batyok'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Günäden dolan ýürekden çykan dilegler...

Eý merhemetlileň merhemetlisi... Halymy saňa beýan edýän, duýgularymy diňe sen bilýäň, ýene bir gezek ak ýürekden seň gapyňa geldik. Medet ber eý ähli halymy bilen Rebbim. Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömege ýetmedi, ahy nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bilen agladyk we hasrat bilen ýandyk. Eýýuba(a.s) durmuş çeşmesini görkezişiň ýaly we Hezreti Ýakuba(a.s) Ýusubyň köýneginden iň gözel yslary ýetirşiň ýaly biziňem dadymyza ýetiş. Ýoldan çykan men, ýol tapmaýan men, maksadymy ýatdan çykaranam mendim.

Yashayish puly(accomodation price)

Yashayish puly (accomodation price)
Ulaltmak uchin ustune basyn!


Yashayish puly (accomodation price)

Magistratura okamak barada.

Salam Talyplar.

Iňlis dilinde bilim almak üçin TOEFL ýa IELTS sertifikatyňyz gerekdir. Ýewropada magistratura okamak üçin (UK’den başga ýurtlarda 6.5, 7.0 töwerekden başlaýar IELTS netijeleri)
Esasy TOEFL’dan azyndan 80 bal (maksimum 120) ýa-da IELTS’dan 6.0 bal almagy başarmalysyňyz.
Ýewropada okuw ýagdaýy üçin saýt:
http://studyineurope.eu/

Beýleki ýurtlarda:
Belgia: http://www.studyinbelgium.be/start.php?lang=en
Germaniýada iňlis dilinde bilim ulgamlary: http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/07535.en.html

Gurban Bayramyngyz mubarek bolsun!

Salam olympiadyng agzalary. Hemmangizing gurban bayramyngyz gutly mubarek bolsun! Allajan hemmangizing eden doga dilegleringizi kabul etsin. Turkmen halkyna agzybirlik bersin.

Ýaşaýyş we Ölüm

okuwa gidip barýan. awtobusyň aýnasyndan daşary seredip. köçeden geçýän maşynlary, adamlary synlap. herkim öz hysyrdysy bilen. işe gidip barýany haýsy, okuwa ugrany haýsy.
ähli adamlar näme üçin ýaşaýalar dünýäde? men näme üçin ýaşaýan? dünýä gelipdirs ynsan bolup. näme üçin? näme üçin biz ot, haýwan, agaç ýa başga bir zat bolup ýaradylmandyrs? kellämi şeýle pikirler basdy. bularyň ählisiniň sebäbi bardy. men ölümi özüme şeýle ýakyn duýýadym 2 hepdeden bäri. dünýädäki ähli zatlardan gaçasym gelýädi. meň

Maykl Jekson musulman adatlaryna göra jaylanjakmyş

Maykl Jeksonyng musulman adatlaryna göra jaylanjak habary dünyade uly ses çykardy. 2008-nji yiling songky aylarynda musulman bolan Maykl songky adyny Allanyng perishdelerinden biri bolan Mikayil goydy. Musulman bolmagyna esasy sebap dogany Jeremy bolupdyr. Ol haja gidip gelenden song Maykl'a Yslam barada gürrüng beripdir. We kitaplar beripdir. Maykl aslynda Yehowanyng şayatlary dinde doglan bolsa ol Yslamy saylapdyr. Onung jaylanmagy bolsa Yslam adatlaryna göra boljakmyş.

»

Türkmenistanyng gumlary Bakuny basyp alypdyr!

Agzalar wagtym yok shong uchin habaryng originalyny goyyan.

TÜRKMƏNİSTAN TOZU BAKINI CƏNGİNƏ ALIB

Agtyklarymyza näme gürrüň berers?

Ýaňy okuwdan gelip naharlanyp durdum welin birden kelläme şu pikir geldi:
Biz agtyklarymyza näme gürrüň berers? Meselem meň atam Çary nos(lakamy :D Sakarçägede tanamaýan ýokdur.Käwagt bir ýanyna gürleşmäge gidýaň welin öňüne küştüni alyp enemede : “ Agtyklaň gelipdir how çaý uzat” diýerde oýny bilen bolar.Köplenç bolsa aw hakynda gürrüň eder. Guşga gidipdik welin şeýle bolupdy.Saýada gidipdik welin beýle bolupdyk.Balyk awyna gitdik şunça balyk tutupdyk.

Adamkärçilik we Din

Gadyrly agzalar size bir soragym bar.
Durmuşda käbir ýagdaýlarda adamkärçilik we din gapma garşy gelyär.Meselem:
1.Jan ýaljak klasdaşyñ öylenýar.Sen toýa hökman gidäýmeli.Ýone toýa barañdan soñ stolda araklyja çüýşeleñ ýaldirapjyk durjagyny bilyäñ.Pygamberimiziñ bir hadysy bar:”Üstünde içgi bolan saçaga oturmañ”
2.Dinimiz gyz oglan gatnaşygyny çürtkesik gadagan edýar.Siz bolsa gyza kömek etmeli bolyañyz.Gyzyñ sizden başga alajy ýok.Ol gyz bile bolmak size halal däl.
Soragym şu:

UNUT!!!

UNUT!

Unut seni ursalar hem söwseler hem unut söýseler hem unut.Unut saña aýdylan ähli ajyly sözleri.Unut saña atylan ähli töhmetleri,unut.Yatdan çykarma bularyñ ählisini Allanyñ söýen gullaryna diýilipdi.Bil bularyñ ählisini Allanyñ söýen gullary hem eşidipdi.
Diñe erbet sözleri däl saña diýilen gowy sözleri hem unut.Bizi asmana göterýñn öwgüli sözleri,ganymyzy joşduran ataşly sözleri hem unut.Unut hakykat üçin yitiren,utulan wagtlaryñy.

Syndicate content