maxatt'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

habardar.com - sosiyal habar sayty

Ilkinjilerden digg.com çykypdy son yzyndan internetde muna menzeş 100lerçe saytlar çykyp başlady reddit, javakicks, dotnetkicks yaly. Bu saytlarda esasy pikir herkim internetde okan, gabat gelen habarlarydyr makalalaryny bir yerde paylaşylmagy, gysgaça öz pikirlerini we habaryn linkini yazyp sahypada goyyalar, doly habar goyulanok, gyzyklananlar doly habary asyl çeşmeden berilen link arkaly okap bilyaler, we sahypada berilen habar barada synlaryny/teswirlerini yazyp bilyaler.

internetde halamayan zatlarynyz..

Yadyma düşyanlerden,
- messengerde zatda uly harp bilen yazsalar bolamok
- türkmen bolup türkmençe yazanlarynda "y" harpynyn yerine "ı" harp yazsalar halamok

Atamyrat Doglan Günin Bilen..

Atamyrat seni tegelek 20 yaşyn bn gutlayan, uzak,saglykly,hayyrly ömür arzuw etyan, yene-de tegelek 100 yaşa-Göroglyn yaşyny yaşa

ps: Ata aga-da sana telefondan jan edipdir, aldyryp bilmandir, olam seni doglan günin bn tüys yürekden gutlaya, mana yatladanam şoldy aslynda

Kim çepbekey?

Türkmenlerde çaga çepbekey bolsa derrew sag elini ulanmagy öwredilya, nahar iyende, hat yazanda sag elini ulandyrylya, menem kiçikam çepbekeydim öydakiler öwredipdirler, naharam sagda iyyan, hatam sagda yazyan, çepde indi başaramok yöne meselem daş zat zynamda çep elimde zynyp bilyan, yany Sahydursyn Garajayewan klibini görüp otyrkam ünsimi çekdi, ona ene-atasy sagda yazmagy öwretmandirler)), aranyzda çepbekeyiniz barmy?

Görogly dessanynyn gelip çykyşy

Görogly bilmeyanimiza az-azdyr, köpimiz Görogly eposyny okandyrys, epos birnaçe şahadan ybarat, belki her şahasynda ya-da kabir bölümlerinde yerler üytgeyandir welin yöne wakalaryn bolup geçen yerlerinin köpüsi Türkiyanin territoriyasy bilen baglanyşya, türklerde Köroğlu diyip bilinya we Köroğlu dessanam bar, Göroglyn asyl ady türklerde Rüşen Ali(bizdakide çagalyk ady Röwşen), Baly beg=Bolu beg, çardagly çandibilem bolu dagldary bolup biler, yöne Görogly dessanynyn werisyalary kan bolan öytyan(kawkaz, öz

Aşgabatda geçirilen III Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi

Geçen noyabr ayynda(11-17 günleri arasy), Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi bolupdy, netijeler internetde gözledemde tapyba bilmedim yöne eşdişime göra şu saytyn we gonşy saytyn agzalaryndan biri bolan
Agajan jigimiz Altyn medal alypdyr, tüweleme yenişlerinin dowamy gelsin, netijeleri bilyan bar bolsa ginişleyin maglumat bererler-da.

wideo

Olimpiyadan resmi web sahypasy
3rd International Computer Project Olympiad!

Kimiň goluny haladyňyz???

Şu yerdelay herkim bir topar gol ulanya, meselem siz kimin goluny haladynyz, telpek berilşik arkaly gowy göryan golumyzy saylalyn, erbet pikirem dal-a)), umuman herkim ulanyan ya-da ulanjak bolup alan gollaryndan saylama 3süni yazsyn we beylekilerem telpek bersin halanyna, kimin telpegi kan bolar görelin

gozyetim.com - gazetler we jurnallar bilen işleşmek

gozyetim.com diyip yakynda taze sayt açypdyk belki köpünizin habary bardyr,

Quote:

gözýetim.com-da öz makalalaryňyzy, goşgydyr, hekayalaryňyzy, ylmy işleriňizi, kariňiz ya-da ugryňyz hakynda peýdaly maglumatlary we mundan başgada daşary-ýurt dillerindäki halan eserleriňizi türkmen dilimize terjime etmek şerti bilen okaýyjylamyz bilen paýlaşyp bilersiňiz.

baş maksadymyz, internet ýaly bilim ummanynda türkmen dilindäki maglumatlara azajygam bolsa goşant goşmak.

Syndicate content