzyklanma dörap başlady.
meselem, diyyan, otagymda skeledin kellesi dursa, hatda stolymyn üstünde dursa, gaty gowy bolardy diyip pikir edyan.

Pikrimçe, adam skelet kellesi satylyan-a daldir, tm-de yerlerde hem dolyp yatan yer yok bolsa gerek.
Yöne gonamçylykda, mazarlarda bardyr, yöne mazarlary gazmak, gadagandyr, hatda jenayat bolmagam mumkin, el-yeterli adam skelet kellelerini nirden tapyp bolarka?
Başdan geçirmeleriniz, tejribeleriniz bolsa, gürrün berayseniz. :)

Marmara gyzy (aydym-degişme)

Stambully oglanlar aydym düzipdirler :)
Marmara uniwersitedin ady.

"Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!"

Musulmanlaryn dilinden düşmeyan bir gep bar:
"Injilin birnaçe görnüşi bar, emma Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!.."
Yalnyşmayan bolsam, şu sözler Gurhanyn içinde hem yazylan.

Yany gonşy blog'a göz aylapdym; şeylede "diplomat"* bilen "yarym kilo" söhbet edipdir, kellame köp pikirler geldi.

"Gurban bermek" name zat?

Yene bir Gurban Bayramy geçdi diysen boljak.
Köpümiz ete doydyk, köpümiz tanyşlarymyzy, dogan garyndaşlarymyzy gutladyk, görüşdik.
Garyplary doyurdyk, özümizem doyduk. Türklerde çagalar uly yaşlylaryn elini öpüp, pul yygnady.
"Global Warming"e peydaly boldy, sebabi münlerçe haywan öldürildi. :)
Başgada dineje Türkmenistan esasly, Sallançakda uçduk, çagalygy yatladyk, kabirimizin ynanjyna göra, günalerimiz döküldi. Sadakalar berdik, Belalar daşlaşdy.
Kabirlerimiz, alkogol içip geçirdik, keyp çekdik. Agşam şahere çykyp, gyzlara lak atmaga çykdyk.

Jennet name zat? Name göz önünize gelyar?

Salam, yene-de gyzykly (iç-gysgynç) tema.
Jennet name zat? Name göz önünize gelyar?
Omar Hayyam bir goşgysynda:
"Jennet, Jennet diyyanleri, şerap bilen peri;
bir elimde şerap, a bir elimde bolsa peri bar;
Diymek men Dünyade Jenneti yaşap yöran ekenimda?"
yaly zat aydypdyr öydyan.
Yazanlarynyz dinin düşündirişleri bolup biler, emma men asyl sizin name göz-önünize getiryandiginizi bilesim gelyar?
Siz öldüniz, we yene oyandynyz, sonra jennete düşdüniz.
Jennetde nameler etmekçi? Nameler görmek isleyaniz??
Içinizdaki şeytany çykarynda hany..
:)

Dini na derejede yaşayarys?

Salam hormatly jigitler we eziz gyzlar.
yene kabirlerimiz üçin "iç-gysgynç", "biderek" tema açdym, bagyşlan. :)

Köpümiz musulman , soraglar yüze çykyar.
Karl Marks: "Din halkyn tiryegidir" yaly bir zat diyipdir.
yene biri: "din adamlaryn özlerini gowy duyduryan zatlar sebapli, özlerini günali duymaklarydyr." diyipdir.
Emma aslynda bolsa dünya halklarynyn çenek bilen 70-80% dine ynanyar öydyan.

Din sizin üçin name zat?
Siz dini na derejede yaşayarsynyz??

Syndicate content