el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmengyzy Doglan Günün Gutly Bolsun!!

Şu gezega yetişaydim öytyan:D

Türkmengyzy gutlayan,köp we bagtly yaşa..Mydama gülüp gez..

Yzynam alyp-çykarsynyzda:D

Unutmak

Salam agzalar!

Bir gyzy yada oglany diyeli,men oglan barada dalde gyz barada aytmakçy...

Birini,gyzy,nadip gysga wagtda unudyp bolarka?

Az wagtda unutmagyn yolu-yodasy yokmy?

Bilyanler tejribeliler gayrat!!!

Salam Haty

Salam agzalar..

Dunya kiçelya , daralya diyilsede inet telefon arkaly habarlaşylsada aşk-meşk söygi duygularyny yaşayanlar üçin Söygi hatyny yada Salam hatynyn ahmiyeti,yeri ayrydyr!

Bu blogdada her kim yazan yada gören , okan Slam hatlaryndan bölejik goyaysa diyyan belki gerek bolar:)

Türkiyanin Taze Prezidenti we Kayseri...

Salam agzalar

Bilyanler bardyr düyn Tr-de taze 11.prezident saylagy boldy.Taze prezidentem Kayserden,men okayan şaheri,mden çykdy.Hawa Buşluuuk!!!El geldi...:)

Kayseri barada ön yazypdym,yazmaga gerek yok..Yone azajyk maglumat:Abdullah Gül yagny taze prezident çagaka,dogan oglany bn limonat satmaga gidende utanjyndan 'SOWU LİMONAAAAT'
diyip gygyryp bilmanligi sebapli kakasy ony mundan adam bolmaz okuwa iberyar.Belki bilyansiniz Kayseride hemme kişi bay we tajir.Hemmesinin dükany bardyr...Önem yazdym

Düyş Sandygy-52/1

Düyş Sandygy 52/1

Düyşlerim bozulmasyn diyip sandykda yygnadym

Yşk ak kagyza yazylan yazgylarymyz yalydyr.Yürek joşgunymyza,wagtal wagtal sebapsiz ta içimizden gopan tupanlarymyzy garyp,namysymyz,ahli zatdan ey gören işimiz,kawagt syr,kawagt utanjymyz,bizi güldüren umydymyz
ahmiyetinde garanky dünyaden gizlap ak kagyzlaran dolduran yazgylarymyz...

www.bookcrossing.com

Salam agzalar!

Şu gün ir bn gazet okap otyrkam şu habara gabat geldim:Amerikaly injenerlerden biri kitap okamaklygy yaybanlaşdyrmak üçin 'bookcrossing' yoly bn dünyade 41 mün 697+1 kitaby gezdiryar.Okalan kitaba kitap barada maglumat yazyp halka açyk yerlere (park,duralga...) goyulan kitaplar Türkiyede 21 sanymyş...
Afrika, Yrak Owganystan yaly yurtlarada yayradyldy.

www.bookcrossing.com sepinden islan maglumata eye bolup bilersiniz...

Mena ilkinji kitaby bu gün goydum.Baş sahypasynada tmolympiad.org yazdym..:)

suratlar!!!

Salam agzalar...Duyn gije yanymda galyan dostum oyune gitdi,irden içim gysyp name etsemkam diyip elime kameramy alyp gezmage cykdym.
! yyl bari cekeyin diyip yoren 2 sany dilegci bardy,olary tapmadym,onsan name etjegimi bilman ozumi cekdim
:DD:D:D:D

inede suratlar...

Erkeklermi-Haywanlarmy???

Shu yerde esasanam gyz agzalarymyzdan sorasym gelya

Birnace yyl onurak ejem bn Aşgabada ejemin kursdaşynyn yanyna gidemizde,kursdaşynyn gonşusy bardy!!!

Şol dayza aydypdy,gynanyp
-Güjügümi yitirdim 2 gun bari yatyp bilemok,ay güjükdirda name diydim.Olam men güjügimi adamymdan hatda oglumdanam gowy goryan ,o men gyzym yaly diyipdi,we bu hadysany unudyp gidipdim..
Emma gel seret bu gunlerde kan goryan haywan soygusini hatda yakyn dostum aydypdy-Gyzlar haywanlary ERKEKLERDEN gowy goryaler...!

Bu indi dogry yaly,Dogrumy???

Seni Boguna Bölyan

nokat (.) sessizligindaki yalnyzlygyny, oturlar(,)bilen paylaşyan,yüzlenmelere(!) yüklenen tolgunmalaryny iki nokat üst-üste (:)birikdirip, soraglar(?) bilen dolan yüregini yayyn (()) içinde gujaklayan we ahli soygi sozlemleri manysynda taze öwrenilen harp mysaly,tasirli mylayym söz yaly dostluk bilen seni bogunlara bölyan

söy-gü-lim

(...)

Pil we Krokodil

Afrikanyn meşhur tokaylarynyn birinde yaşayan krokodil bilen pil biribirine aşyk bolupdyrlar.Oz aralarynda maslahatlaşyp durmuş gurmaga karar beripdirler.
Emma welin 2 tarapynam maşgalasy bu karara razy bolmandyrlar.
Owadan pilin dost yarlary,name işin bar başga pil yokmy beyle zat bolup bilmez.
Yaşyl suwlaryn yaşyl gozli krokodiline bolsa,kellan işleyami bu soyguden umydyny üz,özüne gel,görülip eşidilmedik waka...
Kabirleri başyny yaykap 'Kysmatda','Manlayda' diyipdirler.
2Aşyk bulara elbetde gulak asmandyrlar we toy edipdirler.

Syndicate content