agajanh'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Menem gidäýsemmikänäýt...

Tüweleme gitmek moda bolupdyra.
Ýene 1-2 sany agza gitse menem durjak däl şu ýerde

Doglan günüň bilen Windows XP


2001-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynyň 26-syna Microsoft kompaniýasy Windows XP-ny çykardy.
Windows XP-i köp funksiýaly, ykjam OS bolupdyr we häzirem ol OS-laryň arasynda öňdäkileriň hatarynda barýar. Mundan beýläkde uzak ýaşamagyny, säwliksiz işlemegini arzuw edýäris! ;)
GYBAT

Surat reňkleme ýaryşy - I Tapgyr

Salam tmolympiad!

Turkmenistan.gov.tm - özgerşikler

turkmenistan.gov.tm sahypasy öz dizaýny we käbir zatlarynda üýtgeşmeler geçdi. Ýöne habar sahypasyna kän meňzemändir :(

Pidalarymyzyň yzasy

1948-nji ýylyň Garassyzlyk aýynyň 5-den 6-syna geçilýän gije 1 sagat 12 minut 5 sekuntda Aşgabatda hem-de onuň golaýyndaky etraplarda ägirt güýçli ýer titredi. Bary-ýogy 10 sekunt dowam eden, ýöne güýji 10 baldan hem geçen elhenç sarsgyn göz açyp-ýumasy salymda ýaňy uka giden şäheri ýer bilen ýegsan etdi.

Daşary ýurt habarlary şu ýere ýazalyň!

Salam tmolympiad. Daşary ýurtda bolýan täzelikleri, habarlary şu ýere ýazalyň. Birinjilik bilen özüm ýazýan!

494 karatlyk almaz tapyldy

Günorta Afrikadaky Lesotho döwletiniň bir magdanyndan 494 karatlyk dünýäniň 18-nji iň uly almazy tapyldy. Milli baýlyklar ministri Monýane Moleleki beren beýanatynda ýurduň daglyk sebitindäki Letseng almaz käninde ýüze çykarylan seýrek duş gelýän ýokary hildäki ak almaz daşynyň, auksionda satmak üçin Belgiýanyň Anwers şäherine ugradylandygyny mälim etdi.

Garakçylyga garşy göreş

Kiloňy nädip hasaplamaly ?

Ine telewizordan şuny bildim. Köpüňiz bilýän bolmagyňyz hem mümkin ýöne onda-da aýdyp galmakçy menä :)

Boýuňyz(SM) - 100 = Siziň agramyňyz (kg)

Egerde köp ýa-da az bolsa onda siz normal däl.
Meňki
154sm-100=54kg
Men bolsa 40kg.

Aý men bir hor haýranda :)

Dubudubudy dabidi daaam

Hany şul aýdymyň başyny diňläň.
Dubudududubdsudbsudu :)


Şu meseläni çözene 3 telpek

Salam halaýyk!
Aşaky meseläni çözene 3 telpek berjek. Kim birinji çözse ýöne.
Onda mesele:

Iki sany çopan bar ekeni. Biri beýlekisine
- Sen dost, maňa 1 goýunyňy ber. Şondan soň meniň malym seň malyňdan 2 esse köp bolýar - diýipdir.
Ýöne beýleki çopan razylaşman:
- Ýok gaýtam sen maňa 1 malyňy ber. Şondan soň ikimiziň malymyz hem deň bolar - diýipdir.

Indi her çopanda näçe sany mal bolupdyr? Şony çözene
3 telpek bermekçi ;)

saglygyňyz

Läleler

Läleler gelin-gyzlaryň aýratyn heň bilen aýdylýan goşgulardyr. Olar köplenç ýedi bogunly, dört setirli bolýarlar. Läleler aýdylanda her bentden soň "haý, lä-le, haä, lä-le" diýen bogunlary gaýtalanýar.
Läleler özära - damak läle, eňek läle, dodak lälesi ýaly bölümlere bölünýärler.
Läleler döreýişleri taýdan birnäçe topara bölünýärler.
öňki lälelerde gelin-gyzlaryň gözgyny, agyr durmuşlary, isleg-arzuwlary beýan edilipdir.

Gara maňlaýdyr başym
On üç, on dörtdür ýaşym
Altmyş ýaşla çatdylar
Kakladylar bu laşim

Syndicate content