Devranus'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

In gowy Slow Aydymlarymyz!

Her kiminem gowy göryan slow aydymlary bolmaly hokman. Şol hakynda yazsanyz hemme öz gowy göryan 5 aydymyny yazsa. Hemmamiz üçin gowy bolar.

'Name üçin' men diyyanler üçin (Durmuşdan Dersler)

Bu gezek gorkman yokaryk dyrmanmagy yüregine düwüp gelipdi. Ahli güyjüni toplap dagyn çür depesine tarap dyrmanmaga başlady. Ynamly adimler bilen gayanyn yarym yoluna geldi we dynç alar yaly oyukda durup dynç almaga başlady. Birdenem elindaki yüpü we galyn yüp gelip onun gözüne degdi we gözündaki lensi aşak gaçdy. Ne yokaryk ne-de aşak gitmage mümkinçiligi bardy. Lensssiz gözleri bulançak göryardi. Name etjegini bilman oturan yerinden Alla yalbarmaga başlady.

Döwük küyzanin name peydasy bar? (Durmuşdan Dersler)

Bir dayhan hergün daşardan öyüne egninde 2 küyzesi bn suw daşayar eken. küyzelerin biri döwük beylekisi bolsa abat ekeni. Adam küyzelerin hersini bir egnine alyp suwy öyüne getiryanca döwük küyzanin yarysy yolda akyp gutaryamyş. Her öye gelende 1,5 küyze suw bilen gelyarmiş dayhan.

Okan in gülkünç anekdotum

Içinde Isa pygamberin üstünden gülünya diylip seretman birazajyk obyektiw oylanyn. (In azyndan şu gezek:))

WILSON ÇÜYLERI

Günün degişmesi

Prezident Bush taze pul(konwerde yapysdyrylya) yasadypdyr. Dwlet işlerinde ahli hatlarda şu pul ulanylmaly diyip.
Üstünde de öz suraty bar diyya.
Ulanylmaga baslanyar yöne seredyarler bu pullar konwerde yapyşanok diyya.
Bush sorayar: Name kley (yelim) goymadynyzmy muna? Name ücin yapyşanok bu?
Jogap beryaler: Ulanyanlar arka yüzüne dalde önüe tüyküryaler son üçin yapyşanok jenap diyip. :)

Her yaşda bir zat öwrendim. (Oylanma)

Jackson Brownun 'Durmuşdan name öwrendik' kitabyndan göwnüme yaran bir yazgy:

her yaşda bir zat öwrendim

* Özümi şatlandyrmak üçin beylekileri şatlandyrmaklygy öwrendim Yaş:13

* Bir çaganyn öylenmek meselesini çözüp bilmejekdigini öwrendim Yaş: 24

* Bir çekişmani gowuluga baglaman uklamaga gitmezligi öwrendim. Yaş: 29

* Adamyn özünden köp problemaly biri bilen öylenmelidigini öwrendim Yaş: 31

* İş yerinde romantik baglar gözlemeli daldigin öwrendim. Yaş:31

* İşledyan adamlarymyza garşy gowy hereket etsek olarynhem müşderilere şeyle edyanligini öwrendim Yaş: 49

Balyklar we garynjalar (Oylandyryjy hekaya)

Afrikanyn uç-gyraksyz çöllerinde yaz yagyşlary bilen dörap tomusda yityan köller bar. Ynha şol köllerin emele gelşine şayat bolan bir yerli yaşulynyn sözleri:

Kölde suwlar köpelen wagty balyklar garynjalary iyyar, azalanda garynjalar balyklary!

Yagny üstünlik bugün garynjada bolsa ertir balyga geçip bilyar. Ya-da tersine bolup bilyar. Garynja ya-da balyk bolmagymyz özümizi aldamakdan başga zat dal. Sebabi kimin kimi iyjekdigi suwa göra üytgeyar.

Yöne şu zatlaryn suwun elindedigini nace balyk/garynja görüp bilyar!

Halayan gyzyna 'Sen mana gerek dal' diymanin yollary!!!

1. Sen beylekiler yaly daldin ...

2. Sen git men gelemok... Senden galanlar bilen barde galmakçy men! Iki damja gözyaşy akar gözlerimden ... Yöne Her damjada sana tazeden aşyk bolaryn!!!

3. Birazdan dan atar... Yöne bugün men güneşim dogmaz!

4. Senden uzaklara gaçdym... Senin sözlerini eşitmek, gözlerini görmemek üçin.

5. Name duyyandygymy bilemok, sana name diyjegimide!!!

6. Ansady aldamak,gaçmak,biwepalyk etmek bolsa men gyn bolanyny saylayan seni entegem söyyan!!!

Gülkilimi ya ...?

Arada bir sms geldi telefonuma:

''SURAT BILEN ŞATLANDYR KAMPANYASI'' Suratyny al özüni tanadyan yazgy bilen www.irak.com' adresine iber Yraklylar uruşdan beter belan bardygyny bilip şükür etsinler :D

İlki başda gülkünç yaly geldi mana. Son oturup oylandym biçare yraklylara gülyan yaly ekenim. Gynandym. Sonundanam sms-i alan adamym hakynda oylandym dogry iş edipdirmi? Mença ha dogry pikir dal. Ay bilmedimda

SAT,YÖS,GCE.....

Hazirki döwürde daşary yurtda okamak üçin birnaçe ekzamenler bar.Yöne şularyn haysysy in,gowy , in amatly, in elyeterli (biz talyp ahyryn). Men ha SAT myka diyyan sebabi poçti hemme universitet kabul edyar şon netijelerini. Yöne beylekileri hakynda kan bir maglumat bilemokda belkem şondan. Siz name pikirde

Syndicate content