el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Nadip?

Saglyk amanlykmy?
epesli aradan son blok açmaly boldum
Belki habarynyz,pişaniz bardyr?
Nadip Türkmenistanyn rayaty bolup bolyar we nadip başga döwletin rayaty bolanyndan sonam TM-a rayatçylygyny dowam etdirip bolyar
KA???

Yada-

şeylerak diysek,men mysal üçin Müsürin rayatlygyny alsam TM men syrtyma deperma yada türkmen rayaty hökmünde dowamlylygym yörarmi?
+
başga döwletin grajdany nadi,p TM pasporty alyp biler KA???

kömelekleşiberibermeli:)

GELİN

Salam agzalar!!!
Türkmenler gelin alanda özümizçe üytgeşik kiçirajik,inçerajik kada-kanunlar bar mysal üçin:
-gelnin yanynda oglanyn kiçi jigisi oturmaly,gelni kiçi gelneje getirmeli,gelni öyden oglan girip almaly şul elden tutmalt....yaly birgiden kadalar bar...
ana şolary bilyanjanizi yazsanyz gerek boldy!!!

şagyzy-payhasly ayazbaba,ak atly şazada we başgalar

Gadym gadym eyyamda,
Uzak uzak diyarda,
Sinekler garakçy,
Çybynlar orakçy,
Sygyrlar gezyaka,
Öküzler guzlayaka,

Yaşanmyş,yedi depan arkasynda,
Şaglap akyan bir deryanyn boyunda,
Şadyyan,mylayym,mahriban,enayy,
Ekabyr,düşbüje,arzuwçyl bir şagyzy,
Oyanarmyş günün ilkinji söhlesinde,
Salam berermiş jandarlan ahlisine.

Salam gün-salam gözel gyz,
Salam guşlar-salam pakize,
Salam güller-salam şadyyan,
Salam asman-salam mahriban,
Salam derya-salam gelmişek,
Salam eşek-salam köşek..

Aydym aydarmyş şagyzy,
İrdenden agşama çenli,

Bile goşgy yazalyn!!!

beyle blogy epesli wagt açamzogam
tazeden açyp bile goşgy yazalyn 86 telpegin hemmesinem berjek boljak in bolmanda çala derlane...

goşgyjagaş...

Adyny zadyny heniz goyamok yöne poema yaly ullakan birzat yazmakçy
barde köp adamyn pinide dal welin goyyan yzynam son!!!

Bir wagtlar batyr bir yigit bardy,

Gije gezer gündiz uka batardy,

Suwun sesini asuda asmany halayan,

'Edermen,mertdir 'diyerdi ony tanayan.

Günlerden bir gün,yeke özi,

Köl başynda bir çadyra düşdi gözi,

Eglip,assa yörap,pes nepeslap,

Çatma bardy ,el uzatdy demin dürsap.

İlki yşyk son oglan çatma girdi,

Bili gylyçly iki yigit gördi,

İkisi gyrada yatyr ortada bir peri,

Egerde;

ol yadyna dushende,gurbaga dey ciship demikyan bolsa yureginiz,
birdenka shatlanyp,birdenka tukat garasanyz boshluga sebapsiz,

gamly shadyyan wagtynyz,daryksanyzam bile bolmak isleseniz,
garankyny yaryp gecse,chasly ''ah yanymda bolsady'' sesiniz,

onun ady gecen her gepde yuzuniz sizden habarsyz yylgyrsa,
onun yanynda diliniz tutulup,caga dey egniniz yygyrsa,

her duran yerinde olam dursa,sereden yerinizden sizi gorse,
begenen wagtynyzda ile gulup,gynanan mahalynyz aglasa,

dunyanin in owadan yeri onun yashayan yeri,
in owushgunli zer,manlayyndaky ownujak deri,

Palwan Halmyradow Öldümi

salam agzalar
doly maglumat dal emma eshidishime ora...tm-daki dostlarymdan erbet habar aldym
Palwan Halmyradow ilki maşynda çaknyşypdyr diyip eşitdim...sonam ölüpdir diyip...
eger myşmyşam bolsa bilyan bar bolsa habar etsin!!!!

ölenem bolsa Allah Rahmet eylesin...başdan...

iş degişmeleri

Salam agzalar!
içinizde işlejek işleyan bardyr yada işlap gören bardyr...
bu blokdada şol iş yerlerindaki agyr atmosferany yumuşatyan gepleşikler barada - degişmeler...barada yazyşaly...
mysal..
edil hazir tr-de şeylesi moda boldy öytyan
türkçedir1
- Sakızın varmı?
- Sakızım yok ama,sa-erkegim var
...yaly...
gyzykly gepleşikleri pylçaberin
.............................................
Bu gün 1 naçe gyz bn şef gepleşip durdy,iş meselesi,gyzlaram owadan , şefem olara degya
-Myrat aga şuna seretsene,
diydi biri,olam:

Bu Gün Bitaraplyk Bayramy

Salam agalar!
bu gün 12 dekabr we Türkmenistanyn Bitaraplygyny alan güni..Hemmanizi we bütin türkmen halkyny gutlayaryn , gutlamak bn size ...

toydan ön-son

Toydan ön (Yokardan aşak okan!)

Erkek:Elbetde men indi durubam bilemok,
Gyz: Gideyinmi?
Erkek:Yok aklyn ujundanam geçmesin.
Gyz:Meni söyyanmi?
Erkek:Elbetde.
Gyz:Meni aldatdynmy?
Erkek:Yok,beyle zat nadip aklyna gelyar!
Gyz:Meni öpermin?
Erkek:Hawa.
Gyz:Meni urarmyn?
Erkek:Hiçwagt!
Gyz:Sana ynanyp bilermikam?

Toydan son (Tersine okan!)

Syndicate content