el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

a harpy

Yuregimin gapysy yapyk bilsemem,
Sana yazylyan,
A harpy her yerimde,
A harpyny menem bilyan..

A gyz sen kakan nireli
gozuni gashyny
owadanlygyny
kimden aldyn bileli

Ah sana name diymeli
Seni hart edip iymeli
Suratlandan yasan koynegimi
24 sagat geymeli

1 yyl on goren bolsam olerdim
6 aydan oldurmejek bolsan
Horladyp soldurmajak bolsan
5 ay son mana gelersin

Burj Al-Arab

Burj Al-Arab: Dünyanin yeke tak 7 yyldyzly oteli,1 dekabr 1999. yylda gurulup dynanda yaponlar bişyar:)

Arab Tower-miş manysy we google-da binalary dörüp otyrkam gabat geldi,elbetde bu barada bilyan kan bolmagy ahtişmal emma bu blokda Burj Al-Arabyn suratlaryny tapsam proyekt hasaplaryny işlerini goymakçy...

Mysal üçin:dine gezjek bolsan,derwezesinden geçjek bolsan 40 dollarmyş we öz jeti bar islendik yerden jan etayn , eger sen müşderisi bolsan...

Palmiye adasyny eşidensiniz ana şol adan kesek atym ilerisinde yerleşyar..

Bezenmek

Bu gün birnaçe tanyş gyzlarymyz TV çykdylar,menem say-sebap bn olan işleyan yerine bardym,gumgukluk ekeni "ogry bir öydaymesinler " diyip garamy saylajak bolyakam,pynkyryşyp başga otagdan gyzlar çykdylar "ey way name işleyan biza bezenyas diyip oglanlary kowduk" diyip başladyk gürrüne...

günün soragy!

Salamlar!
Düyn ekonomiya menzeş bir sapakda mugallym şeyle sorag sorady..
2 sorag sorady biri haysynyz injener bolmak isleyaniz,yagny okuwy dynyp kim injenerlige dowam etjek
2. we döwli soragam
eger 10 metr önünizde 1 owadan gyz bar bolsa we siz ol gyza tarap yörenizde her hereketiniz gyz bn sizin aranyzdaky yolun yarsyny geçyan bolsanyz
gyzy nadip öpersiniz?
mysal: ilkinji adimde gyz bn aranda 5 m galyar sonkuda 2,5 sonkuda galan yolun yarysy...

herkimin jogaby bardy menem jogabym bardy!

Yene bir Düyş...

Düyn gije yene bir düyş gördüm...
Düyşümde hiçkim yok,dine sen we men...

Biz bile,
Jay guryas,
Taze jay,
İkimizem şat,
Yylgyryas..

Senin elinde çekiç,menin elimde çekiç,
Jayyn sary tagtalaryny çüyleyas bileje...

Birden oyandym,garankylyk we otagym,
Pikirlendim,pikirlendim,yylgyrdym...

Yalnyş wagtda dogry düyş gördüm...
Seni söyyan,seni söyyan ezizim...

P.S:Beyle düyş zat gören daldirin,türkmengyzyyy dikje bolayma..kan goşgada menzemedi...

30 yaşly ayyalar!

Günlerde bir gün Pygamberimizin yanyna garry mama gelyar we:
-Ey Pygamber Alla menem jennetine goyarmy?
diyyar.
Pygamberimiz:
-Jennete dine yaşlar gityar
diyip jogap beryar.Garry mama aglap gynanyp çykyp gityar.Son Pygamberimiz mamany çagyrtyar we:
-Men aslynda degişipdim.Alla Tagalla Jennetine garrylary 33 yaşyna getirip , ondan kiçileri hem 33 yaşa getirip goyar.
diyar we garry mama muna diysen begenyar.
İndi esasy tema geçsek.Gyxlar ayallar 30 - 35 yaş arasy gaty owadan,özüne çekyan,mylayym...umuman hemme zat gül!..bolyamyka??

gezdim...

Geçen hepdan sony Yhlara jülgesi-Ürgüp_avanos diyilyan yerlere gezmage gitdik...yetişibildigimdenem surata düşirdim...

Yene yetişibildigimden suratlary goyjak boljak:)

EGERDE SİZ....

Salam oglan agzalar

Egerde siz gyz bolan bolsanyz ,birdennikkan diyeli,haysy yada nahili oglana durmuşa çykardynyz??

Salam gyz agzalar
Egerde siz oglan bolsadynyz,birdennikka,:) haysy/nahili gyzy alardynyz???

Hekaya-???

Garry adam kyn we agyr adimler bn mazarystana baryardy,arkasy gidem mahelle...Hemmeler gynançly,yüzleri aşak bakyardy.Garry adam bitap düşüpdi.Gözlerinden akan gözyaşlary yanaklaryny öllap yere gaçyardy we dodaklary gymyldayardy "Seni söyyan söygilim seni söyyan!"...

İki gapdalynda iki ogly,olaryn gollarynda yere yykylmajak bolup zorlanyardy.Taze gazylan gyrmyzy toprak mazar gazanlaryn yerine dillenyardi "Hemme kişi gidijidir!"

Çemçe

Düyn bir kursdaşymyn ogly boldy,naharhana yuwmaga gitdik...
Hyzmatçy gelip gidip dur,menin dykkatymy birzat çekdi;hyzmatçylaryn hmmesinin jübüsinde çemçe bar,yanyma eleninden soradym:
-Bagyşlan,name üçin barynyzyn jübüsinde çemçe bar
Hyzmatçy çalaja egilip:

Syndicate content