Hatyja'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Goşgylary söýýänleriñ burçy 6

Şu sahypada köp agzalýan temalarymyzdan biri söygi, mynasyp ýar, maşgala hakynda Magtymguly akyldarymyzyñ hem birnäçe setirleri...

Şahyr söýup-söyulmegi, birek biregi tanap maşgala gurmagy undeýär.

”Magtymguly, nesihatym bolmasa,
Sana geçmen hiç kim gulak salmasa,
Ýigit göwun söýenini almasa,
Dynç alyp parahat ýatyp bolmaýar.. ”

Maşgalada ýagşy zenanyñ ornuny kesgitläp, akyldar şahyr şeýle diýýär:

”Ýigidiñ abraýy ýagşy zagyfdyr,
Ýagşy zagyf näkes äre haýypdyr..”

Doglan günüñ bilen, Anna (el_mariachi) !

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Ine ertir saýmyzyñ iñ hormatlanýan agzalarynyñ biri bolan el-mariachi Annanyñ Doglan Güni.
Menem näme öz gezegimde ony gutlamak üçin şu wagt irem bolsa ýazayyn diýdim.

gyzyklyja arifmetika

Kim näçe çalt we dogry çözýär? Bilenler jogabyny nirä ýazsa bolarka, entek çözüp görmedikler dogry jogap çykarynça?? Bolmasa ýazyberiñ soñundan hem köp jogaplañ içinden kimiñki dogry bolsa göreris.

Bir awtobus bar, içinde 7 gyz otyr

Her gyzyñ ýanynda 7 torba bar

Her torbada 7 uly pişik bar

Her uly pişigiñ göwresinde 7 pişigi bar

(hemme pişikleriñ 4 aýagy bar)

Sorag: awtobusda jemi näçe aýak bar?

Çopan we onuñ agajy barada hekaýa

Men okap haladym, belki siziñem göwnüñizden turar. :)

Ýaşuly çopan sürüsini otly meýdana çykaryp, özi şol ýerde bir alma agajynyñ aşagynda dem dynjyny alar eken. eger miweleriñ bişen möwsümi bolsa, agajyna ýuzlenip şeyle diyer eken: “hany goreli balam, bu gojaña bir alma ber indi”.
Şol bada onuñ öñüne bir alma gaçan. Özem iñ owadany, in süýji bişeni. Ýaşuly çopan ýanyndaky çakgysyny çykaryp, almany böleklere bölüp gatyk we çöregi bilen iýenden soñ, kakasyndan galan Gurhanyny okamaga başlar eken.

Syndicate content