Farabi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hoş galyň

Men bu saýta ýazgy ýazmagymy bes etmek barada karara geldim. Hatda birnäçe günden bäri ýazamok hem.

Meniň many taýdan esaslary bolan şu düşünjelerimiň hiç haçan üýtgemejegini soňky gezek gaýtalaýaryn.

1) Nyýazow Garaşsyz Türkmenistanyň, beteri çykýança, gören iň biderek döwlet ýolbaşçysy.
2) Nyýazowyň döreden şahsyýet kulty Türkmenistan döwlediniň saglygy üçin parazit hökmündedir.
3) Özümi hem bir Türkmen hökmünde gynandyrýan Türkmenleriň aglabasynyň;
      A) Gözýetiminiň dar,

Aşgabatda internet ulanýan köpelýär öýdýärin.

Geçen ýyl Google Trensde "Turkmenistan" diýip gözledenimde Aşgabadyň ady hem çykanokdy ýalňyşmaýan bolsam. Ýaňy ýene "Turkmenistan" diýip gözletdim, Aşgabat birinji orunda çykdy. Geçen ýyl "Turkmenistan" diýip gözledenimde Söwüt Arabystan zat çykypdy, näme baglanşygy bar diýip düşünip bilmäni goýupdym.

http://www.google.com/trends?q=Turkmenistan&ctab=0&geo=all&date=all

Gowy habarlar

Bu gün şu habarlary okap begendim.

1) Hytaý haýdaýar.
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-05/16/content_873891.htm

2) Türkmenistan kosmos bilen hem gyzykalanjaga meňzeýär. Telekommunikassiýa üçin möhüm we umytlandyryjy ýagdaý
http://www.inform.kz/showarticle.php?lang=eng&id=151526

3) Türkmenistanda "inteligensiýanyň" ýamanlyga däl-de akla hyzmat etjeginiň umydyny döreden habar.
http://enews.ferghana.ru/article.php?id=1973

Prezident Berdimuhammede üstünlikler.

Adamlar syýasy zatlar bilen ýaman gyzyklanýar!

Muňa subutnama hökmünde alexanyň görkezijilerine serediň.
http://www.alexa.com/data/details/traffic_details?url=tmolympiad.org

3 aýlyk göterimi (3. mos change) : 200%

TÜRKMEN DILI

Bilşiňiz ýaly beýleki temada meniň entek bolmadyk oglum, Armanym öz ady bilen uly ses getirdi :)

aA Arman sözüniň ahmyr şeklinde ulanylýandygyny aşakdaky mysallar bilen görkezjek boldy. Men bolsa munuň beýle däldigini Armanyň (eger Arman Türki dillerdäki Arman bolsa) "küýslelip ýetilip bilinmeýän ýa-da bilinmedik islegdigi" aýtym.

aAnyň beren mysallary hem munuň şeýledigini görkezýär.

«Gyza garaşdym welin ARMAN oglum bolaýdy».
"Gyza garaşdym" isleg, "welin ARMAN" bu islege ýetilip bilinmändigigini, "oglum bolaýdy" diýip görkezýär.

Mergeniň diktaturasy

Bärde her hili syýasy zat gürleşilýärkä meniň ýazanlarymyň aýrylmagy we Mergeniň diktaturasy, aşakdaky görkezijileriň dogrulygynyň subutnamasy hökmündedir.

Third World Countries in Terms of Press Freedom
http://www.nationsonline.org/oneworld/third_world.htm#Press-Freedom

Bir analiz.

Geçenlerde ata Zamandan Kerim Balcynyň bir makalasyny goýupdy. Men bäri KASID atly TUSKON (http://www.tuskon.org) bilen dogan-garyndaş bir guramanyň žurnalyndan bir analiz goýmakçy.

Görnüş

Şul foto hakynda pikirleriňiz nähili?
Şul foto bizi "3-nji dünýä ýurdy" ýaly görkezýärmi?

"Dialectic" ýa-da makul görüşiň sintezlenmegi.

"Dialectic"; umuman aýtmaly bolsa dialog arkaly alynyp barylýan bir pikiriň (tez) garşysynda başga pikirleriň (anti-tez) goýulmagy bilen orta sintez çykarmaga diýilýär. Bu bolsa mesele üstünde makul (ideal) görüşleriň emele gelmegine sebäp bolýar.

Siziň şundan habaryňyz barmy?

Bugün Dünýä Metbugat Azatlygy Güni

Bir gün, bu güni Türkmen jurnalistlere, Türkmenistanda gutlamak hem nesip etsin. Häzirkileriň habary hem ýok ýaly...

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Press_Freedom_Day

Syndicate content