Devranus'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Boyum gysgamy ya-da beylekiler has uzyn

Ay beydip orta atar yaly temada dalwelin yenede sorayyn diydim. 2 yyl bari kellamden çykanok şu boyumy uzaltmak meselesi. Entek 17 yaşymda yöne eyyam wagt geçip baryar birt çaresi yokmy şu uzyn bolmagyn? US dakiler şu hakynda maglumat bar bolanlar bir gayrat edip kömek edayseniz.

Tv kartyndan internet!

Sizi biljek dal welin men şu mowzuk hakynda biraz araştırdım. Yagny tv kartyndan internete baglanyp bolyar. Sifrowoy (digital) tv kartyny almaly we bir iki sany programma yüklemeli bar bolany şol. Yöne illegal diyyar. Sizin bilyan zatlarynyz bar bolsa paylaşaly. Belki içinizde muny synagdan geçiren bardyr.Türkmen ilime internet getirmegin belki bir yolyny taparys. :)

Wah Altymyrat

Ey türkmen aga name diysen şoy diy yöne gaty talantly millet şü. Dünya belli adamlar çykyar şu taydan. Mysal üçin Altymyrat. Yadynyza düşyami birnaçe gezeek dünya çempiony bolan diyyar ştanga galdyrmakda. Ay yöne üns berilmanson pahyr öldi gitdida yaş wagtda. Nuryşkadama agzayar ol hakda onda munda. Şu wagt hem az dal goldasan olimpiyadalaryn medallaryny çöplap getirjek aadamlar. Yöne alaç yok-da. Haçan bizde sporta, ylymly bilimli yaş oglanlara, talantly mugallymlara, işi diyip janyny berjek işgarlere gadyr sarpa goyarlarka?

yene şu İstambuldaky ayal-gyz meselesi

Düyn telik serdip otyrdym welin habarlarda bir kanalda şol erbet niyetlilerden tutulypyr biri gürletdi özem Türkmenistanly. Halem yanymda hiç kim yok yogsam şol wagtam utanjymdan yere girdim. Edil yakyn dostum eden yaly boldum. Türkmenistan hakynda erbet bir habar aydyarlar welin göni 10 lyga degayyar. Yüregim gyyym gyyym boldy. Ay ona nebsem agyrdasyn gelenok. Yöne beydip yörülmegi özünüizem bilyaniz abraya dal. Hey anyrdan ya barden bir çare tapylmazmyka?

Taze türkmen kinolary.

Sizi ha biljek dal welin yöne men özüm ha taze türkmen filmlerinin fanaty (TÜRKMENTELEKINOFİLM). Şol kinolar birhili yüregimi açyar. kellam yerine gellayadi şolary seretsem TM-de. Şu wagt yer gazyp gözleyan welin tapyp bolanok netten eger başga yerden. türkmenkino.com bar welin ondada köne kinolar bar olara tomaşa edildi onsonam kalite voobşe düşüklay. Sizden şol taze kinolaryn bar yeri hakynda sorasam nader? Bilyanlerinizi paylaşalyn.

UFO lar hakykatmy?

Hemmamizem in azyndan bir gezek ha oylanandyrys şu Ufo'lar (rusça NLO) hakynda. Şu yakynda Aydoğan Vatandaş diyen birinin Apokalipse diyen kitabyny okadym welin ol kitabynda olary şeyle bir gowy düşündiryar ahli faktlar şolaryn bardygyny subut edip dur. Özem dine obyektiw faktlar bilen çaklenman öz dinimizin we başga dinlerin mukaddes kitaplaryndan yazylanlar bilen hem bulary goldayar. Men ha ön hem ynanyadym welin şondan son ha hasam berk ynanyp başladym. Oy pikirleriniz? :)

P.S - Reklama edemok welin ol yaş şahyryn başgada kitaplary hem bar (Türkiyedakiler alyn okan)

Anketler barada.

Şu şu tayda duran poll diyyami name ana şona men anket diyjek, şolary köpeldip bolmazmyka. Sahypa bezeg beryar şolaram. Onsonam taze gelenlerin ünsüni özüne çekyar. gyzyklyja temalar iberip dursak galanynam admin ler onararda ha? Mysal üçin haysy türkmen kanaly gowy, haysy şahyr 20 asyryn in beyik türkmen şahyry diyen yaly. Goşulyanyzmy? :)D

Türkmençe Windows

Türkmençe Windows. Gulaga gaty yakymly gelya gerek? Yöne gynansagam hazirki wagtda bu zadyn yoklugy hemmamize belli. Yön name üçin bolmasyn. Google ynky bara google.tm diyip. Microsofta gayrat et Bill jan diyip bir hat yazsan, mayda çüyde işlerine bizinem kömegimiz deger diyip ibersen bir netije bolmazmyka. Siz name diyyaniz?

P.S - Ay yöne türkmen aganyn pul berip programma almajakdygyny hem göz önünd tutaweri diyibem goşmasak bolmaz :)

Ukuçyllygy nadip yenmeli?

Sonky wagtlar ukuçyllykdan zeyrenyan öran köp adama duşyan. Hemmesi hem maslahat sorayar. Men özümem birz çekyan şu derdi. Nadip şu ukuçyllykdan gutulyp borka? Sizin pikirleriniz.

Türkmen futboly

Oglanlar hazirki wagtda türkmen futbolynyn yagdayy gatybir öwerlik dal. Birazajyk ona üns berilse türkmen oglanlaram dünyani hayran etjek kapasite de ahyryn. Siz name diyyaniz? Sizin futbola garaysynyz we türkmen futbolyny ösdürmek üçin nameler edip bolar?

Syndicate content