el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

KÖMEK EDİN...

SALAM AGZALAR ...SİZDEN ŞU SÖZLERİN TÜRKMENÇESİNİ BİLYANİNİZ BAR BOLSA HAYYŞ KÖMEK SORAYAN:

...
Wulkanizasiya
Seri katil..serial killermidi?..
...
BAŞGADA BAR WELİN SON SORAYYN ŞULARA BİR JOGAP TAPAYYN

illera arsyz..

http://www.youtube.com/watch?v=utJ2ESwWem8&NR=1

tüweleme internet geleni belli bolyamy türkmenistana
bizem goyalyla suratlarymyzy üyşürip
illera arsyz biza bu yerde kabir kursdaşlary dine examda göryas

Gyz jigi vs Oglan dogan

-Batyr seret saçymy kesdirdim nahili bolupdyr?
-Ütülen jüyje yaly..
-Ejeeee mana jüyje diyya
-Wii bagyşla horoz yaly
.... ....
-Way men owadanja jigijigim..
-Suwjaryp oturma,öy işim bar sonam Marallara gitjek,sana nahar gyzdyrman,pulumam mana gerek,agçam kino görmage gitjek.
-Bolya bolya jabjynmasana.Seni men islemesem dogranokdylar
... ....
-Kim ol??
-Kim kim??
-Depilersinet gaharymy getirme telefondaky kim?
-Ay bir tanyş..
-Hmm şo tanşyn,190-lyk erkek doganyn badygyny bilyami??
-Bilmesede bor..
-Way way way

Yeri indi gyzlara nadip ynanaly???

Uly yolun ortasynda akja BMW bn garaja Mercedes biri biri bn çaknyşdy.
2 maşynam gapyrjak boldy,emma Allan gudraty içindaki sürüjilere hiç zat bolmady.İlki bn BMW-den okdurlyp 1 gyz çykdy,eylesine beylesine seredip ayagyny elini ,kellesini barlap görüp uludan demini aldy.Son merceesden çykan oglanam gyzyn edenlerini edip maşynyna gynançly seredip başlady...
Oglanyn yanyna gelen gyz:Bah hayran galaymalay,bu bir yşarat bolmaly,senem diri menem diri maşynlar bolsa gapyrjak?!
Oglan başyny yaykap:Ay hawa gen galaymaly

MTTM oglanlary...

http://www.youtube.com/watch?v=5GJRWauK5EY&mode=related&search=

http://www.youtube.com/watch?v=DluwWHclFM8&NR=1

way way bujagaşlary tanayan bamaty:)))???

ya içinde bu saytdan oglan bamy???

sapakda...

Numerical analysys sapagynda otyrkak mugallymyn kellesinden tutdymy namemi yazyp durka birden yzyna seredip
Şu klasdaky gyzlara açylmadyk güldür öytyanizmi diyaydi...
Hemmamiz dym dyrslyk bolup seredip galdyk
7-8 sany 10-15 sany gyzam bardy...

Güljemal we Jyn

Günlerde bir gün Güljemal Garagum kanalynyn boyunda gezip yörka birden bir küyze tapyar.Alyp sypalap görse içinden bir jyn çykan
Güljemal:Ura uraaaa men indi 3 sany dilegim bar gerek
Jyn:yook bagyşlan welin Buşun edip yöreni,Eyranyn weyrançylygy,Sunamiboldy...Bulardan son sen yekeje dilegine kömek edip biljek,sora name dilesen
G:Seret şu karta
Diyip jübüsinden bir dünyan kartasyny çykarya
G:İne şu göryan yerlerindaki uruşlary yok etmegini,adamlaryn bagtly uruşsuz sögünçsüz yaşamagyny dileyan

TA(o)SLAMALARYM-volume-6

Y:Yaşuly
A:1.İşgar
B:2.İşgar
...
...
...
Y:Mojnomydyr oglanlar!
A:Gelin girin yaşuly
Y:Türkmen dili guramasymy şutayy
A:Edil özi oturyn yaşuly,ine şujagaş oturgyja yerleşiberin
Y:1.den bratok,çal saçyma seredip,yaşok diyen bolma ok-my,yaşym könede bolsa ruhum yaşdyr men,ddüşünyanmi???
A:Bagyşlan yaşuu,agam yhm-yhm agam hawa,bagyşlan
Y:Molodes inim ine munyn bolyar.Yogsada adyn nameda???
A:Başim yaş.wi agam,adym Başim
Y:İn malyşlary diysene .hahah
B:Çay getireyinmi,agam yörap yadansynyz?

Stena Yazgylary

Sonky döwür nira seretsen durşy bn yazylan yazgylar...
stenan tm-çesi name bolyada???
...
...
Gelin hormatly agzalar gören gowja yazgylarymyzy çyrşalyn,saytyn stenasyna...
...
...
...
menden:
...
taze gördüm...1:Söydük name boldy piwo zawod bayady
..............2:sen mana seretdin menem sana,indi 2 bolup 5 çaga seretyas
..............3:diş saglygynyzy goran urşmajak bolun

şuna bir seredina

http://zekirdek.com/?module=news&action=view&id=12544

yüregi yukalar wayyhh diyip gygyryanlar görmesin:)))
yada seretsin birzat bolsa menden daldir

Syndicate content