el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ayalmy Oynaşmy???

1 doktor , 1 adwokat we 1 iş dolandyryjy öz aralarynda gürrün etyarler.Gürrün ayalyn bolsa gowumy yada oynaşyn?

İlki adwokat gürleyar:

-Mena oynaşyn bolsa gowy diyyan,kellan arassa bolar we üstünde hiçhili yük bolmaz.Hiç wagt ruhy taydan yadamayan we ahli işlerini özbaşdak edersin...

Son doktor söz alyar:

-Mena ayalyn bolmaly diyyan,yadan wagtyn dyzyna kellani
goyup dynç alarsyn,arkadagyn bolar,sertlenip stresden halas bolarsyn,seni elmydamada gollar durar we işlerini bu energiya yardamy bn yola goyarsyn...

Son iş dolandyryjy:

Surat-Hekaya

Durmuş guranlaryna 2 yyl bolupdy.Amanam Aynany , Aynada Amany çyn yürekden söyyardi.
Aman edebiyat aşygy,kabir saytlara yazgy iberyar,kabir jurnallara,gazetlere goşgudyr hekaya yazyardy,emma öwrülip okayanam yokdy…
Owadan fotosuratlar çekyardi,asyl işi şoldy,yöne edebiyata bolan söygüsi ony togtatyardy.Fotosurat çekmegi goybolsun edipdi…
Aynanyn onat,düşewüntli işi bardy,öyi Ayna dolandyryardy…
Ayna sabyrsyz ka halatlarda gaharlanyp goh tuzuryardy,Aman bolsa sabyrly , hoşamay we mylakatlydy.Geçirimlidi…

Rolls Royse-y park etmek...

Owadan geynüwli,owadan ayalyn biri,New-York-un in meşhur banklarynyn birine girer; 3 hepdeligine Ewropa iş syyahatyna gitjegini we 2000 dollar kredit almak isleyandigini aydar.

Bankyn işçisi;eger 200 dollar bersek goyum üçin name berjegini sorar.

Owadan ayal;Men 1 Rolls Royse-ym bar kreditimi beryançam maşynyma el goyup bilerisiniz diyer

Şeylelikde bankyn işgari maşyny bankyn hususy park yerine goyar.

2 hepde son ayal Ewropadan dolanyp geler we bankdan alan 200 dolaryny we üstünede 10 dollarlyk jerimesini ödar.Bankyn işgari bilesigelijilik bn:

Şekelat

ŞEKELAT

Aman bilen Ayna dostlarynyn toyunda tanyşdylar. Aman 30 yaşynda hususy firmalaryn birinde buro şefi bolup işleyar.Ayna bolsa 28 yaşynda mekdep mugallymy.

Bu yaşlarda adam “Terminator “yaly bolyar.Arnold Schwarzenegger’in oynan meşhur “Terminator” filminde, gelejekden gelen robot “Terminator” Sarah O'Conner-y yok etjek bolar. Terminator daş-töweregindaki adamlary yeke –yekeden “bu menin gözleyanimmi?” diyip tehniki beyni bilen barlap durar…

Psiholog Doglan Günün Gutly bolsun!!!

Bu günem agzamyz Psihologyn doglan güni, 24 yaşayar.
Doglan günün gutly-mutly bolsun:)

Kim kime name...?

Salam agzalar !

Orazalanyz kabul bolsun!

Bu blogy kim kime name diyesi/edesi gelya diyip açdym...

Men başlayan:)

Öyün aşagyndaky ORAL KAFE-de işleyanlerine müşderilerine haçanda duynki yaaly gije 2-de gygyryşyp sögüşen wagtlary üstlerine gaynag suw dökesim gelya...

Sizem pylçaberin yzynam yazjak ..:)

Oraza Wakalary...

Salam agzalar.Yene bir gezek Orazalarynyz kabul bolsun,Düşümli bolsun:)

Bizede çüfşap goyberin:)

Remezan ayy gelende her gün üytgeşik üytgeşik , yylgyrtyan ,yyrşartyan wakalar bolyar (TR-da şeyle)..

Elbetde olarda kabirleri bizinem başymyza gelya.

Bu blogy şolardan pulçaysak diyip açdym...

Türkmen prikollary

Salam agzalar!!

Esasanam Tm kanikula baranda gabat gelyandir!

Mysal men jigimden alaly...

Köplenç Yaaaartdymy diyen bolya...

..
Ejen öyi dal bari

mamanlara geldinmi?

yaly kan welin
sizem yazyberin:)

Owadanlyk

Salam agzalar!!

İne okuwlar başlady , okayas gezyas enteyas , çozyas , syn etyas , naharhana gityas ... Umuman bar wagtymyz uni-de geçyar. Sonky yylymyz bolanson şeyle zatlar göryan(s),gyzlar babatda.

!-2-3 yyl önki garaja, semizje , tokgaja , hokjgaja kursdaş tanyş gyzlarymyz sonky synypa gelenlerinde bary J.LO yada Angelina Jolie bolayypdyrlarlay.

Saçlaryny sara , açyk renklere boyadyp , step-e zada gidip
90-60-90 bolup daş bolup yalpyldap durlar . Tanar yaly dal :)

Gurluşyk.....

Salam agzalar , umuman şu blogy okayan bölümim hakda kabir maglumatlary bermek hakda açdym, , belki peydasy deger wagt boldugyça gepleşeli , praktikadan suratlarymy zady goyjak bolsa video-jyk goyjak...

Syndicate content