Gezende'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bu Turkmen Ginnesing kitabyna girermi?

Gurbangeldining dine G harpdan bashlayan sozlerden duzilen heakyadyr goshgylary bar.

Gurbangeldi Miralyýew, Murgap etrap Medeniýet merkeziniň Usuly bölüminiň müdüri

Goňşyňy gozgasaň göçer

Zaman 2008 Turkmen edebiyaty barada

Turkmenistanda hem edibiyat ayaga galyp bashlana menzeyar. Men Zamanda bir makala okadym ol barada...ine shonun gysga teksti ashakda. Kim name diyyar bu barada?

2008: Edebiýatymyzyň esasy wakalary

...2008-nji ýyla hem edil şu ýylky ýaly, uly umytlar, ýagşy arzuwlar bilen başlanymyz ýadymda. Şol umytlaryň, arzuwlaryň bir bölegi bolsa, edebiýatymyz bilen baglydy. Tüweleme, geçen 2008-nji ýyl öňki ýyllara garanyňda edebiýatymyz üçin «hasylly ýyl» boldy diýip äginmän aýdyp bolar.

Abituriýente maslahat gerek

Soňky ýyllarda mekdebi tamamlan oglan-gyzlar şeýle bir okuwa howesli bolupdyrlar, ýöne ýapyshyp ýatyrlar. Ýöne olarda mümkinçilikler gaty bir köp däl. Olda bolar enshallah, ýöne olara şu gün okuw gerek. Şoň üçinem olar gyrgyzdyr-tajik diýip gidýärler okamaga. Orsa giqýänem bar ewropa azrak, türkede gitjek köp ýöne ufryny tapmaýanlar köp. Siziň köpüňiz ençe ýyllap okap ýörenler, köpi görenler. Egerde şu ýerde siz indiki okajak ýaşlara maslahat beräýseňiz, olam agzalardyr-myhmanlaň üsti bilen geljekki talyplara ýetirilse gowy bolardy.

Syndicate content