toty'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hanym Y

Salam agzalar!
Meng türkmen dilining ulanylyşy barada kemçiliklerim bar. Meselem İnteligentlije birine 'Hanym, Jenap' diyyan welin birhii bolyan. Dinge 'Ey, -ow' bilyan. Başga dillerdaki yaly 'Guy, paren, brat, kardeş, canım... we şm' ulanyp bilemmok. Ulansamam birhil!!!!
Love, seviyom, lyublu diyip bolyan yerde söyyan diyseng yaman birhili!!!
Ya-da manga göra şeyle :&
Gelin gowja söz tapalyngla ?! Meselem; Türkmenlere 'Obadaş', 'Agam' diyen yalylary ulanyşa goyaly ??
Siz name diyyaniz?

Sekiz burçlyk

Salam agzalar!
Sekiz burçlyk.
Men gezen, gören yerlerimde, esasanam bir döwleting ya-da bir guramang ahmiyetli yerlerinde sekiz buçlyga kan gabat geldim. Türkmenistanda köp.
O barada tm'de yewreylengki 6, bizing 8, şeyle-beyle diyenler bar. Anyk bir zat bilip bilmedim.
Meselem Metjid-i Nebewi (Medinedaki Pygamberimizing metjidi), Türkmenistanyng gaty köp yerinde, Türkiyede metjidlerde, Çırağın Köşgünde we ş.m.
Bu barada az kan pikiri bolan bar my?
Haysy akymlaryn şuna menzeş bellikleri bar?

Salam agzalar!!

Salam agzalar. Men Türkiyede okayan. Dijek bolyan zadym Öng meselem Seljukly-Atalarymyz döwründe, bir adamyn güna işlemesi üçin ullakan kynçylyklar aşmaly. Emma barde bolsa, arassa boljak bolsan görgi.
Türkmenistan namede bolsa daşary yurt bilen arasy üznerak, yagny öz dap dessurlaryna bagly bolansan name de bolsa gowy. Emma ylymda bolsa pesirak. Name etmelay?
Men şeyle eşitdim. Kim namysyna eye çyksa, alan gyzy yada gyzlar üçin baran oglany hem şeyle bolyar. Men aljak gyzymyn ellenilmedik bolmasyny isleyan. Çagaryn ejesinin arassa. Men name etmeli?

Adam Haklary in TM

Men olaryn dine birine deginjek. Daşary yurda çykjak bolsan kawagt problema çykyar. Meselem 1-2 yyl okap tm gelyan, pasportyna 5 yyl çykmak gadagan diyip peçat urrayyarlar. Yewropa adam hukuklary suduna bersenem bolyar öytyan.
???????????

Türkmen aydymçylary,,,,

Salam. Men aytyan şu türkmen aydymçylary haçan öser? öz atlaryna aydym düzerler? Baram welin az da. Düzsenem peyda kan bir yok. Meselem Annuş, Kerim yaly bayyraklaram bar yöne Mahri o diyen bay dal. bar gaznany eşik almaga gityar öytyar.
İn bolmanda tele jan sesi üçin gowja aydym goyjak bolyan welin ogurlanan aydym. Çalaja kemsinmanem durammok !!!!

Munça gürründen son,,

Ogaln gyzlar, munça söygi gürrüninden son şu saytdan birini yarymyny öylendirelinle?* Ya-da baram my?

Mary welayatynyn haly...

Salam oglan gyzlar. Men Maryny aylananymda, Marynyn bir hili ösüşü durupdyr. Önema ösüp baryan zady yok. Daşary yurda gaty kan gaz, nebit, tok, çig mal... satylya da name üçin Maryda taze iş yeri, we şm zatlar açylanok. Açylsa da 1-2 dine şaherde. B-aly, Garagum, Gres, Guşgy, Tagtabazar, T-gala... daky adamlar name adam dal mi? Mena narazy? Ya da adamlar
şona mynasyp dal mi????

Başga dilde geplemek..!!!

Salam. Hazir tüweleme türkmenler daşary yurtlar bilen aragatnaşygy bar. Bizin döwletimizde daşary yurtlylar bolşy yaly, bizdenem daşary yurtlarda okayan, yaşayan bar.
Gepin tümmek yeri Şol daşary yurtlylar türkmençe geplanok da, bizinkiler daşary yurtlan dilinde gepleyar. Gümana köp dil bilyar. Bilyan bolubam biler, Yöne men şeyle zat eşitdim, ösmedik döwletlerde başga dilde geplemek MODA!
Bulam meni gynandyryar....

Salam, Hoş geldim!

Salam gyz-oglanlar! Taze agza boldym. Men önem bu yere girip-çykyadym. Yöne pikirini yazmak üçin agza bolmaly eken.

Kawagt şeyle sorag sorasy delyar?! Türkmenistan haysy döwlet bilen aragatnaşyk etse, tm medyasy öwyar. Tm haysy döwletler bilen aragatnaşygyny gowlandyrmaly? Haysy döwlet bizin üçin gowy, haysysy erbet? ABŞ, Rusya, Türkiye, Hytay, YB (EU, AB)..?

Syndicate content