medman'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

eşidenje tazeliklerimi paylaşayin diydim-de yazdym...

1-2 günlikde tm-dan bir ynamdar(!) tanyş geldi. şon bilen bir salym dertleşdik weli bir-iki gulaga yakymly habar aytdy. şolary size yetireyin diydim.( yalnyşym bolsa düzedin, name-de bolsa resmi habar dal:)
1. tm-da dollar düşipdir, 14000 manat bolupdyr (ozal 14250 manatdy) ( taz pul bn nace bolya bilemok)

medisina fakultedi okamak isleyanlere

kompyuterin nashyna otyrmazdan sahelce wagt on bir tanysh bn telefonda gurlesdim.tm medinstuda girjek bolup synanshyardy. hemme zat bar bilim beylekiler..., yone yikilypdyr ekzamenden.

yas alymlar name boldy

13-15 iyunda houstonda yas alymlaryn 2. sympoziumy bolmalydy name boldy, boldymy shol.menem gatnashjakdym weli gaty uzak.sonam samalyoda berere pulum yok, ucmaga ganatym yok. greyhound bilen gitsem 2 gun gerek:) hemem ol howply. seredyan weli hic hili yazgy zat yok bu yil. ya men gormedimmikam?habary bolan bar bolsa gayrat edip maglumat bersin. haysy makalalar,presentationlar boldy? ya-da mumkin bolsa web sahypa goysunlar?

operasialar barada

Geçen bloglaryn birinde operasialar barada gyzykly gürrün gitdi. şonda agzalaryn biri bu barada blog aşsan has gowy bolar diyipdi. menem bu gün keypim gowy bolanson birzatlar çyrşaşdyrayin diydim...birinjiden men wraç-zat dal. intern student (şu gün 5-nji kursy gutaryp mes bolup otyryşym :)

başgaça

bilmedim, belki goldarsynyz belki garşy bolarsynyz.name-de bolsa pikirimi yazayin diydim. bu sahypa gowy, köp gowy zatlar bar.

olara düşünmeli...

''Biz ylmy dünya üçin isledik, yöne ol bizi ahyryete alyp gitdi'' diyyar Bektaşy(ya beyazid-i Bistamymy?)

Waksinatsiya bizde gowy...

Bizde waksinatsiya erbet diyen yaly gep-gürrünler bar. yok, asyl bu beyle dal. bizde dünyanin köp yurtlaryna serdende has gowy. sebabi biz sossializmden yany çykdyk. entagem onun tasirleri bar. sebabi sossializmde saglyk döwlet tarapyndan doly üpjün edilmeli.

Name etmeli...

Hemmamiz yaş bir döwletin rayatlary.Köpümiz daşary yurtda okayar(tapawudy yok). Döwlete öz professiansynda kamilleşen kadrlar gerek.Her temada...Yuridika,medisina,tehnologiya...indi daşary yurtlar bn aragatnaşyk yygylanyar.Söwda-satuwy ösdürmeli,beyleki döwletler bn syyasy-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaly,halkara sport-medeni carelere gatnasyp watanymyzy tanatmaly we ş.m. Şu nukday nazardan bize ylym-an taydan ösen adamlar gerek.Şeyle adamlar yurdumyzda yeterlik derejede barmy sizin pikrinizce?yöne hökman bolaymaly.diyjek bolyanym:biz bu ugurda göreşmeli.hemmamizin şu pursata muna köööp mumkinciligimiz bar.men göryan, köp oglanlar ya okuwlaryny taşlap başga pişeler bn meşgullanyp yörendir, ya köp sapaklaryny geçip bilman gynanyp yörendir, ya-da işleyandir.

Syndicate content