el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

ideal erkek nahili bolmaly???

İDEAL ERKEK

(Yaş 22)

Görmegey
Sempatik
Pully
Meni iş edip dinlap biljek
Güldürüp biljek
Dayawja
Gowy giyinen
Her yerde keypli tema tapyp biljek
Syurprizleri halayan
Romantik

(Yaş 32)

Gowja görünen,esasanam kellesi azajyk saçly
Maşyndan düşemizde gapyny açjak,
Gymmat restorana akidip biljek
Az gürlap köp dinlejek
Degişme aydamda wahahaylap güljek
Söwda edemde goşlarymy hyklaman-çoklaman daşap biljek
İn az 1 galstugy bolan
Bişiren naharlarymy halajak
Doglan günümi unutmajak
Hepdede in bolmanda 1 gezek romantik boljak

Türkmen gelin-gyzlary.Olaryn Türkmenistandaky we Daşary yurtlardaky abrayly hereketleri...

NİRA BARSAK BİZİN GYZLARYMYZ HAKDA BOR BOLGUSYZ ZATLAR AYDYLYA...DOGRYMY AYTSAM YÜREGE DÜŞDİ...

aydaly hakykatdanda olar şeyle olary dilimize çolap ne gözel akylly gyzlarymyzyn hakyny iyyas .azajygam bolsa
gowy gyzlarymyzdan söhbet edeli

olar in uly abrayymyz bolsa gerek
herkimin tutany özüne...

men ...

İrden GOYUN yaly saçym başym dagydyp turyan İT yaly alnasap okuwa gityan AYY yaly gaharjan mugallymlary MÖJEK yaly darayan...

Dilimi sallap yadap EŞEK yaly bolup iyere içere zat alyp öye gelyan.gelip gelman SYGYR yaly iyyan we AT yaly yatyan...

daşardan annyran DONUZlaryn sesine oyanyp yene çay nahar goyup sapaga başlayan yadap YYLAN yaly bolup yatyp TV göryan PİŞİK yaly uklap galyan

ata VS Gadyr..:D

salam agalar.....:D

şu blogyn açylmagynyn sebabi kabir birgiden agzalarym 1 çukura tüykürüş ceremonisidir....:D

Ata agamyz bn Gadyr agamyzyn tükenmez dawa jenjellerini uly hayyş bn dine şu yere pylçap çyrmagany isleyas

garşy barmy???

yokmy
sagbolun..:D

TO(A)SLAMALARYM-Volume-10

KÖR we AŞYK

Sag ayagynmy?
Hawa!Uruşdan..
Ölmek üçin Howlukyalar adamlar,
Öldürmesenem ölümi dadarlar...

İkisem görenokmy???
Çep elimem işlanok!!!
Yöne sag elim desse desse pul gördi,
Yaş gyzy,ayaly,azgyn dul gördi...

Bah yeser eken sag elin!
On minutlyk görmek üçin namberdin?
On minutlykmy?Kör köpügem bermen...
Pikrimiz den dal eken eger bilsen!!

Yok Yok!! On minut diydin,
İlki görüp son görmesen,
Yigrenersin bar zady,
Yüregini gömmesen!!!

Görmek mendede şeyle tasir galdyrdy.
Bir yeri görmek üçin bermejek zadym yok!

KAYSERİ

İller yazya menem yazjak diyen gereksiz pikir bilen yola çykyp

Kayseri Türkiyanin ortasynda yerleşya yarysy Ewropa yarysy Aziya giryamiş...Bu şaherde yaşayanlan hemmesi söwdagar we bay biryerde taze maşyn çykan bolsa derrew bardede sürüp başlayandyrlar...

Meşhur söz bar:Kayseride çaganyn kellesi sahelçe şygyrdayan bolsa söwdagar,işe yaramasa yada kelesanrak bolsa yokatry okuw jaylarynda okatyalar...
umuman bary söwdagar

Erkeklerin dilegi...:)

Elbetde kabir erkeklerin...degişmedirrrrr

elhamdürüsü bilen
gyzlar sürüsi bilen
irden biri bilen
agşam biri bilen
Aminnnnnnnnnnn

Allahym...

Ayalymy her hili erbetlikden gora hatda erbetlik mana gelsin ona gelmesin...
Men yadayyn ol yadamasyn...
Men işlayin ol işlemesin...
Men kesellayin ol kesellemesin...

Allahym....

Ol aldatmasyn men aldadayyn...
Men owadanja ayalym dul galmasyn men galayyn...

Amiiiiiiin

TO(A)SLAMALARYM-Volume 9

Kim hakda köp oylansa ynsan duşunda,
Ony görermiş in sonkuja düyşünde,
Denizi pikir eden suwy...
Güneşi pikir eden ataşy...

Kimi gördüm?Kimi pikir eden bolsam ŞONY!
Aydyp bilmedigi ''Seni Söyyan'' sözüni
Yüzüni gizledi,name üçindir gözüni???
Öyüni gördüm,kakasyny ejesini...

Ony sesinden tanadym,10 harply deminden,
Telefon edeninde,telefon nomerinden,
Eşiklerinden,köne suratlaryndan,
Adyny tutup gygyranymda,adymy tutuşundan...

Dogry durmuş hakykat,düyş bir yalan!!!

Erkek-Gyz..:)

E:Erkek
G:Gyz
...
...
...
E:Mana adynyzy aydaysanyz?
G:Name üçin?Sen adyn yokmy?

E:Siz bn oturyp birzatlar içsek bolarmy?
G:Aslynda göni içjek zadymyzyn pulyny alsam bolarmy?

E:Men 1 suratçy haçandan bari sizinki yaly yüz gözleyadim
G:Menem plastiçeski operasiya etyan,haçandan bari sizinki yaly yüz gözlayadim

E:Siz bn önem 1-2 gezek görüşipdik öytyan?
G:1 gezekdir,sebap 1 eden yalnyşymy 2.gezek gaytalaman

E:Sizin owadanlygynyzy diysene
G:Dogan wagtym sizin payynyzam alypdym,şondandyr

E:Bazar güni parka gezmage çyksak?

Günlik...:D

03.07.07
Ayalyn günligi:

Bu gün 3 yyl geçdi...Özümi toy gijesi geyen akja eşigimdaki yaly bagty şadyyan duyyan

Allajan ony şeyle bir söyyan...Akylly görmegey puly bar işi bar,abrayy bar,meni jandan söyya sadyk...

Syndicate content