Belle'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Selbishka doglan günüň bilen!!!

Şu gün Selbi agzamyzyň doglan güni geliň hemmämiz üýşipjik gutlalyň ony! Ýogsa ol-a hemmämizi gutlap ýetişýar :)

selbishka ýetip gelen doglan günüň bilen! Arzuwalaň, dilegleň hasyl bolsun! Saglyk bolsun! :))))
Güler ýüzüň elmydama şeýle şadyýan bolsun!!! :D

Deň hukuklar-türkmen aýallarynyň zehini-yurdy osdurmek

Tmolympiad.-da degip geçilmedik tema ýok ýaly, umuman shu temadan blok açylmasa hem, meniň gürrüň etjek temama az-da kände öňem gürrüň edipdik. Bu temany açmak arada bolan wakalar we gürrüňler iterdi.

Dumanlyk

Salam gadyrly myhmanlar we agzalar!!!

Dostlar/Joralar

Durmuşda her hili kynçylyklara gabat gelinýär, dűrli apatlardan geçip gidýäs, şol kyn döwűrde-de goldaw beräyjek adam ýanymyzda bolsa, kynçylygam ýeňiljek bolup görűnäýýär! Köplenç bu goldaw berýän adam hem biziň “joramyz ýa dostumyz” bolaýýar, Garaňkylykda ýyldyz deý bize ýagtylyk beräýjek dost ýa jora hem aňsat aňsat tapylaýanokdyr, ýöne käbirimiziň bagtymyz çűwűp beýle gowy dost/jora-da ugradylaýýaram.Meň bu blokda diňeje size duşan dostlar we joralar hakda gűrrűn edesim gelýär.

Ewolýusiýa we Opariniň gepotezisi

Elbetde hemmämizem biologiýany mekdep döwri okan bolmaly, şonuň űçin hem Ewolyusia we Opariniň geçiren tejribesi hakynda azda kände bilýän bolmaly.

Aýna we finlandiýaly elf

Çagyrylmadyk myhman

Ekonomik krizis!!! Bizede täsir edermi?

Köpűňiz bilşiňiz ýaly häzir Amrikada “ekonomika” esasy we iň bir wajyp temalaň biri bolup durýar. Näme űçin? Köp ekonomistleň aýtmagyna görä Amerika häzir ekonomik krizisde.(Ekonomistler aýtmanda-da gornűp dur!)Bular nädip beýle ýagdaýa geleldikleri barada gűrrűň-ä etjek däldim welin, geliň şonda-da hemme zat dűşnűkli bolar ýaly bir başdan başlalyň.

Mini yubka vs. Tűrkmen köýnek

Men yangy biraz pikrilenip su blogy achmagy makul bildim, sebabi bilyan “eshik” tema kan gurrung edilyar, esasanam gyzlang eshik geyinshi barada. Her kim durli pikirdedir elbetde, yone menem ashakda oz pikrimi yazayin sizem bu tema barada name pikirniz bar bolsa aydibermeli, oglanlaram arkayin goshulyp biler, sebabi men ozum bilyan kopuniz gyzlang eshigi barada kan alada edýärsiňiz.

Tomusda yagan yagysh we bashgalar

Wagt öýläne golaýdy. Mawy gűn hatar-hatar jaýlaryň arkasynda gizlenip uka gitjek bolup durdy. Şemalsyz, dymyk tomus aýy Gunça hoş ýakmaýardy. Uzak gűn onda birhili, erbet duýgy bardy, hamana erbet bir zat bolaýjak ýalydy. Ol bedräni suwdan dolduryp, bir hili agyr duýgy bilen ýataga tarap ýöneldi. Birdenem ýatagyň agzynda doňdy. Şol pursatda onuň ýűregem urmasyny goýandyr. Suwly bedre takyrdaklap gaçdy. Onuň dodaklaryndan diňe “gelneje” diýen söz eşidildi. Onuň endamy titraýärdi, ol ne ses edip gygyryp bildi, ne-de gymyldap.

Syndicate content