azik'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Stambulda Magtymguly Pyraga Bagyşlanyp Konferensiya Geçiriljek.

Salam hormatly agzalar. Bu ayyn 24ne sagat 11:00 da İstanbul Ünversitesinin Edebyat fak.salonunda beyik şahyrymyz Magtymguly Pyraga bagyşlanyp konferensiya geçirilyar. Stambulda bolanlaryn (yada gelip biljeklerin) hemmesinin bu konferensiya gelmelerini hayyş edyaris.
Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul( Tramvay laleli duragynyn yany...)

Quote:

Salam oglanlar we gyzlar!

Hatyra Güni

Garaşsyzlygynyň 18 ýyllygy gutly bolsun.

Eziz ilim ertir ýagny 27. Oktýabr Türkmenistan döwletimiziň düýbüniň tutulmagyna 85ýyl, garaşsyzlygyny almasyna bolsa 18 ýyl dolýar. Bu şanly sene mynasibetli siziň hemmäňizi tüýs ýürekden gutlaýaryn. Baýramlaryňyz gutly bolsun.Goý ýaşyl baýdagymyz elmydama al asmanda pasyrdasyn. Ýeneki ýyllara ýurt parahatçylygynda Garaşsyzlygymyzy gutlamak hemmämize nesip etsin.
Ýaşasyn Garaşsyz we Bitarap Türkmenistan

Hytaý Halk Respublikasynda geçiriljek XXIX tomusky Olimpiýa oýunlary.

Salam hormatly agzalar we myhmanlar. Bilişimiz yaly yakyn günlerde Hytayda XXIX tomusky Olimpiýa oýunlary başlayar.Olimpiya oyunlaryna Ata Watanymyzdan hem on sany türgenimiz gatnaşjak.Açylyş dabarasyna bolsa perzidentimiz hem gatmaşjakmyş.Türkmmenistanly türgenlerimiz:
1.Guwanç Nurmuhammedow.Judoçy.66 kilogram agramda çykyş etjek.1976-njy yylda dogulan. Türkmenistanyn birnaçe gezek çempiyony. 2002. yylda azya oyunlarynda kümüş medala mynasyp bolupdy.Guwanç olimpiytda baydagymyzy göterjek.

Gutly Bolsun.

Salam hormatly agzalarymyz we myhmanlarymyz.Men bu blokda Türkmenistan Döwletimizde bolup geçen taryhy wakany yazayn diydim. Buşluk!!! Ata Watanymyz Türkmenistanda taze bir etrap döredildi.Mary welayatynyn Oguzhan etrabynyn yanyndaky Jojukly düzünde taze Altyn Asyr etraby açyldy.Gutly bolsun.Watan üçin peydaly etraplaryn biri bolsun.

www_turkmenistan_gov_tm wrote:

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň KARARY

Mary welaýatynda Altyn sähra etrabyny, şeýle hem bu etrapda obalary, geňeşlikleri we daýhan birleşiklerini döretmek hakynda

Arzyly Myhman

Arzyly Myhman

Bir aýal öýünden çykanda onuň öňün­­den üç sany ak sakgally ýaşuly adam çykypdyr. Bu zenan olary görüp:

- Men sizi tanaýaryn, siz ajygan bolsaňyz ge­rek. Haýyş edýän, öýe giriň, bir zatlar gar­banyň - diýipdir.

Ýaşulular ondan:

- Adamyň öýdemi? - diýip sorapdyr.

Aýal bolsa:

- Ýok - diýip jogap beripdir.

- Onda biz ol gelýänçä garaşaly.

Agşam adamsy öýe gelende, zenan oňa bu wakany bolşy ýaly gürrüň beripdir. Adam­sy:
- Olary öýe gelenimi aýt-da bärik çagyr. - diýipdir.

Türkmenistany mahabatlandyran awtomobiller Monte-Karlo rallisiniň ýeňijisi

Türkmenistany mahabatlandyran awtomobiller Monte-Karlo rallisiniň ýeňijisi ,

Ýewropanyň meşhur awtomobil ýaryşlarynyň birine—Monte-Karlo rallisinde fransuz ekipažynyň Türkmenistanyň milli simwolikasy bilen bezelen, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň şekili bilen mahabatlandyrylan awtomobili ýewropalylarda uly gyzyklanma döretdi. Loran Kar¬bo¬naronyň ekipažy Fransiýanyň çempionatynyň çäklerin¬de geçirilýän ilkinji fransuz milli rallisinde ýeňiş gazandy.

Kömek gerek...

Salawmalikim agzalar we myhmanlar. Nahili yagdaylarynyz. Menin bir hayyşym barlay. Şu ayyn ayaklaryna unwersitetde Türkmeistany tanatmaly welin şonun üçin Türkmenistan hakynda düşürilen telefilm (belgesel) bilyan yeriniz barmay? Dili türkce ya-da inlisçe bolsa gowy boljak. Halys bolmasa türkmençe bolsada bolar. (Youtubeden ya-da şuna menzeş yerlerden...)
Tanyryalkasyn...

Gynançly Habar...

Salam hormatly agzalar we myhmanlar.Bize Türkmenistandan
gynanyçly habar gelip gowuşdy.Balkanabat Türkmen Türk Mekdebinin 2007-nji yyl uçurumy, Türkiyanin Stambul şaherinin Yyldyz Teknik Unwerstitedinin Mehanika İnjineri bölüninin 1-nji yyllyk talyby Batyr Arazow dün aradan çykdy. Yatan yeri yagty bolsun,jayy jennetden bolsun.Gowy oglandy.

Aspirantura we doktoranturanyň kwotalary we şertleri belli boldy.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynda ylmy işgärleri taýýarlamak baradaky düzgünnamany tassyklaýan karara gol çekipdi.

Syndicate content